ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 3)

Mon News Agency

အရာလဵုဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် သွဟ်ဍာံရော?

ဟိုတ်နူဓဝ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် လီုလာ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်၊ ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတအ် ဂၠာဲကၠုၚ်သွဟ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်အိုတ်ရ၊ ပေရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟီုဂှ် ဗီုလဵုမှ ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ညဳသၟဟ်သွဟ်ဍာံဂှ် ဗော် ညးဗီုညး၊ ဂကောံညးဗီုညး ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ ဂၠာဲချပ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် နွံကၠုၚ်ရ။

Read More »

ကိစ္စဂွံထ္ပက်စဿတ်တဲအေန်ဇြ႘အေဂှ် ဗော်ဍုင်မန်တဿိ ဆက်ပည႘အာကုႝဒပ်ပံင်ကောံပၜန်ရောင်

ဆက်စပ်ကုႝကိစ္စထ္ပက်၊ ဟွံထ္ပက် စဿတ်တဲအေန်ဇြ႘အေ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်အ လုံဍုင်ဂှ် ဆက်ပည႘အာကုႝဒပ်ပံင်ကောံယူအေန်ေအပ်ဇြ႘ UNFC ပၜန်ရောင် နူကုႝကောံဓရီုကမ္မ တ႘ဗဟုႝ ကာမံက်တိုန် ဗော်ဍုင်မန်တဿိမကေၜာန်သ္ပလဝ် နူစဿတ်တၛဲ ၂၄ ဒုႝစိုပ် ၂၇ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ရောင် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သတ်သဳဠဴ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂွံဂွံဗွဝ်ဖျာဍုၚ်သၟာၚ်မာန် ကဵုတန်ဗ္တောန်နဲကဲတဵုလွဳ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ သတ်သဳဠဴဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံပလံၚ်သွံပ္တိတ် ဇရေၚ်ဗွဝ်ဖျာဍုၚ်သၟာၚ်မာန်ဂှ် တၠပညာနူကၟိန်ဍုၚ် ဂျာမနဳတံ ကၠောန်ဗဒှ် တန်ဗ္တောန်နဲကဲပညာ ပရေၚ်တဵုလွဳ ပွိုၚ် (၃) တ္ၚဲ၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၂၈-၃၀)၊ ဒၞာဲၝောံခန်သွံရာန်ဗၞိက် (ကုန်စည်ဒိုၚ်)၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »

ဟွံမိက်ကဵုကကၠေံကၠက်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပံက်ခအာၚ်ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က ၄ ဒၞဲါရောၚ်

ကဍာ်ပတေက် ဟိုတ်နူအောန်စှေ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ရန်ကဵုသ္ဂောံမၚ်မွဲထိၚ်ဒဝ် ကဍာ်ပတေက်တံတုဲ ပ္ဍဲကွာန် (အောၚ်ကန်သာ) မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်တမ္ၚာ(ကမၠောန်ရပ်က) ဇရေၚ်သြၚ် အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပံက်ခအာၚ် ပံၚ်ကောံဖန်ဖက်ကမၠောန်က (ၚါးလုပ်ၚန်း စုပေါၚ်းစီမံခန်႕ခွဲမှုဇုံ) အလန်ကၠာအိုတ်မွဲတုဲ၊ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်၊ ကျာ်ထဝ်၊ ပံၚ်၊ တ္ကံခၟိုၚ် တံဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံပံက်စွံအာ ဗဗွဲသၞောဝ်နွံကီုရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ပရေၚ်ဝဳဖ္ဍတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် ရ။

Read More »

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ဇေတ်တ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ညးသီုဖအိုတ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်မူတူသေဖဝ်ဟီု

ပ္ဍဲကဵုဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ဇေတ်တ်ဝွံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ် ညးသီုဖအိုတ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံက္ဍိုက်က္ဍိုက် လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် Peace Process Steering Team-PPST ဥက္ကဌဗော်သွး ကောန်ဂကူကရေၚ် KNU သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော်သဝ်မူတူသေဖဝ် ဟီုဂးဓမံက်ထ္ၜးဏာရ။

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်အ္စာဘာမန် အလန်ပထမ

ကမ္မတဳပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် MNEC-Mon National Education Committee က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၉) ဂှ် စကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်အ္စာဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် Teacher Conference ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ညဳသာ၊ မၞုံကၞောဝ်ၜဳရေဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳကဵု UNFC မချိၚ်ဖာတ်လဝ်တ္ၚဲဂှ် ဟွံဒှ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳ PC ကဵု DPN – ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် UNFC တံ မချိၚ်ဖာတ်လဝ် အစဳဇန် သွက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၆) ဏံဂှ် ဟွံဒှ်ဆဵုဂဗညးသ္ကံကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကွဳလိုန်ဓါတ် ၅၈ မ သီဂွံလဝ်နူဝိုၚ်စာၚ်ဂှ် သ္ပဂြပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်

ရပ်ဂွံလဝ်မၞိဟ်လံၚ်ပေါဲစာၚ် ၁၀ တၠ ပ္ဍဲကွာန် (ကျုံဟော်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်တုဲ ကွဳလိုန်ဓါတ် ၅၈ မ မဒှ်သက်သဳဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵုတၠဂှ်ရ သီသ္ပထောံဂြပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ (ဌာနစုမႉး ရဲအုပ် အောၚ်သူ) နူ(မှုခၚ်းနှိမ်နှၚ်းရေးဌာန) ခရိုၚ်သဓီု ဟီုရ။

Read More »

ဒၞါဲသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (၄) တၠ ဒိုအ်အာနူတာလျိုၚ်ဂှ် က္လေၚ်ရုဲတၟိဏောၚ်

ဂိတုအံက်တဝ်ဗာအိုတ်တုဲကၠုၚ်ဏံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် (၄) တၠ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဒိုအ်အာနူတာလျိုၚ်တုဲ သွက်ဂွံလုပ်စၞးညးတံဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဂိတု က္လေၚ်ရုဲစှ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်တၟိပၠန်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီလဝ် နူသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်နာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

Read More »

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပၠတရဴ မဟာဇန်တံ ပံၚ်ကောံ ကော်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ထေက်

သွက်ဂွံသောၚ်က္လးအာ ပြသၞာ အကြာကောန်ဂကူမန်ကီု အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု၊ သွက်ဂွံလးအာ မဟာဗျူဟာ သွက်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) တေံတုဲ ဗီုကေၚ်ကၠောန်လဝ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၃) တေံရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (အပ္ဍဲဍုၚ်)၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (အပ္ဍဲဍုၚ်) ဏံ သ္ပသ္ကိုပ်သ္က ပၠတရဴတုဲ ကသေအ်ကၟဝ် ဂကောံမဟာဇန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်ဗဒှ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၈) မွဲထေက်ရောၚ် ကဵုဏာကသပ်ရ။

Read More »