ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လိက်ပရေၚ်

လိက်ပရေၚ်

ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ၁၉၉၅ တေံကဵု ဗီုပြၚ် NCA လၟုဟ်

ဗီုပြၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် သၞာံ ၁၉၉၅ လက်ထက် အလဵုအသဳ နဝတ တေံကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP) တံ ဒိုအ်ကၠုၚ် ပန်ပှော်ဂှ် ဟွံဒးထ္ပက်စၟတ်တဲမွဲသာ် နဗီုပြၚ် Gentleman Agreement မၞိဟ်ဇၞော် ၜါလ္ပာ်တံ တက်ကျာ ဒုၚ်ကတိပါၚ်ညးသ္ကံတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ ၊ ဂိတုဂျောန် ၂၉ ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် အသေအဟာန် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ရးအဂၞဲ (ရတခ- အရှေ႕တောၚ်တိုၚ်း စစ်ဌာနချုပ်) မတ်မလီုရ။ ကၠာဟွံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံဘာ်ပြၚ် ကေတ်အခိၚ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ရးအဂၞဲ (ရတခ) ဗၞတ် (၄) ဝါတုဲ အပ္ဍဲဂှ် ကိစ္စပရူဒပ်မၚ်ပယျဵုကီု၊ ပရူ သွက်ဂွံပြံၚ်ကၠောံ …

Read More »

၂၀၁၇ ဟွံဒှ်သၞာံၜိုဟ်လလမ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ် ကော်ဂး ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် မွဲသၞာံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ ဗၞတ်ၜါဝါရောၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်ၜိုန်နွံကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဆဗၞတ်မွဲဝါဟေၚ်

Read More »

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ကေုာံ ဒေသမဏိပူရ ဟွံၜိုဟ်လလမ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ဟိုတ်နူဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ အ္စာလိက်ပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ-အေန်ဒဳယ နကဵုအစဳဇန် ဂတးဂတန်ရေၚ်တၠုၚ်မဳဒဳယာ ကေုာံ အပ္ဍဲဒေသ အကြာဍုၚ်ဗၟာကဵု

Read More »

အရာလဵုဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် သွဟ်ဍာံရော?

ဟိုတ်နူဓဝ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် လီုလာ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်၊ ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတအ် ဂၠာဲကၠုၚ်သွဟ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်အိုတ်ရ၊ ပေရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟီုဂှ် ဗီုလဵုမှ ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ညဳသၟဟ်သွဟ်ဍာံဂှ် ဗော် ညးဗီုညး၊ ဂကောံညးဗီုညး ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ ဂၠာဲချပ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် နွံကၠုၚ်ရ။

Read More »

လဝေၚ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲခၟောံပကဴ (က္ဍိုပ်ပကဴ) ဒေသအလာန်တယျာ

တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ မၞိဟ်တံဒးဖေက်မံၚ်သၟးတှေ် သွက်ဂွံတေၚ်နွံလေဝ် ဟွံဂံၚ်တေၚ်၊ လၟုဟ် စိုပ်ကၠုၚ်ခေတ် ဟီုဂွံပံက်သြိုဟ် တေၚ်ဂွံပံက်သြိုဟ်ယျတှေ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဒဒှ်ဇာတ်ဆက်ကွာဲက္ဍိုပ်ပကဴ စိုပ်ကၠုၚ်ဣယျရောၚ် ဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳလ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ၊လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေုာံကိစ္စနာနာ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုသောၚ်ထ္ၜးရ။

Read More »

မန်ဍုၚ်သေံတံ ဗှ်ဗၞုဟ်ဂုဏ်တၠတိ

ဍုၚ်ဇၞော်အယုဒ္ဓယျ ‘ယွံ အခိၚ်တေံ မန်ပိုဲတံ ဒှ်ပၞာန်ကုဗၟာ၊ ကျ ဗၟာရောၚ် ဟီုတှေ် ဂကူမန်ပိုဲတံ ဒးဂြိပ်ဒဴ လုပ်ကၠုၚ် လ္ပာ်ဍုၚ်အယုဒ္ဓယျရောၚ် အခိၚ်တေံ ဍုၚ်ဏံဟီုတှေ် မန်ရ သေံရ ကြုက်ရ ပါ်လဝ် ဟွံမွဲရ၊ မံၚ်အာ ညးသကအ် မွဲစွံရ။ ဗၟာကၠုၚ်ရောၚ် ဟီုတှေ် ဗတိုက်ဗၟာ မွဲစွံပၠန်ရ။’ ရဴသာ်ဝွံ စာတက္ကသိုလ်မွဲတၠ လဴထ္ၜးမံၚ် ပရူဝၚ်ဍုၚ်သေံ ဗီုလဵုဆက်စပ်မံၚ််ကဵု ဂကူမန်တံကီုရ။

