ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 30)

ပရိုၚ်

ကမ္ပဏဳအံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) တံ ကၠောန်လဝ်ဍာ်သ္ကေဝ်ဟွံစိုပ်မ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ်

ကမ္ပဏဳ အံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) ပ္ဋဲအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံတုဲ ကၠောန်လဝ်ကမၠောန် ဍာ်သ္ကေဝ်ဟွံပေၚ် ကၠောန်လဝ်ဆၜိုတ်ဒှ်ကဵုဒှ်ရမ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော်ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

Read More »

ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲဒေသဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တံဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲမာန် ညးက္ဍိုပ် DPN ဟီု

ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် (NCA) တုဲဂှ်ဟေၚ် ဂွံက္ဍိုက်ပ်ကၠောန်ဗဒှ် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူရောၚ်ဒှ်တုဲ ပ္ဍဲဒေသ ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲဏီတံဂှ် ဒှ်အခက်ခုဲကဵု မၞိဟ်က္ဍိုက်ပ်ပၠတရဴမာန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၀ ဏံရ ခူဥူရာ ညးက္ဍိုပ် ဂကောံ DPN (နူ UNFC) ဟီုဂးလဝ်ရ။

Read More »

ပ္ဋဲတွဵုရးဍုၚ်မန် (၄) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဓမံက်အာရုပ်ရဴ ကိုန်အစဳဇန် သမၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ရောၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် (၄) ပွိုၚ်ဍုၚ် ကျာ်ထဝ်၊ မုဟ်ဍုၚ်၊ ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်)၊ မတ်မလီုတံဂှ် ဓမံက်ရုပ်ရဴကိုန်အစဳဇန် သမၠုၚ်ပ္တိုန်အသိၚ်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ရောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဟဝ်တေဝ် ကေုာံ ပရေၚ်အာ တရဴတွာ်ကၟုဲ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

တိရာန်လဝ်သွက်ကိုန်အစဳဇန်ရုၚ်စက်တိဗုတ်တံဂှ် သ္ဂောံကလေၚ်ကဵု ဒှ်ဟွံမာန် ဂး

ကိုန်အစဳဇန် ရုၚ်စက်တိဗုတ် သွက်ဂွံသိုၚ် ပ္ဍဲအကြာ ကွာန်ကံဒုန် ကံပၞဟ် ကဵု ကွာန်မွဲဂြဝ် ဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဆက်သိုၚ်အာရောၚ်ဒှ်တုဲ တိဗ္ၚရာန်ဂွံလဝ်တုဲတုဲတံဂှ် သွက်ဂွံကလေၚ်ကဵုတၠဍေံပၠန်ဟီုဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ရောၚ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၈ ဂှ် ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူကမ္ပဏဳ June Cement Industry Ltd. ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဂိတုက္ထိုန်ဏံမံက်မ္ဂး သၟာဒယှေ်ဒွက် ဂကောံဂဳတမန် အာဲသြန် တြးပ္တိတ်ကဝးရောၚ်

ကဝးမိအာဲသြန် ကဵုလဝ်ယၟု “ပၟိက်အဲဗှေ်” ဂှ် ကြက်ကၠုၚ်စိုပ်ဂိတုက္ထိုန်ဏံမံက်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံတြးပတိတ်မာန် ဂစာန်မံၚ် ဖိုဟ်ရောၚ် သာ်ဝွံ သ္ဂောံတီကေတ် နူညးမစဳဇန်ကဝး သၟာဒယှေ်ဒယှ် နဒဳ ဟီုလဝ်ဂှ်ရ။

Read More »

အကာဲအရာပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်တံဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ မုဟီုဟွံမာန်ဏီ

ဆေၚ်စပ်ကဵုအကာဲအရာပ္ညဳပ္ညပ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ၜါဗော် (ဗော်ကောန်ဂကူမန်ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံ ရးမန်) သ္ဂောံပံၚ်ကောံဒှ်မွဲမာန်ဂှ်တုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ မုလေဝ် ဟီုသောၚ်ကဵုဟွံမာန်ဏီရောၚ် ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ် ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်တံ ဟီုပ္တိတ်ရ။

Read More »

ပ္တိုန်ဂလာန်မွဲမွဲမ္ဂး ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ ပါလုပ်သဳကၠဳအောန်မံၚ်ရောၚ် ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီု

ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ နူကဵုညးစၞးမွဲမွဲ ပၠောပ်ဂလာန် ပ္တိုန်ဂလာန် မမိက်ကဵုမွဲမွဲမ္ဂး ညးစၞးကၠတ်ထဝ်မသၟေဟ်ဒၟံၚ်တံ ပွမသဳကၠဳထံက်ဂလာန်ကီု၊ ပရေၚ်ကဵုကသပ်ဂၞန်တံကီု ပါလုပ်အောန်တုဲ အသိၚ်ဍိုန်လျမံၚ်ရောၚ် ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ အလန်တတိယ- ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်သ္ပလဝ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗါ (၁၀) ဂှ် ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒဝ်တေန်အိ ဟီုပ္တိတ်ရ။

Read More »

သ္ဂောံချူခၞံ တမ်လိက်ဗ္တောန် တန်ကောန်ၚာ် သွက်ဥတုက္ညၚ် ဂွံဒှ်မွဲမူဂှ် ပံက်ဏာ ဂကောံမွဲ

သွက်ဂွံချူခၞံ တမ်လိက်ဗ္တောန် တန်ကောန်ၚာ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာ သာ အလုံဒေသရးမန် ဂွံဒှ်မွဲမူမာန်ဂှ် ဂကောံခမဳသၚ်ကီု သီုကဵုဂကောံတၠပညာမစိုန်သ္ကီု ကဵုသွာၚ်လိက် ပတ်မန်ဂမၠိုၚ် ပံၚ်တုဲ ပံက်ဏာဂကောံမွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

အစဳဇန် ကွဳဝဝ်အာကာသ (cable car) ကျာ်ဣသိယဵုဂှ် ၜိုတ်ဂိတုမာတ်တေံ ဂြိပ်မာန်ရောၚ်ဂး

ကိုန်အစဳဇန် ကွဳဝဝ်အာကာသ (cable car) အလန်ကၠာအိုတ် (အလုံဍုၚ်ဗၟာ) ပ္ဍဲကျာ်ဣသိယဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကမ္ပဏဳ သကိုၚ်အေရှ (Sky Asia) ကၠောန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်တုဲ စိုပ်ဂိတုမာတ် သၞာံ ၂၀၁၇ တေံမ္ဂး ဂြိပ်မာန်ရောၚ် ဥူအံၚ်တာန် နူဂကောံကဵုကသပ်တၟေၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »

တၠအဝဵုအဆက်ဆက်တံ ဒဵုတ္ၚဲဏံ ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မဍာံစၟတ် ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် UNFC ဟီု

တံပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် နကဵုနဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟေၚ်ရ ဒးသောၚ်က္လးအာညးသ္ကံရောၚ်ဂှ် ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ၜိုန်နွံပၟိက် အာတ်မိက်ကၠုၚ် ကုအလဵုအသဳ မအုပ်ဓုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ် အဆက်ဆက်တံဂှ်ကီုလေဝ် တၠအဝဵုအဆက်ဆက် မကေံလဝ်အဝဵုကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဒဵုတွဵုတ္ၚဲဏံ ဓမံက်ကဵု ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မဍာံစၟတ်မွဲ ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲအံက်တဝ်ဗာ ၈ ဂှ် ဂကောံ UNFC ပ္တိတ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြး ပရေၚ်လစွံစိုတ်ညးတံရ။

Read More »