ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ဂလာန်ညးဒါန်လိက် (page 6)

ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ လအ်အာသ္ၚောဲအာ

ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် သီုကဵုကောန်ဂကူမန်ကီု ရန်ကဵုအခေါၚ်အရာ ကံကုသဵုဂကူဇကု ဇကုဂွံဖန်က်ကေတ်မာန်တုဲ လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗတိုက် ပ္ဍဲဗွိုၚ် ပၠန်ဂတးကီု ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ဥပဒေကီုဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး လအ်ကၠုၚ်ဗၞတ် (၆၀) သၞာံရ။ လောန်ကၠုၚ်ဗၞတ် (၁၅) သၞာံတေံ ဗော်ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ဒေံါကၠုၚ်ပန်ပှော်တုဲ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် စၟဳကၠုၚ်ပရေၚ် ၜိုဟ်လလံရ။

Read More »

လညာတ်၊ လစွံစိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်မန် လ္တူပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀

ပိုဲဂကူမန်တအ် ဒးအဂၞပ်စိုတ်ကီုဒှ်၊ ဟွံဒှ်အဂၞပ်စိုတ်ကီုဒှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၀ ဏအ် ကၠာဟွံစိုပ်ဏီမ္ဂး အလဵုအသဳပၞာန်တအ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ ပေါဲရုဲမာဲနွံရောၚ်။ အတိုၚ်သၞောတ်ဝ်ဒက်ပတန်ဍုၚ် ၂၀၀၈ နူအလဵုအသဳချူဓဇက်လဝ်ဟေၚ်၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ကေတ်စေဝ်လတူတုဲ ကၠောန်သ္ပပေါဲရုဲမာဲရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုပေါဲရုဲမာဲဏအ် သွက်ပိုဲတအ် ဂွံစၟဳစအောန် ကွေံရ။ ဆဂး သွက်ညးဍုၚ်ကွာန်မန် စၟတ် (၈၀) တၟအ်ကၠံ ဒးတန်တဴ ဒၟံၚ် သၟဝ်တဲအလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် ဂၠံၚ်ဍာန်သွက်ဂွံရုဲစှ်ဟွံမွဲ ဒးအာဂၠံၚ်ဍာန် ဏအ်ဟေၚ်တုဲ သာ်လဵု ပိုဲတံဂွံသ္ပရော။

Read More »

ပေါဲပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ်တၟိကဵု အန္တရာဲသွက်ညးဍုၚ်ကွာန်

“ဒၟာနူကဵု မိက်ဂွံသောၚ်ကလး ပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် နနဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ပိုဲတအ်ဒေံါပန်ပှော်၊ သွက်ဂွံတက်ကျာလ္တူခုၚ်ဂှ်လေဝ် အာတ်မိက်ဒၟံၚ်လၟိုန်ဏောၚ်” ရဴဝွံ ဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲကာလဗော်ကေတ်ဒေံါပန်ပှော် ကုအလဵုအသဳပၞာန်ရ။ ဥက္ကဌဇၞော် စုတိအာ ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၀၃) တုဲ ညးဟွံဂွံဆဵု ပေါဲတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ လက္ကရဴဏအ်မ္ဂး အကာဲအရာ ပရေၚ်ဆက်ဆောံ အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန်တအ် ပရေံစှေ်ကၠုၚ်တုဲ ကရဴနူအလဵုအသဳပၞာန်တအ် သ္ပဒတန်သၞောတ်ဝ် ဒက်ပ္တန်ဍုၚ် (၂၀၀၈) မ္ဂး အကာဲအရာတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပတဝ်ဏာက္ဍိုပ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ကၠေံဗ္ဒန်အာရ။

Read More »