ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လိက်ပရေၚ် (page 14)

လိက်ပရေၚ်

အကာဲအရာ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် အကြာညးဍုၚ်ကွာန်မန်

ဟံၚ်ဍုၚ် (ခေတ္တ တက္ကသဵုမတ်မလီု) :   ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဝွံ သ္ပစၞးကောန်ဂကူမန် ဂွံဒှ်ဗော်ဗဗွဲဓဝ် လုပ်သၞောဝ်အလဵုအသဳတုဲ ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ်ရ။ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်ဝွံ စဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုအေဗရာ (၇) ဂှ်တုဲ မၞိဟ်ကေတ်လျိုၚ် ဒက်ပတန်ဗော် (၁၅) တၠကဵု အရန် (၁၁) တၠ သီုဖၟိုတ် (၂၆) တၠ ပါလုပ်ရ။

Read More »

ဝါဒအလဵုအသဳပၞာန် ကေုာံ ဂၠံၚ်တရဴအလဵုအသဳပၞာန်မကွာ်

စောနာဲ အလဵုအသဳပၞာန်ဟီုဂှ် ဂၠံၚ်ဍေံရဍေံေကတ်၊ ဂုဏ်ဖဵုပူဂဵုအဝဵုဍေံ ဂွံတန်ကြန် ြဒဟတ်ဍေံတံ ဂွံဇၞော်ဟေၚ်ရ ေဍံကၠောန်၊ ေဍံလွဳၜံၚ်ပတိုန်ကွးဍေံတအ် ေလံထံက်ဍေံတအ်တုဲ ခုတ်ကၠုၚ်ယၟုစုၚ်ဏောၚ်ဂှ် ပိုဲတအ်လေဝ် ဂဗဆဵုညာတ်ဒၟံၚ်ဂတမတ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်

တိုၚ်ထဝ် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဒှ်ဂကောံအဓိကမွဲရ။ ပ္ဍဲဗော်ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပါလုပ်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် နဒဒှ်အခန်အဓိကဇၞော်မွဲရ။ ၜိုန်ရဒေံါလဝ်ပန်ပှော်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဗော်ရပ်လွဟ် မဟွံဒေံါလဝ်ပန်ပှော်တအ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၠတ်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် သ္ၚိတ်တ်ဇြဇြရ။

Read More »

ဘဝသၟတ်ကွးဘာခေတ်တၟိတ္ၚဲဏံကဵု မိမမန်ခေတ်ကၠာတေံ

နာဲမာန် ပ္ဍဲခေတ်လိုက်တ္ၚဲဏံဝွံ ပရေၚ်ဆက်စၠောံလေဝ်မြက်ပြဟ် ပရေၚ်သၟတ်တအ်လေဝ် ဆက်ဆောံညးသကအ် ဗက်ကဵုခေတ်အလိုက်ဂၠးကဝ် ဍုၚ်သၟာၚ်ကီုတုဲ နကဵုအခိုက်လေံမိမဂကူမန်တအ် ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵု ပရေၚ်ဆက်ဆောံသၟတ်တအ်တ္ၚဲဏံတုဲ ဇီုကဗိုက်ကၠုၚ်ကဵု သၟတ်ကွးဘာဝုတ်မန်တအ် ပရေၚ်ကတ်ပညာ နွံကၠုၚ်ကီုရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ပ္ၚံက်ဒေံါပန်ပှော် (သ္ကုတ်ဒုတိယ)

ဒဵုဗျု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံသဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဂိတုအေဗရာဂှ် စပ်ကဵုညးတံဟွံဒုၚ်တဲ သ္ပဒပ် မၚ်ပယျဵုကီု၊ သ္ပပၞာန်ကွာန် ဌာန်ဒေသဇကုကီု ပိုတ်တ်သ္ကုတ်တ်ဂှ်တုဲ ဂကောံမန်အလုံဂၠးကဝ် ကဵု ဇြဟတ်မိပ်စိုတ်အဵုဇိုတ်အိုတ်ရ။ ဂကောံမန်မစိုပ် ဍုၚ်ဒေန်မက်တံ ဖျေံသဂုတ်သွာတ်တၞဟ် နဂွံ ထံက်ပၚ်အာ ပၠန်ဂတးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဍာ်ဇမၠိၚ်တုဲ မန်မစိုပ်ဍုၚ်တတိယတၞဟ်တံလေဝ် စိုတ်ထတ် မြက်စာ ပ္ဍဲအရာဂွံထံက်ပၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ဂွံ ဆက်ကၠောန်အာ ပရေၚ်ပၠန်ဂတးဗၠးၜး ဂကူမန်ပၠန်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ပ္ၚံက်ဒေံါပန်ပှော်

ဒဵုဗျု ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်ဂှ် ဒှ်ပ္ၚံက် မကၠုၚ်နူဇၟောဝ်ဍာ်ဂၠးကဝ်မွဲဂှ်တုဲ မလိက်မ္ဂး ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ဏံဂှ် ကူဆာဲနၚ်နူကဵု ပဋိပက္ခအေဿရေကဵု ပါလိတ်သတာၚ် ဒှ်ဂွံရ။ သဳကၠဳပညဳပညပ် မဒှ်ဂုန်ဖဵုၜါလပါ်ဟွံဂွံမ္ဂး ကလေၚ်ဗရုလွဟ်ပၠန်ရ။ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်သာ်ဝွံဂှ် အခိၚ်တေံ သီုဂွံဆဵုကေတ်ဒၟံၚ် အကြာအလဵုအသဳသဳရိလၚ်္ကာကဵု ပၠန်ဂတးတာ်ဂါတမေဲတအ်ကီုရ။ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ဂၠးကဝ်တအ်ဂှ် လၟုဟ်မ္ဂး ဗြမ်ဂတက်အိုတ်အာမွဲလစုတ် ကလေၚ်ဒှ်မွဲလစုတ်ရ။ က္ဍိုပ်သကိုပ်ပၠန်ဂတးတမေဲဂှ် သီုပြဟ်လလုဲအာဏီရ။ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော် ပ္ဍဲဒေသလ္ဒောဝ်ဗၟံက်ဂှ်လေဝ် ဒှ်မွဲလစုတ် လီုမွဲလစုတ်ကီုရ။

Read More »

ဂကူမန် ကြက်ဒှ်ဗီုဂကူပျူ ဟွံမာန်ဟာ

ကောန်စဴထဝ် ဂျာန်နဝါရဳ၊ ၂၀၁၀ : ကြဴနူဍုၚ်ကြုက် လုပ်ပၠံၚ်ဗတိုက် သီကေတ်ထောံ ဍုၚ်တိဗိတ် နပွမစကာဇြဟတ်ဒပ်ပၞာန် မဂၠိုၚ်ကဵုဇြဟတ် (ဗၞတ်ပန်ဠက်) ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၅၀ ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ရ တုဲဂှ်၊ ပလံၚ်ဏာကောန်ဍုၚ်ကြုက်တအ် ဗၞတ်ထပှ်ပြကောဋိကိုဋ်၊ အခိၚ်ဂှ်ဝွံ လၟိဟ်ကောန်ဍုၚ်တိဗိတ်တအ် နွံဒၟံၚ်ဗၞတ်တြဴပြကောဋိကိုဋ်ဓဝ်ရ။

Read More »