ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ဂလာန်ညးဒါန်လိက် (page 2)

ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပေဲါမာဲ အမာတ်မန်တအ်ကျအာဟုံဟုံဂိဂိပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ

သၞာံ၂၀၁၅ ဏံဝွံ ညးစၞး နူဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်၊ ဗော်ညးဗြဴ(မန်) တအ်သၟးဟွံက သီုအမာတ်ပုဂ္ဂလိက ကၟေက်တိတ်ကၠုၚ် နူဗော်တံဂှ်ကီုမ္ဂး သီုဖ်အိုတ် ညးစၞးမန်တအ် လုပ်ပြိုၚ် ဗ္ဒါဲ ၁၀၀ တလဂှ် အယာံ ၄ တလဓဝ်ရ ဇၞးကၠုၚ်မာဲတုဲ ဟိုတ်နူဆောံ

Read More »

မာဲမန် ဒးဒှ်သွက်ညးစၞးမန်ရောၚ်

ကြဴနူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တံ ပညဳပညပ်ညးသကအ် ဟွံဂွံတုဲ အဃောညးစၞးမန် သွက်သ္ၚိကၠတ်ထဝ်အဆံၚ်ဆံၚ်တံ လၟိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် လုပ်ပြိုၚ်ပကာန်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး ‘မာဲမန် သွက်ဂွံကဵုညးစၞးဗော်မန်’ တံဟေၚ် ဂကောံမဟာဇန် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟီုဂး လလောၚ်တြးကၠုၚ်ရ။

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲ (၂၁၀၅) တုဲ ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒှ်ဍာံဟာ

လၟုဟ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပၞာန်ဗၟာတအ် ကေတ်လဝ်အဝဵု ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ်ဂၠံၚ်တရဴ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဗၞတ် (၅) သၞာံ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ်အာ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်မၞိဟ် မုလေဝ် ကွေံကွေံကြာန်န် ပြံၚ်

Read More »

ပေဲါရုဲမာဲဏအ်ဂှ် ပေဲါအလီပၠန်ဟာ

တ္ၚဲဏအ် ရံၚ်အာ အကာဲအရာမသဳကၠဳမံၚ် ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိကၠတ်ထဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ကီု၊ ဗွိုၚ်အလဵုအသဳကဵု ဗော်ကျခိုၚ်ယျေတအ် ဟီုဂးမံၚ်တအ်ဂှ် လ္ၚတ်ရံၚ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏအ်လေဝ် ဗော်ကျခိုၚ်ယျေကီု

Read More »

ပေဲါဗတိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ပေဲါဗတိုက်မဟာဇန်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၅)၊ ဂိတုမေ ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဒစဵုဒစး ရုၚ်ပတိတ်ဓာတ်လလဳ နကဵုချးတၟအ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်၊ ဂကောံမဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် လၟိဟ်မၞိဟ် ဗၞတ် (၆၀၀၀) တၠ ကၠုၚ်စိုပ်ထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ဆဵုညာတ်ကေတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအခန် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတၟိတၟိဏအ် အခန်ကဏ္ဍညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ပၟိက်ဇၞော်သာ်လဵုရော ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ် ညံၚ်သ္ဂောံဂွံမာန် ဘိုၚ်ဂ္စာန်အိုတ်စိုအ်

ဟီုဂးမံၚ် ပတဝ်ဏာက္ဍိုပ်ကဵု ကၟိန်ဍုၚ်တၟိ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတုဲ အာယုက်အလဵုအသဳ ညးဍုၚ်ကွာန် ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဏံဂှ် အခိၚ်လၟုဟ်မ္ဂး ကြပ်ပေၚ်အာ ပွိုၚ် ၄ သၞာံကီုလေဝ် မမိက်ကဵုမွဲမွဲ ချဳဒရာၚ်ကဵုဟွံမာန်ဏီ။ ဂွံဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုဟ်လလမ်မာန်ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်၊ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တုဲကီုလေဝ် လိက်ကသုက်ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲတံဂှ် သှေ်မံၚ်လ္တူတၞးလိက် ဟေၚ်ရ။ အကြာတိဍာ်ဒေသကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟိုတ်နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ လုပ်ထ္ပက်မံၚ်ပၞာန်ဏီဂှ်ရ ရမျာၚ်ပေဲါဗတိုက်တံ ဗြုကညာန်မံၚ်ဖိုဟ်ဏီ။

Read More »

‘သၞံၚ်’ ပၠတရဴဂကူမွဲ ပြဟ်လလုဲအာပၠန်

‘အာစာဇၞော်’ (ဝါ) ‘အာစာထောန်တိၚ်’ (ဝါ) ‘နာဲထောၚ်တိ်ၚ်’ ဂှ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံမွဲမွဲဟွံသေၚ်၊ ဗော်မွဲမွဲဟွံသေၚ် ဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် အလုံဂကူမန်မွဲရောၚ်။ ‘အာစာထောန်တိၚ်’ ဂွံအာယုက် (၉၈) သၞာံ ဓလေတ်ပဲါ ဓရ်သၚ်္ခါရ ဟွံမာန် ဒးစုတိကၠောံအာဘဝပလိုက် တေံကီုလေဝ် ဇၟာပ်ဂကူမန် တီညာတ်မံၚ်အာစာဇၞော်ဏအ် ဒးဂိုတ်ညးရ။

Read More »

တ္ၚဲပၠန်ဂတး၊ စိုတ်ဓာတ်ပၠန်ဂတး၊ တာလျိုၚ်ပၠန်ဂတး

ပၠန်ဂတးဂကူမန်ပိုဲတအ် ဍေံစပ္တံကၠုၚ် လောန်ကၠုၚ် (၆၇) သၞာံတအ် ပ္ဍဲတ္ၚဲခ္ဍဲသဳပေၚ်ရောၚ်။ စဵုကဵုလၟုဟ် ဟိုတ်နူကဵုဂကူပိုဲတအ် ဟွံဗၠးၜးတိတ် နူဘဝဍိက်၊ ကံကုသဵုဂကူပိုဲ ဂကူပိုဲဖန်က်ကေတ်ဟွံဂွံဏီ။

Read More »

အဇိဟ် အမိဟ် တၠအဝဵုပၞာန် က္လေၚ်မံက်ဂတဝ်တိုန်ပၠန်

ယဝ်ရ ဒးက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်အာ လောန်ကၠုၚ် ဗၞတ်ပွိုၚ်ၜါပိသၞာံဏအ်မ္ဂး အပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ဗၟာဂှ် အဝဵု အလဵုအသဳသမတတိၚ်သိၚ်တအ် လအ်အာ အောန်စှေ်သိုက်က်တုဲ လၟုဟ်မ္ဂး အဓိက စပ်ကဵုအဝဵုပၞာန်တအ် အုပ်ဓလီုတိုန် သိုက်က်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ပိုဲတအ် က္လေၚ်စိုပ်ခေတ်ပၞာန်ပၠန်ရဟာ ဒးဒှ်ဒဝိၚ်ကီုရ။

Read More »

သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ ဟွံပ္လေဝ်မ္ဂး ဍုၚ်ကွာန်ကလိုက်ကမဵုမာန်

လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံ အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ (၁၉၉၃) ဍေံတအ် ဟွံမိက်ဗလးအဝဵုတုဲ ကော်မိက် သဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူ (အမျိုးသားညီလာခံ) မွဲတုဲ ချူတိုန်သၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန်ဍုၚ် (၂၀၀၈) ရ။ ပရူချူဒတန်သၞောဝ်ဏအ်ဂှ်

Read More »