ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 4)

ပရိုၚ်

သွက်ဂွံသမၠဲဇၞော်ပ္တိတ် သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴဇမ္ၚောဲ (မြေနီကုန်း) အရာပ်လှာၚ် မတ်မလီုဂှ် အစဳဇန်ဟွံမွဲဏီ

သွက်ဂွံသမၠဲဇၞော်ပ္တိတ် သၞေဟ်ကွဳစက်ကုန်တိဗကေတ် အရာပ်လှာၚ် ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အစဳဇန် ဟွံမွဲဏီရောၚ် ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳကေုာံအစောံဇြဟတ် နာဲထေန်အံၚ်ဟာန် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုသောၚ်က္လး ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ဒုတိယ(၆) ဂိတုအလဵုအသဳတွဵုရးမန် နွံကဵုတၚ်ဗၠေၚ်ၚ်ဂၠိုၚ်တုဲ ပ္တိုန်လဝ်စၟတ်သမ္တီ

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဒုတိယ (၆) ဂိတု သွက်သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၁၇ နူအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်လဝ်ပ္ဍဲကၠတ် ထဝ်ဂှ် ထ္ၜးလဝ်လၟိဟ်မဂၞန်လ္ၚဵုလ္ၚဵု ဗၠေၚ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဏောၚ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ သဳကၠဳထံက်ထ္ၜး ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ် ဆဋ္ဌမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ မကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၄ ဂှ်တုဲ နူကၠတ်ထဝ် ဂိုၚ်စွံလဝ် နဒဒှ်စၟတ်သမ္တီကၠာရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကောန်ဒေသ (ဥတ္တံတား) တံ ထပ်ထ္ၜးဆန္ဒ သွက်ဂွံရုပ်ထောံမာၚ်တၟံ Long Life

သွက်ဂွံရုပ်သီကဵု မာၚ်တၟံ ကမ္ပဏဳ Long Life Aggregate Mining Co.Ltd နွံပ္ဍဲဒေသ (ဥတ္တံတား) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၂ ဂိတုဂျောန်ဂှ် ကောန်ဒေသ လၟိဟ်ၜိုတ် ၃၀၀ ပြၚ်တံ ထပ်ထ္ၜးဆန္ဒအလန်တတိယ ဇက်ကွာ်အာ ဒဵုကဵုကမ္ပဏဳမာၚ်တၟံတေံရ။

Read More »

DPN ကေုာံ PC တံ ဆဵုဂဗအလန်ဏံဂှ် အကာဲအရာခိုဟ်မံၚ်ရောၚ် ဟီုကၠုၚ်သီုၜါလ္ပာ်

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၀) တုဲကၠုၚ်ဏံ DPN ဂကောံညးစၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လ္ပာ် UNFC ကေုာံ PC ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် လ္ပာ်အလဵုအသဳတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ဗွဲပလး ပ္ဍဲ Furama Hotel ဍုၚ်ဇၚ်မာဲ ဍုၚ်သေံဂှ် အကာဲအရာခိုဟ်မံၚ်ဏောၚ် ညးတာလျိုၚ်သီုၜါလပါ် ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဂလာန်မ္ဂး သွက်ဂွံကေတ်အရေဝ် ကုညးၜံက်ခါဲသွံစတိတၟံဝါန် ဟွံသေၚ်ကဵုသၞောဝ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်မန် ဒုၚ်တဲသ္ပဒ္တန်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ်မွဲသာ် ၜံက်ခါဲသွံစဒၟံၚ် တိတၟံဝါန်ကေုာံတိကြေဟ်ဂှ် ဒၞါတာ ကေတ်ကဵုအရေဝ်ညိ နူဥူချေတ်တေန် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒေသမာဲစၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ပ္တိုန်လဝ်ဂလာန် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဆဋ္ဌမ တ္ၚဲပထမတုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီု တ္ၚဲဒုတိယဂှ် ညးစၞး (၄) တၠဆက်သဳကၠဳတုဲ နူကၠတ်ထဝ် ဒုၚ်တဲသ္ပဒ္တန်ဂလာန်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံသၟတ် စကာဂဥုဲၜူမာဲ ၁၃ တၠ

သၟတ် ၁၃ တၠ အယုက် ၁၄ ပါမွဲတၠတံ ရပ်စကာဒၟံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲ (ဂဥုဲချေံ) ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ပှ်လှ်၊ ကွာန်ဒဵုထောၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျောန် (၆) မံက် နူခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ထိၚ်ထောံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက် ကုဥူမေန်ကျဝ်လွေန် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကေုာံပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ

ပ္ဍဲဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဒၞါဲဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန်ကေုာံပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ မသၠးဒၟံၚ်ဂှ် ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် သွက်ဂွံခါန်ကၞက်စုတ် ဥူမေန်ကျဝ်လွေန်တုဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဆဋ္ဌမ တ္ၚဲဂိတုဂျောန် (၈) ဂှ် သ္ပဒ္တန်ခါန်ကၞက်ဏာတုဲရ။

Read More »

ဟွံဒုၚ်တဲချးတၟံမ္ဂး ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဟွံမွဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန်ဟီု

စပ်ကဵုကမၠောန်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်လဝ်အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲသၞာံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁) မံက် ကၠောန်သ္ပပေါဲသောၚ်က္လးလိက်ပရိုၚ် ပ္ဍဲၝောံခန်ဟံသာ၊ ရုၚ်အလဵုအသဳတွဵုရးမန်တုဲ ယဝ်ဟွံဒုၚ်တဲကဵုချးတၟံမ္ဂး ပရေၚ်ဇၞော်မောဝ် ဟွံမွဲ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် သောၚ်ကၠုၚ်လဝ် သာ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဒေသပရၚ်ၜဳမုတ္တမဂှ် စၟတ်သမ္တီဒေသဍာ်ဍာရောၚ်

ဒေသပရၚ်ၜဳမုတ္တမ ဨရိယျာ ဗၞတ် ၅၃၅၁၀ ဨက လုပ်အဝေါၚ်ဗွိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် ကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵုရာမ်သာ ကောန်ဗေန်ယှေန် (Ramsar Convention) ဍုၚ်သွေဿလာန် သ္ပစၟတ်သမ္တီပၠောပ်စရၚ် နဒဒှ်ဒေသဍာ်ဍာ (ဒေသဍာ်မၚ်) Ramsar site ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံရ။

Read More »

ဒက်ပ္တန်ဂကောံဇာနှိက်သၟာပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ(ဗွဲယာယဳ)

ပ္ဍဲဂိတုမေသတ္တဟလက္ကရဴအိုတ် ဂကောံဇာနှိက်သၟာပရိုၚ်နူဒေသနာနာ မရေၚ်တၠုၚ်မံၚ် သွက်အခေါၚ်သၠးပွး ပရိုၚ် သွက်ဂွံမၚ်မွဲစဵုဒၞါသၟာပရိုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပေါဲလှာဲဂတးလညာတ် ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ ပ္ဍဲပရၚ်စက် စာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်တုဲ ဒက်ပ္တန်ဂကောံဇာနှိက်သၟာပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ (ဗွဲယာယဳ) ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »