ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 151)

ပရိုၚ်

တၠဂုဏ်ဇြဝ်လာတ် ဒးဒုၚ်ပြံၚ်ထံၚ်

အာကာ-နူတနေံ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁၃ ဂှ် နူထံၚ်အၚ်စိၚ် ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ပြံၚ်ဏာ ထံၚ်ဖါသီ ရးဨရာဝတဳ ကုတၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကော် ဂုဏ်ဇြဝ်လာတ်ရောၚ် ဒေံဗြဴညး ဟီုရ။

Read More »

သွက်ဂွံလိၚ်ပၞာန်မၚ်ကွာန် (ပျဳတုသေတ်) ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ဗက်လှုဲညးဍုၚ်ကွာန်

မာံအဲ – ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ မဖျေံမံၚ်သဇိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာ တွဵုရးဍုၚ်မန် နူခလရ (၆၁) တံ စၞောန်ကဵုဥက္ကဌကွာန် မပ္တံ ကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ သၞေဟ်ဇၞူ၊ သာဲဂြောံ၊ ဂူဂတဵု၊ သၞေဟ်ကြုက်တအ် ဗက်လှုဲ သွက်ဂွံလိၚ် ပၞာန်မၚ်ကွာန်ရ။

Read More »

အလဵုအသဳပၞာန် စွံစိုတ် ဗော်ဟွံလုပ်သၞောဝ် လတူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

အာကာ -ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဒှ်ဗော် ဟွံလုပ်သၞောဝ်မွဲတုဲ စရၚ်မၞိဟ်လုပ် မၞိဟ်တိတ် ပ္ဍဲရုၚ်လတူဍုၚ်တံဂှ် ဒးတေၚ်ကဵု ညးတံရောၚ် အလဵုအသဳပၞာန် ကရေပ်ဓရတ်ကၠုၚ် အကြာတ္ၚဲဏံရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဗတိုက်ပၠံၚ်တုဲ ဂစိုတ်ထောံ ဣနော်ဗျုမွဲတၠ

အာကာ -နူဒပ် ခလရ (၁၀၃) ဗိုလ်ဇၞော်မွဲတၠ ကေုာံ ကောန်ပၞာန်ပိတၠတံ ဗတိုက်ဒမၠ ကုဣနော်ဗျု ကောန်ကွာန်အံၚ်ဇၞး မၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်ကလိၚ်အံၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတၞၚ်သြဳတုဲ ဂစိုတ်ထောံရောၚ် မသညးဒးဒုၚ်ဂစိုတ်မွဲတၠ ဟီုရ။

Read More »

ကွဳစက်တၠမန် ဒးဒုၚ်စၟဳစၟတ် ဂၠိုၚ်နူကွဳစက်တၞဟ်

အာကာ- ကွဳစက်တၠမန် ဓရိပ်မံၚ် တွဵုရးမန် ကဵု လ္ဂုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲအကြာဂၠံၚ် ဒးဒုၚ်စၟဳစၟတ် ဂၠိုၚ်နူကွဳစက်တၞဟ်တၞဟ်တံဏီရောၚ် ညးမအာတရဴ ဍိုက်ကွဳစက်တံ ဟီုအိုတ်ရ။

Read More »

တမ်ဒပ် ခလရ (၃၂) တအ် ရပ်တံၚ်ပဝ်တာ ကောန်ကွာန်

ဂျူရဳဆာဲ – တမ်ဒပ် ခလရ (၃၂) မဖျေံလဝ်သဇိုၚ် ပ္ဍဲပယျဵုသေံကဵုဗၟာ တလူဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဘာ ၃ ဂှ် ရပ်တံၚ်ဏာပဝ်တာ ကောန်ကွာန်ရ။

Read More »

ညးဍုၚ်ကွာန် စိုတ်လုပ်စကဵု ပေဲါရုဲမာဲလ္ၚဵု ဒေသဇကု ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် ဂွံရုဲစှ် ညးဂှ် ဟွံတီဏီ

နာဲမာန် – သွက်ဂွံကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲ သှေ်မံၚ်ပွိုၚ် (၃၀) တ္ၚဲပြၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန် စိုတ်လုပ်စကဵု ပေဲါရုဲမာဲလ္ၚဵု ညးစၞးအလံၚ်အမာတ် ဒေသေဇက ဂွံရုဲစှ်ဂှ် ဟွံတီဏီတုဲ ဗီုပြၚ်လဵု ဂွံစုတ်မာဲဂှ်လေဝ် ဟွံကၠိုဟ်တုဲ ဒှ်ဓဝိၚ် ဖေက်ဒှ်မာဲပဲါဂၠိုၚ်ရ။

Read More »

စၞစသုၚ်လ္ၚဵု သုၚ်စောဲဟွံထေက်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲကဵုဆေၚ်ဖျာဂမၠိုၚ် စၞစသုၚ်နာနာ တြးသွံမံၚ်ဂှ် နူကဵုဌာန မဆေၚ်စပ်တအ် ပါ်ဓါတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုစၞစသုၚ်လ္ၚဵု ဓါတ်ဂျိ ပါမံၚ်တုဲ စသုၚ်ဒးလအ်လအ်မ္ဂး ဒှ်ဘဲအန္တရာဲမာန်မံၚ်ရောၚ် နူကဵုဌာန်ပရိုၚ် အလဵုအသဳချူဓမံက်လဝ် နွံရ။

Read More »

ရဲအာတရဴတံ ကဵုဇြဟတ် ဍိုက်ကွဳစက် တၠမန်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲတ္ၚဲစပံက် အခန်ကၞာ ကုမ္ပဏဳကွဳစက်တၠမန် လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗု ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေန်ပါ (၂၇)  ဂှ် ရဲအာတရဴ နူကွဳစက်တၞဟ်ဟ်တအ်လေဝ် ပြံၚ်လှာဲဍိုက် ကွဳစက်တၠမန်တုဲ ကဵုဇြဟတ်အိုတ်ရ။

Read More »

ကၠောန်မံၚ် တၞးစၟတ်သမ္တီ ကောန်ဂကူမန် ယျ

စၠန်ထဝ်– နူကောံဓရီုဇၞော် ဂကောံပံၚ်ကောံ ပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) အလန်ပဥ္စမ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံကၠောန် တၞးစၟတ်သမ္တီ ကောန်ဂကူမန် (Mon National ID card) ဂှ် လၟုဟ် ထမံက်ရုပ်ရဴ ကၠောန်ကဵုမံၚ်ရ။

Read More »