ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဌာန်ပရိုၚ်မန်

Tag Archives: ဌာန်ပရိုၚ်မန်

ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳကဵု UNFC မချိၚ်ဖာတ်လဝ်တ္ၚဲဂှ် ဟွံဒှ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳ PC ကဵု DPN – ဂကောံညးစၞးပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် UNFC တံ မချိၚ်ဖာတ်လဝ် အစဳဇန် သွက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ မရနုက်ကဵု (၉) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၆) ဏံဂှ် ဟွံဒှ်ဆဵုဂဗညးသ္ကံကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁ မံက်ဏံ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု နာဲဟံသာ တံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံဏောၚ်

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁) မံက်ဏံမ္ဂး ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ မစိုန်ဒှ်တဴပူဂဵုကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တံ ဆဵုညးသ္ကံပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Read More »

ကောန်ဗော်ကောန်ဂကူမန် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ၆၀ တၠပြၚ် နုက်တိတ်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်

ကောန်ဗော် ၆၀ တၠပြၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၂၉ တုဲ ဒဒှ်ရနုက်တိတ်ထောံနူဗော်ဣရဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲမုက်လိက် Facebook တေံရ။

Read More »

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ကဵုအခိၚ် ၃ ဂိတုညိ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာတ်မိက်လၟေၚ်မေတ္တာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ကဵုအခိၚ် ၜိုတ် ၃ ဂိတုညိ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိအာတ်မိက်လဝ် ဗွဲလၟေၚ်မေတ္တာရောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် ၂၃ ကြဴနူညးစၞးၜါလ္ပာ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံတုဲဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုကဵုအ္စာပရိုၚ်တံရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံသဳကၠဳတုဲ ပရေၚ်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဍိုန်စှေ်ကီုလေဝ် ဆက်ဖျေံလဝ်သဇိုၚ် နွံ မွဲကရောၚ်ပၞာန်ဏီ

ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံ ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု က္ဍိုက်ပ် ကေုာံ ညးစၞးဒပ်ပၞာန် သ္ကိုပ် (ကစထ- စစ်ဆၚ်ရေးအထူးအဖွဲ႕) လၟိဟ် (၄) က္ဍိုက်ပ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် ( စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်တုဲ ပရေၚ်ပၞာန်ကြံၚ်မ္ၚိုဟ်ဒၟံၚ် အကြာၜါလ္ပာ်တံ ဍိုန်စှေ်အာကီုလေဝ် ကရောၚ်ပၞာန် မွဲကရောၚ်ပၞာန် နူဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဆက်ဖျေံသဇိုၚ် ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသတိဍာ် ညးတံဖိုဟ်ဏီဏောၚ် ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

Read More »

ကိစ္စဒပ်ပၞာန်ချဳဒရာၚ်ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိသဳကၠဳကေုာံဒပ်ပၞာန်

စပ်ကဵုကရောၚ်ပၞာန်ဗၟာ လုပ်ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဇရေၚ်ရုၚ်ခရိုၚ်မတ်မလီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကာလလၟုဟ်ဏံဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁၆) ဂှ် ဂကောံညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵုက္ဍိုက်ပ် ကေုာံသ္ကိုပ် (ကစထ) လၟိဟ် (၄) နူဒပ်ပၞာန်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် (စကခ-၁၉) ဍုၚ်ရေဝ်ရ။

Read More »

ကိစ္စဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဂှ် သ္ကိုပ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်

သ္ကိုပ် (ကစထ) စၟတ် (၄) ဒုတိယသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မေန်နံၚ် နူဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဂကောံညးစၞး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု နာဲဟံသာက္ဍိုက်ပ်တံ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၁၆) ပယျာံတ္ၚဲစေၚ်ဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကအ် ပ္ဍဲတမ်ဒပ် စကခ ၁၉၊ ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကွာန်နှေဟ်ခရေၚ် သၟာၚ်နူမၞိဟ်သုၚ်စောဲသွံပရးဂဥုဲၜူမာဲ ၅ တၠတုဲ ၜိုန်ရပ်ဂွံမခတိုဟ်မွဲမကီုလေဝ် စၟတ်လဝ်ကောန်ဒုဟ်အဓိကဂှ် ရပ်ဟွံဂွံဏီ

ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၄ ဖါနူဂယးပြဟ်ဂှ် ဗၠာဲသၟိၚ်ကေုာံရဲဂကောံဂီုကၠီုကွာန်တံ ဂွံပရိုၚ်တုဲ လုပ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲကွာန်နှေဟ်ခရေၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် မ္ၚးနူမၞိဟ်သုၚ်စောဲ သွံပရးမွဲတဆံၚ် ၅ တၠတံဂှ်တုဲ ၜိုန်သီဂွံ မခတိုဟ်မွဲမ ပ္ဍဲသ္ၚိညးမသွံပရးဂဥုဲၜူမာဲ တမ်မူလဂှ်ကီုလေဝ် မၞိဟ်နွံဒုဟ်အဓိကဂှ် ရပ်ဟွံဂွံဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဆေဝ်ဒဝ် ကရောၚ်ပၞာန်အသေအဟာန် တ္ၚဲပၠန်ဂးတးမန်

အသေအဟာန်တ္ၚဲပၠန်ဂးတးမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ ပ္ဍဲဂိတုခ္ဍဲသဳပေၚ် (အဝ်ဂါတ် ရ) ဏံ လ္ပပၠောပ်ကရောၚ်ပၞာန်ပၠဒပ်ညိ နူဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ဟီုဆေဝ်ဒဝ်ကၠုၚ်ပၠန် ဂွံတီကေတ် နူညးတာလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Read More »

လ္တူသ္ၚိဇၞော်ဂှ် သိုၚ်စုတ်သ္ၚိဍောတ်တုဲ အပ္ဍဲဗော်လညာတ်ထ္ကးကၠုၚ် အ္စာသဝ်စောန်တၟး ဟီုပါ်ပါဲ

ပ္ဍဲဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ဂှ် လ္တူသ္ၚိဇၞော် ဟိုတ်နူသိုၚ်လဝ်သ္ၚိဍောတ်ဂှ်ရ လညာတ်ထ္ကးညးသ္ကံတုဲ အဲလေဝ် ဒးဒုၚ်ပ္တိတ်နူဗော်ရောၚါ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂျူလာၚ် ၂၀ ဂှ် အ္စာသဝ်စောန်တၟး ညးစၞးကၠတ်ထဝ် နူဒေသမာဲစၟတ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »