ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 30)

Mon News Agency

ကိုန်အစဳဇန်မလေပ်ပလီုလာ် ပွဳပွူသဘာဝ လုပ်ကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် ဟွံဂွံကၠောန်လဝ် IEE ဏီ

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ကိုန်အစဳဇန် မလေပ်ပလီုပလာ် သဘာဝပွဳပွူ နွံ ၂၆ တုဲ ကမၠောန်ဒးစၟဳစၟတ်ပွဳပွူဗွဲကိုပ်ကၠာ (IEE) ဂှ် ဟွံဂွံကၠောန်လဝ်ဏီ သာ်ဝွံ ဒံက်တာဟံၚ်ဍုၚ် (ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သဘာဝ ပွဳပွူ ကေုာံ ပရေၚ်သယံဇာတ) နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဟီုဂးပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ တ္ၚဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၃ ဂှ်ရ။

Read More »

ဗော်ကောန်ဂကူမန် သ္ဂုတ်သွာတ်နူက်ပ္တိတ်ထောံ ကောန်ဗော်ၜါတၠ

ဟိုတ်နူၜက်ၜေတ်ဒစဵုဒစးဂၠံၚ်တရဴဗော် ကေုာံ ပရေၚ်ကမၠောန်ဗော်ဂးတုဲ နူကဵုကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ကောန် ဂကူမန် ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ (၁၃) ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ် နူက်ပ္တိတ်ထောံကောန်ဗော် (၂) တၠရောၚ် ညးအုပ်ကာ နာနာဗော် နာဲလျးတၟး ဟီုရ။

Read More »

စၟတ်ထောံ ဂကောံပကီုပရာပ်ဂှ် ဒှ်စရိုတ်ပလီုကၠေံ ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳရောၚ် UNFC ဟီု

ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးသေံတေံ စၟတ်ထောံ ကုဂကောံရပ်လွဟ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု မဒှ်ကောန်ဂကောံ EAO’s တံ နဒဒှ်ဂကောံ ပကီုပရာပ် (ဂကောံကဵုဒဒိုက်ပရိုက် ကုညးဍုၚ်ကွာန်) ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ပလီုပလာ် တရဴၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳ NLD မဂစာန်ပ္တန်ဒၟံၚ် ဂှ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး ဂကောံ UNFC မပ္တိတ်လဝ် နစၟတ်တ္ၚဲဒဳဇြေန်ဗာ ၁၃၊ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

ဂိတုမာတ် ၈ သၞာံ ၂၀၁၇ တေံမ္ဂး ကွးဘာစှ်တန်တံ သှ်လိက်ရောၚ်

ပေါဲသှ်လိက်စှ်တန် သၞာံဏံဂှ် စကၠောန်အာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ်(၈) သၞာံ ၂၀၁၇ တေံရောၚ်ဂှ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်စၟတ်လိက် ဍုၚ်ဗၟာ၊ ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပညာ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၀ ၊ သၞာံ၂၀၁၆ ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

သ္ပသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယမ္ဂး ခက်ကဵုကမၠောန် NCA ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံရောၚ် UNFC ဟီု

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ သွက်ဂွံကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ယဝ်ဖန်ကၠောန်အာ ကေုာံဂကောံရပ်လွဟ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ၈ ဂကောံဂှ်ရမ္ဂး ဍေံဇီုကပိုက်ကဵု ကမၠောန် NCA ကဵု ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး သောၚ်က္လးလဝ် စပ်ကဵုဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် နူUNFC ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၃ ဂှ်ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဂှ် ဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဆေၚ်ကဵုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု (MCL) ဂှ် သ္ပကၠေံဒ္တန်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ ၁၃ ဂှ်တုဲအာဣရတုဲ မွဲတဆံၚ်ပၠန် ဆက်ပလံၚ်ကဵု သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်တေံရောၚ် ဒံက်တာအေဇြာန် ဥက္ကဌ ကမ္မတဳထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သဘာဝပွဳပွူကေုာံပရေၚ်သယံဇာတ ဟီုရ။

Read More »

မၞိဟ်အာက္ဍိုပ်ပၠတရဴမာန်ဂှ်ရ ရုဲပ္တိုန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ညိ ဥက္ကဌဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲၚိုဲတိၚ် ဟီု

ပ္ဍဲအသေအဟာန် ပံက်ရုၚ်ဌာန်ဂအုပ်တၟိ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်မတ်မလီု ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၂ ဂှ်ဝွံ ကုညးအာဂတပၠတရဴမာန်ဂှ်ရ ရုဲပ္တိုန်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ညိ ဥက္ကဌနာဲၚိုဲတိၚ် ဟီုဂးကၠုၚ် အဃောညးဆဵုကဵုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရ။

Read More »

ကိစ္စဟီုစောတ်စောဲကု ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်တံ ရဲပကီုပရာပ်ဂှ် သဘာဝ ဟွံဍာံရောၚ် ဒုဥက္ကဌ UNFC ဟီု

ကာလရဲဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ဝေၚ်ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန် ပလီုပလာ် ဂစိုတ်ဂယိုၚ်ဒၟံၚ်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူတံဂှ် အလဵုအသဳမုဟွံဟီုမွဲသာ်တုဲ အခိၚ်ဒပ်ပၠန်ဂတးကောန်ဂကူတံ ဝေၚ်ပၞာန်တ္ၚဲဏံမှ ဟီု တိုန်ဂလာန် ရဲပကီုပရာပ်ဂှ် သဘာဝဟွံဍာံရောၚ် ဒုဥက္ကဌဒပ်ပံၚ်ကောံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။

Read More »

အလံၚ်ညးစၞး ၅ တၠ ပ္တိုန်လဝ်စရၚ် သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲအကြာ ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်

ပေါဲရုဲမာဲအကြာ သွက်ဂွံရုဲစှ် အဇာညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် မသၠးအာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်(တ္ကံခၟိုၚ်) တွဵုရးမန်ဂှ် အလံၚ်ညးစၞးမလုပ်ပြိုၚ်တံ ပၠောပ်လဝ်စရၚ် (၅) တၠတုဲရ သာ်ဝွံ ဥူထေန်ကျဝ် ညးမၞုံလျိုၚ် ရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲခရိုၚ်မတ်မလီု ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၁ ဂိတုဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပရေၚ်ပရောကွဳစက်ယာန် ဇီုတေက် က္တဵုဒှ် ရ၀၀ ဝါပြၚ်

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ၊ ပပ္တံနူဂိတုဂျန္နဝါရဳ ဒဵုကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ လုကဴပွိုၚ် ၁၁ ဂိတုဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် အမှုကွဳယာန် ဇီုတေက် နွံ ရ၁၆ အမှုတုဲ မၞိဟ်ချိုတ် (၂၈၇) တၠ၊ မၞိဟ်ဒးဘဲ နွံ ၁၁၈၁ တၠ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဒုသ္ကိုပ်ဒပ်ပါ် ဒပ်ထိၚ်ဒဝ်ယာန် (မတ်မလီု) ရ။

Read More »