ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လညာတ်ပါ်ပါဲ

လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

Read More »

ပသောၚ်က္ဍၚ်ထုဲက္ဍၚ် ဂၠာဲသွဟ်ဝါတ်ကၠုၚ် ပုစ္ဆာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်

ရန်ကဵုဓဝ်ညဳသာ အလုံကောန်ဂကူမန်တုဲ ဗော်သ္ပစၞးဂကူလုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲဗော်ဟေၚ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂှ် ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃-၁၄ ဏံတှေ် ကၠောန်

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက် NCA မ္ဂး

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP, ကိစ္စဂွံထပက်လိက်ကသုက် တၚ်တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် Nationwide Ceasefire Agreement –NCA ဂှ် နူလက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်တေံ ဒဵုစိုပ်ကၠုၚ်လက်ထက် သမ္မတတၟိ ဥူထေန်ကျဝ်ဏံ ဒဵုကဵုလၟုဟ် ဆိုအ်ဗမံၚ်ဖိုဟ်တုဲ ဟွံဒှ်ထပက်စၟတ်တဲဏီရ။ ဆဂး ပ္ဍဲအကြာ ဂိတုနဝ်ဗေမ်ပါဏံ ကံၚ်သဳဖိတ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ညဳသၟဟ် UNFC ကဵု အလဵုအသဳ ထပ်ဆဵုဂဗ သဳကၠဳပြေပြံၚ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက်စၟတ်တဲမ္ဂး အနာဂတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တၠုၚ်လအာ ပၞော်တိတ်လျးအရှိန်တၟိ ဗီုလဵုနွံကၠုၚ်မာန် ဂၠိုက်ဂၠာဲပတိုန်ထ္ၜးရောၚ်။

Read More »

တၚ်ကော်ဆော သွက်သၞာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ၂၀၁၇

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မသှေ်ဒၟံၚ် ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵုအလဵုအသဳ သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳက္ဍိုက်ပ် ဗော်ဂဥုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ (NLD) ဂွံအဝဵုအလဵုအသဳမ္ဂး လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် အိုတ်ဏောၚ် တော်လဝ်ကိုန်ခန် လောန်ကၠုၚ် ၂ သၞာံတေံဂှ်လေဝ် ဗၠေတ်အာဣရ။

Read More »

နူဘဝၜါဗော် ယဝ်ရဒှ်အာပိဗော်မ္ဂး

နဒဒှ်စၞးဂကူမန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် (ဗွိုၚ်ပ္ဍဲသၞောဝ်) ဒှ်မွဲဗော်မ္ဂး ဂွံဇၞးပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ သၟးဟွံက- မန်တအ်ကလိဂွံ ဓဝ် ညဳသာရောၚ်။ နကဵုဓဝ်ညဳသာဏအ်ဟေၚ် ကလေၚ်သၠုၚ်ပ္တိုန်သိက္ခာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် စရာဲကျာ်သြဳဂကူမန်တအ် မွဲ ဝါပၠန်မာန်ရောၚ်။ ဒှ်ဒၟံၚ်ၜါဗော် (ဗော်ကောန်ဂကူမန်၊ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်) လၟုဟ်ဏအ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံပံၚ်ကောံ နဒဒှ်မွဲဗော်ညိ ရန်တၟံတုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ခမဳသၚ်မန်တအ် ပံက်ဂကောံပညဳပညပ်မွဲဂကောံတုဲ ကေတ်တာ လျိုၚ်ဂစာန်လွဳရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်ရ။ ဂကောံပညဳပညပ်တအ် ၜိုန်ရဂစာန်လွဳရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဗီုရန်တၟံလဝ် ၜါဗော်ပံၚ်ကောံ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ဒၟာနူဟိုတ်နာနာသာ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်ဏီသၟးဟွံက ကၞောတ်တဲ သီုကဵုပတဝ်ဏာမုက် လ္ပါ်ဒှ်ပိဗော် တၠုၚ်လအာဍေံမံက်ဂတဝ်ကၠးကၠုၚ်ဒၟံၚ် သိုက်က်ရ။

Read More »

