ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 30)

ပရိုၚ်

ပွိုၚ်မွဲၜါတ္ၚဲဏံမ္ဂး စှေ်လ္ၚတ်စၟဳစၟတ် ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ်

ကိစ္စလိက်တေၚ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အကြာမွဲၜါတ္ၚဲဏံ စှေ်လ္ၚတ်စၟဳစၟတ်အာရောၚ် ဥူညာဏ်ဝေန် (ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ) ညးက္ဍိုပ်ဂကောံ စှေ်လ္ၚတ်စၟဳစၟတ် ဟီုရ။

Read More »

ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ အလိုက်ဂကူညးကဵုညးဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံဒှ်ကၠောန်ဏီ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟိုတ်နူဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ်အေန်ဇြဳအေ NCA ဏီဂှ်ရ သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နအလိုက်ဂကူညးကုညးဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်မာန်ဟွံသေၚ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်မွဲပံၚ် ကြပ်ဒှ်ကၠုၚ် ၁၀၀၀ ဒ္ကေဝ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန်ဂှ် ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်ခိုဟ်တိုန်ကၠုၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဂှ် ထ္ၜိုတ်အဆံၚ် RSS-3 မွဲပံၚ်တှေ် က္လိဂွံတဴၚုဟ် ဒဵုကဵု ၉၉၀ ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

စကာယျာန်ဂဥုဲမာၚ်မ္ဂး ကဵုချိုတ်ပၠိုတ်ဇိပ်ဂၠိပ်ညိ ဝန်ဇၞော်ပယျဵုဓနက်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု ကော်ကဵုသတိ

ဂဥုဲခတိုဟ်မာၚ်(ယမ်း) ဒးစကာ ပ္ဍဲကမၠောန်ခတိုဟ်တၟံ အပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ဆဆဵုဂှ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာပယျဵုဓနက်ကဵုပရေၚ်ဂီုကၠီု ကော်တၠကမၠောန်မာၚ်ကေုာံ ကောန်ကမၠောန် ၁၀၀ တၠပြၚ်ၚ် နွံအပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံတုဲ လဴက္လးကဵုလဝ်ဓဝ်သတိ ကုတၠကမၠောန်မာၚ်တၟံတံ ပ္ဍဲရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ အလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကၠောန်အာပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ရ တေံရောၚ်

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ အလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယဂှ် ဒဳဇြေမ်ဗာ ရ မံက်တေံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲၝောံခန်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ရောၚ် ဂွံတီလဝ်နူရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တုဲ အခါကၠောန်ကောံဓရီုဂှ်မ္ဂး မ္ၚးနူဂလာန်သွက်ဂွံပၠောပ် (၄) သာ်၊ သွက်ဂွံသၟာန် သမာန် (၃၀) ပြၚ်တုဲ ဥပဒေအပြောံ သွက်ဂွံပလေဝ် ဥပဒေ ကမၠောန်ၜဵုလေဝ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံလုပ်ပေါဲရုဲမာဲအကြာဂှ် ဗော်မန်တံ ရုဲပ္တိတ်ညးစၞးဟွံမာန်ဏီ

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲအကြာ မကၠောန်ပ္ဍဲတ္ၚဲအေဗရဴ ၁ မံက် သၞာံ ၂၀၁၇ တေံဂှ် ဗော်မန်ၜါဗော် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူမန်တံ လုပ်ပြိုၚ်ရောၚ်ဂးလဝ်ကီုလေဝ် ညးလဵုလုပ်ဒုၚ်ရုဲရောဂှ် ဟွံဂွံရုဲရန်လဝ် ညးစၞးဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံရ။

Read More »

ပ္ဍဲဥပဒေမူအပြောံ ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု တွဵုရးဍုၚ်မန် မချူပလေဝ်တၟိဂှ် ပလှ်ကၠေံလဝ် ကမ္မတဳအဆံၚ်တွဵုရး

ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ကလေၚ်ချုပလေဝ် ဥပဒေအပြောံပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု (စည်ပၚ်) ဂှ် ရန်ကဵုသွက်ကမ္မတဳ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ ကၠောန်ကမၠောန်သ္ဂောံဂြိပ်တုဲ ကမ္မတဳပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု အဆံၚ်တွဵုရးဂှ် ပလှ်ကၠေံလဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုရုၚ်ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ဟွံဒေါံပရေၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ဂှ်ရ ပံၚ်တုဲ ဒးက္လေၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ရောၚ် ဂကောံမဟာမိတ် သၟဝ်ကျာ ဟီု

နူကဵုလ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ဍိုက်ထ္ပက်ပၞာန်ဂှ် ဗီုဂွံဒေါံ ညိလေဝ်ဟွံမွဲဏီဂှ်ရ ဒပ်ပံၚ်ကောံမဟာမိတ်သ္ကုတ်သၟဝ်ကျာ မတွံဂး ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကချေၚ် KIA၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးတအာၚ် (ပလံၚ်) TNLA ၊ ဒပ်ကဝ်က MNDAA ကေုာံ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA တံ ပပ္တံနူဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၀ တုဲဂှ် ပံၚ်တောဲကလေၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ကီုရ သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် တာဖုၚ်ကျဝ် ညးအုပ်ကာနာနာ TNLA ဟီုရ။

Read More »

ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ သွက်ဂွံပလေဝ်ပ္တိုန် ကဏ္ဍထ္ၜိုတ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ရန်ကဵုသွက်ဂွံပလေဝ်ပ္တိုန်ကဏ္ဍထ္ၜိုတ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ ပ္ဍဲနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၈ ကဵု ၁၉ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲသဳကၠဳမွဲ ပ္ဍဲရာမညဟဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီု ရဴဝွံဂွံတီကေတ် နူဂကောံ (မြန်မာ့လူမှုစီးပွားဖွံ႕ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ႔) ရ။

Read More »

သွက်ဂွံဒှ်အထံက်အပၚ် ကာလသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မာန် ဂကောံ ENAC သ္ပဒၟံၚ်သုတေသန ပ္ဍဲဒေသ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်

သွက်ဂွံဒှ်အထံက်ပၚ် ကာလတက်ကျာသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သၞောတ်ဒက်ပ္တန်ဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲ ဂကောံ ENAC မၞုံသၟဝ်တဲယူအေန်အေပ်ဇြဳ UNFC တံ ဗက်လ္ၚတ်သ္ပဒၟံၚ်သုတေသန စပ်ကဵုအပေါတ်သယံဇာတ မၞုံဒေသကောန်ဍုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ်ကဵု တွဵုရးကချေၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »