ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 158)

ပရိုၚ်

ရပ်ဂွံလှုဲဗၟာပတောံ ၂၂ ကိုဋ်ဒကေဝ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – နူသ္ကိုပ်ဗျူဟာ (၁) သၞေဟ်ကၚ်ဝၚ်အနာၚ်ဂှ် ရပ်ဂွံလှုဲဗၟာပတောံ ၂၂ ကိုဋ်ဒကေဝ် ကေုာံ မၞိဟ် (၃) တၠ ရောၚ် သ္ဂောံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ဆဵုဂဗတက်ကျာဟေၚ် ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇောတ်တ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီု

မာံအဲ ၊ မာံအသး – ပေါဲရုဲမာဲ အလဵုအသဳတံ မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀ ဏံဝွံ သွက်ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဒှ်ပၞာ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲဟွံသေၚ်တုဲ ပရေၚ်ဆဵုဂဗ ပိက္ဍိုပ်တက်ကျာဟေၚ် ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇေတ်တ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုဏာ ပ္ဍဲသဘၚ်ကၞာ တ္ၚဲပၠန်ဂတး မရနုက်ကဵု (၆၃) ရ။

Read More »

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကဵုဒါန်ဖာပ်သၚ် ရန်တၟံ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်

အာကာ – ရန်တၟံ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၆၃) ဝါတုဲ တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ညးမဒးဒုၚ်ဒၟံၚ်ထံၚ် ပ္ဍဲထံၚ်အၚ်စိၚ်ဂှ် ကဵုဒါန်ဖာပ်သၚ် ပ္ဍဲဘာညးသ္ပဒတဴကၠုၚ် ဘာအံၚ်ဇၞးရ ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲထံၚ်အၚ်စိၚ်ဂှ်လေဝ် ဖာပ်ဗ္စ ကောန်ထံၚ်တံရောၚ် ဂွံမိၚ်ကေတ် နူညးမစုက်လုက်ကဵု ဒေံညးမွဲတၠရ။

Read More »

ညးဍုၚ်ကွာန်ကဆံၚ်လ္ဒောဝ်တအ် သုၚ်စောဲဖုၚ် (phone) မာန်ကၠုၚ်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၀) ဒဵုကဵုဂိတုဂျူလာၚ်တုဲကၠုၚ်ဂှ် ဖုၚ် (GSM) လၟိဟ်ကြပ်မသိုန်ကိုဋ်ကဵု ဖုၚ် (CDMA)  လၟိဟ်ထပှ်ကိုဋ်ဂှ် နူကဵုဌာနပရေၚ်ကမၠောန်ဆက်စၠောံတံ ဖျေံကဵုလဝ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ကဆံၚ်လ္ဒောဝ် တအ် သုၚ်စောဲဖုၚ်မာန်ကၠုၚ်ကီုရ။

Read More »

သၟတ်တအ်တ္ၚဲဏံ စိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ကမၠောန်ကာကုသဵုဂၠိုၚ်ကၠုၚ်

နာဲမာန် – စိုပ်အခိၚ်လုပ်ဒ္ဂိုန်ဏံမ္ဂး ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာဂကူပိုဲတအ် ညးဇၞော်ညးဇၞော်ဟွံရုဲ ကၠောန်ကာကုသဵု တၟံတၟံဌာန်ဒေသရ။ စိုပ်ကၠုၚ်တ္ၚဲသဳမ္ဂး ညးလ္ၚဵုဒက်ဂကောံတုဲ အာလ္ၚောဝ်ကျာ်၊ ညးလ္ၚဵု အာဒၞာဲဌာန်ပၟဝ်ဓဝ်၊ ညးလ္ၚဵု ကသေအ်ကၟဝ် ကၠောန်ၜိုတ်ဝေယျာဝစ္စပ္ဍဲကျာ် ဘုတ်ဘာ လ္ၚဵုပၠန် ဂၠောဲစှေ် ဥပ္ပဿကာ သာ်ဏံ နာနာသာ် ကောန်ဗုဒ္ဓဘာသာမန်ပိုဲတအ် ကၠောန်ၜိုတ် ပရေၚ်ကာကုသဵုရ။

