ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 5)

ပရိုၚ်

ညောန်ကြပ်ကၠုၚ်ကဵုအကာဲအရာ သွက်ဂွံတုပ်စိုတ်ကဵုဂလာန် UNFC ဣရ ခူဥူရာ ဟီု

ပေါဲသဳကၠဳကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳဗၟာ Peace Commission-PC ကေုာံ ဂကောံညးစၞးပ္ညဳ ပ္ညပ် သဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Delegation for Political Negotiation-DPN နူ UNFC တံ သဳကၠဳ လဝ်ဂှ် တၠုၚ်လအာခိုဟ်ကၠုၚ် ဣရတုဲ သွက်ဂွံတုပ်စိုတ် ကဵုဂလာန် UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်လေဝ် အကာဲအရာဍေံ ညောန်ကြပ်ကၠုၚ်ကီုဣရ သာ်ဝွံ ခူဥူရာ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံ DPN ဂးရ။

Read More »

သၞေဟ်ကၚ် ဒပ်ပၞာန်သီလဝ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္လေၚ်အာတ်မိက် ပ္ဍဲအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်

တ္ၚဲဏံ (နဝ်ဝေမ်ဗာ ၈) အလဵုအသဳတွဵုရးမန် ကဵု ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ပ္ဍဲရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ သၞေဟ်ကၚ် ဒ္တန်ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဒုၚ်သီလဝ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ က္လေၚ်အာတ်မိက် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲပေါဲဆဵုဂဗဂှ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကၠာဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံဟွံအိုတ်မ္ဂး ပတဴအာဂတဵုမုက်ဗ္စူတိ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါရောၚ်

ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံ ကၠာဟွံအိုတ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံပတဴအာဂတဵုမုက်ဗ္စူတိ ဒၞာဲကၠောန်စၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု ပ္ဍဲကဵုကွာန်ထဝ်ပၠၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖါအၚ်ဂှ်မာန် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

နဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံမ္ဂး ဗော် MNP ကဵု AMDP ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ဗွဲပလးရောၚ်

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံမ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (၂) ဗော် မတွံဂး ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ဗွဲပလးရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ် (၂) ဗော်တံရ။

Read More »

ကောံဓရီု UPDJC အလန်ဏံ သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်ဆေၚ်ကဵုမူပၞောန်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကဵုဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန်ဟေၚ် ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်

ကောံဓရီုကမ္မတဳပံၚ်တောဲအရာသဳကၠဳ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် Union Political Dialogue Joint Committee-UPDJC မရနုက်ကဵု ၁၂ ဝါ ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန် ကောန်ဂကူ ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (NRPC) ဍုၚ်နေပျဳဒဝ် နူအံက်တဝ်ဗာ ၃၀ ဒဵုကဵု ၃၁ ဂှ် ဆၜိုတ် သွက်ဂွံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် (Framework) မူပၞောန် ဆေၚ်ကဵုအရာသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ သွက်ဂွံက္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ဂၠံၚ်စၞောန်ကမၠောန် (ToR) ဟေၚ် ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဟွံမိက်ကဵုဂၠံၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂတးကၠေံလက္ကရဴတုဲ ဂကောံ WLB ပ္တိတ်လိက်လလောၚ်တြး

ရံၚ်လ္တူအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်တ္ၚဲဏံတုဲ ဟိုတ်နူဟွံမွဲပၟိက်ကဵု ဂၠံၚ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍုၚ်ဗၟာ ဂတးက္လေၚ် လက္ကရဴတေံပၠန်ဂှ်ရ နူဂကောံဇၞော်ညးဗြဴ (ဍုၚ်ဗၟာ) Women’s League of Burma-WLB ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၃၁ ၊ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

ကော်ဘိက်ညးစၞးဗွိုၚ်မန်နာနာတုဲ ဂကောံမန်အဝ်သတြေလျတံ ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳမွဲရောၚ်

ဂကောံမန် ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ (Australia Mon Association Inc.) ကဵု တက္ကသဵု ကောန်ဂကူအဝ်သတြေလျာ (Australian National University) တံ ပံၚ်တောဲတုဲ သၞာံ (၂၀၁၈) မံက်တေံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳနွံဒၟံၚ်ဂှ် ကော်ဘိက်အာညးစၞးဗွိုၚ်မန်စုၚ်ၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူဂကောံဖန်ဇန်ပေဲါသဳကၠဳတံ ဟီုရ။

Read More »

ကိုန်အစဳဇန်သိုၚ်ဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ် ဗ္ဒာဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ညးဒေသတံစှေ်စိုတ်မှ ကၠောန်ရောၚ် ဂး

သွက်ကိုန်အစဳဇန် ကမၠောန်သိုၚ်ဗ္ဒိုပ်ထံက်ပၚ် Offshore Supply Base ပ္ဍဲၜဳဇၞော်မုတ္တမ လ္ပာ်ဇရေၚ်ကွာန်အၚ်ဒၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ဒေသဖါလိန်ဂှ် နူကဵုကမ္ပဏဳ Forever Thanlwin Company Ltd. ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ကဵု ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ဓလိုက်တမ် ဍုၚ်ဗၟာတုဲကီုလေဝ် ကိစ္စကိုန်အစဳဇန်ဏံ ကောန်ဒေသတံ ယဝ်ဟွံစှေ်စိုတ်မ္ဂး ဒးကၠောန်ဓမံက်ရုပ်ရဴအတေၚ်ဏောၚ်ဂှ် ချပ်လဝ်ဟွံမွဲရောၚ် သာ်ဝွံ မာန်နေဂျေန်ဒါရာ်တာ ဥူဇြဝ်မေန်အံၚ် နူကမ္ပဏဳ Forever Thanlwin Company Ltd. ဂးရ။

Read More »

ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ တေံမ္ဂး ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကဵု DPN တံ က္လေၚ်သဳကၠဳပၠန်ဏောၚ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ Peace Commission-PC ကဵု ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် Delegation for Political Negotiation-DPN တံ သဳကၠဳလဝ် ဂလာန် (၉) တၚ် နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် (United Nationalities Federal Council-UNFC) ပ္တိုန်လဝ်ဂှ် ဟွံစိုပ်ဒတုဲ ဏီတုဲ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ ဏံမ္ဂး က္လေၚ်သဳကၠဳပၠန်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Read More »

UNFC ပ္တိုန်လဝ်ဒ္စါံတၚ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံတတ်ကၠောံ နကဵုနဲကဲနာနာသာ်မာန် အခိၚ်စိုပ်မံၚ်ဣရ ခူဥူရာ ဟီု

လ္တူတၚ် UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်လဝ် (၈) တၚ်ဂှ် ဂစာန်တတ်ကၠောံ နကဵုနဲကဲနာနာသာ်ထေက်ဣရ သာ်ဝွံ ညးမဒှ်က္ဍိုက်သ္ကိုပ်ဂကောံ DPN ခူဥူရာ ဟီုပ္တိတ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်ကောံဓရီု တ္ၚဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၃ ဂှ်ရ။

Read More »