ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဇဝ်တၟိ

Tag Archives: ဇဝ်တၟိ

ပုၚ်အတး ကေုာံ အခိၚ်သၚ်္ကြာန်

ပုၚ်အတးသၚ်ကြာန် (Internet)

“ကတူအပ္ဍဲ ပုၚ်ၜိုဟ်, ကခၞာ၊ ကတူမ္ၚး နက်ခါခၞော်ဗဳ” အဵုဗီုဏံ ဂအုပ်တိုက်ပိုဲ နူပိုဲမံၚ်ကၠအ်ပၞဟ်တေံ ဟီုလဝ်ကဵုပိုဲ ကေၚ်မိၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ရ၊ လၟုဟ်ဂှ် အခိၚ်ကတဴဟီုတှေ် သွက်ဗုၚ်ဂၞဴပိုဲလ္ပာ်အပ္ဍဲတေံ ကတူမံၚ်ဂွံၜိုဟ်ဂှ် စဖျေံဏာ ပုၚ်အတးတှေ် ဍေံဂွံ ၜိုဟ်ဂံက်စှေ်အာမာန်၊ ကတူလ္ပာ်မ္ၚးဏံဂှ်တှေ် ချူလံက်ဖျေံဏာ နက်ခါခၞော်ဗဳတှေ် ဍေံၜိုဟ်ဂံက်အာမာန်မံၚ်ဂး အဵုဗီုဏံ အဲကေၚ်မိၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ကီုရ” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘာပုဗ္ဗာရုံ ဟီုမြော်ကဵု ပရူပုၚ်အတး ကၠောန်စမံၚ် ဇၟာပ်ပ်သၞာံရ။

Read More »

ဒဒန်ဆက်စၠောံမတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ်ကဵု တၚ်ကော်ဆဴဗုၚ်ဂၞဴ သၟာဂၠုၚ်ဂဒိုအ်

သၟကမၠောန်ပ္ဍဲသၞေဟ်ဂဒိုအ်မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ်ဂမၠိုၚ် (MNA)

အသိၚ်ဂၠုၚ်ဂဒိုအ် လုပ်သၞေဟ်သြၚ်ဂှ် ဍာ်လပှ်ဍောတ်ဍောတ်တအ်လေဝ် တက်ကၠုၚ်မံၚ်ဇိုၚ်သၚ် ပြဳပြဳရ၊ ပ္ဍဲအကြာဍာ်လပှ်တက်မံၚ် သၚ်တအ်ဂှ် သၟဝ်လျးပသာန်တ္ၚဲကာတ်တ်ဂှ်ဟေၚ် မၞိဟ်ပိတၠ စှေ်နွံမံၚ်ပ္ဍဲဍာ်လယိုဟ်က္ၜံၚ် နကဵုကယိုၚ်ကမၠောန်သာ်ဍီုတုဲ မၚ်ရပ်ထိၚ်မံၚ်ဂၠုၚ်စုက်သၚ် သွက်ဂွံယိုက်ဖျေံကွဳလိုန်ဓာတ်နူလ္တူဂၠုၚ်တအ်ရ။

Read More »

ပေဲါဗှ်လိက်ခၞံသုတေသနဒေသရးမညဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ်

ပေါဲသောၚ်က္လး သွက်ဂွံဗှ်လိက်ခၞံသုတေသန (MNA)

ကမ္မတဳလိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်မန် (မတ်မလီု) သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ (၁၅) ဏံမ္ဂး ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပေါဲဗှ်လိက်ခၞံ သုတေသန ဒေသရးမည ဒၞဲါဌာန်ဇၞူရာမည မၞုံလ္တူဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုကမ္မတဳကၠောန် ဗဒှ်တံရ။

Read More »

သွက်ဂွံသိုၚ်သၞေဟ်ဒၞါဲကွဳစက်ဖ္ဍိုက်ဗၞိက် ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် ဂၠာဲဂအာၚ်တိ ဟွံဂွံဏီ

ဒၞာဲကွဳစက်တရဴ သ္ၚောဲပ္ဍဲဇြေဂျဵုမွဲဒၞါဲ (MNA)

သွက်ဂွံထပ်ကၠောန်သၞေဟ်ကွဳစက်တၟိ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵု (ပြည်နယ်ယာဉ်လုပ်ၚန်းများ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ- ယထက) ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုအလဵုအသဳတွဵုရးတုဲကီုလေဝ် ဒၞါဲလဵုဂွံသိုၚ်ရော ဒဵုလၟုဟ်ဟွံတီတိုန်စှေ်ဏီ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနဝန်ဇၞော် (စည်ပၚ်သာယာရေး) တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံကၠောန်သၞေဟ်ကွဳစက်ဖ္ဍိုက်အပေါတ်ဗၞိက် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်နွံ

ကွဳစက်ဇၞော်ဖ္ဍိုက်ဗၞိက်တံ အဃောဒေါံဇူမံၚ် အပ္ဍဲသၞေဟ်ကွဳစက်ဇြေဂျဵု (MNA)

သွက်ဂွံကၠောန်ဗ္ဒိုပ်သၞေဟ်ကွဳစက် ဖ္ဍိုက်အပေါတ်ဗၞိက်တံ ဂွံဇူဒီု ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်မွဲမာန်ဂှ် ကမ္မတဳကောပ်ကာဲထိၚ်ဒဝ် ကွဳစက်ယာန်တွဵုရးတံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် နစၟတ်တ္ၚဲ (၇)၊ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗါဂှ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ညးပၠတရဴ မိက်ဂွံပ္တန်ဗော်ညးဗြဴ (မန်) ၆ တၠတံ နုက်တိတ်ဗော်

အလာံဗော်ညးဗြဴ (မန်) (Copy)

ညးမိက်ဂွံပ္တန်ဗော်ညးဗြဴ (မန်) ၆ တၠ မလုပ်အဝေါၚ်သီုဒုဥက္ကဌတံ နုက်တိတ်နူဗော်ရောၚ်ဂှ် နကဵုစၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၁၂ ပ္တိုန်လိက် ကဵုသမ္တီကုကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲကၟိန်ဍုၚ် (နေပျဳဒဝ်) တေံတုဲရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

သၟတ်အခိၚ်တ္ၚဲဏံ အသိၚ်ဗှ်လိက်အုပ်အောန်ကၠုၚ်ရောၚ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ဌာနလလောၚ်တြးကဵု ပရေၚ်ဆက်ဆောံ ဟီု

သၟတ်မွဲတၠ အဃောဗှ်လ္ၚတ်မံၚ်လိက် ပ္ဍဲတိုက်ရံၚ်လိက်မွဲဒၞဲါ (MNA)

ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ဖုၚ်တအ် အေန်တာနေတ်တအ်မံက်ကၠုၚ်တုဲ မၞိဟ်သၟတ်တအ်ဂှ် လ္တူနူဒးဗှ်လိက်အုပ်ဂှ် ဝေၚ်ဂေမ်ပ္ဍဲဖုၚ်ကီု ဝေၚ်အေန်တာနေတ်ပ္ဍဲဖုၚ်ကီု သာ်ဝွံဟေၚ် စိုတ်လုပ်စဂၠိုၚ်တိုန်အိုတ်ရောၚ်ဂှ် ဒဝ်ဝါ၀ါလွေန် ညးမဒှ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် ပ္ဍဲဌာန လလောၚ်တြးကဵုပရေၚ်ဆက်ဆောံညးဍုၚ်ကွာန်တွဵုရးမန်ဟီုရ။

Read More »

တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် တၞီလုပ်လၟိဟ်ပ္ဍဲတွဵုရး ကောန်ၚာ်မံၚ်ဘာ အောန်အိုတ် ဂး

ဂွံဆဵုကေတ် ကောန်ၚာ်အဝဲမံၚ်ဘာမွဲတၠ အဃောကၠောန်မံၚ်ကမၠောန်ရုပ်ထ္ၜိုတ် (MNA)

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ကောန်ၚာ်မၞုံအာယုက်အကြာ ၅ သၞာံကဵု ၁၇ သၞာံတအ်ဂှ် တိုန်ဘာအောန်မံၚ်ဗွဲမလောန်တုဲ ကောန်ၚာ် ၆၄ က္ဍိုပ်ကၠံဟေၚ် တိုန်ဘာမာန်အိုတ်ရောၚ်ဂှ် နူဂကောံ UNICEF ရုၚ်လစှေ်ပ္ဍဲမတ်မလီု မစ္စစ် Anne-Cecile Vialle ဟီုဏာပ္ဍဲ ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၅၊ တ္ၚဲစၟတ်သမ္တီ UNICEF ဍုၚ်မတ်မလီုပေၚ် ၁၀ သၞာံ ကၠောန်ဗဒှ်ပ္ဍဲ ၚိုဲမိုဝ် ဟို၀်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရ။

Read More »

တန် Diploma in Buddhism ရာမညရဋ္ဌ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဂှ် ပပ္တံနူဂိတုဝွံတုဲ စပံက်ဗ္တောန်အာရောၚ်

ရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကလိုလ် (MNA)

ရာမညရဋ္ဌ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် နွံပ္ဍဲအရာပ်မျာၚ်သာယာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ဝွံ ပပ္တံနူဂိတုဂျူလာၚ် ၂၄ တုဲ ပံက်ဗ္တောန်အာ တန် Diploma in Buddhism ရောၚ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘဒ္ဒန္တပါလရာမည ဥက္ကဌကမ္မတဳပရေၚ်ပ္တန်ဗဒှ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် မြော်ထ္ၜးတုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒယှေ်ကွိၚ်ကွိုက်ဂဳတတုဲ ဗက်သြန်ဗွဝ် သွက်ဂွံစှေ်ဘာမန်ဥတုကညၚ် အပ္ဍဲဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ်

စက်ယာန်ကွိၚ်ကွိုက်ဂဳတ (Naiaung Naung Facebook)

သွက်ဂွံစှေ်ဘာမန်ဥတုကညၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် နအလဵုဒုဥက္ကဋ္ဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ အာက္ဍိုပ်တုဲ ဂကောံသၟတ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ ညးတၠဝါသနာ အကြာကွာန်တအ်ကီု သီုအ္စာဘာ ကွးဘာဂမၠိုၚ်တအ်ကီု ဒယှေ်ဒွက်တိၚ်တိုက် နကဵုကွိၚ်ကွိုက်စက်ယာန်ဂဳတတုဲ ဗက်ဒုၚ်ဒါန်တဴ သြန်ဗွဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »