ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 2)

ပရိုၚ်

က္ဍိုပ်ဒမၠ အကျာၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပအပ်ကဵုဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်

ပအပ်ကဵုဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တုဲ ဗီုဂွံဆဵုကေတ် ညးက္ဍိုပ်ဒမၠ နာဲအကျာၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် (Facebook)

က္ဍိုပ်ဒမၠ အကျာၚ် မက္လေၚ်မံက်တိုန် ပ္ဍဲပယျာံတံသၞာံ (သၞာံအၚ်ဂလိက်) ဏံဂှ် ချဳဓရာၚ်ထကဵုဂၟာဲဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသ ရေဝ်သၠုၚ်ကျာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ကဵု ရးတၞၚ်သဳ သ္ကုတ်သၟဝ်ကျာတေံတုဲ လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ်မွဲဂိတုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံအကျာၚ်တုဲ ပအပ်ဗ္စိုပ်ကဵုတဲဗၠာဲသၟိၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တုဲဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူသ္ကိုပ်ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရ။

Read More »

ဗော်မန်တံ ပလေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံတိုန်ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ

အခန်ကၞာ ပေဲါသဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ (Internet)

ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်အလုံဍုၚ် ပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဂိတုမေ (၂၄) တေံဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူမန် (MNP) တံ သွက်ဂွံတိုန်စိုပ်ဂှ် ဖန်ဇန်ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ်ဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပရေၚ် EIA ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဂှ် ဟွံဂွံပ္တိုန်ကဵု အလဵုအသဳတွဵုရးဏီ

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ (MNA)

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) နွံပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်ပ္တိုန်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် စၟဳစၟတ်အကာဲအရာ မလေပ်ဇီုကပိုက် သဘာဝပွဳပွူ EIA ကုအလဵုအသဳ တွဵုရးပၠန်ဏောၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ် သယံဇာတကေုာံသဘာဝပွဳပွူ ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုန်ကဵုလဝ်စၞောန် နူဂိတုမာတ်တေံကီုလေဝ် ဒဵုလၟုဟ် ဟွံဂွံပ္တိုန်ဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

NBF ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလညာတ်လစွံစိုတ် (၅) တၚ်

ကောံဓရီု ဗော်ပံၚ်ကောံ NBF မရနုက်ကဵု (၂၈) ဝါ (MNA)

ဂကောံဗော်ကောဒေံကေါန်ဍုၚ်အရၚ် (Nationalities Brotherhood Federation- NBF) ပ္တန်လဝ်နကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၂၈) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၆-၁၇ ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲတုဲ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ်အလဵုအသဳ နကဵုလိက်လလောၚ် နွံကဵုတၚ်လစွံ (၅) တၚ်ရောၚ်ဂှ် ဒါရိုက်တာ NBF ချေန်ချေန် ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပြသၞာ ချူသၞောဝ်ဥပဒေ ဒက်ပတန်တွဵုရးကောန်ဍုၚ်အရေၚ်

ကောံဓရီု UPDJC (UPDJC)

တ္ၚဲဏံ ညးမကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီုဂးတိုန် ကာလ ညးကော်သဘၚ်သဳကၠဳပၚ်လုၚ် အလန်ဒုတိယဏံမ္ဂး အဓိကသဳကၠဳအာ စပ်ကဵုချူသၞောတ်ဝ်ဥပဒေ ပရေၚ်ဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ် ညးကဵုညးရောၚ် လလောၚ်တြးပတိတ်လဝ်ကီုရ။ ကာလ ချူဓဇက်သၞောတ်ဝ်ဥပဒေဏံ ဟီုတှေ် အဓိက ဒးဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ကံကုသဵုဇကု ဇကုသွက်ဂွံဖန်က်ကေတ်ရောၚ် ဂးရ။

Read More »

ဗၞိက်တိတ်နူတွဵုရးမန်ကေုာံ အခေါၚ်အရာ SMEs ခိုဟ်မံၚ်

ဗီုကပေါတ်ကွတ်တဲ တိတ်နူဒေသတ္ကံခၟိုၚ် (MNA)

တမ်ကမၠောန်အဓိက ပ္ဍဲဒေသတွဵုရးမန်ဝွံ သၟာၚ်နူကမၠောန်ဝါဗ္ၚ၊ကမၠောန်ကၠအ်ထ္ၜိုတ်တုဲ ကမၠောန်ကၠအ်နာနာ မပ္တံကၠအ် ဒူရေန် မၚ်ဂုတ် လမုတ် ပၞဴ သဳလော သိၚ်ဃဵု ကြုက် ကေုာံ ကၠအ်သတ်တအ်လေဝ် နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်တုဲ နူကဵုကမၠောန်တမ္ၚာပၠန်လေဝ် ခရံက်ဓမေန် ခရံက်က ဍာ်ကဝ်ခရံက် သီုကကှ်ကှ်တအ်ကီု၊ နူဍာ်ဖနုၚ် ၜဳဇၞော်ဂှ်လေဝ် ကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ်ၜဵုဂယိုၚ် နွံတဴကီုရ။ ကမၠောန်ဂမၠိုၚ်တအ်ဝွံ အတိုၚ်ဗီုပြၚ်မစေန်ဆက်ကၠုၚ် နူအခိုက်တမၠာတမၠာတေံဟေၚ် ကၠောန်ကၠုၚ်လၟေၚ်အဆက်က် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏီ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပြဟ်ဟ်ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးဖ္တိုက်ဖအောဝ်

ဥက္ကဌေဇၞာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုပၟိၚ်ဂလာန်ပ္ဍဲကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု (NMSP)

ဂိတုမေ ၁၆ ဂှ် အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ကေုာံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံတုဲ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲပြဟ်ဟ် ကုလိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် နူအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ်သယံဇာတ ကေုာံပွဳပွူသဘာဝ ဟီုရ။

Read More »

အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၈ ဂိတု အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပၟတ်တၟးရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန်ဂး

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် သ္ပပေါဲဆဵုဂဗ ကုမှာဇန်ဍုၚ်ရေဝ်(MNA)

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် နွံ ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မွဲရ ဟွံဂွံပၟတ်အလဵုအသဳဏီတုဲ ပပ္တံနူတ္ၚဲဏံ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၈ ဂိတု အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဒးက္လိဂွံပၟတ် (ပၟတ်ဒးတၟး) ရောၚ် ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၂ မံက် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ပပေါဲဆဵုဗဂ ကုမှာဇန်ကောန်ဍုၚ်ရေဝ် ပ္ဍဲဇြပ်သ္ဘၚ်ဓရ်ကျာ်စေတဳဒေါဝ်ဍုၚ်တုဲ ဟီုပ္တိတ်ဏာဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါထောံ နူကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ၜါဂှ်ဣယျ

က္ဋိုပ်သ္ကိုပ်နူဗော်မန်တံ ဗီုတိုန်စိုပ်လဝ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၆ ကွာန်ကံပှ်လှ် (MNA)

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ် ဒေံါထောံဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Read More »

SMEs ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန် လမျီုဟွံလုပ်ဏီ

ဝါကၠောန်ၜဵုမွဲဒၞါဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန် (Soe Moe)

ဌာနဗဟဵုပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် နွံသၟဝ်ဌာနဝန်ဇၞော်ကွတ်စက်ဂှ် စပံက်ကၠုၚ်လဝ် နူဂိတုအေဗရဴ (၄) သၞာံ ၂၀၁၂ တေံတုဲ ဌာနပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော် ကေုာံတွဵုရးတံဂှ် စပံက်ကၠုၚ်လဝ် နူဂိတုမေ သၞာံ ၂၀၁၄ တေံရ။

Read More »