ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 151)

ပရိုၚ်

ဗော်သွးသေံမည် စဝ်ရုပ်ထဝ် ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠဝၚ်္က

နာဲသာၚ် –  ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၁၉ ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ အတိုၚ်မွဲတ္ၚဲဂှ် နူကဵုဗော်သွးသေံမည် ကော်ဘိက်လဝ်တုဲ မန်ဍုၚ်သေံ နူဒေသလပ်ပူရဳ ဆက်ကၠုၚ်ဒေသဍုၚ်ၜၚ်ကံက် နူဂှ်စဵုကဵုပယျဵုဝၚ်က – ကျာ်ပိ ညးဍုၚ်ကွာန် ဗၞတ် (၂၀၀၀) တၠတအ် တိုန်စိုပ်သဘၚ်သ္ပကုသဵု ကဵုဒါန်စဝ်ရုပ် ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠဝၚ်ကကီုရ။

Read More »

ဗော်ကလေၚ်ပတန်ဍုၚ်မန် ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲဗှ်ဗၞုဟ် ဂုဏ်စရာဲ ဨကရာဇ်မန် ရာဇာဓိရာဇ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ရန်ကဵု တ္ၚဲသၟိၚ်မန်ရာဇာဓိရာဇ် နူဍုၚ်ဟံသာဝတဳ ဇက်တိုန်ဗတိုက်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ ပ္ဍဲဂိတုမြေက္ကသဵု ၁၅ မံက် တ္ၚဲအၚာ (ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ ၂၁) ဏံ ဗော်ကလေၚ်ပတန်ဍုၚ်မန် ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲဗှ်ဗၞုဟ် ဂုဏ်စရာဲ ဨကရာဇ်မန် ရာဇာဓိရာဇ် အလန်ပထမရ။

Read More »

ၚုဟ်ထၜိုတ်အပ္ဍဲဍုၚ်မန် သၠုၚ်တိုန်ပၠန်ယျ

မာံအဲ – သၞာံဏအ် ၚုဟ်ထၜိုတ် ကလေၚ်ခိုဟ်တိုန်နူသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံ ပိဆရောၚ် ရဲသၟာပိုန်ဒြပ် ကူသာန်သွံရာန်ထၜိုတ်ကဵု တၠကၠအ်ထၜိုတ်တအ်ဟီုမံၚ်အိုတ်ရ။ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀ ဂိတုဒဳဇြေန်ပါ ကြပ်ကၠောံကၠုၚ်ကဵုသၞာံ ၂၀၁၁ ဏအ်ဝွံ ၚုဟ်ထၜိုတ် အပ္ဍဲဍုၚ်မန် ကလေၚ်သၠုၚ်တိုန် စဵုကဵုဒှ်အာ မွဲပံၚ် ၁၇၀၀ ဒကေဝ်ကဵု ထၜိုတ်တုီုတီုမ္ဂး မွဲပံၚ် ၁၄၀၀ ဒကေဝ်ရ။

Read More »

လိက်ပရိုၚ်အလဵုအသဳ ချူလဝ် ပရေၚ်ဖျေံလွဟ် ဟွံဍာံပြရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီု

ရာၚ်မြဟ် – ပ္ဍဲကာလဒပ်ပၞာန်စဵုဒၞာ ၜိုဟ်လလမ် ဂကူမန် အပ်လွဟ် အလန်ဒုတိယဂှ် မဒှ်ကောန်ဗော် ပါ်တိတ်ကၠုၚ် နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံရောၚ် လိက်ပရိုၚ် အလဵုအသဳဗၟာ ချူဓမံက်လဝ်ဂှ် ဟွံဍာံပြရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုဏာ ပ္ဍဲပေဲါသောၚ်ကလး လိက်ပရိုၚ် မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ ၉ ဏံရ။

Read More »

ဟိုတ်နူတၞံသတ်ကှ်ကေဲ ချိုတ်ဂၠိုၚ်တုဲ ၚုဟ်သတ်ယိုတ်တိုန်

မိလျးထဝ် – ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကညၚ်တုဲကၠုၚ်ဏံ ဟိုတ်နူဂမ္တဴ ဍာ်ကှ်တုဲ လ္ပာ်ဒေသတဵုတၞံသတ် ဟိုတ်နူတၞံသတ်ကှ်ကေဲ ချိုတ်ဂၠိုၚ်တုဲ အခိၚ်သတ်တိတ်ဏံဂှ် သတ်တိတ်အောန်တုဲ ၚုဟ်မးသတ်ဍၚ်တိုန်ရ။

