ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ (page 2)

လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ညးဂရၚ်ပ္တီလဝ် နကဵုတၞးလိက်ဗီုပြၚ် ၃-က ဂှ် ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ လၟိဟ်ၜါဠက်ပြၚ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲကာလပေါဲမာဲလၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်ပြံၚ်တိတ်နူဌာန် ဒေသမာဲ ဇကုတုဲ လုပ်တန်တဴ ကၠောန်စမံၚ် ပ္ဍဲဒေသမာဲ တွဵုရးမန်ဏံ နွံၜိုတ်ၜါဠက်ပြၚ်ရ။ ညးတအ် သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ကဵုမာဲကီုဂှ် ဂရၚ်ပ္တီ အာတ်မိက်လဝ် နကဵုတၞးလိက် ဗီုပြၚ် (၃-က) တုဲ သီုဖ်အိုတ်ဂှ် က္လိဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲကီုရ သာ်ဝွံ သၞာဲဒဴ နူကဵုကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ တွဵုရးမန်

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ရုၚ်မာဲ ပိဂအုံ ၜါဂအုံဂှ် ဟွံဂွံပၟတ်ဍုၚ်

အံက်တဝ်ဗာ ၂၈ ပၞောဝ် ရုၚ်မာဲ ၁၁၀ ရုၚ်ဂှ် ဆၜိုတ် ၃၄ ရုၚ်ဓဝ်ရ ဂွံပၟတ်ဍုၚ်တုဲ သှေ် ၇၆ ရုၚ်ဂှ် ဟွံဂွံပၟတ်ဍုၚ်ရ။ သွက်ရုၚ်မာဲ ဟွံဂွံပၟတ်ဍုၚ် (ပၟတ်ဓါတ်လလဳ) တအ်ဂှ် တောဲကဵုသ္ၚိပၟတ်ဓါတ် (လျှပ်စစ်မီးအိမ်) နူဂျပါန် ကဵုလဝ်ဒါန်ဂှ်ဏောၚ် ဥုညောအ်အံၚ် မဒှ်ဥက္ကဌ ဂကောံကမ္မယှေန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

Read More »

ရုၚ်မာဲ ဟွံမွဲကဵုပၟတ်ဓါတ်လလဳ အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တံဂှ် နူဂျပါန် ကဵုဒါန်သ္ၚိပၟတ်ဓါတ်

အံက်တဝ်ဗာ ၂၂ “သ္ၚိပၟတ်ဓါတ်ဏအ်ဂှ် တောဲကဵုပၟတ်ဍုၚ်လေဝ်ဂွံ၊ ပၠုပ်ဇြဟတ်ကဵု သဝ်လာ (Solar) လေဝ်ဂွံ၊ ဗပေၚ်လဝ်ထၟာဲဒြဟတ် (ဗာတ္ထရဳ) တုဲ ပံက်ပၟတ်တှေ် ဒုၚ်တၟာလအ်” သာ်ဝွံ ဥုထေန်ကျဝ် လျိုၚ်ကမ္မယှေန် ပေါဲရုဲမာဲ ခရိုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ညးဂရၚ်ပ္တီလဝ် နတၞးလိက်ဗီုပြၚ် (၃-က) လၟိဟ် ၂၀၀၀ ပြၚ် ဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ

ချေတ်မေန်ထောန် – သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တံ အတိုၚ်ကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်လဝ်ဂှ်ရ ဟွံမိက်ဆောံလေၚ် အခေါၚ်ကဵုမာဲမ္ဂး အာတ်ဂရၚ်ပတီ နတၞးလိက်ဗီုပြၚ် (၃-က) ညိ လလောၚ်ကၠုၚ်လဝ်တုဲ သၟာ

Read More »

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂ မ္ဂး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် လလောၚ်ကဵု စရၚ်ညးမၞုံအခေါၚ်ကဵုမာဲ နကဵု ဗီုပြၚ် (၃-က) ရောၚ်

ချေတ်မေန်ထောန် – မၞိဟ်နူဌာန်ဒေသတၞဟ်ဟ် ပြံၚ်ကၠုၚ်ကၠောန်ကမၠောန် လုပ်တန်တဴ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံ ရန်ကဵုသ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ကဵုမာဲတုဲ အာတ်မိက်ဂရၚ်ပ္တီလဝ် အခေါၚ်ကဵုမာဲ နကဵုတၞးလိက် ဗီုပြၚ် (၃-က) ဂှ် မၞိဟ်အာယုက်

Read More »

ဗော်မန်တအ် ကဵုမံၚ်ကတိပါၚ် ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်အိုတ်ယျ

ဂျူမန် – သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ သၞာံ၂၀၁၅ ဏံဂှ် နူကဵုဗော်နာနာတအ် စှေ်မံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် ဇၟာပ်ဒေသဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၆ ဏအ်လေဝ် နူကဵု

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ပၞောဝ်ကဵု ကွာန်/အရာပ် နွံမံၚ် ၆၇ ဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ ၄၁ ဒၞါဲ

မာံသုတ – ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ဖအုံကွာန်/အရာပ် နွံ ၆၇ တုဲ အပ္ဍဲဂှ် လၟိဟ်ၜိုတ် ၄၁ ဒၞါဲဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲရ သာ်ဝွံ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP မလုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲတံ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ပ္ဍဲကဏ္ဍ ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ဂှ်ရ။

Read More »

ကွာန်မန်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ၃၄ ကွာန် ဟွံမွဲကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲ

ခတ္တာနန် – ရံၚ်ကေတ် အတိုၚ်စရၚ် တၠမာဲဆန္ဒ( ညးနွံကဵုအခေါၚ်ကဵုမာဲ) နူကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ က္လေၚ်လလောၚ် ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၁၄ ဏံဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲကွာန်မန် ၃၄ ကွာန် နွံအကြာၜဳၜါ (ၜဳဇၟိကဵုၜဳဝၚ်ရော) ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ညးတံ ဟွံကၠုၚ် လလောၚ်ထ္ၜး စရၚ်ညးစုတ်မာဲတုဲ အခေါၚ်ဂွံကဵုမာဲဂှ် ဟွံမွဲရ သာ်ဝွံ ညး

Read More »

အဃော ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ စန်ဒက်တံၚ်ဂြဲမံၚ်မာဲဂှ် သၟိၚ်တၠတံ မၚ်ရံၚ်မံၚ်

သာၚ်မန် – ရန်ကဵုသွက်ဂွံဇၞးမာဲတုဲ နူဗော်NLD စှေ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု၊ တွဵုရးမန်ဂှ် ရဲဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် မၚ်ရံၚ်၊ ကေတ်မံၚ်ပရိုၚ်၊ မၚ်ချူသတီမံၚ် ဂွံတီရ။ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၁၂ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ရဲဗော်NLD စှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲကွာန်အေန်ဝါၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုတုဲ ကၠောန်ပေါဲဟီုတွံ ပ္ဍဲသ္ၚိ မွဲသ္ၚိရ။ ကၠောန်တုဲဗက် ရဲထံၚ်ပရိုၚ် ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ကော်စၟဳတ်သၟာန်သၟုက် တၠသ္ၚိဂှ်တုဲ ရပ်ကဵုထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲတၞးလိက် ဍေံတံရ သာ်ဝွံ ညးစၞး ဗော် NLD တံဟီုရ။ ညးစၞးအမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဗော် NLD ဒဝ်ခါၚ်ၚ်လေအ် (ဒးဒုၚ်ရံၚ်မံၚ် အဃောညးဟီုတွံ) ဂှ်“ဗော်ဣၝဲတံဂှ် ဗော်လုပ် ဗဗွဲသၞောဝ်ဏောၚ်၊ ဂုန်နူဂှ်ရ အခေါၚ်စန်ဒက်မာဲလေဝ် နွံပေၚ်ၚ်ရ၊ စန်ဒက်မာဲဟီုဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဒးနွံ၊ …

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ရုၚ်စုတ်မာဲလ္ၚဵုပဋိပက္ခဒှ်မာန်ဂှ်ကီုလေဝ် ဟွံဒးဂွိၚ် သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဟီု

နေသဝ်ယှိုဲ – ပ္ဍဲပေါဲရုဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတု နဝ်ဝေမ်ဗာ ၈ ဏံ ရံၚ်ကဵု ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်တံ ပါ်လဝ်ဗွိုၚ်ဂီုကၠီုဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ရုၚ်မာဲ မက္တံၚ်က္တဴ ဒှ်ပဋိပက္ခမာန်ကီုလေဝ် ဍေံဒှ်ဟွံမာန်၊ မုဟွံဒးဂွိၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် တွဵုရးမန် ဗိုဗိုဥုဟီုရ။

Read More »