ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ်

ပရိုၚ်

အခိၚ်ပေဲါရုဲမာဲအကြာဂှ် သှ်ၜေိုတ် ၃ တ္ၚဲရကၠာလေဝ် ရဲတ္ကံခၟိုၚ်တံ စိုတ်လုပ်စ အောန်မံၚ်ဖိုဟ်

သၟတ်မန်လ္ၚဵုတံ ဗီုစှေ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲ သွက်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ( MNA)

ပေါဲရုဲမာဲအကြာ ဂိတုအေဗရဴ ၁ သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်၊တွဵုရးမန် ညောန်ကြပ် သှ်ၜေိုတ် ၃ တ္ၚဲကီုရလေဝ် တၠဆန္ဒမာဲ ကောန်ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်တံ စိုပ်လုပ်စကဵု ပေါဲရုဲမာဲအောန်ကွေံကွေံ ဂကောံ မၚ်လ္ၚတ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ အလံၚ်ညးစၞးကေုာံပေါဲရုဲမာဲအကြာ ဟီုရ။

Read More »

သွက်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် အဆံၚ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အလဵုအသဳ ရန်သုၚ်စောဲသြန် ၅၀၀ ကိုဋ်

စၚ်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န်ဗဟဵု ဍုၚ်မတ်မလီု (Internet)

သွက်သ္ဘၚ်အတးသကြာၚ်္န် အဆံၚ်တွဵုရး နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ရန်သုၚ်စောဲအာသြန် ၅၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ် ရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ တွဵုရးရ။

Read More »

သြန်ပဵုသာန်မံၚ် ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂှ် က္လေၚ်ပအပ်ထောံ

အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် မွဲတၠအဃောပ္တိုန်ထ္ၜးသဳကၠဳမံၚ် (Tun Min Aung Facebook)

သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သြန်နူ ၁၃ ဌာနတံ ပဵုသာန်ဒၟံၚ် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်တုဲ က္လေၚ်ပအပ်ထောံ အလန်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

Read More »

ကောန်ဂကောံ UNFC သၟေဟ်မံၚ်ဏီတံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆဝ်မ္ၚုဟ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပလဝ်ပေါဲသောၚ်က္လး (MNA)

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပဇြဟတ်ကဵုကောန်ဂကောံ ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC မသၟေဟ်မံၚ်တံဂှ်တုဲ ဂစာန်ကသေအ်ကၟဝ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကိစ္စယၟုဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ထမံက်ထ္ၜးဆန္ဒ အလုံဂကူမန် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုပၠန်ရောၚ်

ကောန်ဒေသတ္က္ကံခၟိုၚ် လၟိဟ်ၜိုတ်(၃၀၀၀) တံ ဗီုထ္ၜးမံၚ်ဆန္ဒ အဃောဂိတုမာတ် (၂) တေံ (MNA)

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) နွံကၠုၚ်ယၟုသာ်ဏံဂှ် ဟွံသ္ပသမ္တီတုဲ နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်တေံ ဟိုတ်နူသ္ပကၠေံ ဒတန် ယၟုမ္ဂး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်”ဂှ်ရ ဂိတုမာတ် ၁၉ ဏံမ္ဂး မှာဇန်မန် ဗၞတ်ၜိုတ် (၂) ဠက်တံ သ္ပစၞး အလုံကောန်ဂကူမန်တုဲ အတိုၚ်မဂွံလဝ်အခေါၚ် နကဵုဥပဒေ ကောံ ရေၚ် ဇက် ဗွဲမၜိုဟ်လလံဂှ်ဟေၚ် ထ္ၜးအာဆန္ဒရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူကမ္မတဳထ္ၜးဆန္ဒရ။

Read More »

သ္ပသမ္တီခုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် ဒးကေတ်ဂုန်စရာဲရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် ဟီု

ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် (MNA)

ကိစ္စခုတ်ထောံယၟု ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် နကဵုယၟု “သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဟွံစှေ်စိုတ် ဒ္စဵုဒ္စးတဴကီုလေဝ် ခုတ်ကဵုယၟုဏံဂှ် အရာဒးကေတ်ဂုန်စရာဲမွဲဏောၚ် ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၅၊ တ္ၚဲကၠောန်ကောံဓရီု ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တုဲဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဟီုဂးကဵုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရ။

Read More »

ကိစ္စသ္ပဏာဒ္တန်စပ်ကဵုယၟုဒဒန်ဂှ် ဒှ်အာအဇှေ်တၠအဝဵုဣရဟာ ဗ္စာအိုတ်ညိ အမာတ်ပျဳခါၚ်ဖျဵု ကဵုသတိ

ဥူမိုၚ်မျေအ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် နူမေန်ကေန် (မဇ္ဇျှိမ TV)

ကောန်ဒေသတံ သီုကဵုဟွံစှေ်စိုတ် သီုကဵုဒုၚ်တဲဟွံမာန်တီဒၟံၚ်ဖိုဟ် ဂစာန်ခုတ် စုတ်ယၟု သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် ကုဒဒန် သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပွကမၠောန်ပိုဲ “ဒှ်အာအဇေဟ်တၠအဝဵုဣရဟာ”ဂှ် ဗ္စာအိုတ်ညိ သာ်ဝွံ အဃောသဳကၠဳကိစ္စယၟုဒဒန် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဂိတုမာတ် ၁၄ ဂှ် ဥူမိုၚ်မျေအ် အမာတ်ကၠတ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဟီုဏာဂလာန်ကဵုဓဝ်သတိသာ်ဂှ်ရ။

Read More »

ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် သ္ပဒ္တန်ယၟု ဒဒန်ဆက်စၠောံမတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် နကဵုယၟု ‘ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား’

သွဟ်မာဲ မတိတ်ကၠုၚ်နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် (Internet)

ဒဒန်သြၚ်လောန် မဆက်စၠောံကၠောန်လဝ် မတ်မလီု- တ္ကံခၟိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကဵုယၟုဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား”ရောၚ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၄ ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ်သဳကၠဳတုဲ သ္ဂုတ်သွာတ်သ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် အပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲဓဝ် ရပ်ဂွံကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် ၆ ဖ္ဍိုက်

ကွဳစက်ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် သီဂွံလဝ်တုဲတုဲ(MNA)

ကွဳစက် ၆ မ ဟွံမွဲကဵုလာၚ်ဇြေန် စှေ်ကၠုၚ်နူဍုၚ်ဗြဝတဳဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၂ မွဲတ္ၚဲဓဝ် ရပ်ဂွံသီု ၆ ဖ္ဍိုက် သာ်ဝွံဂွံတီကေတ် နူဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

ကိစ္စဂၠံၚ်ကွဳစက် ဆိုအ်ကၟာတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဖျာဇၞော်မတ်မလီုဂှ် ဌာနဆေၚ်စပ်တံပံၚ်ကောံပသောၚ်အာရောၚ်

ဖျာဇၞော်ဍုၚ်မတ်မလီု (MNA)

ကိစ္စဂၠံၚ်ကွဳစက် ဆိုအ်ကၟာတ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဖျာဇၞော် စၟတ် (၁) (၂) ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်ဂှ် ဌာနဆေၚ်စပ် (၇) ဌာနတံ ပံၚ်တောဲပသောၚ်အာရောၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ဟီုရ။

Read More »