ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ်

ပရိုၚ်

လိက်တၟံဘာသာမန် လၟိဟ် ၁၅၀၀ တၞး ကၠောန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကျာ်ဒဵုတၟံဗြာတ် (ဘာထပိုဲဍောတ်) ဂှ် ဒှ်လိက်အုပ်ဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲဂၠးကဝ်မာန်ဟာ?

လိက်တၟံဘာသာမန် လၟိဟ် ၁၅၀၀ တၞး ကၠောန်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲကျာ်ဒဵုတၟံဗြာတ် (ဘာထပိုဲဍောတ်) ဂှ် ဒှ်လိက်အုပ်ဇၞော်အိုတ် ပ္ဍဲဂၠးကဝ်မာန်ဟာ?

Read More »

ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန်ဂှ် ဒိုအ်ကဵုပြဟ်ဟ်ညိ ဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဖအိုတ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲလိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ် NCA ဂှ် ညးဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ်တံကီု၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပၞာန်တံကီု စွံစိုတ်သၠဲသၠဲတုဲ ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန်ဂှ် ဒိုအ်ကဵုပြဟ်ဟ်ညိ ရဴဝွံ နာဲထဝ်မန် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဆဝ်မ္ၚုဟ် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာ

Read More »

ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ၁၉၉၅ တေံကဵု ဗီုပြၚ် NCA လၟုဟ်

ဗီုပြၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် သၞာံ ၁၉၉၅ လက်ထက် အလဵုအသဳ နဝတ တေံကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP) တံ ဒိုအ်ကၠုၚ် ပန်ပှော်ဂှ် ဟွံဒးထ္ပက်စၟတ်တဲမွဲသာ် နဗီုပြၚ် Gentleman Agreement မၞိဟ်ဇၞော် ၜါလ္ပာ်တံ တက်ကျာ ဒုၚ်ကတိပါၚ်ညးသ္ကံတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ ၊ ဂိတုဂျောန် ၂၉ ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် အသေအဟာန် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ရးအဂၞဲ (ရတခ- အရှေ႕တောၚ်တိုၚ်း စစ်ဌာနချုပ်) မတ်မလီုရ။ ကၠာဟွံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံဘာ်ပြၚ် ကေတ်အခိၚ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ရးအဂၞဲ (ရတခ) ဗၞတ် (၄) ဝါတုဲ အပ္ဍဲဂှ် ကိစ္စပရူဒပ်မၚ်ပယျဵုကီု၊ ပရူ သွက်ဂွံပြံၚ်ကၠောံ …

Read More »

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ မကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပ္ဍဲဂိတုမာ်မွဲစွေက်ဏံဂှ် လလောၚ်တြးအာတ်မိက်ဏာရ။

Read More »

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ်

Read More »

သွက်ဂွံဒှ်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်ဂှ် ကောံဓရီုဝှဝ်ရာမ်အဝ်သတေလျာ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သွက်ဂွံညဳသာ ဒှ်အာ ဗော်သ္ပစၞးကဵု ကောန်ဂကူမန်မာန်ဂှ် နူကဵုကောံဓရီု ဝှဝ်ရာမ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် မကၠောန်သ္ပဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်အဝ်သတေလျာတံ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်နွံရ။

Read More »

ဗော်ၜါဗော် ပံၚ်ကောံတုဲ ဒးက္လေၚ်သီဗ္ၜောဝ် ဒြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အလုံဂကူထေက်

ဗော်ၜါဗော်ဝွံ နကဵုဂကောံအဒေါဝ် (ဂကောံပညဳပညပ်) ဟွံပါလုပ်မွဲသာ် နကဵု ညးတံ ၜါဗော် တက်ကျာ သွက်ဂွံပံၚ်ကောံညးသကအ်ဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ခိုဟ် ပရိုၚ်တၟေၚ် ပ္ဍဲကဵုအကြာအလုံဂကူမန်ပိုဲတံတုဲ ဂကူပိုဲတံလေဝ် ဒုၚ်တၠုၚ် ဗော်ၜါဗော် သွက်ဂွံပံၚ်ကောံရ။ ပရေၚ်ဗော်ၜါဗော်ဏံ ပံၚ်ကောံညးသကအ် ဍေံကတဵုဒှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၈) ဏံမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်တံ မိပ်စိုတ်တက်တဲ ဒုၚ်တၠုၚ်ဂြုဂြုဂြီုဂြီုရောၚ်။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကွာ်ဂၠံၚ် NCA ဂှ် ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျာတေံ ထံက်ဂလာန်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုၚ်တဲ ကွာ်ဗက်ဂၠံၚ် NCA လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် ကီုဏောၚ်ဟီုဂှ် နူဏေံ (ဂျာန်နဝါရဳ ၂၃) တေံ ညးစၞးမတိုန်စိုပ်ဒၟံၚ် အသေအဟာန် Mon Democracy and Peace Forum ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်ကောန်ဂကူ အဝ်သတြေလျာ ဍုၚ်ကေန်ဗရာ ကၟိန်ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ တေံလေဝ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန်

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူတံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရောၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ LDU တံ ခြာဟွံလအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ် နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျာန်ဝါရဳ ၂၃၊ သၞာံ ၂၀၁၈ ရ။

Read More »

ကောန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်သ္ပဝှဝ်ရာမ် ပ္ဍဲဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ

စနူဂိတုဂျာန်ဝါရဳ ၂၂ ကောန်ဂကူမန်တံ ကၠောန်ကၠုၚ်ဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကေုာံ ၜိုဟ်လလံဂကူမန် ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုသုတေသနဗၟာ တက္ကသိုလ်ကောန်ဂကူအဝ်သတြေလျာ Australian National University နွံပ္ဍဲကေန်ဗရာ ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာရောၚ်

Read More »