ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လိက်ပရေၚ်

လိက်ပရေၚ်

အကာဲအရာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဒးထပက် NCA

အကာဲအရာဂကောံပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဵု NCA (MNA)

အကာဲအရာဂကောံပၠန်ဂတး ဂကောံပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်(ဝါ) ဗော်/ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် EAOs တံ ရံၚ်အတိုၚ်ခံက်အၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏံမ္ဂး အတိုၚ်ညးဂမၠိုၚ်ဂိုၚ်သမ္တီမၞုံဒၟံၚ် (၂၁) ဂကောံဂှ် စပ်ကဵုလက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ် (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) (၈) ဂကောံထပက်လဝ်စၟတ်တဲတုဲ (၇) ဂကောံ လလောၚ်တြးလဝ် ဟွံထပက် NCA ၊ သှေ်မံၚ်အကြာ (၆) ဂကောံ ဟွံဒှ်ထပက် NCA ဏီ။ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု လက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် အလဵုအသဳတုဲကၠုၚ်တေံ ထပက်ကၠုၚ်လဝ်လိခ်ကသုက်ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ကဆံၚ်တွဵုရး/ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၂ တေံဂှ်ရ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ ရမျှာၚ်လွဟ်သ္ၚိတ်ဇြမံၚ်၊ ရုၚ်ဆက်ဆောံဂမၠိုၚ် ဆက်ပံက်လဝ်လ္တူဍုၚ်မာန်၊ ကောန်ဗော်ဒးဒုၚ်ထံၚ်သၞာံဇမၠိၚ်တံဗၠးတိတ်ကၠုၚ်၊ ဗော်ကီု ဂကောံမန်နာနာတံကီု ကောံကၠောန်မံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဗီုပြၚ်လၟုဟ်ဏံမာန်ဏောၚ်ဂှ် ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်စၚ်ခြၚ်ဗှ်သၞာကေတ်မာန်ရောၚ်။ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ပ္တောံၜတ်ကဵုအကာဲအရာ KIO …

Read More »

ပဋိပက္ခ ဒဒန်သြၚ်လောန်ကဵုဒြဟတ်ဂကူမန်

ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၂ (MNA)

နူသၞာံ (၂၀၁၅) တေံ စတုဲသိုၚ်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် နကဵုသြန်ဂအုံအလဵုအသဳကၟိုန်ဍုၚ် ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကအ်ခၟိုၚ်)ဝွံ အာစိုပ်ဒတုဲဗၞတ်ၜိုတ် (၇၀%) တုဲ သွက်ဂွံကၠောန်ပေဲါသ္ဘၚ်ပ္တိုန်ဂတဵုမုက်ယၟုဂးတုဲ နူကဵုဋ္ဌာနသိုၚ်ခၞံဒဒန်တေံ စဳဇန် ဘိက်ပၟိၚ်ကု ဒု- ဥက္ကဋ္ဌ ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။ က္လိဂွံလိက်ဘိက်တုဲမှ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ စဒစဵုဒစး စပ်ကဵုပြံၚ် လှာဲကၠေံယၟုဒဒန်တုဲ နူဂှ်မွဲက္ဆံၚ်အလုံကောန်ဂကူမန်တံ ဟွံဒုၚ်တဲ ဗီုပြၚ်ညးကဵုညးဒစဵုဒစးကၠုၚ်တုဲ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပဋိ ပက္ခစပ်ကဵုကိစ္စ ဒဒန်က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။

Read More »

ဒဒန်ဆက်စၠောံမတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ်ကဵု တၚ်ကော်ဆဴဗုၚ်ဂၞဴ သၟာဂၠုၚ်ဂဒိုအ်

သၟကမၠောန်ပ္ဍဲသၞေဟ်ဂဒိုအ်မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ်ဂမၠိုၚ် (MNA)

အသိၚ်ဂၠုၚ်ဂဒိုအ် လုပ်သၞေဟ်သြၚ်ဂှ် ဍာ်လပှ်ဍောတ်ဍောတ်တအ်လေဝ် တက်ကၠုၚ်မံၚ်ဇိုၚ်သၚ် ပြဳပြဳရ၊ ပ္ဍဲအကြာဍာ်လပှ်တက်မံၚ် သၚ်တအ်ဂှ် သၟဝ်လျးပသာန်တ္ၚဲကာတ်တ်ဂှ်ဟေၚ် မၞိဟ်ပိတၠ စှေ်နွံမံၚ်ပ္ဍဲဍာ်လယိုဟ်က္ၜံၚ် နကဵုကယိုၚ်ကမၠောန်သာ်ဍီုတုဲ မၚ်ရပ်ထိၚ်မံၚ်ဂၠုၚ်စုက်သၚ် သွက်ဂွံယိုက်ဖျေံကွဳလိုန်ဓာတ်နူလ္တူဂၠုၚ်တအ်ရ။

Read More »

ကလောမန်တံ ကၠုၚ်ဆဵုညးသ္ကအ် ပ္ဍဲဍုၚ်တြေံလပ်ပူရဳ

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်တြေံလပ်ပူရဳ (MNA)

အနာဲ မုအဲဍိက် ဒးရီုကဵုရောကျာ် …. ရဴဝွံ ရမျာၚ် ညးသၟတ်မွဲ ဟီုအရေဝ်ဗီုမန်ဍုၚ်ဗၟံက် (ဍုၚ်သေံ) တုဲ အဃောပလေဝ်မံၚ်ကပေါတ်ကွိၚ်ကွိုက်ဂှ် က္လေၚ်ဂတးရံၚ်ဗက် သၟတ်မွဲတၠ သီုကဵုမကျိုၚ်လဝ်ကယျိုၚ်ပၞာန်ပေၚ်ၚ်ဟေၚ် သွက်ဂွံဗိုၚ်ထ္ၜၚ် ဗိုၚ်ယိုက်ကဵုကပေါတ်ဇြိုၚ်ၚ်ဂှ် မၚ်မံၚ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ‘ကောန်ဗၠာဲ ကောန်ဂကူရဟာ’ က္လေၚ်သၟာန်ညးတေံတုဲ ‘ကျာ် – အဲဍိက်ကောန်ကွာန်ၜါန်ဃောဲမက်ရကျာ်’ ဂးတိုန်သာ်ဝွံပၠန်တုဲ သာတုဲ ဒးထိုၚ်သးရ။

Read More »

သ္ၚဳဂၠိပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲ ၂၀၁၆ ကဵု တရဴပ္ဍဲသၞာံတၟိ

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံအလန်ပထမ (The Irrawaddy)

MAU ပလေဝ်ပလေတ် သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် (၈) ဝါ အကြာဂိတုမာတ်ချ် ၂၀၁၆ ဂှ် နူကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် MAU တအ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ကောံဓရီုဇၞော်နွံမံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုဇၞော်ဂှ် တၚ်ရန်တၟံသွက်ဂွံပ္တဝ်အာက္ဍိုပ် အတိုၚ်ကောံဓရီုဇၞော်တုဲ ကၠုၚ် တေံ လးဖျေံလဝ် (၄) တၚ်နွံရ။

Read More »

တံၚ်မံၚ်အခိၚ်ဟာ? မၚ်မံၚ်သွဟ်ဟာ?

သ္ဘၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလံအလုံဍုၚ် အလန်ပထမ (Irrawaddy)

ပ္ဍဲကဵုဂျာနေဝ်ဒဳလှာၚ် (ရမျာၚ်ဗော်- NLD) ပတိတ်ပ္ဍဲ (၇/၁၁/၁၆) ဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုဂလာန်ညးကဵုကသပ် ချပ်ဗစာဍုၚ်ဒဝ်သု ဟီုဂးလဝ်အပ္ဍဲကောံဓရီု (UPDJC) ဂှ်တုဲ နကဵုက္ဍိုပ်လိက် “ပရေၚ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလံဂှ် တံၚ်အခိၚ် ဟွံဂွံရ” လိက်ပရေၚ်ချူလဝ်မွဲပိုဒ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ ချပ်ဇန်ဒၟံၚ်ဂှ် ဓဝ်ပတှေ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံအောန်

