ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လိက်ပရေၚ် (page 4)

လိက်ပရေၚ်

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U) ဟီုဂှ် မုရော – (သ္ကုတ်ဒုတိယ)

ဗီုဒက်ပ္တန်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် ၁။ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်(ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲဍုၚ်ဒးက္ဍိုက်ပ်) ၂။ ဗွိုၚ်ပယျဵု ကေုာံ ဍုၚ်သေံ(ဂကောံမန်ပံၚ်ကောံပယျဵု ကေုာံ သေံက္ဍိုက်ပ်) ၃။ ဗွိုၚ်ဒေသဗၠးၜး(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိက္ဍိုက်ပ်) ၄။ ဗွိုၚ်မန်စိုပ်ဍုၚ်သ်အာၚ် (ကမ္မတဳပံၚ်ကောံမန်ဍုၚ်သ်အာၚ် OMCC က္ဍိုက်ပ်) ရဴဝွံ ပံၚ်ကောံတုဲ ပံက်လဝ်ရ။ သွာၚ်ကမၠောန်ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(MAU)

Read More »

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U) ဟီုဂှ် မုရော

ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U) ဟီုဂှ်မုရော၊ ပရောဏံမိက်ဂွံချူဓမံက်ထ္ၜးကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာ ဇန်မန်ပိုဲတၟာလံရ၊ ၜိုန်ဒှ်သာ်ဂှ်ကီုလေဝ်အခိၚ်အခါကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲဟွံညိၚ်ဝတ်တုဲ ဂွံစှေ် သၠာတ်ဂွံလဴစကဵုညးဍုၚ်ကွာန်မဟာဇန်မန်တံ ဟွံသၟဟ်အစောံ ဟွံသၟဟ်အရထရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရညးဍုၚ်ကွာန် မဟာဇန်ပိုဲအပ္ဍဲဍုၚ်ဏံ ဟွံတီဟွံညာတ် ဟွံဍုက်ကေဝ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U)ရ၊ ညးဂွံတီညာတ်ဍုက်ကေဝ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U)ဟီုဂှ် နွံအောန်တဴဗွဲမလောန်ရ၊ ကု ညးမချဳဓရာၚ်မွဲဂကောံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲဍုၚ်လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံဟေၚ် တီညာတ်ကဵုဂကောံပံၚ် ကောံပရေၚ်ဂကူမန်(M.A.U)ရ၊ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးမတီညာတ်ဍုက်ကေဝ်ကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (M.A.U) ပၠန်တံလေဝ် တီဗွဲအဇ္ဇျတ္တဟွံသေၚ် ဗဟိရဟေၚ်တီညာတ်ရ။

Read More »

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် ဆိုအ်ဗအာကဵု ပရေၚ်ပိဂအုံ မွဲဂအုံ

ပ္ဍဲဂိတုမေမံက်ဏံဂှ် ကမ္မတဳဖန်ဇန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်တံ အဃောသဳကၠဳပါ်ပရအ်ဒၟံၚ်ညးစၞးဗွိုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဂိတုအေဗရဴ ၂၉ ဂှ် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပလံၚ်ဗစိုပ်ကၠုၚ်လိက်မွဲတၞးရ၊ ပ္ဍဲလိက်ဂှ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် (MAU) ပိဗွိုၚ် (ဗွိုၚ်ပယျဵုကေုာံဍုၚ်သေံ၊ ဗွိုၚ်ဍုၚ်သ်အာၚ်၊ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်) ရ။

Read More »

တရဴ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ပ္ဍဲသၞာံတၟိ

သၞာံတြေံပြံၚ် သၞာံတၟိမံက်ကၠုၚ်မွဲသၞာံပၠန်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞာံတၟိမံက်ဂှ် နကဵုသမ္မတတၟိ ဥူထေန်ကျဝ် နကဵုဓဝ်ဆာန် ဍူတုဲ ဗလးကဵုကောန်ထံၚ်(၈၀)တၠပြၚ်ၚ်ရ။

Read More »

ကဵုတှေ်ကဵု၊ ဟွံကဵုတှေ် ပၠိုက်ဏောၚ်

ဂလာန်တမြံၚ်ကြံၚ်ကြံၚ်မ္ၚဵုဟ်မ္ၚဵုဟ်ဂြိုဟ်ဂြိုဟ်သ္ကာတ်သ္ကာတ် (ဓါတ်ပသဲက္ဍာၚ်ဇေတ်ဇေတ်) လတ်ၜေတ်တိတ်နူသၟန် ပါၚ်ဝန်ဇၞော်တခေၚ်နာဲကျဝ်မေန် နူသက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၃၂၁)သၞာံ၊ ပယျာံဂိတုပုဟ် ဃောတိုန်သဳကၠဳ ကၠတ်ထဝ်ပ္ဍဲဍုၚ် မည်တြေံဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဝွံရောၚ်။

Read More »

ပရေၚ်သ္ပသမ္တီညးသ္ကံဟွံမွဲမ္ဂး ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသၟဟ်ဟွံလောဲဏီ

ပ္ဂိတုမာတ္ခ်္ဏံဂွ္ ညးဆႏၵတုပ္သုီၐါေဗာ္ဂွ္ ဟုီဂးသ႘ကၜ႘ဂၜာဲမံင္နဲကဲသြက္ညးအာ ကႜိဳပ္တံဂြံဆာင္မုက္သ႘ကၜ႘ ကိစၥေဗာ္ပေရင္ဍဳင္ကြာန္မန္-သုီပေရင္ည႘သဿဟ္ဂကူမန္ရ။

Read More »

ကိစ္စဒပ်အလဵုအသဳပန်ဂစိုတ်ထောံ ကောန်ကွာန် ၂ တလဂှ် သ္ဒးရပ်စပ်ကဵု အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေထေက်

ပရောဒဒှ်ဗွဲခမ္ဍောန် ဒပ်အလဵုအသဳ ပန်ဂစိုတ်ထောံ ကောန်ကွာန် ၂ တလ ပ္ဍဲဍာန်အဒေါဝ်ကွာန် ပါၚ်မၚ်ဂၠန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ နွံကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ကိစ္စဏံ ဗီုလဵုလေဝ် ကယာန်တးကၠေံဟွံဂွံရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဂလာန်ပါဲဒုဟ် နွံကၠုၚ်ဂှ် “မှာရာတုဲပန်ဒးအာ ဂးရ”၊ မှာရာအာဟာ ပန်ဂစိုတ်ထောံရဟာဂှ် တလခန္ဓ မသ္ပတလတဲဟေၚ်ရ တီအိုတ်တုဲ၊ လၟုဟ်မ္ဂး ကောန်ကွာန် ၂ တလ ဟွံမွဲကဵုဒုဟ်မွဲသာ်ဂှ် ဒးချိုတ်အာ ဍာ်ဍာဍာဣရ။

Read More »

မဟာဝါဒကဵုဘာသာမန်

(ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲကုသၚ်ရာမညတံ ဂွံအခေါၚ်သွဟ်လိက် ဗွဲဘာသာမန်ပ္ဍဲအလဵုသဳကၟိန်ဍုၚ် ပေၚ်ကၠံသၞာံ) ဂကူဗၟာတံ ရပ်ကၠုၚ်လဝ်ဝါဒမဟာဂကူ ကမၠက်ဂကူပျူတုဲ ဖျေံမဟာဗျူဟာ ဆက်ကမၠက်ဂကူမန်ပိုဲဂှ် စတံနူခ ရေတ် (၁၀၅၇) တေံ သၟိၚ်ဗၟာအနဝ်ယျထာ ပ္တိုက်သီဂွံဏာပိဋ္ဋကတ်ပိ နူဍုၚ်မန်ရာမညသုဝဏ္ဏဘူမိတုဲဟေၚ် ဂကူဘာသာ သာသနာပညာမန်ပိုဲတံ လ္ၚုဂြုဲစှေ်မံၚ်သိုက်သိုက်အိုတ်ရ။ ပ္ဍဲခရေတ် (၁၄၇၆) ဂှ် သၟိၚ်မန်ဓမ္မစေ တဳ ပိုၚ်ပြဳဍုၚ်ရာမညပိဋ္ဌာနတုဲ သ္ပဒကာသီကလျာဏဳ ဍုၚ်ဟံသာဝတဳဂှ်တုဲဟေၚ် စတံဒက်သၟိတ်ပ္တိုန်ကၠုၚ် ဂိုဏ် ရာမညနိကာယအိုတ်ရ။ သၚ်မန်ရာမည် သၟိၚ်တၠပိုၚ်ဍုၚ် ကေုာံ မှဇန်မန်ပိုဲတံ ဟိုတ်နူထံက်ပၚ်လဟဵုသာသနာ အိုတ်တုဲ ဂကူဘာသာသာသနာပညာပိုဲမန်တံ ကလေၚ်ဂဵုလဟဵုတဴမွဲခေတ်ဂှ် ဗျာပ်တြးအာ စဵုကဵုညးဂၠးကဝ်တံ သ္ဒးသ္ပအံသဝ်အိုတ်ရ။

Read More »

ဂမြၚ်လညာတ် လ္တူကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဂွံကၠုၚ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်

ကော်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူအလန်ဒုတိယဂှ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၃ ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဝွံ ဗှ်လိက်သစ္စာ ကီု ရုဲစှ်ဏာ ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တအ်တုဲဒှ်အာရ။

Read More »

ဝေၚ်သဘၚ်ဂဥုဲချေံ ပ္ဍဲရးဍုၚ်မန်

ဆေၚ်သွံဂဥုဲချေံ အကြာကၠအ်ထၜိုတ် နူကဵုဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် အာလ္ပာ်ဒိုဟ်သၠုၚ်ကျာမ္ဂး ခြာၜိုတ် ၁၀ တိုၚ်ပြၚ်ညိမ္ဂး ဗၟံက်ဂၠံၚ်ကွဳစက်ဂှ် နွံကွာန်မန်ဗၟာ-နှဴ သီုဂကူကရေၚ် နွံမွဲကွာန်ရ၊ ဗၟံက်ကွာန်ဂှ် ဂၠံၚ်ဗလးတိမွဲကၞုၚ်ဂှ် လုပ်အာ အကြာကၠအ်ထၜိုတ်ရ၊ လုပ်စိုပ်ဂွံ အကြာၜိုတ်မွဲတိုၚ်မ္ဂး စိုပ်ဝါမွဲဍောတ် သီုတၞံတာနွံရ၊ ဆက်အာဂတတေံမ္ဂး စိုပ်ကွာန်ကရေၚ် ဆက်က်နွံ တုဲ ဆက်အာဂတတေံမ္ဂး ကၠိုဟ်စိုပ်ဂၠံၚ်အာကျာ်ပိ ကၠာဟွံစိုပ်ပါၚ်ဂၠံၚ် ကွာန်လတ်ယှာန် ဂှ်ရ။

Read More »