ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 4)

Mon News Agency

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက် NCA မ္ဂး

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP, ကိစ္စဂွံထပက်လိက်ကသုက် တၚ်တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် Nationwide Ceasefire Agreement –NCA ဂှ် နူလက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်တေံ ဒဵုစိုပ်ကၠုၚ်လက်ထက် သမ္မတတၟိ ဥူထေန်ကျဝ်ဏံ ဒဵုကဵုလၟုဟ် ဆိုအ်ဗမံၚ်ဖိုဟ်တုဲ ဟွံဒှ်ထပက်စၟတ်တဲဏီရ။ ဆဂး ပ္ဍဲအကြာ ဂိတုနဝ်ဗေမ်ပါဏံ ကံၚ်သဳဖိတ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ညဳသၟဟ် UNFC ကဵု အလဵုအသဳ ထပ်ဆဵုဂဗ သဳကၠဳပြေပြံၚ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက်စၟတ်တဲမ္ဂး အနာဂတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တၠုၚ်လအာ ပၞော်တိတ်လျးအရှိန်တၟိ ဗီုလဵုနွံကၠုၚ်မာန် ဂၠိုက်ဂၠာဲပတိုန်ထ္ၜးရောၚ်။

Read More »

ဗော်ကောန်ဂကူမန် ပံက်ကမ္မတဳ ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်အလန်ဒုတိယ

သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတုအေဗရဴဖါအိုတ်တေံမ္ဂး ဗော်ကောန်ဂကူမန် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်ဒုတိယနွံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၂ ဂှ် ပံက်ဏာကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳမွဲရောၚ် နာဲလျးတၟး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် အရာပ် သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဏံ ရုဲစှ်အာရောၚ်

သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ် သွက်တွဵုရးမန်ဂှ် က္လေၚ်ရုဲစှ် အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗာရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဂကောံ အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ညောန်ကြပ်ကၠုၚ်ကဵုအကာဲအရာ သွက်ဂွံတုပ်စိုတ်ကဵုဂလာန် UNFC ဣရ ခူဥူရာ ဟီု

ပေါဲသဳကၠဳကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳဗၟာ Peace Commission-PC ကေုာံ ဂကောံညးစၞးပ္ညဳ ပ္ညပ် သဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Delegation for Political Negotiation-DPN နူ UNFC တံ သဳကၠဳ လဝ်ဂှ် တၠုၚ်လအာခိုဟ်ကၠုၚ် ဣရတုဲ သွက်ဂွံတုပ်စိုတ် ကဵုဂလာန် UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်လေဝ် အကာဲအရာဍေံ ညောန်ကြပ်ကၠုၚ်ကီုဣရ သာ်ဝွံ ခူဥူရာ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံ DPN ဂးရ။

Read More »

သၞေဟ်ကၚ် ဒပ်ပၞာန်သီလဝ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္လေၚ်အာတ်မိက် ပ္ဍဲအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်

တ္ၚဲဏံ (နဝ်ဝေမ်ဗာ ၈) အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ကဵု ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ သၞေဟ်ကၚ် ဒ္တန်ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္လေၚ်အာတ်မိက် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗဂှ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကၠာဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံဟွံအိုတ်မ္ဂး ပတဴအာဂတဵုမုက်ဗ္စူတိ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါရောၚ်

ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံ ကၠာဟွံအိုတ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံပတဴအာဂတဵုမုက်ဗ္စူတိ ဒၞာဲကၠောန်စၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု ပ္ဍဲကဵုကွာန်ထဝ်ပၠၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖါအၚ်ဂှ်မာန် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

နဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံမ္ဂး ဗော် MNP ကဵု AMDP ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ဗွဲပလးရောၚ်

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံမ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (၂) ဗော် မတွံဂး ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ဗွဲပလးရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် (၂) ဗော်တံရ။

Read More »

ကောံဓရီု UPDJC အလန်ဏံ သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်ဆေၚ်ကဵုမူပၞောန်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵုဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန်ဟေၚ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်

ကောံဓရီုကမ္မတဳပံၚ်တောဲအရာသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် Union Political Dialogue Joint Committee-UPDJC မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါ ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန် ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (NRPC) ဍုၚ်နေပျဳဒဝ် နူအံက်တဝ်ဗာ ၃၀ ဒဵုကဵု ၃၁ ဂှ် ဆၜိုတ် သွက်ဂွံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် (Framework) မူပၞောန် ဆေၚ်ကဵုအရာသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ သွက်ဂွံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန် (ToR) ဟေၚ် ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဟွံမိက်ကဵုဂၠံၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂတးကၠေံလက္ကရဴတုဲ ဂကောံ WLB ပ္တိတ်လိက်လလောၚ်တြး

ရံၚ်လ္တူအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံတုဲ ဟိုတ်နူဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ဂၠံၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍုၚ်ဗၟာ ဂတးက္လေၚ် လက္ကရဴတေံပၠန်ဂှ်ရ နူဂကောံဇၞော်ညးဗြဴ (ဍုၚ်ဗၟာ) Women’s League of Burma-WLB ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၃၁ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

ကော်ဘိက်ညးစၞးဗွိုၚ်မန်နာနာတုဲ ဂကောံမန်အဝ်သတြေလျတံ ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳမွဲရောၚ်

ဂကောံမန် ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ (Australia Mon Association Inc.) ကဵု တက္ကသဵု ကောန်ဂကူအဝ်သတြေလျာ (Australian National University) တံ ပံၚ်တောဲတုဲ သၞာံ (၂၀၁၈) မံက်တေံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳနွံဒၟံၚ်ဂှ် ကော်ဘိက်အာညးစၞးဗွိုၚ်မန်စုၚ်ၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူဂကောံဖန်ဇန်ပေဲါသဳကၠဳတံ ဟီုရ။

Read More »