ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

ကွးဘာကောန်ဂကူ ပြံၚ်လုပ်ဘာအလဵုအသဳမ္ဂး ဒးလုပ်သွဟ်အခေါၚ်လုပ်ရောၚ်

ကွးဘာတအ် အဃောပ္တိုန်မံၚ်အလာံကောန်ဂကူမန်

ပ္ဍဲသၞာံ ဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၇-၁၈ ဏံ ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် နွံပၟိက် မိက်ဂွံပြံၚ်လုပ်ဘာ အလဵုအသဳမ္ဂး သ္ဒးသွဟ်လိက်အခေါၚ်လုပ် (ဝၚ်ခွၚ့်စာမေးပွဲ) မ္ဂး ပြံၚ်လုပ်ဂွံဒၟံၚ်ဏောၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုမျဵုတေအ်အံၚ် ဟီုလဝ် ကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

Read More »

ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ဍုၚ်လၟိုၚ် နွံပၟိက်မံၚ်ကဵု အ္စာဂဥုဲအဆံၚ်ဒံက်တာ

ရုၚ်ဂဥုဲညးဍုၚ်ကွာန် ဍုၚ်လၟိုၚ် (Photo; Cha Chay)

အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ ဖျေံလဝ်ကဵုအ္စာသဝ်ဝဳယဲအဆံၚ်ဒံက်တာ နွံမံၚ်၂ တၠကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာနာနာတုဲ အ္စာဂဥုဲဒံက်တာမွဲတၠ ဒးပြံၚ်အာတာလျိုၚ် ဌာန်ဒေသတၞဟ်သအာၚ်နွံကီုဂှ်ရ သွက်ဂွံထပက်ကဵုအဇာ ဒၞာဲအ္စာသဝ်ဂှ် ဟွံမွဲဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုညးဒေသ ဍုၚ်လၟိုၚ် တအ်ရ။

Read More »

ကာန်ထရာ်ဍုန်ပုၚ် စဝ်စုတ်ဍာ်ဂမ္တဴ ကုသၟတ်ဗြဴမွဲတၠဂှ် ဒးဒုၚ်ဒဏ်ထံၚ် ရ သၞာံ

ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ဗီုကော်ဏာ ကောန်ဒုဟ် ဒဝ်အေအေသဵု (MNA)

ဒဝ်အေအေသဵု ကေတ်လဝ်ကာန်ထရာ်ဍုန်ပုၚ် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်မတ်မလီုဂှ် ဟိုတ်နူစဝ်စုတ်ဍာ်ဂမ္တဴ ကုကောန်ၚာ်ဗြဴ ခေန်န်ထောန် အယုက် (၁၄) သၞာံ မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ဗိုၚ်ဍုၚ်ပုၚ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၈ ပယျာံသဝ်တ္ၚဲ ၄ နာဍဳကဝက် နူရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဖျေံအမိၚ် ဒဏ်ထံၚ် (၇) သၞာံရ။

Read More »

တၚ်ကော်မံၚ်ဆော SMEs တွဵုရးဍုၚ်မန်

ဗီုတိ တွဵုရးမန် (Internet)

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဝွံ ဍိုက်ပေၚ်တဴကဵု ကပေါတ်ဗၞိက် မတိတ်နူပရေၚ်တဵုလွဳ မပ္တံသြောံသ္ၚု၊ထ္ၜိုတ်၊ ဒူရေန် မၚ်ဂုတ် လမုတ် ပၞဴ သဳလော သိၚ်ဃဵု ကြုက် ကေုာံ သတ်တအ်လေဝ်ကီု၊ ကပေါတ်တိတ်နူကမၠောန်တမ္ၚာ မပ္တံခရံက်ဓမေန် ခရံက်က ဍာ်ကဝ်ခရံက် ကကှ်ကှ်တအ်လေဝ်ကီု၊ ကပေါတ်တိတ်နူဍာ်ဖနုၚ် ၜဵုဂယိုၚ် လေဝ်ကီု နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုရတုဲ ကပေါတ်ဗၞိက်ဂမၠိုၚ်ဏံ ဒှ်အရာမဖန်ဗဒှ်ကဵုအခေါၚ်ခိုဟ် သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်ဏောၚ်ဟီုမဂး ဟွံဗၠေတ်ရ။