Read More »

သၟတ်မန်ဗွဲမဂၠိုၚ် ဘဝလီုအာကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ

တ္ၚဲ ဂိတုဘတ် (၁၀)မံက်၊ အဝ်ဂေတ် (၃၁)ဂှ် ညးတြုံမၞုံအာယုက် ဗၞတ် (၅၀) သၞာံပြၚ် မွဲတၠ ကဵု ညးဗြဴအာယုက်ဗၞတ် (၅၀)သၞာံ မွဲတၠ ဂ္ဇအ်မံၚ် ပ္ဍဲတာဲကၚ် ကရပ်ရုၚ်ခရိုၚ်သဓီု(ဌာန်ဂအုပ်ခရိုၚ်သဓီု) တုဲ ဟီုဂးမံၚ်ညးသ္ကအ် သာသာ ကၠာမိၚ် ကဵု ဟွံမိၚ်ရ။

Read More »

နိဒါန်ပၠန်ဂတးမန်

ကြဴနူပၞာန်ဂၠးတိ အလန်ဒုတိယတုဲအာဂှ် ပ္ဍဲကောန်ဂကူမန်ပိုဲ “ဂကောံဗော်သွးမန်အလုံရး ရာမည” ရန်ကဵုသွက်ဂွံဇၞော်ပၟဝ် အရေဝ် ဘာသာ သာသနာ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဂှ်ကီု၊ “ဗော်မန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်” မဒုၚ်သဇိုၚ် စွံအဓိကကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ရဴဝွံ ဂကောံမန်ဇၞော်ဇၞော် နွံကၠုၚ်ၜါဂကောံ။

Read More »

ရမျှာၚ်ဗလံၚ်လျတ်ချဳကၠုၚ် နူစၚ်ဇာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်

အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး အ္စာသဝ်စောန်တၟး နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ပ္တိတ်ထောံကရောံကမ္မတဳဗဟဵု ၆ တၠ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၁၈ တုဲကၠုၚ်ဏံတုဲ ကုဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ (ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်) ညးအုပ်ကာနာနာ ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ်လေဝ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP ကဵုအခေါၚ်နုက်တိတ် ဂွံမိၚ်ကေတ်။ အစာသဝ် ၂ တၠဏံဝွံ ညးကေၚ်ဇၞးလဝ်မာဲ ၂ ဝါဒှ်ကီုတုဲ သြဇာပရေၚ်စန်ဒက်ပ္ဍဲဒေသညးတံညးတံမ္ဂး ဍာ်ဒကေဝ်ညးတံ ၜိုတ်လဵုနွံဂှ် ချိၚ်ဆကေတ်မာန်ကီုရောၚ်။

Read More »

သၟာပရိုၚ်မန် ချူဘာသာ အေၚ်္ဂလိက် နာဲလွဳဝၚ် (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) ပရေၚ်ဒဒှ် ဘဝသၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် မွဲဒကုတ် မွဲဒကဴ

အခိၚ်နူကၠာ ရုၚ်ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဟွံဂွံဒုၚ်သၟဝ်သၞောဝ်အလဵုအသဳဏီ အဃောဖျေံဒၟံၚ်သ္ဇိုၚ် ရုၚ်ဌာန်ဒတန် ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲဝၚ် ကဂှ် ဇၟာပ်ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုမ္ဂး၊ သၟာပရိုၚ် နာဲလွဳဝၚ် မွဲ ဒးကေတ်တာ လျိုၚ်ညး ကၠာဲအရေဝ် မန်-အေၚ်္ဂ လိက် လၟိုန်ရ၊ နာဲလွဳဝၚ် ဂှ် နူဘဝသၟာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ဂှ် ကေၚ်ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ် အေဝ်ဒဳတာ မွဲတၠကီုရ။

Read More »