ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 5)

ပရိုၚ်

ကွဳစက်ဒေံါမံၚ်ဆဆဵု ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကေတ်အရေဝ်ဏောၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကွဳစက်ဂမၠိုၚ် ဟွံကေတ်သၞောဝ်တုဲ ဗက်ထ္ပက်ဒေံါမံၚ်ဆဆဵုဂှ် အတိုၚ်ဥပဒေဟေၚ် ကေတ်အာအရေဝ်ပြဟ်ဟ်ဏောၚ် ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ ပရေၚ်ၜဳဖ္ဍတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက် စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂၠာဲမၞိဟ်ခွါတ်ထ္ၜိုတ်ဝါတ်

ရာသဳဗြဲအိုတ် စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်ခွါတ်ထ္ၜိုတ်ကီုရလေဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဂၠာဲကောန်ကလောန်ခွါတ်ထ္ၜိုတ်ဟွံလောဲ ရဲကၠအ်ထ္ၜိုတ်တံ ဟီုရ။

Read More »

သွက်ဂွံဆဵုကဵုကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလမ် အပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန် UNFC ဟီု

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် PC ကဵု DPN တံ သ္ဂောံဆဵုဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်တ္ၚဲ ဟွံမာန်ဏီတုဲ အတိုၚ်ချိၚ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာဏံ ဒှ်ဆဵုဟွံမာန်ဏီ နာဲအံၚ်မ္ၚဵု ညးတာလျိုၚ် လလောၚ်ပရိုၚ် နူ UNFC ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲ (သေပ်တေမ်ဗာ ၁၃) ဏံရ။

Read More »

တၚ်ကော်ဆော သွက်သၞာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ၂၀၁၇

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မသှေ်ဒၟံၚ် ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵုအလဵုအသဳ သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳက္ဍိုက်ပ် ဗော်ဂဥုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ (NLD) ဂွံအဝဵုအလဵုအသဳမ္ဂး လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် အိုတ်ဏောၚ် တော်လဝ်ကိုန်ခန် လောန်ကၠုၚ် ၂ သၞာံတေံဂှ်လေဝ် ဗၠေတ်အာဣရ။

Read More »

သၟတ်မန်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဘဝလီုအာကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ

တ္ၚဲ ဂိတုဘတ် (၁၀)မံက်၊ အဝ်ဂေတ် (၃၁)ဂှ် ညးတြုံမၞုံအာယုက် ဗၞတ် (၅၀) သၞာံပြၚ် မွဲတၠ ကဵု ညးဗြဴအာယုက်ဗၞတ် (၅၀)သၞာံ မွဲတၠ ဂ္ဇအ်မံၚ် ပ္ဍဲတာဲကၚ် ကရပ်ရုၚ်ခရိုၚ်သဓီု(ဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ်သဓီု) တုဲ ဟီုဂးမံၚ်ညးသ္ကအ် သာသာ ကၠာမိၚ် ကဵု ဟွံမိၚ်ရ။

Read More »

နူဘဝၜါဗော် ယဝ်ရဒှ်အာပိဗော်မ္ဂး

နဒဒှ်စၞးဂကူမန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (ဗွိုၚ်ပ္ဍဲသၞောဝ်) ဒှ်မွဲဗော်မ္ဂး ဂွံဇၞးပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ သၟးဟွံက- မန်တအ်ကလိဂွံ ဓဝ် ညဳသာရောၚ်။ နကဵုဓဝ်ညဳသာဏအ်ဟေၚ် ကလေၚ်သၠုၚ်ပ္တိုန်သိက္ခာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် စရာဲကျာ်သြဳဂကူမန်တအ် မွဲ ဝါပၠန်မာန်ရောၚ်။ ဒှ်ဒၟံၚ်ၜါဗော် (ဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်) လၟုဟ်ဏအ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပံၚ်ကောံ နဒဒှ်မွဲဗော်ညိ ရန်တၟံတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ခမဳသၚ်မန်တအ် ပံက်ဂကောံပညဳပညပ်မွဲဂကောံတုဲ ကေတ်တာ လျိုၚ်ဂစာန်လွဳရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်ရ။ ဂကောံပညဳပညပ်တအ် ၜိုန်ရဂစာန်လွဳရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဗီုရန်တၟံလဝ် ၜါဗော်ပံၚ်ကောံ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ဒၟာနူဟိုတ်နာနာသာ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်ဏီသၟးဟွံက ကၞောတ်တဲ သီုကဵုပတဝ်ဏာမုက် လ္ပါ်ဒှ်ပိဗော် တၠုၚ်လအာဍေံမံက်ဂတဝ်ကၠးကၠုၚ်ဒၟံၚ် သိုက်က်ရ။

