ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဂလာန်ညးဒါန်လိက် (page 3)

Tag Archives: ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

သောၚ်ကလးပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကၠာဟာ ကၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကၠာဟာ

လၟုဟ်ဝွံ အလဵုအသဳသမတ ဥူတိၚ်သိၚ်ဂှ် ကေတ်အဆက်ကဵု ဂကောံပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်အရေၚ် ဂမၠိုၚ်တုဲ တက်ကၠုၚ်ကျာ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှေ်ာ မွဲဂကောံတုဲမွဲဂကောံတုဲ သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ’ထာဝရ’ ရောၚ် လလောၚ်တရးလဝ်ဂှ် ညးတီအဲတီရ။

Read More »

သွက်ဂွံကော်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် အလုံဂကူမန်

ခြာဟွံလအ်ကၠုၚ်တေံ (ဝါ) ပ္ဍဲကဵုဂိတုတုဲကၠုၚ်တေံ နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ဂွံ တၚ်တုပ်စိုတ် ထပက်စၟတ်တဲ ဒေံါပန်ပှော်မွဲဝါပၠန်ရ။ နူကဵုသၞာံ (၂၀၁၀) ဒေံါပန်ပှော်လီုအာကီုလေဝ် ပဋိပက္ခပၞာန် ဟွံကတဵုဒှ်တုဲ သွက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကလေၚ်ဒေံါပန်ပှော်မွဲဝါပၠန် လောဲသွာဗွဲမလောန်ရ။ ဆဂး ပ္ဍဲကဵုဒေံါပန်ပှော်ဏအ်ဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳ တအ် ကဵုကၠုၚ်ကတိပါၚ် သွက်ဂွံတက်ကျာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံဒက်ပ္တိုန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ပၠန် နွံတုဲ တၟေၚ်နူကဵုတြေံတေံရောၚ်။

Read More »

ပရေၚ်သၠးပွးလၟုဟ်ဂှ် ဒုၚ်လျိုၚ် သွက်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဟာ

ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာတေံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ တၟာဂလိုၚ်ရ။ ပရေၚ်သၠးပွးတအ် မံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်ရောၚ် ရံၚ်ကေတ်လ္တူကျာမ္ဂး ညာတ်ကေတ်သာ်ဝွံရ။ ဆဂး ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲပၞော် သၠးပွး မံက်ဂတဝ်ကၠုၚ်သာ်ဏအ်ဟီုဂှ် ဒုၚ်လျိုၚ်ကဵု သွက်အခေါၚ်အရာဒဳမဝ်ကရေဇြဳသၟးဟာ လ္တူအခေါၚ်

Read More »

အခေါၚ်အရာကံကုသဵုမန် မန်ဒးဖန်က်ကေတ်ဂှ် ညံၚ်ဂွံကေမ်ဇျှာပ်လေပ်

ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သၞာံ ၂၀၁၁ တုဲကၠုၚ်တေံ ဟိုတ်နူပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲတအ် ပြဟ်ပြေဟ်တဴဗွဲမလောန်တုဲ ဂကူမန်ပိုဲတအ် ဗက်ဟွံဂတာပ် ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ ဆဂး ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲတအ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ် လ္တူဍုၚ်သၟးရောၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုရးဒေသဂမၠိုၚ်တအ် မုလေဝ်ကွေံကွေံကြာန်န် ပြံၚ်သၠာဲဒၟံၚ်ဂှ် ဟွံဂွံဆဵုဏီ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဟီုဂးတဴအိုတ်ရ။

Read More »

သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် တပ်တးလတူကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ညိဟာ

ဗီု - သမ္မတ ဥူတိၚ်သိၚ် (bellenews.com)

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲ ပေဲါပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် အကြာကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တအ်ကဵု အလဵုအသဳဗၟာအဆက်က်တအ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် (၅၀) သၞာံပြၚ် ကြပ်ပေၚ် (၆၀) သၞာံကီုရ။ အကြာဏအ်

Read More »

ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဘဝတုပ်၊ နွံပၟိက် ''ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်''

နဝ်ဝေန်ဗါ – ရ-၂၀၁၁ – ယဝ်ရ သၟာန်နွံပၟိက် ”ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်” ဟာမ္ဂး ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဇိုၚ်ဒေသပယျဵုဍုၚ်သေံကဵု ဍုၚ်ကြုက်တအ် နွံပၟိက်ဂၠိုၚ်နူကဵု ”ဂကူဗၟာ” အဒေါဝ်ဍုၚ်ဗၟာတေံရ။ မုဟိုတ်တှေ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဒေသပယျဵု မပ္တံကဵုဂကူကချေၚ်၊ ချေၚ်၊ သေံဇၞော် (ယှာန်) ကရေၚ်၊ ကရေၚ်ဍာဲ ကေုာံ ဂကူမန်တအ် ဒးဒုၚ်ဘဲပၞာန် ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ။

Read More »

အလဵုအသဳတၟိဏအ် မိက်ဂွံဒက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ဍာံပြဟာ

အလဵုအသဳတၟိ ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် ဥူတိၚ်သိၚ်၊ ယဝ်ရနွံပၟိက် မိက်ဂွံသောၚ်ကလး ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (ဝါ) ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍာံမ္ဂး အတိုၚ်အလဵုအသဳတြေံတြေံတအ် ကၠောန်ၜိုတ် ကၠုၚ်လ္တူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် ဒးဝေၚ်ပဲါရ။ မုဟိုတ်ပေဲါပၞာန်အပ္ဍဲဍုၚ် စတမ်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရောဂှ် အလဵုအသဳတၟိဏအ်ထေက်ကဵု ဒးဂၠိုက်ဂၠာဲရ။ သ္ကိုပ်ပၞာန်ဗၟာ နူလက်ထက်အခိၚ်တုဲတုဲကၠုၚ်တေံ ကၠောန်ၜိုတ်ကၠုၚ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးကေတ်ခန်လ္ၚတ်တုဲ အလဵုအသဳဏအ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးဝေၚ်ပဲါရ။

Read More »

ရမျာၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳတၟိဏအ် ဟွံမိက်မိၚ်

အလဵုအသဳတၟိ သၟဝ်ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် (ဦးသိန်းစိန်) ဝွံ ကၠုၚ်နူအလဵုအသဳပၞာန်တြေံတုဲ ပၟိက်ဆန္ဒမိက်ဂွံသောၚ်ကလးပြသၞာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပဋိပက္ခပၞာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်ဂှ် ဍေံတအ်ဟၟဲပၟိက်ကွေံကွေံရ။ လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ကောပ်ကာဲအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်တအ်ဂှ်လေဝ် ရဲပၞာန်တြေံတံရဒှ်မံၚ်တုဲ အာဒၟံၚ်အတိုၚ်သၞောတ်တြေံတေံဖိုအ်ရ။

Read More »

ခါန်ကၞက်လဝ် ဝန်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် သ္ပကောန်ရုပ်ဆံက်ဟာ

အလဵုအသဳဍုၚ်ဗၟာတ္ၚဲဏအ်ဝွံ ထ္ၜးအမာတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်တုဲ တုပ်တဴညံၚ်ရဴ ဒက်ပတန်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ညံၚ်ၚ် ဖန်ဗဒှ်လဝ်ရ။ ဆဂး အမာတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် ဆၜိုတ် ဒးဒုၚ်ထ္ၜးစဒၟံၚ် ရုပ်ဟေၚ်ရ။ မုအဝဵုညိဓဝ်ဟေၚ် ဍေံတအ် ပအပ်ကဵုလဝ် ဟွံသေၚ်ကီုရ။ နူကဵုစတမ် အလဵုအသဳတအ် ပါ်လဝ်အဝဵုဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်လ္တူ ပရေၚ်ညဳသာသၟဟ်သၟန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဟွံသေၚ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုကောန်ဍုၚ်ရၚ်တအ် ဟီုဂှ် ဂကူဗၟာတအ်ဂှ်လေဝ် ပါလုပ်ဒၟံၚ် မွဲဂကူကီုရ။ ဆဂး ဂကူဗၟာတအ်ဂှ် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်နူကဵု ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဍာံရ၊ ဆဂး ယဝ်ရ ကေတ်လဝ်အခေါၚ်တၟေၚ် ဍိုက်လဝ် လ္တူစးကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံမ္ဂး နတဲနဇိုၚ် ဒက်ပတန်တိုန် ပရေၚ်ညဳသာသၟဟ်န် အကြာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်၊ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မ္ၚးနူကဵုဂကူဗၟာတအ်ဂှ် ညဳသာဒၟံၚ်အိုတ်ရ၊ ဂကူဗၟာ သ္ပလဝ် ဒြဟတ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်တအ်ဟေၚ် ဒှ်ဒၟံၚ်ပဋိပက္ခကဵု …

Read More »

ဒးအာတ်မိက် အခေါၚ်အရာ ဗ္တောန်လိက်မန်

ပ္ဍဲကဵုဂိတုတုဲကၠုၚ်တေံ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် “နာဲအုၚ်မျေတ်” ကဵု ဝန်ဇၞော်မန်တအ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဘာသာ ဂဇံက်က္ဍိုၚ်ကျာ် စေတဳကျာ်ဇြာတုဲ လိုက်ကၠုၚ် ကွာန်ကၟာဝက်ရ။ သွက်သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဂွံကၠိုဟ်ကေတ်မာန် ဂးတုဲ ဒးဒဂိုန်သဳ ဗတ်ဘာသာဗၟာရ။ စပ်ကဵုပရေၚ်ဏံတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန် ဒကာဘာ ဂကူမန်တအ်လေဝ် ဟွံပေၚ်စိုတ်ကွေံကွေံဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ 

Read More »