ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ကဗျ

ကဗျ

အ္စာရဿ (ဝါ) ပ္ကဴပျးလျး

သွက်ဂွံစဳကၠး ဟီုထ္ၜးဒၠေံါဗ္တောန် စၞောန်ထ္ၜးလိက်ကတ် ဓတ်စိုတ်ဓတ်က္ဍဟ် ဂွံနွံရှ်သာ။ ဓဝ်ဒၟုၚ်ဒုၚ်ဒဝ် ဖျဝ်မာန်အေၚ်ဒုၚ် ရေၚ်တၠုၚ်ဂၠံၚ်တပ် ဇၟာပ်ချပ်က္သပ်ဂွံသၠုၚ် ပ္ညုၚ်ထ္ၜးဗ္တောန်ကၠုၚ်။ ညံၚ်ဟွံညာတ်ဒုဟ် ညံၚ်ဟွံက္ဍုဟ်ညး လျးစိုတ်ဒးပလေဝ် ယောၚ်ယာထံက်ထ္ၜး လှာဲဂတးသဳကၠဳ ဒးပ္ညဳပ္ညဳ။ စိုတ်ဓါတ်လ္ပစှ်ေ လ္ပရှ်ေသှ်ေအတ္တ သွက်ပရဒုၚ်ဂိ ဂျိၚိတ် ထဝ်ကၠာတ်။ By : Soe Nwe (သိုဝ်နဲ) (NMSP)

Read More »

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၆၄) ဝါ ပ္ဍဲထံၚ်ဖါသီ ကေုာံ ဂလာန်ပံက်သြိုဟ်နူကောန်ၜိုပ်မွဲ

၁။ ဗှ်သၞာဍုၚ်မန် တန်ဒှ်စၟတ်ဍာံ သၟဝ်အလာံၜိုပ် ပဝ်စိုပ်ဟွံမာန် ၂။ ကောန်ၜိုပ်ဍာံမ္ဂး ဟိုဲ— မၞးကောန်ၜိုပ် ဒၞဲါစိုပ်ဒးကၠောန် ပရေၚ်ကောန်ဂကူပိုဲ။ ၃။ တ္ၚဲကောန်ဂကူ ဟွံဇူဆက်ကၠောန် ကၟောန်အာဒဵုစိုပ် ကောန်ၜိုပ်ဒးပဝ်မာန်။ ၄။ ကောန်ၜိုပ်မွဲပဝ် ပဝ်မာန်ဟွံသေၚ် လ္ပထေၚ်သောဲညိ ယွံမိမၜိုပ်။ ၅။ အဲကောန်ၜိုပ်မွဲ နွံပ္ဍဲထံၚ်ကၠာ ဍုၚ်မန်ဖါသီ သမ္တီညိမန်။ ၆။ ကောန်ၜိုပ်မွဲပၠ တ္ၚဲဂကူမန် ဒးကၠောန်ရှ်ေသှ်ေ အဲဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်။ ၇။ တ္ၚဲဂကူမန် စဳဇန်ပ္ဍဲထံၚ် တံၚ်ဂြဲစိုတ်ဓါတ် ကြာတ်ပ္တိတ်စိုတ်ဍိက်။ ၈။ပ္ဍဲထံၚ်ဖါသီ စၟတ်သမ္တီရ တ္ၚဲဂကူမန် တြဴစှော်ပန်ဝါ။ ဂၠိက်ဍာဲပလောံဗု ပ္ဍဲလ္တိုပ်ဂၠုဓီု ရးနိဂီုဒွက် အဲဆက်ဒယှ်ေရောၚ်။ ၁၀။ ရးနိဂီုဒွက် ဆက်ဒယှ်ေရိုဟ်တ္ၚဲ ရှ်ေသှ်ေပ္ဍဲစိုတ်ဟွံဝိုတ်အလာံၜိုပ်။ ၁၁။ အလာံဟွံမွဲ …

Read More »