Read More »

ဟွံမၚ်မွဲစေဝ်ပၞောန်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်​မန် ကေတ်လဝ်အရေဝ် ညးဂၠေၚ်ဝန်ဌာနစရၚ်အၚ်တိ ၃၃ တၠ

ပ္ဍဲမွဲကာလအလဵုအသဳ NLD တိုန်ကၠုၚ်ဏံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ညးဂၠေၚ်ဝန်ဌာနစရၚ်အၚ်တိ ၃၃ တၠ ဟိုတ်နူဟွံမၚ်မွဲသၞောဝ်တုဲ ရပ်စပ်ကေတ်လဝ်အရေဝ်နွံ ဥူထောန်ဌေ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်တဵုလွဳ၊ဝဳဝတ် ကေုာံပရေၚ်ဆက်စၠောံပလံၚ်ဗ္စိုပ် နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် ဂးရ။

Read More »

ပ္ဍဲလ္ပာ်ဒေသပရၚ်ၜဳပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တေံ ဖန်ဖက်ပြုပြေၚ်လဝ် ပရေၚ်ဂီုကၠီုတုဲယျ

တွဵုရးဍုၚ်​မန် သ္ကုတ်ဒေသသမၠုၚ်ကျာ လ္ပာ်ဒေသပရၚ်ၜဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တေံ ရဲပကီုပရိုက် သ္ပပွသၟဵုသၟာ်တံ ညံၚ်ဟဂွံလုပ်စိုပ်ဂှ် တၟေၚ်မ္ဂးဗီုတၟေၚ် ညံၚ်ဂွံဒုၚ်စဳရေၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်မာန် ဖန်ဖက်ပြုပြေၚ်လဝ် ပရေၚ်ဂီုကၠီုတံတုဲယျ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်​မန် ဆန်ၜန်ဖျေံလဝ် အစဳဇန်ပရေၚ်ဂီုကၠီုတုဲဣရ

မၞိဟ်ကဵုပရိုက်ဘဲ မၞိဟ်ပလီုပရေၚ်ၜိုဟ်ဩိုဟ်​တံ ညံၚ်ဟဂွံလုပ်စိုပ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်​မန်ဂှ် လ္ပာ်ဍာန်ဒဵု ဍာန်ဍာ် သီုၜါလ္ပာ်တံ ဖျေံစွံလဝ် အဆန်ၜန်ပရေၚ်ဂီုကၠီု သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ် သွက်ဂွံဂၠိုက်ဂၠာဲ သွက်ဂွံရပ်ထိၚ် မၞိဟ်ကဵုဘဲပရိုက်တံ တုဲဣရရောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီုကေုာံပရေၚ်ပယျဵုဓနက် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ဂးရ။

Read More »

ညံၚ်ဂွံဖျုဲကဵုဂကောံဖျေံလွဟ် နူဂအာၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဓါတ်လလဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ဒၞါဲမဆေၚ်စပ်

ဂကောံက္လေၚ်ပ္တန်ဍုၚ်မန် နာဲအလှိၚ်က္ဍိုက်ပ် လုပ်ဖျေံလဝ်လွဟ်တုဲ ဖျေံလဝ်သဇိုၚ်သ္ၚိဌာန် ပ္ဍဲဂအာၚ်တိ မှက်ဌာနဝန်ဇၞော် အစောံဇြဟတ်ကဵုဓါတ်လလဳ နွံဇရေၚ်ကွာန်အၜဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် လၟုဟ်ဌာနဆေၚ်စပ်တံ ဒးက္လေၚ်ကေတ်တိဂှ်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ ညံၚ်ဂွံဖျုဲပြံၚ်ကဵုနူဂအာၚ်ဂှ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၄ တုဲကၠုၚ်ဏံ နူရုၚ် (မြို႕နယ်လျှပ်စစ်အၚ်ဂျၚ်နဳယာ) ပ္တိုန်လဝ်လိက် ကုဌာန်ဂအုပ်ကောပ်ကာဲပရေၚ်လဝေၚ်ပၞာန် (စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »