ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 2)

ပရိုၚ်

သွက်ဂွံခါန်ကၞက်ဗပေၚ်စုတ် ညးဒုၚ်ကာ ပ္ဍဲဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် စဳဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳတၟိဏံ ပံက်လဝ်ဌာန ဝန်ဇၞော်တၟိ ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ အပ္ဍဲသၟဝ်ဌာနဂှ်ပၠန် ပံက်စွံလဝ်ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မွဲဟာန်ကေုာံ ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်စဵုဒၞါမၚ်မွဲ အခေါၚ်အရာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဇၟာပ်ရးဒေသဇၞော် /ဇၟာပ်တွဵုရးတံကီုတုဲ သွက်ဂွံခါန်ကၞက်ပဗေၚ်စုတ် ညးဂၠေၚ်ဝန် ဒုၚ်ကာဂှ် စဳဇန်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဥူချေတ်ဇြဝ်လေန် သၞာဲဒဴက္ဍိုက်ပ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »

စၞစသုၚ် ဟွံထေက်ကဵုစတံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်မံၚ် ပ္ဍဲအကြာဖျာ နွံမတ်မလီုကဵုၜဳက္လေၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပ္ဍဲဖျာဍုၚ်မတ်မလီု ကဵု ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ်ဂှ် စၟဳစၟတ် ဂွံဆဵုကေတ် ခရံက်ဖျောန်ပ္တိုန်လဝ်အရၚ် နကဵုဍာ်ဂဥုဲ ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ကေုာံ ဆီအဒါ မစကာလဝ် ဂဥုဲဖဝ်မလေန်တံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ကောပ်ကာဲစၞစသုၚ် ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ကဵု ညးတာလျိုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် နာဲရတ်ဂကူ (ကော်) အ္စာဇြေ

စပ်ကဵုအကာဲအရာသုၚ်စောဲလိက်မန် ကေုာံ ပရေၚ်ထံက်ပၚ်သြန်တၠဒါန်ကဵု စရိတ်ဂိတုအ္စာဘာကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာတၟိဏံတုဲ သၟာပရိုၚ်ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဇဝ်တၟိ ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်လဝ် ကုညးတာလျိုၚ် ပရေၚ်သုတေသန ကေုာံ ပရေၚ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် နာဲရတ်ဂကူဂှ် သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်ကေတ်မာန် ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။

Read More »

ဓဝ်ညဳသာဆိုအ်ဗမံၚ်ဂှ် ပံၚ်ကောံသဳကၠဳ ဒးသှ်ကလးညးသ္ကအ်ဟေၚ်

ဓဝ်ညဳသာဂကူမန်ကီု၊ အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ်ကီု ဗွဲကြဴနူကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန် ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တအ် ဒှ်အာပရေၚ်ဆိုအ်ဗတုဲ လၟေၚ်ကမၠောန်ဓဝ်ညဳသာဂကူမန်ဂှ် ဆိုအ်ဗအာမွဲအခိၚ်ပၠန်ရ။

Read More »

သ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် လလောၚ်လဝ် သွက်ဂွံချူခၞံမူဝါဒ မဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ်

ပ္ဍဲကာလဒက်ပ္တန်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဏံ ကဏ္ဍမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညံၚ်ဂွံကၠးပြာကတ်တိုန်၊ ညံၚ်ဂွံနွံကဵုအခေါၚ်ကေတ်ပရိုၚ်ဗၠးဗၠးၜးၜး၊ ကမၠောန်ပရိုၚ်ညံၚ်ဂွံဖေါအ်ဗြေဝ်၊ ညံၚ်ဂွံတန်တဴအာ အဓာန်မဂၠိၚ်သ္ၚောဲမာန်ဂှ် ချူခၞံအာ မူဝါဒမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် (ဗွဲအပြောံ) ရောၚ် နူသ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ပဥ္စမဏံ ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြးရ။

Read More »

