ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Mon News Agency (page 5)

Mon News Agency

ကိုန်အစဳဇန်သိုၚ်ဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ် ဗ္ဒာဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ညးဒေသတံစှေ်စိုတ်မှ ကၠောန်ရောၚ် ဂး

သွက်ကိုန်အစဳဇန် ကမၠောန်သိုၚ်ဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ် Offshore Supply Base ပ္ဍဲၜဳဇၞော်မုတ္တမ လ္ပာ်ဇရေၚ်ကွာန်အၚ်ဒၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ဒေသဖါလိန်ဂှ် နူကဵုကမ္ပဏဳ Forever Thanlwin Company Ltd. ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ဓလိုက်တမ် ဍုၚ်ဗၟာတုဲကီုလေဝ် ကိစ္စကိုန်အစဳဇန်ဏံ ကောန်ဒေသတံ ယဝ်ဟွံစှေ်စိုတ်မ္ဂး ဒးကၠောန်ဓမံက်ရုပ်ရဴအတေၚ်ဏောၚ်ဂှ် ချပ်လဝ်ဟွံမွဲရောၚ် သာ်ဝွံ မာန်နေဂျေန်ဒါရာ်တာ ဥူဇြဝ်မေန်အံၚ် နူကမ္ပဏဳ Forever Thanlwin Company Ltd. ဂးရ။

Read More »

ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ တေံမ္ဂး ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု DPN တံ က္လေၚ်သဳကၠဳပၠန်ဏောၚ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ Peace Commission-PC ကဵု ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Delegation for Political Negotiation-DPN တံ သဳကၠဳလဝ် ဂလာန် (၉) တၚ် နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် (United Nationalities Federal Council-UNFC) ပ္တိုန်လဝ်ဂှ် ဟွံစိုပ်ဒတုဲ ဏီတုဲ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ ဏံမ္ဂး က္လေၚ်သဳကၠဳပၠန်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Read More »

UNFC ပ္တိုန်လဝ်ဒ္စါံတၚ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံတတ်ကၠောံ နကဵုနဲကဲနာနာသာ်မာန် အခိၚ်စိုပ်မံၚ်ဣရ ခူဥူရာ ဟီု

လ္တူတၚ် UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်လဝ် (၈) တၚ်ဂှ် ဂစာန်တတ်ကၠောံ နကဵုနဲကဲနာနာသာ်ထေက်ဣရ သာ်ဝွံ ညးမဒှ်က္ဍိုက်သ္ကိုပ်ဂကောံ DPN ခူဥူရာ ဟီုပ္တိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်ကောံဓရီု တ္ၚဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၃ ဂှ်ရ။

Read More »

ဗွဝ်ဖျာခတဵုတၟံ ဒေသတ္ကံခၟိုၚ် က္လေၚ်ခိုဟ်တိုန်ပၠန်

ခတဵုတၟံ ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ် ပ္ဍဲကွာန်မုဟ်ဒုန် (ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်) တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သၞာံဏံ က္လေၚ်ဂွံကၠုၚ် ဗွဝ်ဖျာပၠန်တုဲ ဂွံသွံခိုဟ်မံၚ်ရောၚ် တၠကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ် ခတဵုတၟံ သီုကဵုသတ်ဒကှော်တံ ဟီုရ။

Read More »

တန်ဗ္တောန်ကွတ်ဂယိုၚ်လမျီု အပ္ဍဲသ္ၚိ သွက်ညးဗြဴ ပံက်ဗ္တောန်လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဟွံဒးအိုတ်ခရိတ်

ဘာတန်ဗ္တောန်ကမၠောန်ဂယိုၚ်လမျီုအပ္ဍဲသ္ၚိ သွက်ညးဗြဴတံ ပံက်လဝ် ပ္ဍဲအရာပ်အဏ္ဏဝါ၊ အရာပ်သဳရိနန္ဒာ၊ လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ညးဗြဴလဵုမွဲဟွံဟီု စိုတ်လုပ်စတုဲ ယဝ်ချူဗှ်လေပ်လဝ်လိက်ဗၟာမ္ဂး ဒဵုကဵုဒုၚ်လျိုၚ်ဘဝဇကုမာန် ဟွံဒးအိုတ်ခရိတ်မွဲသာ် တိုန်ကတ်ဗ္တောန်မာန်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဘာဂှ်ရ။

Read More »

စၞစ ဒှ်အန္တရာဲကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်တံဂှ် ဂေါပကကျာ်ဣသိယဵုတံ ရပ်သီထောံဣရ

ပ္ဍဲလ္တူဒဵုကျာ်ဣသိယဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စၞစရဲတၠဖျာ ၂၂ တၠတံ ဟိုတ်နူဒှ်အန္တရာဲ ကဵုပရေၚ်ထတ်ယုက်မၞိဟ်တံမာန်ဂှ်ရ အပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၂၁) ဂှ် ရပ်သီပလီုထောံ တုဲဣရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဂေါပကကျာ်တံဂှ်ရ။

Read More »

လဝေၚ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲခၟောံပကဴ (က္ဍိုပ်ပကဴ) ဒေသအလာန်တယျာ

တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ မၞိဟ်တံဒးဖေက်မံၚ်သၟးတှေ် သွက်ဂွံတေၚ်နွံလေဝ် ဟွံဂံၚ်တေၚ်၊ လၟုဟ် စိုပ်ကၠုၚ်ခေတ် ဟီုဂွံပံက်သြိုဟ် တေၚ်ဂွံပံက်သြိုဟ်ယျတှေ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဒဒှ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲက္ဍိုပ်ပကဴ စိုပ်ကၠုၚ်ဣယျရောၚ် ဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳလ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ၊လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေုာံကိစ္စနာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုသောၚ်ထ္ၜးရ။

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ရပ်သီဂွံ ဂဥုဲၜူမာဲ ပါသီုမကံလွဟ်

ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၁၉) ဏံ နကဵုလိက်ဝရာန် အခေါၚ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရပ်စပ်စၟဳစၟတ် ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် အာစၟဳစၟတ် သ္ၚိဒၟံၚ် ကျဝ်တူ (က) ကျဝ်နာၚ်ဥု ပ္ဍဲကွာန်ၜဝ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် သၟာၚ်နူကဵု ဂဥုဲၜူမာဲတုဲ သီုကဵုမကံလွဟ်ဂမၠိုၚ် ရပ်စပ်ဂွံလဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ပရိုၚ် နူဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ၝောံဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။

Read More »

ဆေၚ်သွံအရက် ဖံက်ပ္ကဝ်စေဝ်ပၞောန် (၅၄) ဆေၚ် ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ဆေၚ်သွံဒၟံၚ်အရက်ဂမၠိုၚ်ဂှ် နကဵုလၟေၚ်ဂိတုစၟဳစၟတ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) နူဂိတုအေဗရေဝ် ဒဵုကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဂှ် ဆေၚ်သွံအရက် (၅၄) ဆေၚ် ဖံက်ပလီုစေဝ်ပၞောန်အခေါၚ်(လာၚ်ဇြေန်)တုဲ ကေတ်လဝ်အရေဝ်နွံရောၚ်ဂှ် ဥုကာန်ဝေန် ညးသၟဝ် (လက်ထောက်) သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ် ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

Read More »

စပ်ကဵု ဂဗုတ် ကတဵုဒှ်မံၚ်ပ္ဍဲၜဳတုဲ သွက်သၟာတမ္ၚာတံ ဒးပၠာံဗ္ဇးကဵု စိုတ်ဓာတ်ထေက်ရောၚ်

ဂဗုတ်ဂစိုတ်မၞိဟ်ကီု၊ ဂဗုတ်မၞိဟ်ချိုတ်ကီု ကတဵုဒှ်မံၚ် အပ္ဍဲကေမၠာန်တမ္ၚာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ သွက်သၟာတမ္ၚာဂမၠိုၚ် ဒးပၠာံဗ္ဇး ဆေၚ်စပ်ကဵုစိုတ်ဓာတ်ဂမၠိုၚ် ထေက်ရောၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ကေမၠာန်တမ္ၚာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဥုဇြဝ်မေန်ဥု ဟီုရ။

Read More »