ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / သၟာန်သွဟ်

သၟာန်သွဟ်

ကမၠောန်ၜဵုတွဵုရးမန် ဗီုလဵုဂွံကလေၚ်ယာဍိုပ်မာန် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်

တၠဖဴၜဵု နာဲဟုတ်(Soe Moe)

သယံဇာတတွဵုရးမန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကမၠောန်ၜဵုယအ်သဝ်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်တံဂှ် ထမံက်ကမၠောန် SME ကဵု ပရေၚ်ဂၠေံသြန်ဗါန် Bank ကီု သၞောဝ်လ္ၚဵုလပါ်အလဵုအသဳတံပလေဝ်ကဵုမာန်မ္ဂး ကလေၚ်ခိုဟ်တိုန်မာန်ရောၚ် အေဝ်ဒဳတာ ဗညာအံၚ် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်လဝ် တၠဖဴၜဵု ကောန်ဂကောံ “ဂကောံညးတၠကၠောန်ၜဵု-တွဵုရးဍုၚ်မန်” နာဲဟုတ်

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ် ကုနာဲအံၚ်ကျဳတိၚ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ်

ဥူအံၚ်ကျဳတိၚ် (MNA)

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲအကြာ ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကံခၟိုၚ် မကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၁) သၞာံ ၂၀၁၇ ဏံဂှ်ဝွံ နာဲအံၚ်ကျဳတိၚ် နူဗော်ပျဳဃာၚ်ဖျဵု USDP (ပြည်ထောၚ်စု ကြံ႕ခို်ၚ်ရေးနှၚ့် ဖွံ႕ဖြိုးရေးပါတီ) ဇၞးမာဲ ဒှ်အာ အမာတ်ကၠတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တုဲ အ္စာပရိုၚ် ‘အဴမန်’ နူဌာန်ပရိုၚ်မန် ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ် ကုညးရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု သၟာတက် Drum ဂကောံဂဳတမန် ပိုၚ်ပိုၚ်

ပိုၚ်ပိုၚ်

အဳန်ရဳ။ ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာဏံ ဆက်ကဵုမိတ်ယၟု ကဵု ဇာတိဌာန်တုပ်ကသုက်ညိ ဂွံဟာ? ပိုၚ်ပိုၚ်။ ။ ယၟုဂှ်တှေ် ပိုၚ်ပိုၚ်၊ ဂွံအယုက် (၂၄) သၞာံ ဇာတိဂှ် ကွာန်ကအ်တာ၊ လၟုဟ်မံၚ်ဒၟံၚ် ကွာန်ကအ်ဗိန်ရ၊ ပ္ဍဲကောံဒေံနွံမံၚ်ပိဂှ် ဒှ်ကောန်မရနုက်ကဵု ၜါရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု

ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥုဝွံ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ (၂၀၁၀) တေံ ကေၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာဲ ဒှ်ကၠုၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ပွိုၚ် (၅) သၞာံတုဲ အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၅) ဂှ်လေဝ် က္လေၚ်လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲ ဒၞာဲဆန္ဒမာဲ လၟိဟ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် က္လေၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာဲ အလန် ဒုတိယပၠန်ရ။ လၟုဟ် ညးလုပ်ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဒၞဲါဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ အ္စာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်မန် ‘ပိုၚ်နန်’ အာစိုပ်ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ်ဂှ် သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်မာန် ပ္တိုန်ထ်ၜးဏာရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ

ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ

သၟာန် – စပ်ကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန် ဒေသကချေၚ်၊ သေံတေံဂှ် နကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC အစာတံ ဗီုလဵုချဳဒရာၚ် ချပ်ဇန်လဝ်နွံကီု၊ တုဲတှေ် အကာဲအရာပရေၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲၜိုဟလလံဂှ်ရော ဆိုအ်ဗအာယျ ဟာ အ္စာ?

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု တၠရမျာၚ် ကဝး “ဇြဟတ်ဂၠမ်သြိုဟ်” ပေၚ်သဴ

pain-sao

သၞံၚ်တိုၚ်။ ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာဆက်ကဵုမိတ်ကဵု ပုရိသာတ်တအ်ဂွံဟာ။ ပေၚ်သဴ။ ။ ယွံမ္ၚဵုရ ယၟုအဲဂှ် မိပေၚ်သဴရ။ ပ္ဍဲကွာန်ဂှ် ကော်မံၚ် မိပ္ကဴထဝ်ရ။ ဇာတိကွာန်ဂှ် သာံလှေဝ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ပညာဘာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဒှ်သတ်ကၟဝ်ဇဝ်ပ္ကဴကောန်ဂကူမန်မာန်ပေၚ်ၚ် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ကဵု ညးက္ဍိုက်ပ်ချဳဓရာၚ် ပရေၚ်ကဵုဒါန်ဂတဵုတၟအ် တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ (အအာ အအာ Facebook)

တၠဂုဏ်ဥက္ကံသ ကော် တၠဂုဏ်အဇ္ဇ (တၠဂုဏ်ဇြဝ်ဠာတ်) ဝွံ မဒှ်ညးချဳဒရာၚ် ကေမၠာန်ပရဟိတ စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန်မွဲရ၊ ညးဝွံ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၉ ဂှ် သှ်လိက်စှ်တန်တုဲ လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဌာနပရေၚ်ပညာဗဟဵု ပွိုၜါသၞာံ တုဲ စိုပ်သၞာံ ၂၀၀၂ ဂှ် အာစိုပ်ဒဒှ်ဘဝခမဳရ။ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်မကတ်မံၚ်လိက်ပရိယတ် သ္ပဒ္တန်ဘာအံၚ်ဇၞးရ ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ပွိုၚ် ရ သၞာံဂှ် ချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်ဂကူ၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်နာနာသာ်ရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ် ကုဝန်ဇၞော်သယံဇာတကေုာံထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝ တွဵုရးဍုၚ်မန် အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ်

Screenshot_20160626-000005-01

အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဇာတိကွာန်ဝၚ်ဒုန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တုဲ ကလိဂွံလဝ်တဆိပ်ကြာ (M.B.B.S) ပံက်လဝ်ဗဒမ် လွဳယဲ နွံမံၚ်ကီုရ။ ပ္ဍဲသၞာံ (၁၉၉၀) ဂှ် လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ ကေၚ်ဇၞးလဝ်မာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကီု ဟိုတ်နူပတိတ်ဒးလိက် လလောၚ်တြးကီုတုဲ ဒးဒုၚ်စုတ်လဝ်သ္ၚိစာတ် နကဵုဂဗုတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် နကဵုတာလျိုၚ်ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ (၂) ကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ကီု

Read More »

သၟာန်သှ် အစာချူဒွက် ဇာတိနာဲ

အစာချူဒွက် ဇာတိနာဲ(MNA)

ညးသၟာန်-မာံဝရ မာံဝရ။ ။ ကောဇာတိနာဲဂှ် ချူလဝ်ဒွက်လေဝ် ဂၠိုၚ်ကဵုပိုဒ်ရ ဒွက်ကောဇာတိနာဲ ချူလဝ်တအ်ဂှ်လေဝ် သၟာဒယှေ်ဒွက်တအ် ရုဲပတိုန်က္ဍိုပ်ကဝးလေဝ်နွံမံၚ် မုဟိုတ် ကောဇာတိနာဲ ဂွံဝါသနာ ချူဒွက်ရော လဴကဵုညိဂွံဟာ? ဇာတိနာဲ။ ။ ကိုပ်ကၠာဂှ်တှေ် နူကဵုဘဝကတ်ပရိယတ် မံၚ်ဘာဒေါဝ်ဍုၚ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု စတေံဂှ်တှေ် ဝါသနာ ပြိုၚ်ချုဇန်ကဗျ နူဂှ် ဂွံၜိုတ် မွဲၜါသၞာံတုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၅၃ ဂှ်တှေ် ဆဵုဂဗကဵုသကအ်ရဲ ၜိုပ်ဍုၚ်တအ် ကောန်သ္ဂံၚ်တအ်၊ ဗညာဟံၚ်တၠတအ် ညးတအ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ရဲချူဒွက်တှေ် ညာတ်ဍေံတအ်ချူတုဲ စိုတ်လုပ်စ ချူကီု ချူမံၚ်နူစကၠာကၠာတေံ ဍေံလေဝ် ဟွံဒးသတ်ပုဟ်၊ စိုတ်ဂွံလုပ်စ ချူဒွက်ဂၠိုၚ်ဂှ်

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သှ် ကုဥက္ကဌဇၞော် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန်

ဗီုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သှ်ကလးကဵုမံၚ်ကဵု အေဝ်ဒဳတာဌာန်ပရိုၚ်မန်(MNA)

စပ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂစာန်ပ္ညဳမံၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွန်မန် ၂ ဗော်ညံၚ်ဂွံမွဲဂှ်တုဲ အေဝ်ဒဳတာဌာန်ပရိုၚ်မန် MNA ဗညာအံၚ် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်လဝ် ကုဥက္ကဌ နာဲထဝ်မန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၅ -၂၀၁၆ ဏံဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။

Read More »