ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News

ပရိုၚ်

ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၇ ဏံမ္ဂး ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ UNFC တံ ၄ တၠ ဆဵုဂဗရၚ်သ္ကံရောၚ်

ဥက္ကဌအေန်ဗာန်ဠ က္ဍိုက်ပ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ ၄ တၠ နူ UNFC တံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၁၇ ဏံမ္ဂး ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်) ဇရေၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တေံရောၚ် ရဴဝွံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သ္ဂုတ်သွာတ် နူကောံဓရီုကာမံက်တိုန် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာ UNFC တုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သြန်ဒုၚ်လျိုၚ်စၟတ်သမ္တီအခေါၚ်ရုဲမာဲပ္ဍဲတွဵုရးမန် ညးစၞး ၁၁၅ တလ ဂွံအခေါၚ်က္လေၚ်ပ္တိတ်

အိုက်သာၚ် – သွက်သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်လုပ်ဒုၚ်ရုဲ ပ္ဍဲပေါဲမာဲ ၂၀၁၅ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ညးစၞး မလုပ်ပြိုၚ်တအ် ဒးပၠောပ်လဝ်ခရိတ် ပိကိုဋ်ဒ္ကေဝ် နဒဒှ်သြန်ဒုၚ်ဂယိုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ မဆေၚ်စပ်တအ် နွံကၠုၚ်တုဲ အခါလၟုဟ်မ္ဂး ညးစၞး

Read More »

ဗော်မန်ဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံညဳသာသၟဟ်န်ဂှ် ဂစာန်ရၚ်တၠုၚ်ဏောၚ် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဟီု

အာကာ – တီကေတ်ဒဒှ် ဗော်မန်တအ် က္လိဂွံသွဟ်ပရေံပရေံ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံဂှ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံညဳသာအာ ညးသ္ကအ် ဗွဲအဓာန်ဂတတေံဂှ် ဂစာန်ကၠောန်အာ ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာဏောၚ်ဂှ် ဒံက်တာနာၚ်ဥု မက္လေၚ်ဒှ်အာ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး မွဲလှေ်ပၠန် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန်

Read More »

ညးစၞးမန် ၄ တလဓဝ်ရ ဇၞးမာဲ အိုက်သာၚ်

ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဝွံ ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဂှ် တုဲဒှ်အာတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ ဗော်မန် ၜါဗော် လုပ်ပြိုၚ် ဇၟာပ်ပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဇၞးမာဲ ၄ တလ ဂွံပရိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ အဆံၚ်နာနာ ဗော်ဇဳ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ ဂှ်ဝွံ ဗော်ကောန်ဂကူမန်ကီု၊ သီုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ကေုာံ ဗော်ညးဗြဴ (မန်) တအ် လုပ်ပြိုၚ်လဝ်ရ။ “ပ္ဍဲရေဝ်ဂှ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် မာန်လဝ်ၜါတလ၊ ဒံက်တာမာံသဵုလေန်ကဵု နာဲသဳဟ တအ်ရ။ ဣဏံဂှ် ဒှ်စရၚ် ပိုဲဂွံလဝ် လက္ကရဴအိုတ်ဏံရ။ လၟုဟ် ပိုဲပလံၚ်ပ္တိုန်ဏာ ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုၚ်တေံဣရ” သာ်ဝွံ နူရုၚ်ကမ္မယှေန် …

Read More »

ညးစိုတ်ထတ်ကဵု မိက်ဂွံစုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – အပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ ညးဟွံဂွံလဝ် တၞးသ္ကုတ်သက်သဳ အရၚ်ဂွံစုတ်မာဲဂမၠိုၚ်တအ် ဒှ်ဓဝိၚ်ဖေက်ဟွံဂွံအ ခေါၚ်စုတ်မာဲတုဲ ဒဵုကဵုတ္ၚဲသဝ်အခိၚ်ကၟာတ်ရုၚ်တ္ၚဲဏံ

Read More »

ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တွဵုရးမန်ဂှ် မၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်စုတ်မာဲ ထပ်ဂၠိုၚ်တိုန် ၅ ကိုဋ်ပြၚ်

အိုက်သာၚ် – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲတ္ၚဲနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) ဏံဂှ်ဝွံ လၟိဟ်မၞိဟ် စုတ်မာဲ နွံ ၁၅ ကိုဋ်ပြၚ်တုဲ တော်ကဵု ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၀ တေံဂှ်မ္ဂး လၟိဟ်မၞိဟ်စုတ်မာဲ ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ် ၜိုတ် ၅ ကိုဋ်ပြၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲရုၚ်မာဲ ၆ရ ရုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အ္ခိၚ်ဟွံရုဲ က္တဵုဒှ်ဟိုတ်မာန်မံၚ်ဏောၚ်တုဲ နူဒပ်ပၞာန် ဖျေံစွံဂီုကၠီုဏောၚ်

အိုက်သာၚ် – ဂကောံ ရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဟိုတ်နူအာကၠုၚ် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဒၞါဲရုၚ်မာဲ ၉၂ ရုၚ် တွဵုရးမန်ဂှ် ရုၚ်မာဲ ၜိုတ် ၆ရ ရုၚ်ဂှ် အ္ခိၚ်ဟွံရုဲ က္တဵုဒှ်ဟိုတ် (အန္တရာဲ ပရိုက်ဘဲ) မွဲမွဲဗီု မာန်မံၚ်ဂးတုဲ နကဵုအရီုဗၚ်ဒပ်

Read More »

စၟတ်တဲသက်သဳညးတၠဆန္ဒမာဲဂှ် သွက်ညးမၜက်မံၚ်တရဴ ကဝ်မယှေန်အရာပ်တံ ဟွံပတိတ်ကဵုနွံ

သၞံၚ်တိုၚ် – စၟတ်တဲသက်သဳညးတၠဆန္ဒမာဲဂှ် သွက်ညးမၜက်မံၚ်တရဴ (မၞိဟ်ဟွံမွဲမံၚ်ပ္ဍဲသ္ၚိ) ရဲစိုပ်မံၚ်ဍုၚ်သ်အာၚ်တံဂှ် ကဝ်မယှေန် အရာပ်ကွာန်တံ ဟွံပတိတ်ကဵုဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

အလံၚ်အမာတ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် လုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မွဲတၠ ဒးဒုၚ်ထ်ၜးဆန္ဒ

သၞံၚ်တိုၚ် – ညးမဒှ်အလံၚ်အမာတ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် မလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် မိမျေအ်တာန်ဝွံ အခိၚ်စှှ်ေပရေၚ် စန်ဒက် သွက်ဂွံဇၞးမာဲဂှ် ညးဒေသအၚ်ဒၚ်တံ

Read More »

ပ္ဍဲတၞးစၟတ်တဲမာဲဂှ် အရံၚ်သၚ်္ကေတဗော် ဗၠေတ်မံၚ်တုဲ ဖန်ဇန်မံၚ် သွက်ဂွံပ္တိုန်လိက်ဒ္စဵုဒ္စး

အိုက်သာၚ် - ပ္ဍဲတၞးစၟတ်တဲမာဲဂမၠိုၚ် နူကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် ပရးပ္တိတ်လဝ်ဂှ် အရံၚ်တဆိပ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် သၞံၚ်ဗု ကဵု ဗီုၜိုပ်ထဝ်ဂှ် အရံၚ်ဍေံဗၠေတ် ဂတးကၠုၚ်မံၚ်တုဲ စပ်ကဵုကိစ္စဏံ သွက်ဂွံပ္တိုန်လိက် ဒ္စဵုဒ္စး ကုဂကောံ ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဖန်ဇန်

Read More »