ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်

ဂကောံရပ်လွဟ် (၇) ဂကောံတံ ဂၠာဲသွဟ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ မ္ၚးဂၠံၚ် NCA ရောၚ်ဂး

လလောၚ်တြး ပါန်ခါမ် (Copy)

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၇) ဂကောံတံ ပံၚ်ကောံဒက်ပ္တန်လဝ် “ကမ္မတဳသဳကၠဳ ပ္ညဳပ္ညပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်”ဂှ်တုဲ ဂၠာဲအာသွဟ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ နူမ္ၚးဂၠံၚ် NCA ရောၚ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်တာအိုက်ကျဝ် ညးတာလျိုၚ် ကဏ္ဍ လလောၚ်ပရိုၚ် နူဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူတအၚ် (ပလံၚ်) PSLF/TNLA ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲအေဗရဴ ၂၀ ရ။

Read More »

ကိစ္စဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် စၟတ်တဲထံက်ဂလာန် ၜိုတ် ၂ ကိုဋ်ဘာ်က္လိဂွံမာန်ရောၚ် ရန်လဝ်

လိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ကုညးဍုၚ်ကွာန် သွက်ဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) (Copy)

စပ်ကဵုကိစ္စဒဒန်ၜိသြၚ်လောန် မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် မပြံၚ်စုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ်တုဲ စၟတ်တဲ ဟွံထံက်ဂလာန် နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ဗၞတ်ၜိုတ် ၂ ကိုဋ်ဘာ်က္လိဂွံမာန်ရောၚ် ရန်လဝ်သာ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ၜိုတ်လဵုသ္ၚောဲတၞဟ်ခြာ

ဗီုမလိက်ပတဴလဝ်ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် သွက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ် (Internet)

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်-ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမေကၠာန်ကၠုၚ်လဝ် ဒၞာဲဍုၚ်နေပျဳဒဝ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၃၁ သၞာံ ၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ စပ္တံရပ်စပ်စကာကၠုၚ် ဝေါဟာမအရေဝ် ‘ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်’ အလန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

ပုၚ်အတး ကေုာံ အခိၚ်သၚ်္ကြာန်

ပုၚ်အတးသၚ်ကြာန် (Internet)

“ကတူအပ္ဍဲ ပုၚ်ၜိုဟ်, ကခၞာ၊ ကတူမ္ၚး နက်ခါခၞော်ဗဳ” အဵုဗီုဏံ ဂအုပ်တိုက်ပိုဲ နူပိုဲမံၚ်ကၠအ်ပၞဟ်တေံ ဟီုလဝ်ကဵုပိုဲ ကေၚ်မိၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ၊ လၟုဟ်ဂှ် အခိၚ်ကတဴဟီုတှေ် သွက်ဗုၚ်ဂၞဴပိုဲလ္ပာ်အပ္ဍဲတေံ ကတူမံၚ်ဂွံၜိုဟ်ဂှ် စဖျေံဏာ ပုၚ်အတးတှေ် ဍေံဂွံ ၜိုဟ်ဂံက်စှေ်အာမာန်၊ ကတူလ္ပာ်မ္ၚးဏံဂှ်တှေ် ချူလံက်ဖျေံဏာ နက်ခါခၞော်ဗဳတှေ် ဍေံၜိုဟ်ဂံက်အာမာန်မံၚ်ဂး အဵုဗီုဏံ အဲကေၚ်မိၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ကီုရ” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘာပုဗ္ဗာရုံ ဟီုမြော်ကဵု ပရူပုၚ်အတး ကၠောန်စမံၚ် ဇၟာပ်ပ်သၞာံရ။

Read More »

တရဴၜိုဟ်လလံဂှ် ဆုတ်စှေ်အာဟွံသေၚ်ဏီ သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ဟီု

ပေါဲလှာဲဂတးလညာတ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ် ကေုာံဂကောံမှာဇန်ဂလိုၚ်တံ သွက်ဂွံပံၚ်တောဲ ရေၚ်တၠုၚ်မွဲစွံ (BNA)

ပေါဲလှာဲဂတးလညာတ် ပရူသၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ်၊ အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ်၊ဂကောံမှာဇန်ဂလိုၚ်တအ် သွက်ဂွံပံၚ်တောဲရေၚ် တၠုၚ်အာမွဲစွံဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်တုဲ ကမၠောန်တရဴပရေၚ် ၜိုဟ်လလံ မကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဆုတ်စှေ်အာ ဟွံသေၚ်ဏီ သာ်ဝွံ သာၚ်ကျဝ်ညောအ် (ညးအုပ်ကာ ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ် ) နူကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် UPDJC ဟီုမြော်ဏာ ပ္ဍဲပေါဲလှာဲဂတးလညာတ်ဂှ်ရ။

Read More »

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံ သြန်အခေါန်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကံက်ဂွံဂၠိုၚ်နူမရန်ကြန်လဝ်ဂှ်ဏီ

ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန်ဂမၠိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် (Internet)

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးမန်ဏံ သြန်အခေါန် နူအခေါန် (၅) ဂကူဂှ် ကံက်ဂွံ (၁၂၂.၃) တၟံကၠံတုဲ ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်ဏံမ္ဂး ကံက်ဂွံသြန်အခေါန် ဂၠိုၚ်နူကဵုမရန်လဝ် (လျာထားချက်ထက်) ဂှ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

ဟိုတ်နူဍာ်သမၟုဲမတိတ်ကၠုၚ်နူရုၚ်စက်ထ္ၜိုတ်တုဲ ညးဒေသပွဳပွူတံ ဒှ်အခက်ကဵုဍာ်သွုၚ်ဍာ်လွပ်

ဍာ်သမၟုဲနူရုၚ်စက်ထ္ၜိုတ် (MNA)

ရဲဒေသပွဳပွူကွာန် မုဒုၚ်ဥူ၊ မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟိုတ်နူဍာ်သမၟုဲ မဇွောဝ်ကၠုၚ်နူရုၚ်စက်ထ္ၜိုတ်တံတုဲ ဒးဆဵုကဵုအခက်ခုဲ ဍာ်သွုၚ်ဍာ်လွပ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကိစ္စပရောကံက်အခေါန်ထဝ်ဂှ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံဒှ်ဓမံက်ရုပ်ရဴဏီ

ထဝ်မပ္တိုန်သွံမံၚ်ပ္ဍဲဆေၚ်ဂမၠိုၚ် (MNA)

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ နူကဵုဌာနအကံက်အခေါန်တံ ၜိုန်ရလလောၚ်လဝ်စနူကဵုဂိတုအေဗရဴ စၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဏံ သွက်ဂွံစကံက် အာအခေါန်ထဝ်နွံကၠာလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်မသွံရာန်ထဝ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် လ္တူကိစ္စဏံ ဟွံတီ ကၠးလဝ်ဖၟိုတ် ဏီတုဲဟွံဒှ်ဓမံက်ရုပ်ရဴညးသ္ကံဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

တ္ၚဲလဵု ဒှ်ပံက်ဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံတီဏီ

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) (MNA)

တ္ၚဲလဵုဒှ်ပံက်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မဆက်စၠောံကၠောန်လဝ်မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဟဂွံကဵုလဝ်စၞောန် ကုဝန်ဇၞော်အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဏီ ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဥူဝဏ္ဏကျဝ် (ဝန်ဇၞော်ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်) ရ။

Read More »

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် က္လေၚ်ပ္တိုန်ခတဵုယၟုဗော် ပ္ဍဲကွာန်တံၚ်ပရၚ်

အသေအဟာန်က္လေၚ်ပ္တိုန်ခတဵုယၟုဗော် AMDP (MNA)

ရုၚ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ဒးဒုၚ်ပလှ်ဖျေံထောံ ခတဵုယၟုဗော် ပ္ဍဲကွာန်တံၚ်ပရၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာ၊တွဵုရးမန်ဂှ် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵုတံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၅) ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်အသေအဟာန် က္လေၚ်ပ္တိုန်ခတဵုယၟုဗော်ပၠန်ရ ဂွံဆဵုကေတ်။

Read More »