ပေဲါသောၚ်က္လးဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်အလုံဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၄ (MNA)

အပ္ဍဲကဵုကောန်ဂကူမန်တ္ၚဲဏံဝွံ အဃောဇက်အာဒၟံၚ် ပရေၚ်သဳကၠဳၜိုဟ်လလံ ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ်ဂှ်နွံတုဲ ဂၠံၚ်တရဴမူဝါဒသွာၚ်သၟတ်၊ မူဝါဒပရေၚ်ပညာ၊ မူဝါဒဂၠံၚ်တရဴ ဗော်ပံၚ်ကောံ၊ မူဝါဒဂၠံၚ်တရဴ ဓဝ်ညဳသာ သၟဟ်သၟန်ဗော် မပ္တံသာ်ဝွံ မူဝါဒ ညးကဵုညးဂှ် ချူဓဇက်ဒၟံၚ် ဗီုပြၚ်ညးကဵုညးအိုတ်ရ။

Read More »

အကြီုလိက်မည်ဒယှ်၊ ဂၠးတိဗှ်ကတ်ဗ္တောန်။

11009850_445397452274612_5015525836721625482_n

ဂကူမည်ပိုဲလ္ၚဵုလ္ၚဵုဂမၠိုၚ်တံဂှ် “အထေၚ်သောဲ၊ အထေၚ်သဝ်၊ အထေၚ်ဍောတ်ကဵု လိက်ပတ်မည်” လောန်အာဗၞတ် တုဲ တၞီဗၠိုက်စှေ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုလ္ၚီသၞာံရ၊ ဖျေံထောံၚုဟ်မးညံၚ်ရဴ ခၞေဝ်ဂတာခွက်ကီုရ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ညးပံက်ဘာမည်ဂှ်၊ ဇကု လေဝ်ဟွံအာဗ္တောန်၊ ကဵုကောန်ဇာတ်လေဝ်ဟွံထဴဖအောဝ် သ္ပလဝ်မၞိဟ်ကတောဝ်၊ မတ် ကၠက်ကၠက်တုဲ “လေပ် လိက်မည်မူဂွံသ္ပ အလဵုဂွံသုၚ်စောဲစကာဏီရော၊ ကတ်ဗ္တောန်လိက်ဗၟာ အဆံၚ်သၠုၚ် ဂွံဂဇံခုၚ်သၟဝ် စက်ပၞိက်ကျာသေၚ်ဟာ”။

Read More »

လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကဵု အကာဲအရာပရေၚ်ညဳသၟဟ်မန်

ပေဲါသဳကၠဳယူပဳဒဳဂျေဇြဳ (UPDJC) ကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗါ (Min Zayar Oo)

ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဏံမ္ဂး သွက်ဂွံစကၠောန်အာ သဘၚ်သဳကၠဳကဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ) အပ္ဍဲကဵု တွဵုရး(၇)ရး ကဵု ရး(၇)ရး သီုကဵု နေပျဳဒဝ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန်(၁၅)ဒၞာဲနွံရောၚ်တုဲ ဒၞာဲပဋိပက္ခ ဟွံမွဲဂှ် တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ တွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်္သဳ ပိဒၞာဲဏံ စကၠောန်အာဗွဲပဏာမရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

မူဟိုတ်ဟွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရော

ပေါဲထပက်စၟတ်တဲ NCA မူအပြောံ ၃၁-၃-၂၀၁၅(Internet)

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈၊ သၞာံ ၂၀၁၁ တေံ သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဥူတိၚ်သိၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကော်ဘိက် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ဂကောံညးစၞးအလဵုအသဳ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအံၚ်မေန် က္ဍိုက်ပ်တံ ဗက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် EAO’s နာနာတံတုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် ကုဂကောရပ်လွဟ် ဗွဲမဂၠိုၚ် နအဆံၚ် တွဵုရး၊ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ညးညးအဲအဲ သတီဒးမဏီရောၚ်။

Read More »