ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ်

ပရိုၚ်

သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကဵု ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီုဂှ် နူအလဵုအသဳတွဵုရး ဟွံဂွံကဵုပရိုၚ် ကုရုၚ်စက်ဏီ

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်​မန် သ္ပလဝ်ဒ္တန် သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ်ကဵုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဂှ် မုပရိုၚ်လေဝ် အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်​မန် ဟွံဂွံကဵုနၚ်ဏီ ညးမၞုံတာလျိုၚ်ရုၚ်စက်တံ ဟီုရ။

Read More »

ညးတာလျိုၚ် လလောၚ် ကေုာံ ပရိုၚ် အေန်အေဝ်ဒဳ NLD ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ် နကဵုဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲ

ညးတာလျိုၚ်လလောၚ် ကေုာံ ပရိုၚ် မၞုံယၟုဥုထောန်ဝေန် ကောန်ဂကောံညးရေၚ်တၠုၚ် (ယဵုဒုၚ်) ကမၠောန်အေန်အေဝ်ဒဳ NLD၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်ဝွံ နကဵုဂဗုတ်ဂဥုဲၜူမာဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၀) ဏံဂှ် ဗဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ၝောံဍုၚ်ဇြပ်ဗု ရပ်စပ်ကေတ်လဝ်အရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ညးဒေသကွာန်မှိၚ်ဂနိၚ် ၜိုတ် (၁၀၀) တၠ ဓမံက်ထ္ၜးဆန္ဒ ကုညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒေသမာဲစၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒေသမာဲစၟတ် (၁)၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဒဝ်မျတိၚ်္ဂဳမဝ် ဟိုတ်နူပဲါတးထောံ သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် နူကဵုတာလျိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၁)၊ အခိၚ်ဗဂါပ်ဂယး (၈း၃၀) နာဍဳဂှ် ညးကောန်ကွာန်ဒေသမှိၚ်ဂနိၚ် ၜိုတ် (၁၀၀) တၠတံ ဓမံက်ထ္ၜးဆန္ဒအိုတ်ရ။

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်

ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် သ္ဂောံတီကၠိုဟ်၊ သ္ဂောံလ္ၚတ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန်ဂှ် ဂကောံကဵုဇြဟတ် ရီုဗၚ်ကၠတ်ထဝ် မဆေၚ်စပ်ကဵုဒေသ Myanmar Center to Empower Regional Parliaments-MCERP) တံ သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၂၀) ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ပရူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ပ္ဍဲၝောံခန်သွံရာန်ဗၞိက်(ကုန်စည်ဒိုၚ်ခန်းမ) ဒၞာဲအရှာံသၞေဟ်ကွဳစက်ဇြေဂျဵု၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »

သွက်ဂွံဗဒှ်ခအံၚ်ပရေၚ်ဝဳဖ္ဍတ် ဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဂၠာဲဒၟံၚ်ဂအာၚ်ဖိုဟ်

သွက်ဂွံပ္တန်ဗဒှ်ခအံၚ်ဝဳဖ္ဍတ်တိရစ္ဆာန် (မွေးမြူရေးဇုံ) ပ္ဍဲဇၟာပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂၠာဲဒၟံၚ်တိဂအာၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ညးစၞးမွဲတၠသၟာန်လဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ်သတ္တမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် သေပ်တေမ်ဗာ (၂၀) ဂှ်တုဲ နူဂကောံအလဵုအသဳ ဟီုကဵုဏာသွဟ်သာ်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲၜဳဇၞော်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကောန်ကလောန်ဂၠုၚ်ကမွဲတၠ ဒးဒုၚ်တက်ကဵုပသဲပၠံၚ်တုဲ ဒတုံစှေ်ဍာ်

ကောန်ကလောန်မွဲတၠ ကၠောန်မံၚ်ပ္ဍဲဂၠုၚ်ရပ်က (စိန်ပိုက်) ကွာန်အစေန် တိတ်ရပ်ဒၟံၚ် အပ္ဍဲၜဳဇၞော်ကာပ္ပလဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်​မန်ဂှ် ဒးဒုၚ်တက်ကဵုပသဲပၠံၚ် ပြဟ်ဒတုံစှေ်ဍာ် လအ်ဂွံၜိုတ်မွဲဂိတုတုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၂၀ ဂှ် တေၚ်လဝ်အမှုပ္ဍဲရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တုဲဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဂှ်ကီုရ။

Read More »

စပ်ကဵု NCA ဂှ် ဟိုတ်နူကၠိုဟ်လဝ်အောန်ဂှ်ရ ကမၠောန် JMC ဟွံဂြိပ် သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ်ဂး

စပ်ကဵုပရေၚ် NCA ဂှ် ဟိုတ်နူတီကၠိုဟ်လဝ်အောန်ဂှ်ရ ကမၠောန် JMC ဂှ် ဍေံဟွံအံၚ်ဇၞးလောဲလောဲ သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန်သဝ်အာၚ်ဇြက်ဖိုဝ် ဒုဥက္ကဌ (၁) JMC-U ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် Joint Ceasefire Monitoring Committee-JMC-U မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါရ။

Read More »

ကွဳစက်ဒေံါမံၚ်ဆဆဵု ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကေတ်အရေဝ်ဏောၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကွဳစက်ဂမၠိုၚ် ဟွံကေတ်သၞောဝ်တုဲ ဗက်ထ္ပက်ဒေံါမံၚ်ဆဆဵုဂှ် အတိုၚ်ဥပဒေဟေၚ် ကေတ်အာအရေဝ်ပြဟ်ဟ်ဏောၚ် ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ပရေၚ်ၜဳဖ္ဍတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက် စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂၠာဲမၞိဟ်ခွါတ်ထ္ၜိုတ်ဝါတ်

ရာသဳဗြဲအိုတ် စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်ခွါတ်ထ္ၜိုတ်ကီုရလေဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဂၠာဲကောန်ကလောန်ခွါတ်ထ္ၜိုတ်ဟွံလောဲ ရဲကၠအ်ထ္ၜိုတ်တံ ဟီုရ။

Read More »

သွက်ဂွံဆဵုကဵုကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလမ် အပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန် UNFC ဟီု

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် PC ကဵု DPN တံ သ္ဂောံဆဵုဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်တ္ၚဲ ဟွံမာန်ဏီတုဲ အတိုၚ်ချိၚ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏံ ဒှ်ဆဵုဟွံမာန်ဏီ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ညးတာလျိုၚ် လလောၚ်ပရိုၚ် နူ UNFC ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲ (သေပ်တေမ်ဗာ ၁၃) ဏံရ။

Read More »