ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 162)

ပရိုၚ်

ဗြဲၜိုန်ဂူကီုလေဝ် ဓါတ်ဂမ္တဴ ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်တုဲ မၞိဟ်တံဒုၚ်စသိုၚ်ဓါတ်ဂမ္တဴ သီုတၞံဆုချိုတ်

နာဲမာန် လၟိုန်အရိုဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ ဗြဲၜိုန်ရဂူဖျေံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် အခိၚ်ဗ္တံဂှ် မၞိဟ်တအ်ဒးဒုၚ်စသိုၚ်ဓါတ်ဂမ္တဴတုဲ တၞံဆုဂ မၠိုၚ်လေဝ် ချိုတ်ကှ်အေဲဇြဒှ်ကၠုၚ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံစဵုဒၞာဗမ်ဟတိုဟ်ကဵုဖုၚ်တုဲ ရာန်ကာဒ်ဖုၚ်မ္ဂး ဒးကဵုသီုတၞးဆာဲ စၟတ်လိက်ကောန်ဍုၚ်

နာဲမာန် ကြဴနူဗမ်ဟတိုဟ်ပ္ဍဲလ္ဂုၚ် တ္ၚဲအတးကြာပ်သၞာံဂှ်တုဲ သွက်ဂွံစဵုဒၞာ ရဲဖံက်ဟတိုဟ်ဗမ်တအ် ဖေက် ဟတိုဟ်ကဵုဖုၚ်တုဲ ရဲကၠုၚ်ရာန်ကာဒ်ဖုၚ်တှေ် တၠဆေၚ်တအ် ကေတ်သီုတၞးဆာဲစၟတ်လိက် ကောန်ဍုၚ်တုဲမှ သွံကဵုကာဒ်ဖုၚ်ရောၚ် ရဲရာန်ကာဒ်ဖုၚ်တအ် ဟီုရ။

Read More »

ကွးဘာတက္ကသိုလ် မတ်မလီုတအ် ဒးဒုၚ်မၚ်ရံၚ် တေၚ်ကၠုၚ်

နာဲမာန် ကြဴနူ ကွဳလိုန်ဓါတ် အ္စာပါမောက္ခ (Law) ကၠေံအာဂှ်တုဲ ကွးဘာတက္ကသိုလ်မတ်မလီုတအ် အခိၚ် တိုန်ဘာဂှ် ယဝ်ဟွံကွက်လဝ်ကာဒ်ပ္ဍဲကအ်မ္ဂး ဟွံဂွံအခေါၚ်လုပ်ပါၚ်တြၚ်ဘာရောၚ် ကွးဘာမန်မွဲတၠ ဟီုလဴ ထ္ၜးကဵုရ။

Read More »

ဟိုတ်နူဍာ်ဇတ်ကှ် ကျာ်ပိတြေံ ကလေၚ်မံက်တိုန်

အာကာ ဟိုတ်နူဍာ်ဇတ်ကှ် အခိၚ်က္ညၚ် ဟွံတုပ်သၟဟ်ကဵု သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်ရ ကျာ်ပိတြေံ ဗၠိုက်မံၚ်သၟဝ်ဍာ် မၞုံဇရေၚ်ကွာန်ဝၚ်္က ဍုၚ်သေံကီု ကွာန်ဝၚ်္ကတြေံကီု ဘာတြေံ သီတြေံတံကီု ကလေၚ်မံက်တိုန်ကၠုၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

တရဴ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် စှေ်ပရေၚ်စန်ဒက် အံၚ်ဇၞး

အာကာ ပ္ဍဲတရဴဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် စှေ်မံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် သွက်သ္ဂောံပကောံပကေဝ် ကောန်ဂကောံဂှ် ကလိဂွံပရေၚ်ထံက်ဂလာန် ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ပရေၚ်စန်ဒက်အံၚ်ဇၞးရောၚ်ဂှ် ညးဒေသတံ ဟီုအိုတ်ရ။

Read More »

အမှုပၠံၚ်ဆေၚ်ထဝ် ရပ်တၠတဲ ဟွံဂွံဏီ

အာကာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၂၊ ၜိုတ်အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၄ နာဍဳကဝါ်ဂှ် ဆေၚ်ထဝ်မွဲဆေၚ် မၞုံပ္ဍဲအရာပ် ၅၊ လပါ်ပါၚ်မုခ်ဗၟံက် ဖယျာကျဳ၊ ဍုၚ်ဗြဝတဳဂှ် ဒးဒုၚ်ပၠံၚ်ဗတိုက်တုဲ ၜိုန်ရဗၠာဲသၟိၚ်တံ ဗက်ဂၠာဲရပ်မံၚ် ဒမၠတၠတဲတံကီုလေဝ် စဵုကဵုတ္ၚဲဏံ ရပ်ဟွံဂွံဏီရောၚ်ဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ဗြဝတဳ ဟွံမိက်ဓမံက်ယၟုမွဲတၠ ဟီုရ။

Read More »

တၠပညာဝၚ်မန် ဒံက်တာနာဲပါန်လှ စုတိ

အာကာ တၠပညာဝၚ်မန်ဒယှ် ဒံက်တာနာဲပါန်လှ ညးမချူမကလေၚ်ချူလဟဵုလဝ် လိက်အကြီုကမြဴလွဳရာဇာဓိရာဇ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် ၁၈ တ္ၚဲသိုက်ဏံ စုတိကလိလောန်အာ ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်ရ။

Read More »

ကောန်ဂကူမန် မၞုံဒေသပယျဵုတံလေဝ် ကၠောန်ခန်ကၞာ တ္ၚဲဒဝ်သုဒှ်မၞိဟ်

မိစၠန်ထဝ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ပေၚ်အယုက် (၆၅) သၞာံဏံဂှ် နူဂကောံညးဗြဴမန် မၞုံဒေသပယျဵု ဍုၚ်သေံ–ဗၟာတံ ကၠောန်ဗဒှ်ခန်ကၞာ တ္ၚဲမ္ၚဵုဒှ်မၞိဟ်ရ။

Read More »