ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ်

ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူတံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရောၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ LDU တံ ခြာဟွံလအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ် နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျာန်ဝါရဳ ၂၃၊ သၞာံ ၂၀၁၈ ရ။

Read More »

ကောန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်သ္ပဝှဝ်ရာမ် ပ္ဍဲဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ

စနူဂိတုဂျာန်ဝါရဳ ၂၂ ကောန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်ကၠုၚ်ဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကေုာံ ၜိုဟ်လလံဂကူမန် ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုသုတေသနဗၟာ တက္ကသိုလ်ကောန်ဂကူအဝ်သတြေလျာ Australian National University နွံပ္ဍဲကေန်ဗရာ ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာရောၚ်

Read More »

သုၚ်စောဲသြန် ၉ ဗဳလျာန်တုဲ ကၠောန်သၠုၚ်ပ္တိုန်အဆံၚ် ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်မတ်မလီု-လ္ဂုၚ်ရောၚ်

သွက်ဂွံသမၠုၚ်ပ္တိုန် အဆံၚ်ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ် လ္ဂုၚ်ကဵု မတ်မလီုဂှ် နူကၟိန်ဍုၚ် ဖအိုတ်သြန် ၉ ဗဳလျာန်ရောၚ် ဥူထောန်ဌေ ညးမဒှ်ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် နူအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

Read More »

ပသောၚ်က္ဍၚ်ထုဲက္ဍၚ် ဂၠာဲသွဟ်ဝါတ်ကၠုၚ် ပုစ္ဆာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်

ရန်ကဵုဓဝ်ညဳသာ အလုံကောန်ဂကူမန်တုဲ ဗော်သ္ပစၞးဂကူလုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲဗော်ဟေၚ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂှ် ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃-၁၄ ဏံတှေ် ကၠောန်

Read More »

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူဗော်မန်ၜါ ဆဵုဂဗသဳကၠဳလုပ်သၞောဝ် အလန်ကၠာအိုတ်

သွက်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော် ဂွံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဟွံဒးကေတ်မၞိဟ်အကြာမွဲသာ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၊ သၞာံ ၂၀၁၈ ဂှ် ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ

Read More »

ပေဲါကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် အယေါၚ်အလာ ဗော်မန်တံ ဂွံတိုန်စိုပ်နွံအောန်

ရန်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ သ္ဂောံဒှ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃-၁၄ ဏံ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုၚ်

Read More »

၂၀၁၇ ဟွံဒှ်သၞာံၜိုဟ်လလမ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ် ကော်ဂး ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် မွဲသၞာံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ ဗၞတ်ၜါဝါရောၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်ၜိုန်နွံကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဆဗၞတ်မွဲဝါဟေၚ်

Read More »

အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၇) ဏံ သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ဗၞတ်လၟိဟ်ပန်ဠက်ဘာ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၇) ဏံ ပၞောဝ်ကဵုသၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် လၟိဟ်ၜိုတ်ပန်ဠက်ဘာ် လုပ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ်ဓမ္မတာ(သာမန်) (၃၁,၀၀၀) ပြၚ် ကေုာံ သၟာ

Read More »

ဒဵုကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀၁၇ ဏံ အလဵုအသဳ က္လေၚ်သၠးကဵုလဝ်တိဒးဒုၚ်သီ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နွံ ၁၆,၀၀၀ ဨကပြၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် နူဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၆ ဒဵုစိုပ်ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၈ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဏံ နူဌာနဝန်ဇၞော် ကေုာံဂကောံနာနာ(အလဵုအသဳ) က္လေၚ်ပအပ်

Read More »