ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လညာတ်ပါ်ပါဲ (page 3)

လညာတ်ပါ်ပါဲ

မံၚ်လက္ကရဴညးရ ဟလဵုသ္ပလေဝ် တိုၚ်ပ္ကဴဇကုဟွံစိုပ်

နာဲလျးထဝ် လောကလိုက်ပိုဲဝွံ မဒှ်လောကလိုက်ပြိုၚ်ပ္ကာန် ညးညံၚ်သ္ဂောံစိုပ်ဂတအဲ – အဲညံၚ်သ္ဂောံ စိုပ်ဂတညး ဂစာန်လွဳပြိုၚ်မံၚ်အိုတ်ရ။ ညးလဵုမွဲလေဝ် ဟွံမိက်မံၚ်လက္ကရဴညး မိက်ဂွံမံၚ် ဂတညးဖအိုတ်ရောၚ်။ သာ်ဂှ်ရ နကဵုနဲကဲပက္ကာရနာနာသာ် ပရေၚ်သ္ပမာန် ကေတ်ဇၞး ရေၚ်သ္ကအ်ဒှ်ကၠုၚ်။ ဂွံဇၞးညးတုဲ ညံၚ်ဟွံဂွံ ကလေၚ်ကျညးဂှ်

Read More »

အတိုၚ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ် ၂၀၀၈ လၟုဟ်ဏံ ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ညဳသၟဟ်ဟွံမာန်

ဗညာအံၚ် ပြယာဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟီုဂှ် ခါတ်အကာဲဝါတ်ဂါတ်ဗွဲမလောန်၊ ပေါဲရုဲစှ်မာဲ ၂၀၁၀ လောန်ကၠုၚ်တေံ လုပ်ရုဲမာဲ၊ ဟွံလုပ်ရုဲမာဲဂးတုဲ အပ္ဍဲကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်နာနာတံ လညာတ်ပါ်ခြာအာ ၂ လွးနွံကၠုၚ်၊ ခါလၟုဟ်မ္ဂး ဟိုတ်နူလုပ်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ဂှ်ဗၠေတ်၊ ဟိုတ်နူဟွံလုပ်ဂှ်ဗၠေတ် ရဴသာ်ဏံယြဴပူဂဵုလဵုလေဝ် ထံက်ထ္ၜးဟီုဂး ပါ်ပါဲဟွံသေၚ်၊ ညးလုပ်လဝ်ပေါဲရုဲမာဲလေဝ်ဍာံ၊ လပါ်ရဲဟွံလုပ်လေဝ်ဍာံစၟတ် ပြယာဲဇၟောဝ်ဍာ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လၟုဟ်ဏံ

Read More »

သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ် ၂၀၀၈ ဂှ် ပလေဝ်ဟာ၊ ကလေၚ်ချူတၟိဟာ ?

နာဲမာန် – တုဲကၠုၚ် ဂိတု သေပ်တေန်ဗါ (၃၀) ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ်ဂှ် နကဵုပၟိက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မန် AMDP ကဵု MDP တုဲ အလုံညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ဒးသ္ဂုတ်သွာတ်ဖျေံဏာ

Read More »

မ, မ္ဂးဂှ် သွက်သ္ဂောံတဵုကလုတ် သ္ဂုတ်ပ္တန်လဝ်ကၠာ

မာံတဵုလွဳ – စပ်ကဵုပရေၚ်တဵုလွဳဝွံ မ ,မ္ဂးဂှ်ဒှ်ပၟိက်ဇၞော်ရ။မ, ခိုဟ်မှ တၞံခိုဟ်၊ တၞံခိုဟ်မှ သတ်၊ပၟဝ်၊ဇဝ်၊ပ္ကဴ ဂမၠိုၚ် ဂပ်ဝ်ခိုဟ်ဆာဲ စရာဲ ဍာ်ဒ္ကေဝ်နွံရ။ စရာဲဍာ်ဒ္ကေဝ်နွံမှ သွက်ဖဵုညးတဵု၊သီုကဵုညးစတံကီုဂှ်၊ဒှ်ဂုဏ်ဇၞော်ရ။ တၞံအိုဿီုသ္ဂောံ ကၠုတ်ပါ်တိတ်ကၠုၚ် နဒ ဒှ်တၞံမွဲမွဲဂှ် မ,မ္ဂးဂှ် ဒှ်တံမူလပဓါနရ။

Read More »

ပေဲါသဳကၠဳ မ္ၚးစၠတ်ထဝ် ကဵု ပရေၚ်ဒက်ပ္တန်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်

နာဲမာန် – ဂိတုဂတဒဳဇြေန်ဗါအိုတ်ဂှ်မ္ဂး ဂကောံဒိုအ်ပန်ပှော်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ကဵု အလဵုအသဳဥူတိၚ်သိၚ် (ဦးသိန်းစိန်) သွက်ဂွံတက်ကျာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် နူစကေတ်လဝ် တၚ်တုပ်စိုတ်ကာလဒိုအ်ပန်ပှော်ကု ဗော်ရပ် လွဟ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဂှ် သဳကၠဳတုပ်လဝ်စိုတ် နွံရ။ အကြာဏံလေဝ် လ္ပာ်အလဵုအသဳတံ ဟီုဓမံက်လဝ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗတက်ကျာ ကဵုဂကောံဗော်ရပ်လွဟ် ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ကဵု အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် နွံမံၚ်ရ။

Read More »

ဂကူပျူ ကေုာံ ဗၟာတ္ၚဲဏံ

နာဲမၞိက်ၜိုပ် – “ပျူဍာံမ္ဂးဗၟာ” ပွမချူဆာဲသာ်ဏံဂှ် ဂွံဗှ်ကေတ်ကီုရ။ ညးလဵုမွဲ ချူလဝ်ဂှ် ဟွံမိက်ဟီုရ။ စပ်ကဵုချူဆာဲလညာတ်ဝၚ် သာ်ဂှ်တုဲ နကဵုအဲညးချူလိက်ဏံဗွဲခမၞောန် မိက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးတၚ် (၄) တၚ် ဗွဲသၟဝ်ဏံရ။

Read More »

ဂွိၚ်ဖေက်ဂဥုဲဝိဝိၚ် ကၠောံခၞာန်လုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲ

မန်ဒဵုဂူ – ဂဥုဲဝိဝိၚ်မပ္တံကဵုဘိၚ်ဘၚ်နာနာသာ်တံဂှ် လုပ်ပလီုကဵုဘဝပိုဲမၞိဟ်တံမာန်တုဲ ဘဝမၞိဟ်မ္ဒးထရိုဟ်လီုအာ နကဵုဘဲဂဥုဲ ဝိဝိၚ်သာ်ဏံဂှ် ထေက်ကဵုဒးဂိုဟ်ကဟောံ ဘဝမနွံကဵုၚုဟ်မးတံဂှ်ရ။ ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ညးလ္ၚဵုတံ ဘဝမ္ဒးဗၠိုက်တၞီဒၟံၚ် ပ္ဍဲခေါ်အရက်၊ ဍာ်တာ၊ ပ္ဍဲပလၚ်ဗဳယာ၊ ပ္ဍဲသွုၚ်ဂဥုဲ ကေုာံ ပ္ဍဲပၠံၚ်တၞိၚ်ဘိၚ်ဘၚ်တံဂှ်လေဝ် မန်ပိုဲတံ မ္ဒးဂိုဟ်ကဟောံကီုရ။

Read More »

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဵု ဂကောံမဟာဇန်

နာဲမာန် – ခြာဟွံလအ်မ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်အပ္ဍဲသၞောဝ်အလဵုအသဳ မံက်ကၠုၚ်မွဲဗော်ပၠန်ရ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန် ပြံၚ်လဝ်ယၟု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်တုဲ ပ္တိုန်လဝ်အခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲအလဵုအသဳရ။

Read More »

မုမန်ပိုဲသ္ဒးကၠောန်ထေက် ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလတ္ၚဲဏအ်

လျးထဝ် (ကောန်ရာမည) အဝ်သတေလျာ (လၟေၚ်-၁) အလာံဂကူ အခိၚ်စိုပ်ကၠုၚ်ဂိတုမာ်မွဲစွေက်မ္ဂး မန်ပိုဲညးမဆာန်ဂကူတအ် တၟအ်ညးအဲဂွံတိုန်သတိ စိုတ်ဒှ်တိုန်ထေက်ကဵုမဒးသ္ပပရေၚ်ယိုက်ဂုန်ဗှ်ဗၞုဟ်ညးတမၠာ ဨကရာဇ်ပိုဲ၊ ညးတၠအစောန် သရာဲ သ္ဂံၚ်ဂကူပိုဲ၊ ဇုဇဗဴလပိုဲညးမကလိလောန်အာတုဲတအ်ဂှ် အိုတ်ရ။ တ္ၚဲဂှ် မဒှ်တ္ၚဲဂကူမန်ပိုဲ စပ္တန် ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ(ဗဂေါ) နူကဵုသက္ကရာဇ်သာသနာ ၁၁၁၆ တေံရောၚ်။ မာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲဂကူမန်ဂှ် ဇၟာပ်ကောန်မန်စၟတ်သမ္တီဂိုၚ်ကေတ်ပၠုပ်လဝ်ပ္ဍဲဂၠံစိုတ်အိုတ်ရ။ မဒှ်တ္ၚဲထ္ပက်လဝ်တိုၚ်တၟအ် သွက်ဂကူမန်ပ္ဍဲလိုက်ဂၠးတိဏအ်လေဝ် ဟီုစဂွံကီုရ။ တ္ၚဲကောန်သ္ဘာၚ်တ္ၚဲဂကူမန်ဂှ် မဒှ်တ္ၚဲပ္တိုန်ဂုဏ် စရာဲဂကူ၊ မဒှ်တ္ၚဲကေတ်စဂုန်စရာဲပ္ဍဲလိုက်ဂၠးတိဝွံရောၚ်။ သာ်ဂှ်ရ ဂကူမန်ပိုဲကၠောန်သ္ဘၚ်တ္ၚဲဂကူမန် ဒှ်ကၠုၚ်လၟေၚ်ၚ်သၞာံတုဲ သၞာံ ၂၀၁၂ ဝွံ ဂွံလၟိဟ်အလန် ၆၅ ဝါပေၚ်ကၠုၚ်ရ။ တ္ၚဲဂကူမန်ဂှ်စပတန်ကၠုၚ် နူသက္ကရာဇ်ခရေတ်သၞာံ ၁၉၄၇ တေံဒှ်ကီုရလေဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ် ၁၅-၁၆ သၞာံဂှ် ဟွံမံက်ဂတဝ်မၞိဟ်ဟွံကၠောန်(ဝါ) မၞိဟ်ဟွံဂံၚ်ကၠောန်(မၞိဟ်ကၠောန်နွံကၠာရလေဝ်ဟွံဂံၚ်ဗၟံက်)။ လက်ကြဴဏအ် …

Read More »