ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 162)

ပရိုၚ်

ကောန်ကွာန်ဗၠးကၠုၚ် ရ တၠဂှ် ပၞာန်ဗၟာတံ ဆက်ရပ်ထိၚ်လဝ်

ကောန်ဟဒေံ ကောန်ကွာန် ကွာန်အံၚ်ဇၞး ဒးဒုၚ်ရပ်ဏာလဝ်ကဵု က္ဍိုပ်နာဲဆာန်ဍုၚ်တံ ရ တၠဂှ် ၜိုန်ရညးတံကလေၚ်ဗၠးကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဒးဒုၚ်ဆက်ရပ်ထိၚ်လဝ်ကဵု ပၞာန်ဗၟာတံ ဒဵုကဵုလၟုဟ်ဖိုဟ်ရ။

Read More »

ကမ္မတဳစၟတ်လဝ် လၟိဟ်ကောန်ဂကောံဂှ် ပဵုတုဲပါလုပ်မာန်မံၚ်ရောၚ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဟီု

မိစၠန်ထဝ် အတိုၚ်ကဝ်မယှေန်ပေဲါရုၚ်မာဲ လလောၚ်တြးလဝ် လၟိဟ်ကမ္မတဳမပါလုပ်တံဂှ် ပဵုတုဲပါလုပ်ဂၠိုၚ်မာန်မံၚ်ရောၚ် ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်  နာဲၚိုဲတိၚ် ဟီုရ။

Read More »

ၚုဟ်ကသိုန်ဗ္တာၚ်က္ဍၚ်တိုန် အကြာဒေသပယျဵု

မာံအသး ဒေသပယျဵုဒၞက် သေံ-ဗၟာ ပပ္တံကဵု ဗြဝတဳ ကေုာံ ကျာ်ပိတံဂှ် ဟိုတ်နူၚုဟ်မးကသိုန်ဗ္တာၚ် က္ဍၚ်တိုန်ဒၟံၚ်ကွေံကွေံတုဲ သၟာကူသာန်သွံရာန်တံ ဆဵုဂဗဒၟံၚ်အခုက်အခုဲရ။

Read More »

အလဵုအသဳပၞာန် ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နွံဒၟံၚ်ကာလအကြာဖိုဟ်ဏီ

နာဲမာန် ကြဴနူကဵုသ္ကိုပ်ထံၚ်ပရိုၚ်ပၞာန် ယျေဝ်မျေအ် ဟီုလစွံစိုတ်အလဵုအသဳပၞာန် လ္တူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ပဵု ၜက်နူကဵုဧပြဳ (၂၈) တုဲမ္ဂး ဒှ်အာအခိၚ်ကာလသၞာံ (၁၉၉၅) လ္ပာ်တေံပၠန်ရောၚ် ဂးလဝ်ကၠာလေဝ် ဒဵုတ္ၚဲဏံနကဵုလုပ်သၞောဝ် ကၠးကၠးမးမး မုလေဝ်ဟွံဟီုလဝ်ဏီတုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ကေတ်ဒၞာဲ သီုမၚ်ကေတ်လဝ်ဂွန်ဖိုဟ်ရောၚ် ညးလုက်စုက်ကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မွဲတၠ လဴကဵုရ။

Read More »

သွက်ညးဒဴဒဒိုက်ပၞာန်တံ ဖျေံကဵုဒၞာဲဝါဲ ပ္ဍဲကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ်ရောၚ်

အာကာ “အဏံ ပအပ်မံၚ်ဘာဣယျ၊ ဂတဏံ မွဲၜါတ္ၚဲပၠန်တှေ် ပိုဲမံၚ်အဏံ ဟွံဂွံရပုဟ်” ဂှ် ညးဂြိပ်ဒဴဒဒိုက်ပၞာန် ဒုက္ခိတ နာဲဟံၚ်မန် အဃောစမံၚ်ပုၚ် ကရောံကောန်ၜါ ဟီုဏာသီုမုက်မတ် စၟဳပတှေ်မံၚ် ညးရီုဗၚ်တံရ။

Read More »

သၟာပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ကၠောန်ဆုတံ စၟဳဒၟံၚ် ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ပံက်ကဵု ပွမပတိတ်ဆုမွဲဝါပၠန်

နာဲတၠလွဳ နူဗော်ကရေၚ် ကေအေန်ယူတံ လလောၚ်တြးပ္တိတ်လိက် ကၟာတ်ဂြိပ်ဆု မွဲချိုန်ခဏတုဲ သၟာပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်ကၠောန်ဆုတံ မၚ်စၟဳဒၟံၚ် ဆလအ်ညးတံ ကလေၚ်ပံက်ကဵုမွဲဝါပၠန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗြဲစိုပ်တိတုဲရဲလ္ၚောဝ်ကျာ်လ္ဂုၚ် ကောန်ဍုၚ်မ္ၚးအောန်စှေ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဟို်တ်နူဗြဲစိုပ်တိတုဲ မွဲဂိတုကဵု မွဲဂိတု ရဲလ္ၚောဝ်ကျာ် လ္တူကျာ်လဂုၚ် ကောန်ဍုၚ်မ္ၚးတအ် အောန်စှေ်ဒၟံၚ်ရောၚ် ဂကောံဂေါပကတအ် လဴထ္ၜးရ။

Read More »

ကောန်ကွာန် ဒးဒုၚ်တံၚ်ရပ်ဏာတံ ကလေၚ်စဴစိုပ်

မိစၠန်ထဝ် .. ဂကောံမန်ပါ်တိတ် က္ဍိုပ်ဆာန်ဍုၚ်တံ တံၚ်ရပ်ဏာ ကောန်ကွာန်အံၚ်ဇၞးကဵု ကောန်ကွာန်ဍာ်ဂီုတဴ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတၞၚ်သဳတံ သွက်ဂွံအာတ်လှုဲဂှ် ကလေၚ်စဴစိုပ်ကွာန်အိုတ်ရရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ညးဒှ်ဒဒိုက်မန်တံ ကလေၚ်စဴဒၟံၚ်ကွာန်ယျ

မိစၠန်ထဝ် : မၞိဟ်ဂြိပ်ပဲါတိတ်ကၠုၚ် နူတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဇူတဴဒၟံၚ် ဒေသပယျဵု သေံ-ဗၟာ ပ္ဍဲဗဒပ်ဟံၚ်ပြာ် ခလံက်ခနဳတံဂှ် ကလေၚ်စဴအာ ဌာန်ဒေသညးတံညိညယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ကဵုစၞောန်ဥက္ကဌကွာန် ညံၚ်ဂွံပသတိကဵု ပရေၚ်ဖံက်ဟတိုဟ်

မာံအဲ : ဒပ်ပၞာန်ဗၟာမဖျေံလဝ်သဇိုၚ်ဒေသတံ ကော်ပကောံဥက္ကဌကွာန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဧပြီ ၂၆ ဂှ်တုဲ ကဵုစၞောန် ညံၚ်ဂွံပသတိကဵု ရဲပရေၚ်ဖံက်ဗတိုဟ်တံရ။

Read More »