ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လညာတ်ပါ်ပါဲ

လညာတ်ပါ်ပါဲ

စပ်ကဵုဗော် သွက်ဂွံဒှ်တၟိဂှ်တုဲ

ပရောချပ်ဇန်မံၚ်ပံၚ်ဗော်တၟိရောၚ် ပရိုၚ်တိတ်ကၠုၚ်ရ၊ မွဲအခိၚ်တေံကေၚ်ချူလဝ် လိက်ပရေၚ် လ္ပအ်ဗော်တတိယ ကေၚ်နွံကၠုၚ်ရ၊ ဆဂး အခိၚ်တေံ ရန်တၟံအဓိက အပ္ဍဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗၟာ သွက်ဂွံထိၚ်ကြာပ်ဗော် (NLD) ပရူဇြဟတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သှေ်မံၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကွးဘာတံ ချပ်မံၚ်ဂှ်ရောၚ်။ ဆဂး အကြာဂှ်ဂွံမိၚ်ကေတ်မံၚ် အပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လေဝ် ချပ်မံၚ်ကီုတုဲ စုတ်ဏာလဝ်ကြဳကြဳရ။

Read More »

လလိုန်လလောၚ်တြးပါန်သာန်ဂှ် UNFC အသိၚ်လျတ်အာ

ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ၊ ဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA ၊ဗော်သၠးပွးရးကချေၚ် KIO ၊ ဗော်ပရေၚ်တဴတက်ရးသေံ SSPP ၊ တအၚ်ပလံၚ် TNLA ၊ ကဝ်က MNDAA ၊ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA တံ (၇) ဂကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီုပါန်သာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၄ ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ် တးပါဲကၠေံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA နကဵုပရေၚ်ပၠတရဴဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ဒက်ပ္တန်ကမ္မတဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကုအလဵုအသဳ သာ်ဝွံပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် ညးညးအဲအဲ တီမိၚ်ကီုရောၚ်ထေၚ်ကေတ်ရ။

Read More »

လ္ပလကိုတ် ရမျှာၚ်အာတ်မိက်ညိ

ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၆) တုဲကၠုၚ်ဏံ ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (UPDJC) ကၠောန်လဝ်ကောံဓရီု မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ပ္ဍဲသၚ်္ဂဟဟဝ်တေဝ် ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံတုဲ သဳကၠဳဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကိစ္စသွက်ဂွံကၠောန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် ပေန်လုၚ်၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ ကေုာံကိစ္စပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ကၠောန်ဂွံ၊ ဟွံဂွံပ္ဍဲဒေသနာနာတံဂှ်ကီုရ။

Read More »

အကြာဍာ်ပါၚ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂစာန်တုဲပြိုၚ် ဂလိုၚ်ဂှ်ဒးဂၠုဓီုဟာ

ပ္ဍဲလောကဝွံ မၞိဟ်တအ်ဂမၠိုၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ်ညးသ္ကံအိုတ်ရ၊ ညးမွဲကေုာံညးမွဲ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံရ။ မွဲဂကောံကေုာံ မွဲဂကောံ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံရ။ မွဲကွာန်ကဵုမွဲကွာန် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံအိုတ်ရ။ မွဲဍုၚ်ကေုာံမွဲဍုၚ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံအိုတ်ရ။ ပရေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ညးသ္ကံဏံ ဆလအ်မှ ဂွံအုပ်နိဂီုရော၊ ဟွံမွဲကဵုအုပ်နိဂီုရဟာ၊ ယဝ်ရဟီုဂလာန်လောကုတ္တဵုမ္ဂး- လုကဴ တန်တဴမံၚ်ပ္ဍဲ ဝဲခၞံၚ်သံသာဏံမ္ဂး မ္ဒးပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ်ညးသ္ကံဟွံမွဲကဵု နိဂီုရ၊ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်မၞိဟ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ပညာ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပြိုၚ်ပ္ကာန်ပရေၚ်ဝေၚ်ဇြဟတ်၊ ဇၟာပ်ပ်တ္ၚဲ ပိုဲမၞိဟ်တံ ပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ် ညးသ္ကံဂှ် ညာတ်ကၠးမံၚ်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲလောကဏံ အာမံၚ်နကဵုပရေၚ်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးသ္ကံသီုဖအိုတ်ဟီုဂှ် ပဲါဓလေတ်ဟွံဗၠး ရ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပရေၚ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ဟီုဂှ် အာလ္ပာ်ပရေံဖအိုတ်ဟွံသေၚ် ဗီုလ္ပာ်ပရေံနွံဂှ် လ္ပာ်ခိုဟ်လေဝ်နွံကီုရ။

Read More »

လ္ပအ် ဗော်တတိယ

လ္တူဗော်ဂွံအဝဵု (NLD) ဍာ်ဒကေဝ်ရေၚ်တၠုၚ်သဝ်ဂှ်ကီု ဗီုပြၚ်အုပ်ဓုပ် ဗၠေၚ်ဗၠေတ်နူကဵုနဲကဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳကီုဂှ်တုဲ ပေဲါ ရုဲမာဲဂတဏအ် ဗော်တတိယမွဲ နွံတိုန်ပၟိက် သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ရ။

Read More »

သံသယ လ္တူ NCA

အဃောနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၀ မံက်ဂှ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံ DPN နူ UNFC တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်တတိယ ဒၞာဲ NRPC (အမျိုးသားပြန်လည်သၚ့်မြတ်ရေးနှၚ့် ၚြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန) ရ။ တၚ်လစွံစိုတ်အာတ်မိက် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA အကြာအလဵုအသဳကဵု ကောန်ဂကောံ UNFC တံဂှ် နကဵုဂကောံ DPN (ဂကောံညးစၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်-UNFC) ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲရ။ တၚ်လစွံစိုတ်အာတ်မိက် ၈ တၚ်ဏံ လပါ်အလဵုအသဳဒုၚ်တဲမ္ဂး UNFC လေဝ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ်ဟွံဇြိုၚ်စိုတ်ပုဟ် ဂးကၠုၚ်လဝ်ရ။

Read More »

သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရုဲဂၠံၚ်ဍာန်လ္ပကဵုဗၠေတ်

လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံ “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ဟီုဂးတိုန်ဗက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ ဖေက်လကိုတ်တိုန်ရ၊ အခိၚ် လၟုဟ် “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” မိၚ်တိုန်ဗက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ မိက်ဂွံဇအိုန်ဇရက္ဍုဟ်မၠိကၠုၚ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံတၞဟ် ခြာ အာရောမ္ဂး သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံဂှ် ကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂးဒးသာဲနူသ္ၚိဌာန်ကောန်ဇာတ် ရ။ ဒးဒုၚ်ရပ်ဒးအချုက်ဒးထံၚ်၊ ဒးဒုၚ်အိုတ်လမျီုမာန်မံၚ်တုဲ ဂကူမန်ပိုဲဖေက်လကိုတ်တဴရ။ အခိၚ်လၟုဟ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ၊ လ္ၚဵုဂှ်ဂွံကေတ်ဂၠံၚ် ပၟိက်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ဂွံဒၞဲါတုဲ ကၠောန်ပတုဲဖဵုသွက်ဇကု ဂၠိုၚ်နူကဵုဖဵုညးဂမၠိုၚ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်က္ဍုဟ်မၠိဇအိုန်ဇရအာ “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ရ။

Read More »

ဂွန်ဗျူဟာ ပ္တိတ်ကဵုစရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ကုရဲဆုဲပြံၚ်ဌာန်

