ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 5)

ပရိုၚ်

ဒတုဲဖဵု မၞိဟ်ဒ္စဵုဒ္စးလၟိဟ်မအောန်တံဂှ်လေဝ် ဒးရံၚ်ကီုဏောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် ဂး

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်လ္ၚတ်စၟဳစၟတ် သဘာဝပွဳပွူ ကေုာံအကာဲအရာပွဳပွူမၞိဟ် နူရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဂှ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၇ ကၠောန်သ္ပပေါဲသောၚ်က္လး ကုမှာဇန်တံ ပ္ဍဲရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ မၞိဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် ထံက်ဂလာန်ကၠာရလေဝ် ဒတုဲဖိုလ်မၞိဟ်ဒ္စဵုဒ္စး လၟိဟ်မအောန်တံဂှ်လေဝ် ဒးရံၚ်ကီုဏောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဟီုဂးကဵု ပုရိသာတ်မတိုန်စိုပ်တံရ။

Read More »

ကိစ္စဒပ်ပၞာန်ချဳဒရာၚ်ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိသဳကၠဳကေုာံဒပ်ပၞာန်

စပ်ကဵုကရောၚ်ပၞာန်ဗၟာ လုပ်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ်ရုၚ်ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဏံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁၆) ဂှ် ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵုက္ဍိုက်ပ် ကေုာံသ္ကိုပ် (ကစထ) လၟိဟ် (၄) နူဒပ်ပၞာန်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် (စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

Read More »

ညံၚ်သ္ဂောံရပ်စပ်ကေတ်အရေဝ် ကုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဂှ် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ရောၚ်

သီုကဵုဟွံက္လိဂွံအခေါၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳကၟိန်ဍုၚ်ဏီ ကိစ္စရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL တံ စကာသုၚ်စောဲဒၟံၚ် ဓါတ်လလဳ ၄၀ မဂ္ဂါဝါတ်ဂှ် နူဌာနမဆေၚ်စပ်တံ ညံၚ်ဂွံကေတ်ကဵုအရေဝ်မာန် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳကိုန်အစဳဇန်ကေုာံပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကိစ္စဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဂှ် သ္ကိုပ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်

သ္ကိုပ် (ကစထ) စၟတ် (၄) ဒုတိယသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မေန်နံၚ် နူဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဂကောံညးစၞး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု နာဲဟံသာက္ဍိုက်ပ်တံ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁၆) ပယျာံတ္ၚဲစေၚ်ဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကအ် ပ္ဍဲတမ်ဒပ် စကခ ၁၉၊ ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဗဒေံါဆေဝ်ဒဝ်လဝ် ဍာ်သွုၚ် ၃ ဂကူ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပၞောဝ်ကဵုဍာ်သုၚ် မသွံတရးဒၟံၚ်တံ ညံၚ်ဟဂွံသွံတရး ဍာ်သုၚ် ၃ ဂကူဂှ် နူဌာနဆေၚ်စပ် တာဒၞါဗဒေံါလဝ်ဗွဲယာယဳရောၚ် ဂွံတီလဝ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ကောပ်ကာဲစၞစသုၚ်ကေုာံဂဥုဲဇဗ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကွာန်နှေဟ်ခရေၚ် သၟာၚ်နူမၞိဟ်သုၚ်စောဲသွံပရးဂဥုဲၜူမာဲ ၅ တၠတုဲ ၜိုန်ရပ်ဂွံမခတိုဟ်မွဲမကီုလေဝ် စၟတ်လဝ်ကောန်ဒုဟ်အဓိကဂှ် ရပ်ဟွံဂွံဏီ

ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၄ ဖါနူဂယးပြဟ်ဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်ကေုာံရဲဂကောံဂီုကၠီုကွာန်တံ ဂွံပရိုၚ်တုဲ လုပ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲကွာန်နှေဟ်ခရေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် မ္ၚးနူမၞိဟ်သုၚ်စောဲ သွံပရးမွဲတဆံၚ် ၅ တၠတံဂှ်တုဲ ၜိုန်သီဂွံ မခတိုဟ်မွဲမ ပ္ဍဲသ္ၚိညးမသွံပရးဂဥုဲၜူမာဲ တမ်မူလဂှ်ကီုလေဝ် မၞိဟ်နွံဒုဟ်အဓိကဂှ် ရပ်ဟွံဂွံဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

မၞိဟ်မတ်ဟွံညာတ်မွဲတၠ ထ္ၜးဆန္ဒပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

လိက်ကၞပ်ကိုန်အစဳဇန် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဇဳဇဳဒိုဟ် သွက်တွဵုရးဍုၚ်မန် မကဵုလဝ်ယၟု “ကမ္ဘာ့အဆၚ့်မှီ မွန်တို႔ပြည်” ဂှ် နူကဵုသၞာံအာတေံရ (ကိုဝၚ်းကိုမျိုး) ကော် ဂျန်နဝါရဳ နူဂကောံ ညးမတ်ဟွံညာတ်ဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်ကဵု ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးမန် သီုကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တုဲ လၟုဟ်ၜက်ကၠုၚ်မွဲသၞာံပြၚ် ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဟွံက္လေၚ်ပရိုၚ်မွဲသာ်ဂှ်ရ ညးတေံမွဲဓဝ် တ္ၚဲဏံ (အဝ်ဂါတ် ၁၄) တိတ်ထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဒဒန်ၝောံဍုၚ် (မြို႕မတံတား) ဂၠံၚ်ဇိုၚ်ၜဳ ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ် ညံၚ်ဂွံစၟဳစၟတ်စရၚ်သြန် ကမ္မတဳဍေန်ပၟတ်ကွာန်

သွက်ဂွံပသောၚ်ပြသၞာ ကမ္မတဳဍေန်ပၟတ်ကွာန် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပံက်လဝ်ဂကောံမွဲသီုညးစၟတ်စရၚ်တုဲ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်အာစရၚ်သြန် ကမ္မတဳတံဂှ် နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ် ဒဝ်တေန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးရ။

Read More »

သွဟ်ပေါဲသဳကၠဳဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ်တံတုဲ သ္ပဒ္တန်ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဂတတေံရောၚ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (Peace Commission) ကေုာံ ဂကောံ DPN နူ UNFC တံ ကၠောန်သ္ပလဝ် ပေါဲသဳကၠဳတုဲ သွဟ်ပေါဲသဳကၠဳဂှ် က္လေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ်တံပၠန်ဏောၚ်၊ အခါရ ဆဵုဂဗ မွဲဝါပၠန်မ္ဂး သ္ပဒ္တန်ဏောၚ် ဥူဇြဝ်ဌေ (ညးနွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂးရုၚ်သမ္မတ) နူဂကောံကမ္မယှေန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဂးရ။

Read More »