Read More »

ညးစၞးဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဇၞးမာဲအောန်တုဲ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် ဍုၚ်မန် ယုတ်ဒေါက်စှေ်မာန် အံၚ်မျေတ်ဟီု

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ညးစၞး ဂကောံခိုန်ကၠိုက် လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲတံ ဟိုတ်နူဒးဒုၚ်ရုဲမာဲ ဇၞးမာဲအောန်တုဲ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန် ယုတ်ဒေါက်စှေ်မာန်မံၚ်ဏောၚ် ဥူအံၚ်မျေတ်ဟီုရ။

Read More »

တၠကမၠောန်ဗၜူဂဥုဲၜူမာဲတုဲ ပန်ထောံကောန်ကမၠောန်မွဲတၠ

မိလျးထဝ် – သေဌဳကၠအ်ထၜိုတ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် သူရာတ် မွဲတၠဂှ် ဟိုတ်နူကဵု ဗၜူမံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲတုဲ ပန်ထောံ ကောန်က မၠောန်ညး အပ္ဍဲကၠအ်ထၜိုတ် မွဲတၠရ။

Read More »

အလဵုအသဳပၞာန် ပၞုက်လဝ် ပရိုၚ် KPF အပ်လွဟ်

  ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပရိုၚ်တမ်ဒပ် (၃) ဒပ်ပၞာန်ၜိုဟ်လလမ်ကရေၚ် ကော် KPF ဒု-သကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် သဝ်ဠေဝါ ဍိုက်က္ဍိုပ် အပ်လွဟ်ကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်တံ ပၞုက်ဒလုက်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။ သကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် တိၚ်ဇြဝ် နူ ခလရ (၂၈၃) မဖျေံသဇိုၚ် ဇရေၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ သဘၚ်ကၞာ ဟွံပါမွဲသာ် ကၠောန်သ္ပကဵု ပရေၚ်ဖျေံလွဟ်ဏံရောၚ်၊ ဟိုတ်နူဂီုကၠီု သဝ်ဠေဝါတုဲ ဒးပၞုက်လဝ် ပရိုၚ်ဖျေံလွဟ်ဏံရောၚ် ညးမကြပ်ညောန်ကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာ မွဲတၠ ဟီုရ။ “ KPF အပ်လွဟ်ဂှ် ဟွံမိက်ကဵု ကေအေန်ယူ (ဗော်သွးကောန်ဂကူကရေၚ်) တီတုဲ အပ်ထောံလွဟ် ပ္ဍဲဒပ်ပၞာန်ဗၟာ သ္ၚိတ်တ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။ သဝ်ဠေဝါ ဂှ် …

Read More »

ဥက္ကဌမယက ကျာ်ပိ ပတိတ်အမိၚ် ဟွံကဵုတိတ်မ္ၚး အခိၚ်ဗ္တံ

စၠန်ထဝ် –  သ္ပပ္တံနူတ္ၚဲဏံတုဲ အခိၚ်ဗ္တံ ၜက်အာ (၈) နာဍဳမ္ဂး တိတ်မ္ၚးဟွံဂွံရောၚ် ဥက္ကဌမယက ဍုၚ်ကျာ်ပိ ပတိတ်လဝ်အမိၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိရ။

Read More »

ဟိုတ်နူအသိၚ်ပေဲါဗတိုက်တုဲ ကွးဘာတန်တံ ဟွံဂံၚ်တိုန်ဘာ

    စၠန်ထဝ်- ဟိုတ်နူအသိၚ်ပေဲါဗတိုက် ပ္ဍဲပယျဵုသေံ–ဗၟာ လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ်ကီု၊ ပရိုၚ်ကောလာဟလ တိတ်မံၚ် ပေဲါဗတိုက် သွက်ဂွံကလေၚ်ဒှ် နွံမံၚ်ကီုတုဲ မိမကွးဘာ လတူဍုၚ်ကျာ်ပိ ကေုာံ ပွဳပွူလတူဍုၚ်ကျာ်ပိတံ ဟွံကဵုကောန်ညးတံ တိုန်ဘာအိုတ်ရ။

Read More »