ကိုန်အစဳဇန် ၁၀၀ တ္ၚဲ အလဵုအသဳတွဵုရးမန်မ္ဂးဂှ်? ပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် စပ်ကဵုကိုန်အစဳဇန်ကမၠောန် ၁၀၀ တ္ၚဲ ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် ကၠောန်သ္ပလဝ် ပ္ဍဲဂိတုမေ (၃၁) ဂှ်မ္ဂး ပၞောဝ်ကဵုတၚ်ဂမၠိုၚ် တၚ်မရနုက်ကဵု (၁၁) ဂှ် နူဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတၚ်နှၚ့် နိုၚ်ၚံသားဦးစီးဌာန “ကၠောန်ပ္တိတ်ကဵု စရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ကုရဲဆုဲပြံၚ်ကၠုၚ်တအ်ဏောၚ်၊ စိုပ်အခိၚ်ပံက်ဘာမ္ဂး တၞးသမ္တီကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) သွက်ကွးဘာဂမၠိုၚ်ပေၚ်အယုက် (၁၀) သၞာံဂှ်လေဝ် အာကၠောန်ကဵုပ္ဍဲဘာတအ်ဂှ်ဏောၚ်၊ အတိုၚ် ဥပဒေကောန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ်ဟေၚ် ကၠောန်ကဵု တၞးသမ္တီကောန်ဍုၚ် (မှတ်ပုံတၚ်) ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဏောၚ်” ဂးလဝ်ရ။ ကိုန်အစဳဇန်ကမၠောန် (၁၀၀) တ္ၚဲဝွံ အပိုၚ်အခြာဍေံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ နူဂိတုအေဗရဴ (၁) ဒဵုကဵု ဂိတုဂျူလာၚ် (၉) တေံရ။ …

Read More »

ကဵုအခေါၚ် ဗတိုက်ဖအောဝ် ကောန်ဂကူမန်တအ်ညိ

နိဒါန်အစ ဂလာန်ဗတိုက်ဖအောဝ် စနူကဵုကျဟောမ်ဗြမ်ကၠုၚ် ကၟိန်ဍုၚ်နန်ထဝ်ဂကူမန်တအ်တုဲ နူဂှ်အဆက်ဆက် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ပိုဲ ဆုတ် ယောၚ်သုန်ဂြာံ ကျသဝ်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်သိုက်သိုက်ယျဂှ် ဇၟာပ်ညးသ္ပဂရုကဵု ပရေၚ်ဂကူမန်တအ် တီကေတ်မံၚ် ဖအိုတ်ရ။ ဇၟာပ်ပ်ပ္ၚံက် ခေတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဂကူမန်တအ် ယာက္ဍိုပ်သၠုၚ်သၠုၚ်မာန်မံၚ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်

Read More »

ကၠောန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဒှ်ဖံက်သစ္စကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဟာ?

ဟွံမိက်ဟီု ဟွံမိက်ချူလေဝ် ဒးဟီုဒးချူပၠန်ရ။ ပ္ဍဲပေဲါရုဲစှ်မာဲ အလံၚ်အမာတ်ကၠတ်ထဝ် (၂၀၁၅) တုဲဒှ်အာဂှ် ဗော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လုပ်သၞောဝ်ပိဗော် ကျအာမာဲအိုတ်တုဲ ခက်ဂၚ်အာလ္တူကၞာဲဇာညးဍုၚ်ကွာန်တံ အလံၚ်အ မာတ်ကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူမွဲတၠကဵု အလံၚ်အမာတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပိတၠဓဝ်တုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော် ကောန်ဗော် ရဲ ဗော် မွဲဟာန်ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်သီုကဵုခမဳသၚ်တံ ဟီုဂးပါ်ပဲါသ္ၚဳဂၠိပ်ကၠုၚ် လ္တူဂကူမန်တံ နာနာသာ်ဂှ် ဂွံမိၚ် ကေတ်ရ။ “အကြာလဟီုပါ်ပဲါမံၚ်နာနာသာ်ဂှ် ဟီုဂးကၠုၚ်တုပ်ညးသ္ကံမွဲ

Read More »