ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ဗော်ၜါဗော် ပံၚ်ကောံတုဲ ဒးက္လေၚ်သီဗ္ၜောဝ် ဒြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အလုံဂကူထေက်

ဗော်ၜါဗော်ဝွံ နကဵုဂကောံအဒေါဝ် (ဂကောံပညဳပညပ်) ဟွံပါလုပ်မွဲသာ် နကဵု ညးတံ ၜါဗော် တက်ကျာ သွက်ဂွံပံၚ်ကောံညးသကအ်ဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ခိုဟ် ပရိုၚ်တၟေၚ် ပ္ဍဲကဵုအကြာအလုံဂကူမန်ပိုဲတံတုဲ ဂကူပိုဲတံလေဝ် ဒုၚ်တၠုၚ် ဗော်ၜါဗော် သွက်ဂွံပံၚ်ကောံရ။ ပရေၚ်ဗော်ၜါဗော်ဏံ ပံၚ်ကောံညးသကအ် ဍေံကတဵုဒှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၈) ဏံမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်တံ မိပ်စိုတ်တက်တဲ ဒုၚ်တၠုၚ်ဂြုဂြုဂြီုဂြီုရောၚ်။

Read More »

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပၠတရဴ မဟာဇန်တံ ပံၚ်ကောံ ကော်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ထေက်

သွက်ဂွံသောၚ်က္လးအာ ပြသၞာ အကြာကောန်ဂကူမန်ကီု အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီု၊ သွက်ဂွံလးအာ မဟာဗျူဟာ သွက်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) တေံတုဲ ဗီုကေၚ်ကၠောန်လဝ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၃) တေံရ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (အပ္ဍဲဍုၚ်)၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (အပ္ဍဲဍုၚ်) ဏံ သ္ပသ္ကိုပ်သ္က ပၠတရဴတုဲ ကသေအ်ကၟဝ် ဂကောံမဟာဇန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်ဗဒှ် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ (၂၀၁၈) မွဲထေက်ရောၚ် ကဵုဏာကသပ်ရ။

Read More »

ဒေံါပန်ပှေ်ာအလုံဍုၚ် အခိၚ်သၟးအိုတ်အာ ၂ သၞာံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်သ္ၚောဲမံၚ်ဏီ

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၅) ဂိတုအံက်တဝ်ပါဏံဂှ် နကဵုတၚ်ရန်တၟအ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပရေၚ်သ္ပစၟတ်သမ္တီ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာ အလုံဍုၚ်ပေၚ် (၂) သၞာံတုဲ အလဵုအသဳကီု ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကီု ဂကောံဒေံါလဝ်ပန်ပှေ်ာ ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံကီု ကၠောန်ဗဒှ်အသေအဟာန် ဇၞော်ဇၞော်မွဲကီုရ။ ၜိုန်ရ ဂကောံရပ်လွဟ်ပၠန်ဂတးမံၚ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ အဆက်ဆက်တံ ဗၞတ် (၈) ဂကောံဟေၚ် ဒေံါလဝ်ပန်ပှေ်ာအလုံဍုၚ်ကီုလေဝ် နကဵုအလဵုအသဳအေဝ်အေဝ်ဒဳ (NLD) တံ ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲဝွံရောၚ်။

Read More »

ရပ်လဝ်အ္စာပရိုၚ် (၃) တၠ နကဵုဂဗုတ် (၁၇/၁) ဂှ် က္လေၚ်ဗလးကဵုထေက်

ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၆) ဂိတုဂျောန်တေံ အဃောအ္စာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူကဵုဌာန်ပရိုၚ်ဨရာဝတဳ၊ ဒဳဝဳဗဳတံ အာစိုပ်ကေတ်တဴ ပရိုၚ် ပ္ဍဲကဵုဒေသပလံၚ်ဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ရပ်စပ်ထောံညးပိတၠတုဲ စောဲလဝ်ဂဗုတ် နကဵုဥပဒေ (၁၇/၁) ဆက်ဆောံထံက်ပၚ် ကုရဲသပုန်တံရ။ အဓိက အပ္ဍဲကဵုအ္စာပရိုၚ်ပိတၠဂှ်မ္ဂး အ္စာပရိုၚ်မန်ပိုဲ ‘နာဲလွဳဝၚ်’ ကော် ‘နာဲဇြာန်’ မချူဒၟံၚ်ဘာသာအေၚ်္ဂလိက် ပ္ဍဲဌာန်ပရိုၚ်ဨရာဝတဳ ပါလုပ်တုဲ အ္စာပရိုၚ်ဒဳဝဳဗဳ (၂) တၠ မၞုံယၟု “ပျေအ်ဖုၚ်နာၚ်” ကဵု “အေနာၚ်” တံ ပါမံၚ်ကီုရ။ လၟုဟ်ဂှ် အ္စာပရိ်ုၚ် (၃) တၠဏံ ဒးဒုၚ်ပၠောပ်လဝ်အချူက် ပ္ဍဲကဵုထံၚ်တဳပဝ်တုဲ တုဲကၠုၚ် စၟတ်တ္ၚဲ (၁၈) ဂိတုဂျူလာၚ်ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ပတိတ်နူထံၚ်ကၠာအိုတ်၊ အာစိုပ်ပ္ဍဲကဵုရုၚ်ဗစာကၠာ အိုတ်ရောၚ်။ နူကဵု ညးပိတၠဂှ်လေဝ် ဂွံအခေါၚ်ဟီုထ္ၜးကဵု …

