ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 3)

Mon News Agency

ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဆဵုဂဗဂှ် အရၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဒှ်မာန်

ညးကဵုကသပ်ကၟိ်န်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဥက္ကဌ ဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (NRPC) ကဵု ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု နာဲဟံသာ က္ဍိုက်ပ်တံ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁) မံက် ဒေါဝ်တ္ၚဲ ၁၂ နာဍဳဂှ် ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ပ္ဍဲရုၚ် NRPC နေပျဳဒဝ်တေံရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲပ္တိတ်ရုၚ် ပေၚ် (၆)အလန်ဂှ် သၟာပရိုၚ်ဒးဒုၚ်ထိၚ်ရပ်လဝ် (၃)တၠတအ် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်

တ္ၚဲဏံ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ (၁)ဂှ် သၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် ကေုာံ သၟာပရိုၚ် ဒဳဝဳဗဳ ၜါတၠတအ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵု တ္ၚဲပ္တိတ်ရုၚ် ပေၚ် မရနုက်ကဵု (၆)ဝါဂှ် နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် စောဲစပ်လဝ်ဒုဟ်အိုတ်သီုဂှ် သၠးကဵုတုဲ သၟာပရိုၚ်တအ်ကီု သီုကဵု ပူဂဵုဒးဒုၚ်ရပ်လဝ်ကရောံသၟာပရိုၚ်တအ်ကီု ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် နကဵုညးဒုၚ်လျိုၚ် (အာမခံ) ရ။

Read More »

သ္ၚဳဂၠိပ်ဗီုပြၚ် ဒက်ပ္တန်လိက်မန်ကဵုလိက်ပျူဂှ် ဗှ်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်

ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ကဵု ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်ယာယဳတံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတု အဝ်ဂါတ် ၂၉၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဗှ်လိက်စံၚ် သ္ၚဳဂၠိပ်လဒက်ပ္တန်လိက်မန်ကဵုလိက်ပျူ တုဲဒှ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၄ မံက်ဏံ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ပကောံဓရီု လၟေၚ်သတ္တမရောၚ်

ကောံဓရီုလၟေၚ် အလန်သတ္တမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယဂှ် ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၄ မံက်ဏံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပအာပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးရောၚ် ဒဝ်တေန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ မချဳဓရာၚ်မံၚ်ပွဳပွူဌာန်ဂအုပ် ခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဟွံဂွံရုပ်ဖျဴဖၟိုတ်ဏီဖိုဟ်

ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ မချဳဓရာၚ်မံၚ်ပွဳပွူဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ်မတ်မလီု တမ်ဒပ်လၟိဟ် ၁ တံဂှ် ဟွံဂွံရုပ်ဖျဴဖၟိုတ်ဏီတုဲ ဒဵုကဵုစိုပ်ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၃၁ ဏံ ဆက်နွံဒၟံၚ် အပ္ဍဲကွာန်ဝါကၠောၚ်ဂှ်ဖိုဟ်ရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုအိုတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် သွံလဝ်ဗွိုၚ်ရပ်က ဂွံသြန် ဗ္ဒါဲ ၁၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကော်လဝ်လေလာန် ဗွိုၚ်ရပ်က ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၈ ဂှ် က္လိဂွံသြန် ကြပ်ပေၚ် ၁၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ကမၠောန်က တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

က္လေၚ်တက်တရးပ္တိတ် လိက်အုပ် “သမၞိၚ်အတိက်” ဥက္ကဌဇၞော်နာဲယှိုဲကျေန်

အသေအဟာန် ပေါဲဆက်မိတ်တရးပ္တိတ်လိက်အုပ် “သမၞိၚ်အတိက်” နာဲယှိုဲကျေန် (ဥက္ကဌဇၞော်တြေံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ဂှ် ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပ္ဍဲရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲတ္ၚဲအဝ်ဂါတ် ၃၀ ဂှ်တုဲ ဆက်တရးကၠုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁ မံက်ဏံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု နာဲဟံသာ တံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံဏောၚ်

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁) မံက်ဏံမ္ဂး ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ မစိုန်ဒှ်တဴပူဂဵုကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တံ ဆဵုညးသ္ကံပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Read More »

ထ္ပက် NCA တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၂ သၞာံဏံ ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ထုဲဂၠိုၚ်တိုန်ခ္ဍၚ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ်ဂး

ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်တုဲ အပ္ဍဲကာလပွိုၚ်ၜါသၞာံဏံ ဒဒှ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ထုဲကၞာန်ဂၠိုၚ်တိုန်ခ္ဍၚ်ဏောၚ် သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ညးလုပ်အဝေါၚ် ဂကောံညးအုပ်ကာ UPDJC ကမ္မတဳပံၚ်တောဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် ဂးရ။

Read More »

ကောန်ဗော်ကောန်ဂကူမန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ၆၀ တၠပြၚ် နုက်တိတ်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်

ကောန်ဗော် ၆၀ တၠပြၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၉ တုဲ ဒဒှ်ရနုက်တိတ်ထောံနူဗော်ဣရဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲမုက်လိက် Facebook တေံရ။

Read More »