အကာဲအရာယဲ အ္စာၚိုဲတိၚ်ဂှ် ဖျေံစိုတ် ဟွံဂွံဏီ

ယဲအ္စာၚိုဲတိၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တိုန်ဒုၚ်ဝဳဒၟံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဍုၚ်လ္ဂုၚ် နူဂိတုဂျောန် ၂၃ ဂှ် ၜိုန်ကၠိုဟ်တိုန်ကီုလေဝ် အကာဲအရာယဲညးဂှ်ဖျေံစိုတ် ဟွံဂွံဏီ ဂးရ။

Read More »

ကၠောန်သ္ပသ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ပဥ္စမ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၟာသွာၚ်ဍုၚ်မ္ၚး ဒက်ပ္တန်လဝ်နကဵုဌာန်ပရိုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကော်ဂး BNI ကေုာံ (ကန္တာရဝတဳတိုၚ်း) မသ္ပသဇိုၚ်တွဵုရးတံ သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၆ ဖါနူဂယး (၁၀) နာဍဳ ကၠောန်သ္ပသ္ဘၚ်သဳကၠဳမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ပဥ္စမ ပ္ဍဲၝောံခန်ဍုၚ်ဇၞော်လွာဲကဝ် တွဵုရးကယာရ။

Read More »

က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် NCA ထေက်

နကဵု ဒပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောံဍုၚ်အရၚ်တံ ဗွဲကိုပ်ကၠာဟွံဒးဗလးလွဟ်မွဲသာ် ချုက်လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် (Nationwide Ceasefire Agreement- NCA) ဏောၚ်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်သွဟ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူနာနာတုဲ ကိစ္စအရာပံၚ်ပကောံ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီုဂှ် ကၠောန်အာအဆံၚ်အဆံၚ်မ္ဂး ပဋိပက္ခလွဟ် ၜိုဟ်လလံအာမာန်ဏောၚ် ရန်တၟံသာ်ဂှ်တုဲ ကမ္မတဳကမၠောန်ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် UPWC ကေုာံ ဂကောံပံၚ်ကောံ ရေၚ်တၠုၚ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCCT နူဂကောံရပ်လွဟ် ၁၆ ဂကောံတံ ချူခၞံကၠုၚ်မူအပြောံ NCA တုဲဒှ်အာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၃၁ ၊ သၞာံ ၂၀၁၅ တေံရ။

Read More »

ကောန်ဒေသတံ ဒ္စဵုဒ္စးကိုန်အစဳဇန်ဓါတ်လလဳ သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်အနေၚ်ဂှ်ရောၚ်

ကိုန်အစဳဇန် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံ ရုၚ်စက်ဓါတ်လလဳ စကာသၟုဟ်ဓါတ်သဘာဝ ကေုာံ ဓါတ်ဂမ္တဴ ကပေါတ်ထောံကၠဟ်တံဂှ်တုဲ ပ္တိတ်ဇြဟတ်ပၟတ် ၅၆၀ မဂ္ဂါဝတ် ပ္ဍဲဒေသပွဳပွူကွာန်အနေၚ် ကဵု ဒဵုကြေၚ် ကွာန်တၟိ မဒှ်ဒစပ်ပယျဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကောန်ဒေသ ညးဟွံစှေ်စိုတ်တံ ထ္ပက်စၟတ်တဲဒ္စဵုဒ္စးတုဲ သွက်ဂွံပလံၚ်ဗ္စိုပ် ကုရုၚ်သမ္မတ ကေုာံ ဌာနဝန်ဇၞော်မဆေၚ်စပ်ဂှ် စဳဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်သ္ပပေါဲသဳကၠဳ ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကံက်စရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၀ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် သၟာကမၠောန်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ်ကေုာံ စရၚ်ဇြဟတ်ညးဍုၚ်ကွာန် သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကၠောန်ဒၟံၚ်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ကဵုပညာ ဆေၚ်ကဵုစရၚ်လၟိဟ်မၞိဟ် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »