ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ်

ပရိုၚ်

ကောန်ဗော် NLD ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ် ဇကုကဵုဇကု က္လေၚ်ပၞောန်ဒၟံၚ်လပုဟ်တဲညးသ္ကံဂှ်ရ ဗဒိုအ်လဝ်နူတာလျိုၚ် ဗွဲယာယဳ

ကောန်ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ NLD ပ္ဍဲတ္ကံခၟိုၚ်ဂမၠိုၚ် အကြာဇကုကဵုဇကုဟေၚ် ပ္တိုန်ဒုဟ် ပၞောန်ဒၟံၚ်လပုဟ်တဲညးသ္ကံဂှ်ရ ပ္ဍဲသတ္တဟတုဲကၠုၚ်ဏံ နကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဗဟဵု ကဵုသတိ ဗဒိုအ်ကၠေံနူတာလျိုၚ်ယာယဳ ကုကောန်ဗော် ၂၁ တၠရောၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵု ဥူဝေန်ထိၚ် နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး ပ္ဍဲဗော်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »

ခြာဟွံလံ ကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလံကဵုဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် DPN တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳဗဗွဲသၞောဝ်ရောၚ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ Peace Commission အလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံညးစၞး ပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNFC တံ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳ ဗဗွဲသၞောဝ်နွံမံၚ်တုဲ ဆက်ဆဵုညးသ္ကံ ကြဴနူအဝ်ဂါတ် ၅ တေံဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လ္တူသ္ၚိဇၞော်ဂှ် သိုၚ်စုတ်သ္ၚိဍောတ်တုဲ အပ္ဍဲဗော်လညာတ်ထ္ကးကၠုၚ် အ္စာသဝ်စောန်တၟး ဟီုပါ်ပါဲ

ပ္ဍဲဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ဂှ် လ္တူသ္ၚိဇၞော် ဟိုတ်နူသိုၚ်လဝ်သ္ၚိဍောတ်ဂှ်ရ လညာတ်ထ္ကးညးသ္ကံတုဲ အဲလေဝ် ဒးဒုၚ်ပ္တိတ်နူဗော်ရောၚါ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂျူလာၚ် ၂၀ ဂှ် အ္စာသဝ်စောန်တၟး ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နူဒေသမာဲစၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဥပဒေသပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၃ ဂိတု ညံၚ်ဂွံတုဲချူခၞံအာဏောၚ်

ဥပဒေပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ပလဝ်ဒ္တန်တုဲဒၟံၚ်ရတုဲ သှေ်ဒၟံၚ်ဥပဒေသ နဲကဲသွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴကမၠောန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၃ ဂိတု ညံၚ်ဂွံတုဲဒှ် ချူခၞံအာဏောၚ် ဥူမေန်ကျဝ်လွေန် ဝန်ဇၞော်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

Read More »

ကိစ္စညးက္ဍိုက်ပ်ဇခဳမွဲတၠ အာတ်မိက်သြန်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်စၟဳစၟတ်တုဲဣရ

ကိစ္စညးက္ဍိုက်ပ်မွဲတၠ အာတ်မိက်ကေတ်သြန် ပ္ဍဲဇခဳတန်ဍောတ်တ် မဂွံဒုၚ်ရုဲလဝ် သွက်ဂွံခါန်ပ္တိုန်တၟိ ပ္ဍဲကၠတ် ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကမ္မတဳလ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ၊ လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေုာံကိစ္စနာနာ စၟဳစၟတ်တုဲအာဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌကမ္မတဳဂှ်ရ။

Read More »

ပံက်ကမ္မတဳဓလိုက်တမ်ရိုဟ်တွဵုရး ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ဂိတုဂျူလာၚ် (၇) တုဲကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပံက်စွံကမ္မတဳဓလိုက်တံရိုဟ်တုဲဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ကေုာံကမ္ပဏဳဂမၠိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကၠောန်သ္ပလဝ် ပရေၚ်စဵုဒၞဲါကီုလေဝ် ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်ယဲမနက်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ဖိုဟ်

ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၇ ဏံဝွံ နူကဵုဌာနက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ပရေၚ်ထတ်ယုက်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠောန်သ္ပလဝ် ပရေၚ်စဵုဒၞဲါဂစိုတ်စၟ ဂတက်ကီုလေဝ် တမ်သၞာံအခိၚ်ဗြဲစှေ်တိဏံ ကောန်ၚာ်က္တဵုဒှ်ယဲမနက် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်တအ်ကဵု ဂကောံသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ပံၚ်တုဲ သွက်ဂွံဒက်ဇြဟတ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲ

နူကနေံတေံ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၂ ဂှ် ကမ္မတဳက္ဍိုက်ပ်ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်တအ်ကဵု ဂကောံသၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ကေုာံ သၚ်သၟတ်မန်တအ် ဆဵုဂဗသ္ပကောံဓရီုတုဲ ဟွံလအ်မ္ဂး သွက်ဂွံဒက်အာဇြဟတ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သြန်အခေါန်ခဠာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စကာပ္ဍဲပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရောၚ်

သြန်အကံက်အခေါန်ခဠာ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် စကာပ္ဍဲကမၠောန်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဒေသရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

ကိစ္စဒက်ဗော်တၟိ မံက်ကၠုၚ်ဍာံမ္ဂး ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်တံ ဟွံဒုၚ်တဲ

ဂကောံချဳဓရာၚ်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံဓမံက်ပ္တိုန်ဗော်တၟိတံ ပရိုၚ်တိတ်မံၚ် အကြာဏံ ဇြဟတ်မွဲမွဲ ယဝ်ထပ်ဒက်ဗော် တၟိမွဲပၠန်ဒှ်ဍာံမ္ဂး နကဵုဂကောံရေၚ်တၠုၚ်တံ ဟွံဒုၚ်တဲရောၚ် ဟီုဓမံက်ဏာ ပ္ဍဲဂိတုဒ္ဂိုန် (၁၄)မံက်၊ ဂျူ လာၚ် (၇)ဂှ်ရ။

Read More »