ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 5)

ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ထပ်ပံက်သမၠုၚ်ကဵုအဆံၚ်ဘာဗ္တောန်လိက် ၆၉ ဘာ

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တွဵုရးမန်ဏံ ထပ်ပံက်သမၠုၚ်လဝ်ဘာဗ္တောန်လိက် ၆၉ ဘာရောၚ် ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် နူဌာနသ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

Read More »

ထ္ပက်စၟတ်တဲ စၞးဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ဟွံဒှ်စၞးဗော်ကောန်ဂကူမန်

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ စၞးဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယဂှ် သၟာန်သၟုက်ကေတ်လဝ်ဆန္ဒလေဝ် ဟွံမွဲဂှ်ရ ဒှ်စၞးဗော်ကောန်ဂကူမန်(MNP) ကီုရောၚ်ဂှ် ဟွံဒုၚ်ကေတ် သာ်ဝွံ နာဲလျးတၟး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီုရ။

Read More »

သဳကၠဳမံၚ်ကဏ္ဍပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယဂှ် သ္ပဒ္တန်ဂွံမွဲတၚ် ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဟီု

သဳကၠဳမံၚ်ကဏ္ဍမူဝါဒပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲတတိယ ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယဂှ် သ္ပဒ္တန်မွဲတၚ်တုဲဣရ သာ်ဝွံ နာဲချေတ်ဥူ ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဂိတုမေ ၂၆ ရ။

Read More »

ဟိုတ်နူ UNFC ဟွံတိုန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳတုဲ ရမျှာၚ်ကောန်ဂကူတံ ဍိုန်လျကွေံကွေံ ညးအုပ်ကာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီု

ပ္ဍဲကောံဓရီု သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ မကၠောန်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဝွံ ဟိုတ်နူ UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟွံတိုန်ဂှ်ရ ရမျှာၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဇြဟတ်ဍိုန်လျမံၚ်ရောၚ် နာဲလျးတၟး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ဟီုရ။

Read More »

ဒၟါနူဍာ်ပရေံပရေံ တိတ်နူရုၚ်စက် (အရက်ပြန်) ဂှ်တုဲ နူ UNDP စၟဳစၟတ်စံဒၟံၚ် ဓါတ်ဂျိ

ဟိုတ်နူဍာ်ပရေံပရေံ မတိတ်နူရုၚ်စက် (အရက်ပြန်) ဍုၚ်ၜဳက္လေၚ် တွဵုရးမန်ဂှ်တုဲ အကာဲအရာဍာ် နွံပ္ဍဲကၟာ ပ္ဍဲပလိုၚ်တံ ဓါတ်လေပ်ဒှ်ဂျိ နွံဗီုလဵုကီုရော ဂွံတီသွဟ်ဍေံမာန် ကေတ်အရီုဗၚ် နူကိုန်အစဳဇန်ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကုလသမဂ္ဂ (UNDP) တုဲ စမ်ၜတ် စၟဳစၟတ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ် သယံဇာတ ကေုာံ သဘာဝပွဳပွူ နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Read More »

ဆညးထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတံသၟးမ္ဂး သောၚ်ပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံမာန် ဥက္ကဌ KNU ဟီု

ဆၜိုတ်ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှော် အလုံဍုၚ်တုဲတံဓဝ် ပါလုပ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံဂှ် သောၚ်ပြသၞာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အလုံမွဲဍုၚ်ဏံ မာန်ဟွံသေၚ်ရောၚ် ဥက္ကဌဗော်ကေအေန်ယူ သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မူတူသေဖဝ် ဟီုပၟိၚ်ဏာ ပ္ဍဲပေါဲပံက်အသေအဟာန် ကောံဓရီုသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ မကၠောန်သ္ပပ္ဍဲ MICC2 နေပျဳဒဝ် ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၄ ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကွးဘာကောန်ဂကူ ပြံၚ်လုပ်ဘာအလဵုအသဳမ္ဂး ဒးလုပ်သွဟ်အခေါၚ်လုပ်ရောၚ်

ပ္ဍဲသၞာံ ဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၇-၁၈ ဏံ ကွးဘာ နူဘာကောန်ဂကူမန် နွံပၟိက် မိက်ဂွံပြံၚ်လုပ်ဘာ အလဵုအသဳမ္ဂး သ္ဒးသွဟ်လိက်အခေါၚ်လုပ် (ဝၚ်ခွၚ့်စာမေးပွဲ) မ္ဂး ပြံၚ်လုပ်ဂွံဒၟံၚ်ဏောၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥုမျဵုတေအ်အံၚ် ဟီုလဝ် ကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

Read More »

ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက်ဍုၚ်လၟိုၚ် နွံပၟိက်မံၚ်ကဵု အ္စာဂဥုဲအဆံၚ်ဒံက်တာ

အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ရုၚ်ဂဥုဲပွိုၚ်တိုက် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ ဖျေံလဝ်ကဵုအ္စာသဝ်ဝဳယဲအဆံၚ်ဒံက်တာ နွံမံၚ်၂ တၠကီုလေဝ် ဟိုတ်နူအကာဲအရာနာနာတုဲ အ္စာဂဥုဲဒံက်တာမွဲတၠ ဒးပြံၚ်အာတာလျိုၚ် ဌာန်ဒေသတၞဟ်သအာၚ်နွံကီုဂှ်ရ သွက်ဂွံထပက်ကဵုအဇာ ဒၞာဲအ္စာသဝ်ဂှ် ဟွံမွဲဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုညးဒေသ ဍုၚ်လၟိုၚ် တအ်ရ။

Read More »

ကာန်ထရာ်ဍုန်ပုၚ် စဝ်စုတ်ဍာ်ဂမ္တဴ ကုသၟတ်ဗြဴမွဲတၠဂှ် ဒးဒုၚ်ဒဏ်ထံၚ် ရ သၞာံ

ဒဝ်အေအေသဵု ကေတ်လဝ်ကာန်ထရာ်ဍုန်ပုၚ် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်မတ်မလီုဂှ် ဟိုတ်နူစဝ်စုတ်ဍာ်ဂမ္တဴ ကုကောန်ၚာ်ဗြဴ ခေန်န်ထောန် အယုက် (၁၄) သၞာံ မကၠောန်ဒၟံၚ်ကမၠောန်ဗိုၚ်ဍုၚ်ပုၚ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၈ ပယျာံသဝ်တ္ၚဲ ၄ နာဍဳကဝက် နူရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဖျေံအမိၚ် ဒဏ်ထံၚ် (၇) သၞာံရ။

Read More »

တၚ်ကော်မံၚ်ဆော SMEs တွဵုရးဍုၚ်မန်

ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဝွံ ဍိုက်ပေၚ်တဴကဵု ကပေါတ်ဗၞိက် မတိတ်နူပရေၚ်တဵုလွဳ မပ္တံသြောံသ္ၚု၊ထ္ၜိုတ်၊ ဒူရေန် မၚ်ဂုတ် လမုတ် ပၞဴ သဳလော သိၚ်ဃဵု ကြုက် ကေုာံ သတ်တအ်လေဝ်ကီု၊ ကပေါတ်တိတ်နူကမၠောန်တမ္ၚာ မပ္တံခရံက်ဓမေန် ခရံက်က ဍာ်ကဝ်ခရံက် ကကှ်ကှ်တအ်လေဝ်ကီု၊ ကပေါတ်တိတ်နူဍာ်ဖနုၚ် ၜဵုဂယိုၚ် လေဝ်ကီု နွံတဴဗွဲမဂၠိုၚ်ကီုရတုဲ ကပေါတ်ဗၞိက်ဂမၠိုၚ်ဏံ ဒှ်အရာမဖန်ဗဒှ်ကဵုအခေါၚ်ခိုဟ် သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ်ဏောၚ်ဟီုမဂး ဟွံဗၠေတ်ရ။

Read More »