Read More »

ပြသၞာ ချူသၞောဝ်ဥပဒေ ဒက်ပတန်တွဵုရးကောန်ဍုၚ်အရေၚ်

တ္ၚဲဏံ ညးမကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဂးတိုန် ကာလ ညးကော်သဘၚ်သဳကၠဳပၚ်လုၚ် အလန်ဒုတိယဏံမ္ဂး အဓိကသဳကၠဳအာ စပ်ကဵုချူသၞောတ်ဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ် ညးကဵုညးရောၚ် လလောၚ်တြးပတိတ်လဝ်ကီုရ။ ကာလ ချူဓဇက်သၞောတ်ဝ်ဥပဒေဏံ ဟီုတှေ် အဓိက ဒးဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ကံကုသဵုဇကု ဇကုသွက်ဂွံဖန်က်ကေတ်ရောၚ် ဂးရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်အလဵုအသဳ ကဵု မှတ်ကၠတ်ထဝ်

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ဒုတိယသတ္တဟ တုဲကၠုၚ်ဏံတုဲ အခါရ သ္ၚဳဂၠိပ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပ္တိုန်မှတ်ကဵုကၠတ်ထဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် အစောံစရာဲ အဇေဟ်အမေဟ် ဍာ်သ္ကေဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ရ။

Read More »

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန်အာယုက် ၈ ဂိတု ခုၚ်ဂ္ဇံချဳဒရိုက်ဣရ

တာလျိုၚ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်လၟုဟ်ဏံ ညးတာလျိုၚ်အပ္ဍဲဗော်တံ မိက်ဂွံကဵုနုက်တိတ်မ္ဂး လွာဲလွာဲဂှ်နုက်တိတ်ကဵုရောၚ်ဂှ် အဃောကာလ ဗော် NLD ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု ပထမကမ္မတဳဗဟဵု လၟေၚ်ဆဋ္ဌမ ပ္ဍဲနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၂ တုဲဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဥူမေန်န်ဥူ ဟီုဂးလဝ်ကဵု ရဲမဳဒဳယာတံဂှ် ညးဗှ်ပရိုၚ်လ္ၚဵုတံ သတီဒးဏီရောၚ်ထေၚ်။

Read More »

ပလေဝ်စ သွက်ဂွံအာတ်မိက်ဍုၚ်မန်

ပ္ဍဲအခိၚ်အခါ အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကတဵုဒှ်ပြံၚ်သၠာဲကၠုၚ်ကဵု အခိၚ်တ္ၚဲဏံ၊ အခိၚ်ဍေံ ညောန်ကြပ်ကၠုၚ် သွက်ဂွံစကာအာ အခေါၚ်အရာ ‘ကံကုသဵုဇကု ဇကုဖန်က်ကေတ်’ (ဝါ) ‘ဍုၚ်မန်ဍိုက်ပေၚ်ကဵု အဝဵုပိတန်’ ဟီုဂှ် ဍေံသွက်ဂွံကလိဂွံ နွံမံၚ်တုဲ အခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်အခိၚ်ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံဒစးဒုၚ် သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါဗတိုက် အကြာပေဲါၜိုဟ်လလံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်တဴ ဗွဲမလောန်ရောၚ်။

Read More »

ခန်လ္ၚတ် လွဟ်မန်ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ

ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ ၊ သၞာံ ၁၉၅၈ တေံဂှ် အလဵုအသဳ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဥူဏု ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာကဵု ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန် ထပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲတုပ်စိုတ် သၠာဲလွဟ်ကဵုပရၜေိုဟ်လလံတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်တ္ၚဲမလုပ်ကဵုဝၚ် သွက်ဂွံကေတ်ခန်လ္ၚတ် မွဲတ္ၚဲကီုရ။

Read More »

ကိုန်အစဳဇန်အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ၁၀၀ တ္ၚဲဂှ်ဟွံတၟေၚ်ကၠုၚ်

အလဵုအသဳတၟိ NLD ဝွံ ဂွံအဝဵုဍုၚ်တုဲဗက် ပပ္တံနူဂိတုအေဗရဴ ၁ မံက် ဒဵုကဵု ဂိတုဂျူလာၚ် ၉ ဂှ် ပိုၚ်ခြာလဝ် ကာလကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲတုဲ ဇၟာပ်ဌာနဝန်ဇၞော်အလဵုအသဳဂှ် ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ အလုံမွဲဍုၚ်ရ။ ဒဒှ်ရအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဗက်ဓမံက်ကၠုၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဏံဂှ်လေဝ် ကာလတ္ၚဲသှေ်မံၚ်ၜိုတ် ၄၀ တ္ၚဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၃၁ ဂှ်မှ ကၠောန်သ္ပကဵုပေါဲသောၚ်က္လး လၟေၚ်ကလောန် မ္ဒးကၠောန်အပ္ဍဲ ၁၀၀ တ္ၚဲဂှ်တုဲ ကမၠောန် ကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ဂှ် ညးညးအဲအဲတီကၠုၚ်ကီုရ။ (သ္ၚဳဗှ် ပ္ဍဲကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်ညိ)

Read More »