Read More »

အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ထံက်ပၚ် ပေါဲကဵုလာဘ် လိက်ပတ် အလုံဒေသရးမန် သြန် ၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ကေုာံဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ် အလုံဒေသရးမန်(Facebook)

သွက်ပေါဲကဵုလာဘ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအေဇြာန် ထံက်ပၚ်သြန် ၄၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဒုဥက္ကဌကၠထ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

Read More »

ကၠောန်သ္ပအသေအဟာန် ဗှ်ဗၞုဟ် တ္ၚဲဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် ၂၆၀ သၞာံ

အသေအဟာန်စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် ၂၆၀ သၞာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် (MNA)

ဟံသာဝတဳ ဍုၚ်ရာဇဌာနဳမန်တံ လီုကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုပသာ် (၈) စွေက်၊ သၞာံသက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၁၁၉) တေံဂှ် သၞာံဏံ ကၠုၚ်စိုပ် (၂၆၀) သၞာံဣရဒှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၈ ဂှ် ဂကောံသၟတ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် က္ဍိုက်ပ်ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် အသေအဟာန်ဗှ်ဗၞုဟ် ပ္ဍဲအရှာံကျာ်သ္ဘၚ်ဇၞော် ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် တွဵုရးမန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

က္ဍိုပ်ဒမၠ အကျာၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပအပ်ကဵုဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်

ပအပ်ကဵုဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တုဲ ဗီုဂွံဆဵုကေတ် ညးက္ဍိုပ်ဒမၠ နာဲအကျာၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် (Facebook)

က္ဍိုပ်ဒမၠ အကျာၚ် မက္လေၚ်မံက်တိုန် ပ္ဍဲပယျာံတံသၞာံ (သၞာံအၚ်ဂလိက်) ဏံဂှ် ချဳဓရာၚ်ထကဵုဂၟာဲဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသ ရေဝ်သၠုၚ်ကျာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ကဵု ရးတၞၚ်သဳ သ္ကုတ်သၟဝ်ကျာတေံတုဲ လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ်မွဲဂိတုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံအကျာၚ်တုဲ ပအပ်ဗ္စိုပ်ကဵုတဲဗၠာဲသၟိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တုဲဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူသ္ကိုပ်ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ။

Read More »

ဗော်မန်တံ ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံတိုန်ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ

အခန်ကၞာ ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ (Internet)

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အလုံဍုၚ် ပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ (၂၄) တေံဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူမန် (MNP) တံ သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်ဂှ် ဖန်ဇန်ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ်ဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပရေၚ် EIA ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဂှ် ဟွံဂွံပ္တိုန်ကဵု အလဵုအသဳတွဵုရးဏီ

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ (MNA)

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) နွံပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်ပ္တိုန်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် စၟဳစၟတ်အကာဲအရာ မလေပ်ဇီုကပိုက် သဘာဝပွဳပွူ EIA ကုအလဵုအသဳ တွဵုရးပၠန်ဏောၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ် သယံဇာတကေုာံသဘာဝပွဳပွူ ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုန်ကဵုလဝ်စၞောန် နူဂိတုမာတ်တေံကီုလေဝ် ဒဵုလၟုဟ် ဟွံဂွံပ္တိုန်ဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

NBF ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလညာတ်လစွံစိုတ် (၅) တၚ်

ကောံဓရီု ဗော်ပံၚ်ကောံ NBF မရနုက်ကဵု (၂၈) ဝါ (MNA)

ဂကောံဗော်ကောဒေံကေါန်ဍုၚ်အရၚ် (Nationalities Brotherhood Federation- NBF) ပ္တန်လဝ်နကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၂၈) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၆-၁၇ ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲတုဲ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလိက်လလောၚ် နွံကဵုတၚ်လစွံ (၅) တၚ်ရောၚ်ဂှ် ဒါရိုက်တာ NBF ချေန်ချေန် ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »