ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / သၟာန်သွဟ် (page 3)

သၟာန်သွဟ်

ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ကု နာဲဟံသာ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် NCCT

စပ်ကဵုအကာဲအရာတက်ကျာပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်တုဲ ညးဒါန်လိခ်ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဗညာအံၚ် ဆဵုဂဗကု နာဲဟံသာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၆-၆-၂၀၁၄ ဂှ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။ ဗညာအံၚ် -အလဵုအသဳလၟုဟ်ဏံ တြးပတိတ်ဒၟံၚ်ပရိုၚ်ဂှ် ဂကောံပညဳပညပ်ပရၚ်တက်ကျာ ဒေါအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCCT ကဵု အလဵုအသဳတံ နကဵုမူတုပ်လဝ်စိုတ်တုဲ ခြာဟွံလအ် ဂိတုအဝ်ဂါတ်(၁) ဏံတှေ် ဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ အလုံဍုၚ်မွဲဏောဝ်ဂးရ၊ ဆဂးဒဒှ်ဍာံဍာံကွေံကွေံဂှ် ဗီုလဵုရော၊ ဒှ်မာန် ဟွံမာန် မူအခက်အခုဲနွံဂှ် အ္စာသောၚ်ကလးကဵုညိအဴ? နာဲဟံသာ။ ။ ဗွဲမဂၠိုၚ် အလဵုအသဳတံ ပတိတ်ဒၟံၚ်ပရိုၚ်ဂှ် လ္ပာ်ခိုဟ်သၟးရ၊ ဍာံဍာံဂှ် တက်ဒၟံၚ်ကျာလ္တူခုၚ်ဂှ်တှေ် အခက်အခုဲနွံတၟာဂလိုၚ်၊ ဟီုဒၟံၚ်ဂှ် (၇၀) က္ဍိုပ်ကၠံတုပ်စိုတ်တုပ်တုဲယျ (၈၀) က္ဍိုပ်ကၠံ ဂွံဒၟံၚ်ရ၊ ဆဂး သှေ်ဒၟံၚ်ဂှ် တၚ်အခက်ခုဲတၚ်ပၟိက်ဇၞော်ဇၞော်သၟး၊ တၚ်ဟွံတုပ်စိုတ် နွံဒၟံၚ်တၟာဂလိုၚ်ဏီ၊ ကလၚ်ကေတ်အရေဝ် သမ္မတ၊ …

Read More »

ပရေၚ်ဆဵုဂဗ မ္ၚဵုသၞာံတၟိ

နာဲတၠနန်(ကော်)နာဲတေန်အံၚ်ဝွံ မဒှ်ကောန် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်မန်တြေံ နာဲအံၚ်ထောန် ဥက္ကဌ လက်ထက် ဗော်ပၠတရဴဍုၚ် မန်တေံရ၊ အဆက်ဂှ် ပရေၚ်ဆဵုဂဗ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လက်ထက်ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်ဂှ်ကီု၊ တတ်ထပါ်ကၠုၚ် ဝၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကီုရ ပ္ဍဲကာလတတ်ထပါ်ကၠုၚ် မွဲဒမြိပ်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ဗော် ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ကေတ်လဝ်လျိုၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵုမွဲတၠတုဲ ပ္ဍဲကာလတက်ကျာ

Read More »

ဆဵုဂဗ သၟာန်သှ် ကဵု သၟာဒယှေ်ဒွက် တိုၚ်ဆာန်

ကဝးဒွက်မန်ဂှ် သၟာဒယှေ်တံ သြန်တံရိုဟ် နွံၜိုတ်ထေက်ကြိုက်မ္ဂး ကၠောန်ပ္တိတ်ကလိတ်ကလောတ်တုဲဒှ်ကီုလေဝ် လ္ပာ်တြးသွံ ကဝးတံဂှ် ဒးဆဵုဂဗကဵု တၚ်ခက်ခုဲနာနာသာ်တုဲ ဘဝသၟာဒယှေ်ဒွက်တံ ဂွံဆက်တန်တဴအာ နကဵု ဘဝသၟာဒယှေ်ဒွက် ဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်ဂှ်

Read More »