Read More »

အသိၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကောန်ဂကောံလိက်ပတ် ပါလုပ်ပ္ဍဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် ဒးနုက်တိတ်နူဂကောံဂှ် ပယောဂဝန်ဇၞော်ဥူအုၚ်မျေအ်

နာဲမာန် – ကြဴနူဥက္ကဌဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် ကျာ်ဇၞော်အစာဣန္ဒိက ပ္တိတ်စေဝ်ပၞောန် ကောန်ဂကောံလိက် ပတ်ယေန်သၞာၚ်တအ် ယဝ်ပါလုပ်ပ္ဍဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ဒးနုက်တိတ်နူဂကောံရောၚ် ဟီုဂှ် ဂလာန်ဏံ ကၠုၚ်နူ ပယောဂဝန်ဇၞော်အုၚ်မျေအ် (သတ္တုတွၚ်းဝန်ကြီး-အုန်းမြၚ့်) ရောၚ် ညးက္ဍိုပ်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပရေၚ်လိက်ပတ် ပွိုၚ်ဍုၚ် မုဟ်ဍုၚ်မွဲတၠ ဟီုထ္ၜးကဵုရ။

Read More »

ဟိုတ်နူဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် ကၟာတ်လဝ်သ္ၚုတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဒှ်ဒဒိုက်

မာံအဲ – ရးတနၚ်သဳ ဂၠံၚ်ကွဳစက်ဇၞော် ရေဝ်-ထဝဲါ အကြာဍာ်ဗုကဵု ဍုၚ်ရေဝ် ဒၞာဲဒဵုဟလဲဂှ် ပ္ဋဲဂိတုအဝ်ဂေတ်  သတ္တဟတုဲကၠုၚ်တေံ စဵုကဵုတ္ၚဲဏံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ခမရ (၂၈၂)၊ ခမရ (၂၇၃) ခမရ (၂၉၉) မဖျေံလဝ်သဇိုၚ် ပ္ဍဲသၞေဟ်ဒဵုဟလဲတံ ကၟာတ်လဒဵုထောံ ပွမဖျေံသ္ၚု လ္ပာ်ဍာ်ဗုတေံတုဲ ညးဒေသဍာ်ဗုတံ ဒှ်အခက်အခုဲကဵု သ္ၚုရ။

Read More »

ထၟာဲဂတ်စ်ဟတိုဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်မြဝတဳ

ဂျူရဳဆာဲ – ပွိုၚ်ဍုၚ်ကရေၚ် ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်မြဝတဳဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဏံ အခိၚ်ဗ္တံ ၜိုတ် ၈ နာဍဳဂှ် ထၟာဲဂတ်စ်ဟတိုဟ်အာတုဲ သ္ၚိဒၟံၚ်ကဵု ဒၞာဲလ္ၚဵုတံ တူအာကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဟိုတ်နူပရေၚ်ဂီုကၠီု သဘၚ်ကၞာ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ဒေသပယျဵု ပြံၚ်ဆုဲဒၞာဲ

 အာကာ – ဟိုတ်နူအကာဲအရာ ပရေၚ်ဂီုကၠီုတုဲ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၆၃) ဝါ မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဒေသပယျဵုဂှ် သၞာံဏံ ပြံၚ်ဆုဲကၠောန်ဗဒှ်အာ လပါ်အပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ်ရောၚ်။

Read More »

ဟိုတ်နူ သွဟ်လိက်ပြဟ်တုဲ ကွးဘာတံ ထုဲထံၚ်

မာံအသး – ဂိတုဘတ် ၉ မံက် တ္ၚဲသိုက်မ္ဂး ကွးဘာတက္ကသိုလ် အလုံဍုၚ်ဗၟာမွဲ ဒးသွဟ်လိက် သကုတ်ဒုတိယ ပြဟ်ဟ်နူအရိုဟ်ဟ်သၞာံတုဲ အ္စာဘာကီု ကောန်ကွးဘာတံကီု ထုဲထံၚ်မံၚ်ကဵု လိက်ဘာအိုတ်ရ။

Read More »