စပ်ကဵုဗော် သွက်ဂွံဒှ်တၟိဂှ်တုဲ

ပရောချပ်ဇန်မံၚ်ပံၚ်ဗော်တၟိရောၚ် ပရိုၚ်တိတ်ကၠုၚ်ရ၊ မွဲအခိၚ်တေံကေၚ်ချူလဝ် လိက်ပရေၚ် လ္ပအ်ဗော်တတိယ ကေၚ်နွံကၠုၚ်ရ၊ ဆဂး အခိၚ်တေံ ရန်တၟံအဓိက အပ္ဍဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗၟာ သွက်ဂွံထိၚ်ကြာပ်ဗော် (NLD) ပရူဇြဟတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သှေ်မံၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကွးဘာတံ ချပ်မံၚ်ဂှ်ရောၚ်။ ဆဂး အကြာဂှ်ဂွံမိၚ်ကေတ်မံၚ် အပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လေဝ် ချပ်မံၚ်ကီုတုဲ စုတ်ဏာလဝ်ကြဳကြဳရ။

Read More »

လလိုန်လလောၚ်တြးပါန်သာန်ဂှ် UNFC အသိၚ်လျတ်အာ

ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ၊ ဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA ၊ဗော်သၠးပွးရးကချေၚ် KIO ၊ ဗော်ပရေၚ်တဴတက်ရးသေံ SSPP ၊ တအၚ်ပလံၚ် TNLA ၊ ကဝ်က MNDAA ၊ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA တံ (၇) ဂကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီုပါန်သာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၄ ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ် တးပါဲကၠေံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA နကဵုပရေၚ်ပၠတရဴဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ဒက်ပ္တန်ကမ္မတဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကုအလဵုအသဳ သာ်ဝွံပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် ညးညးအဲအဲ တီမိၚ်ကီုရောၚ်ထေၚ်ကေတ်ရ။

Read More »

လ္ပလကိုတ် ရမျှာၚ်အာတ်မိက်ညိ

ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၆) တုဲကၠုၚ်ဏံ ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (UPDJC) ကၠောန်လဝ်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ပ္ဍဲသၚ်္ဂဟဟဝ်တေဝ် ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံတုဲ သဳကၠဳဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကိစ္စသွက်ဂွံကၠောန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ်၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ကေုာံကိစ္စပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ကၠောန်ဂွံ၊ ဟွံဂွံပ္ဍဲဒေသနာနာတံဂှ်ကီုရ။

Read More »

အကြာဍာ်ပါၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂစာန်တုဲပြိုၚ် ဂလိုၚ်ဂှ်ဒးဂၠုဓီုဟာ

ပ္ဍဲလောကဝွံ မၞိဟ်တအ်ဂမၠိုၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ်ညးသ္ကံအိုတ်ရ၊ ညးမွဲကေုာံညးမွဲ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံရ။ မွဲဂကောံကေုာံ မွဲဂကောံ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံရ။ မွဲကွာန်ကဵုမွဲကွာန် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံအိုတ်ရ။ မွဲဍုၚ်ကေုာံမွဲဍုၚ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံအိုတ်ရ။ ပရေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံဏံ ဆလအ်မှ ဂွံအုပ်နိဂီုရော၊ ဟွံမွဲကဵုအုပ်နိဂီုရဟာ၊ ယဝ်ရဟီုဂလာန်လောကုတ္တဵုမ္ဂး- လုကဴ တန်တဴမံၚ်ပ္ဍဲ ဝဲခၞံၚ်သံသာဏံမ္ဂး မ္ဒးပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ်ညးသ္ကံဟွံမွဲကဵု နိဂီုရ၊ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်မၞိဟ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ပညာ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ဝေၚ်ဇြဟတ်၊ ဇၟာပ်ပ်တ္ၚဲ ပိုဲမၞိဟ်တံ ပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ် ညးသ္ကံဂှ် ညာတ်ကၠးမံၚ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲလောကဏံ အာမံၚ်နကဵုပရေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးသ္ကံသီုဖအိုတ်ဟီုဂှ် ပဲါဓလေတ်ဟွံဗၠး ရ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပရေၚ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ဟီုဂှ် အာလ္ပာ်ပရေံဖအိုတ်ဟွံသေၚ် ဗီုလ္ပာ်ပရေံနွံဂှ် လ္ပာ်ခိုဟ်လေဝ်နွံကီုရ။

Read More »

လ္ပအ် ဗော်တတိယ

လ္တူဗော်ဂွံအဝဵု (NLD) ဍာ်ဒကေဝ်ရေၚ်တၠုၚ်သဝ်ဂှ်ကီု ဗီုပြၚ်အုပ်ဓုပ် ဗၠေၚ်ဗၠေတ်နူကဵုနဲကဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳကီုဂှ်တုဲ ပေဲါ ရုဲမာဲဂတဏအ် ဗော်တတိယမွဲ နွံတိုန်ပၟိက် သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ရ။

Read More »