ဆဵုဂဗကုဒါရိုက်တာကါမ္ပဏဳတၠမန် နာဲမိုၚ်တဝ်

သၞံၚ်တိုၚ်-ဗီုလဵုချပ်ဂွံ သွက်ဂွံပံက်ကါမ္ပဏဳတၠမန်ဂှ်ရော? နာဲမိုၚ်တဝ်- ကောန်မန်ပိုဲတန်တဴဒၟံၚ် လ္တူဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဏံ ဂွံတိုန်ကသပ်မွဲသာ်၊ ဗီုလဵုရောဟီုတှေ်ကောန်ဂကူတန်တဴဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂၠးကဝ်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် ကောန်ဂကူညးကဵုညး ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကောန်ဂကူညးတံဗီုလဵုဂွံတဴတက်မာန်၊ ကောန်ဂကူဇကု ဗီုလဵုဂွံသၠုၚ်တိုန်မာန်ဂှ် ချပ်ကၠောန်ဒၟံၚ်လၟိုန်ရ၊

Read More »

စပ်ကဵုပရေၚ်ဗတောန်လိခ်မန်မ္ၚးအခိၚ်ဘာတုဲ သၟာန်သှ်လဝ်အစာနာဲဇၞူမန်

သၞံၚ်တိုၚ် – စပ်ကဵုပရေၚ်ဗတောန်လိခ်မန်အပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် အစာမုဂွံတီလဝ်ကီုရော? ဇၞူမန်- လောန်ကၠုၚ်မွဲၜါဂိတုတေံ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာ ဒံက်တာမျအေ ကၠုၚ်စိုပ်တက္ကသိုလ်မတ်မလီု၊ ညးတေံအာစိုပ်ဌာနလိခ်ဗၟာ(မြန်မာစာဌာန)၊ အပ္ဍဲဌာနဏံကောန်ဝုတ်အဲလေဝ် ဒှ်မံၚ်ကထိကမွဲကီု၊ ဆဂး လိခ်မန်ဂှ်တှေ် ဍေံဂှ်ၜိုတ်ချူဒးဗှ်ဒးညိညရ၊ မိမျမျဝေန်

Read More »

သၟာဒယှေ်ဒွက် ”ကြဝိတ်ထဝ်” ပ္တိတ်ကဝးမွဲကဝးတုဲ ဒေံါဇူထောံ နူသၟာဒယှေ်ဒွက်

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ သၟာန်။ ။ သၟာဒယှေ်ဒွက် ”ကြဝိတ်ထဝ်” ဟိုတ်နူကဵုဟွံလုပ်ဂကောံတုဲ ပြဟ်ဟ်ဏံ မုချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵု ပုရိသာတ်တံညိ? သွဟ်။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ

Read More »

ညးထ္ၜးဇာတ် “စရာဲ’” နူဘဝသၟာဒယှေ်ဒွက် ပြံၚ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါဇာတ်

နာဲတၠလွဳ – သၟာန်။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဆက်မိက်ကဵုပုရိသာတ်တံ ဒဒှ်ရ ဗီုလဵုချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲပေဲါဇာတ်ကီု၊ ယၟုကီု၊ ဇာတိကွာန်ကီုဂှ် လဴထ္ၜးကဵုညိ?

Read More »

သၟာဒယှေ်ဒွက် လ္တူဂၠံၚ် ‘သပ္ပဲါ’ ဏံ ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် သွက်ဒွက်ရုဲစှ်တၟေၚ်

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။ သၟာန်။ ။ ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်ဏံ နကဵု သၟာဒယှေ်ဒွက် ”သပ္ပဲါ” ဗီုလဵုချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်ဂှ် လဴထ္ၜးကဵု ပူရိသာတ်တံညိကီု? သွဟ်။ ။ အဲဏံဂှ် ပြဟ်ဟ်လၟုဟ်တှေ် ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် သွက်ဒွက်ရုဲစှ်တၟေၚ်မွဲဟေၚ်ရ။ သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ် တေံဂှ်တှေ် မၞုံဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံဂဳတမန်ရ။ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် အာတ်နုက်တိတ် နူကဵုဂကောံဂဳတမန်တုဲ လုပ် ထောံပ္ဍဲပေဲါဇာတ်’နန်အာဲလွဳ” ဂှ် ဂွံအာပွိုၚ်မွဲသၞာံပေၚ်ၚ်ရ။ တုဲပၠန် လၟုဟ်ဏံဂှ်တှေ် ဂကောံလဵုလေဝ် ဟွံလုပ်၊ ဂကောံလဵုကော်စိုပ်မ္ဂး ဒယှေ်ဖအိုတ်ရောၚ် မိက်ဂွံလဴကဵုပူရိသာတ်တံ သာ်ဏံရ။

Read More »

ကောန်သၟိၚ်လှေ် ”မန်ဟံသာ” ပါရမဳ၊ ကုသဵုခိုဟတုဲ ပြိုၚ်ပကာန်မွဲသၞာံဓဝ် ဂွံကၠုၚ်တဆိပ်ထဝ်

နာဲတၠလွဳ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။ သၟာန်။ ။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဆက်မိတ်ကဵုပုရိသာတ်တံ ယၟုပ္ဍဲကွာန်ကီု၊ ပ္ဍဲပေဲါကီု၊ ဇာတိကွာန်ကီု ကွတ်ပညာဗ္တောန်ဂွံလဝ် ၜိုတ်ကဆံၚ်ဂလိုၚ်လဵုဂှ် လဴကဵုပုရိသာတ် တံသောဲသောဲဗြောဲဗြောဲညိ? သွဟ်။ ။ ယွံ မ္ၚဵုသီုဖအိုတ်ရ။ ယၟုအဲ ပ္ဍဲပေဲါဇာတ်ဏံဂှ် ”မန်ဟံသာ” ပ္ဍဲကွာန်ဂှ်တှေ် ကော်ဒၟံၚ် ”ထိုက်”၊ ဇာတိကွာန်ဂှ်တှေ် ကွာန်တၟံဗြဴ၊ အာယုက်ဂှ်တှေ် လၟုဟ်ဂွံ (၁၉) သၞာံရ။ စနူအာယုက် (၁၁) သၞာံ အဲတိတ်ထောံနူဘာတန်တုဲ မံၚ်ကၠုၚ်ပ္ဍဲဘာလကျာ် သီုကဵုဗ္တောန်လိက်မန်၊ ဗ္တောန်ကၠုၚ်ကွတ်ကောန်သၟိၚ်လှေ် ပ္ဍဲကဵုဘာလကျာ်ဂှ်ရ။ နူဂှ်တုဲ ဆက်ကဵု ဆက် ဗ္တောန်ကၠုၚ်ဂှ် စဵုကဵုဂွံ¾ပိၚ်ပ္ကာန် ပ္ဍဲ ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံ ပ္ဍဲကဵုသက္ကရာဇ် သၞာံ (၂၀၀၉) ဂှ် ဂွံကၠုၚ်တဆိပ်ထဝ် မဂၞန်မွဲကီုရ။

Read More »

စပ်ကဵုပရေၚ်ကတ်ပ္တောန်ပညာ ဒံက်တာနာဲပညာမန်

ဗီုစၟတ်သမ္တီ နာဲပညာကေတ်လာဘ်တဆိပ်ဒံက်တာ

သၞံၚ်တိုၚ်-နာဲပညာမန်ဂှ် ဇာတိနူကွာန်လဵု ဌာန်လဵု၊ ကဆံၚ်ပညာအခိၚ်မၞုံဒၟံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်တေံကီု၊ ပရေၚ်ကေၚ်ချဳဒရာၚ်လဝ်ဗွဲခမၞန်လဴထ္ၜးကဵုညိအဴ? ဒံက်တာနာဲပညာမန်– ဇာတိကွာန်ဒဵုထောၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ နူဍောတ်တ်ဂှ် ကေၚ်ကတ်ကၠုၚ်လဝ် ကဆံၚ်ပညာ ၄ တန်ရ၊ လက္ကရဴဏံဂှ် သ္ပထပိုဲတုဲ အာကတ်ပညာပရိယတ္တ ပ္ဍဲဘာသာယာ-ကွာန်မုဟ်ဒုန် ပွိုၚ်ဍုၚ်တကအ်ခၟိုၚ် ဇရေၚ်ကျာ်ဇၞော်ဝါယမ ပွိုၚ် ၃ သၞာံရ၊ အဃောကတ်ဒၟံၚ် တန်လဒေါဝ်ဂှ် တိုက်လိက်လီုအာတုဲ ချဲပြံၚ်အာကတ်ပညာလ္တူဍုၚ်လ္ဂုၚ် ပ္ဍဲဘာဇၞူမန် ရ။

Read More »