ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 3)

Mon News Agency

လဝေၚ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲခၟောံပကဴ (က္ဍိုပ်ပကဴ) ဒေသအလာန်တယျာ

တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ မၞိဟ်တံဒးဖေက်မံၚ်သၟးတှေ် သွက်ဂွံတေၚ်နွံလေဝ် ဟွံဂံၚ်တေၚ်၊ လၟုဟ် စိုပ်ကၠုၚ်ခေတ် ဟီုဂွံပံက်သြိုဟ် တေၚ်ဂွံပံက်သြိုဟ်ယျတှေ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဒဒှ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲက္ဍိုပ်ပကဴ စိုပ်ကၠုၚ်ဣယျရောၚ် ဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳလ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ၊လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေုာံကိစ္စနာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုသောၚ်ထ္ၜးရ။

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ရပ်သီဂွံ ဂဥုဲၜူမာဲ ပါသီုမကံလွဟ်

ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၁၉) ဏံ နကဵုလိက်ဝရာန် အခေါၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရပ်စပ်စၟဳစၟတ် ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် အာစၟဳစၟတ် သ္ၚိဒၟံၚ် ကျဝ်တူ (က) ကျဝ်နာၚ်ဥု ပ္ဍဲကွာန်ၜဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် သၟာၚ်နူကဵု ဂဥုဲၜူမာဲတုဲ သီုကဵုမကံလွဟ်ဂမၠိုၚ် ရပ်စပ်ဂွံလဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ပရိုၚ် နူဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ၝောံဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။

Read More »

ဆေၚ်သွံအရက် ဖံက်ပ္ကဝ်စေဝ်ပၞောန် (၅၄) ဆေၚ် ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ဆေၚ်သွံဒၟံၚ်အရက်ဂမၠိုၚ်ဂှ် နကဵုလၟေၚ်ဂိတုစၟဳစၟတ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) နူဂိတုအေဗရေဝ် ဒဵုကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဂှ် ဆေၚ်သွံအရက် (၅၄) ဆေၚ် ဖံက်ပလီုစေဝ်ပၞောန်အခေါၚ်(လာၚ်ဇြေန်)တုဲ ကေတ်လဝ်အရေဝ်နွံရောၚ်ဂှ် ဥုကာန်ဝေန် ညးသၟဝ် (လက်ထောက်) သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

Read More »

စပ်ကဵု ဂဗုတ် ကတဵုဒှ်မံၚ်ပ္ဍဲၜဳတုဲ သွက်သၟာတမ္ၚာတံ ဒးပၠာံဗ္ဇးကဵု စိုတ်ဓာတ်ထေက်ရောၚ်

ဂဗုတ်ဂစိုတ်မၞိဟ်ကီု၊ ဂဗုတ်မၞိဟ်ချိုတ်ကီု ကတဵုဒှ်မံၚ် အပ္ဍဲကေမၠာန်တမ္ၚာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ သွက်သၟာတမ္ၚာဂမၠိုၚ် ဒးပၠာံဗ္ဇး ဆေၚ်စပ်ကဵုစိုတ်ဓာတ်ဂမၠိုၚ် ထေက်ရောၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဥုဇြဝ်မေန်ဥု ဟီုရ။

Read More »

တ္ၚဲစန်ဏံမ္ဂး ကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလမ်ကဵု ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်သတ္တမရောၚ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အလဵုအသဳ PC ကဵု ဂကောံညးစၞးသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် DPN နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ် ဒရေဝ်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်ညဳသၟဟ် UNFC တံ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၂၃)၊ တ္ၚဲစန်ဏံမ္ဂး ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ နဗဗွဲဓဝ် အလန်သတ္တမ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူညးမၞုံအခေါၚ်ဟီုဂး ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ဟီုထ္ၜးလဝ်ရ။

Read More »

ဖျာဒေၚ်ကတာန်လွေန်-မတ်မလီု သွက်ဂွံပြံၚ်ဆုဲဒၞဲါ (ယာယဳ) ဂှ် စဳဇန်မံၚ်

ဖျာဒေၚ်က မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဖျာဇၞော်တာန်လွေန်၊ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်ဝွံ သွက်ဂွံပြံၚ်ဆုဲပ္တိတ်ဏာလက္ကရဴ ဖျာ မၞုံဒၟံၚ်တမ်မူလၟုဟ် ဒၞာဲတိဂၠံၚ်ဇိုၚ်ၜဳ၊ ဂကောံဗဂဵုလဟဵုတံပိုၚ်ပြဳဂှ် စဳဇန်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒေံါပန်ပှေ်ာအလုံဍုၚ် အခိၚ်သၟးအိုတ်အာ ၂ သၞာံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်သ္ၚောဲမံၚ်ဏီ

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၅) ဂိတုအံက်တဝ်ပါဏံဂှ် နကဵုတၚ်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပရေၚ်သ္ပစၟတ်သမ္တီ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာ အလုံဍုၚ်ပေၚ် (၂) သၞာံတုဲ အလဵုအသဳကီု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကီု ဂကောံဒေံါလဝ်ပန်ပှေ်ာ ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံကီု ကၠောန်ဗဒှ်အသေအဟာန် ဇၞော်ဇၞော်မွဲကီုရ။ ၜိုန်ရ ဂကောံရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးမံၚ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ အဆက်ဆက်တံ ဗၞတ် (၈) ဂကောံဟေၚ် ဒေံါလဝ်ပန်ပှေ်ာအလုံဍုၚ်ကီုလေဝ် နကဵုအလဵုအသဳအေဝ်အေဝ်ဒဳ (NLD) တံ ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲဝွံရောၚ်။

Read More »

မန်ဍုၚ်သေံတံ ဗှ်ဗၞုဟ်ဂုဏ်တၠတိ

ဍုၚ်ဇၞော်အယုဒ္ဓယျ ‘ယွံ အခိၚ်တေံ မန်ပိုဲတံ ဒှ်ပၞာန်ကုဗၟာ၊ ကျ ဗၟာရောၚ် ဟီုတှေ် ဂကူမန်ပိုဲတံ ဒးဂြိပ်ဒဴ လုပ်ကၠုၚ် လ္ပာ်ဍုၚ်အယုဒ္ဓယျရောၚ် အခိၚ်တေံ ဍုၚ်ဏံဟီုတှေ် မန်ရ သေံရ ကြုက်ရ ပါ်လဝ် ဟွံမွဲရ၊ မံၚ်အာ ညးသကအ် မွဲစွံရ။ ဗၟာကၠုၚ်ရောၚ် ဟီုတှေ် ဗတိုက်ဗၟာ မွဲစွံပၠန်ရ။’ ရဴသာ်ဝွံ စာတက္ကသိုလ်မွဲတၠ လဴထ္ၜးမံၚ် ပရူဝၚ်ဍုၚ်သေံ ဗီုလဵုဆက်စပ်မံၚ််ကဵု ဂကူမန်တံကီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲသဘၚ်ပံက်တိုက်ဗှ်လိက် ပါလိတဂှ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဂကူမန်မွဲနွံ

ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်စရိုဟ်ဍာ် တိုက်ဗှ်လိက် ပါလိတ ဂိတုမာ် (၃) မံက်တေံမ္ဂး ရန်ကဵုပရေၚ်ဂွံဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳ သာဂကူန်တုဲ ကၠောန်အာပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်ကၟာဝက်မွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗီုရုပ် ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁)ဝါ ဗဟဵု သၞာံဏံဂှ် ချပ်ရန်လဝ် ဓမံက်ထ္ၜးအာ ဝၚ်သ္ကိုပ်ပၞာန် ဗညာစိၚ်

ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၁) ဝါ ဗဟဵု ကၠောန်ဗဒှ်ပ္ဍဲကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ် ကွာန်ထဝ်ပၠၚ်ဂှ် ကမ္မတဳတအ် ချပ်ရန်လဝ် ဓမံက်ထ္ၜးအာ ဝၚ်သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗညာစိၚ် ရောၚ်ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »