ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဌာန်ပရိုၚ်မန်

Tag Archives: ဌာန်ပရိုၚ်မန်

ဂကောံဒမၠမံက်တိုန်မွဲက္ဍိုပ် အာတ်မံၚ်သြန် ပ္ဍဲဒေသရေဝ်သမၠုၚ်ကျာကေုာံပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု

ပါၚ်ဂၠံၚ်လုပ်ကွာန်သာဲခေါမ် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ (MNA)

ပ္ဍဲလ္ပာ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာတေံ အကျာၚ်က္ဍိုက်ပ် ဂကောံဒမၠမွဲက္ဍိုပ် မၞိဟ်ၜိုတ် ၁၀ တၠ မံက်ကၠုၚ်ပၠန်တုဲ ဆက်ဒမၠစသြန် ပ္ဍဲကောန်ကွာန်ဌာန်ဒေသတံဂှ်ပၠန် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဒေသတံရ။

Read More »

ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မၞုံတွဵုရးဍုၚ်မန်တအ် ပံၚ်တောဲ ဓမံက်ထ္ၜးဆန္ဒ သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု

ပေါဲဓမံက်ထ္ၜးဂၞပ်စိုတ်ဆန္ဒ သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ပ္ဍဲမတ်မလီု (Facebook)

ဂကောံမှာဇန်နာနာတအ် သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၄) ဖါနူဂယးတုဲကၠုၚ်ဂှ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မၞုံအပ္ဍဲတွဵုရး ဍုၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ပံၚ်တောဲချဳဒရာၚ်ဓမံက်ထ္ၜးဆန္ဒ သွက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုအိုတ်ရ။

Read More »

ဒပ် KNU ကၠုၚ်ပန် ဗ္ဒိုပ်ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကြုၚ်ဗ္တဳ

ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူဗော် KNU ကဵု NMSP ပ္ဍဲပေါဲပ္ညဳသဳကၠဳတုဲကၠုၚ်တေံ (NMSP)

ပ္ဍဲဂိတုဂျန္နဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၁ ပယျဵုယး အခိၚ်ၜိုတ် ၅ နာဍဳကဝက်ဂှ် ဒပ်ဗော်ကရေၚ် KNU ကၠုၚ်ပန်ဗ္ဒိုပ်ကြုၚ်ဗ္တဳ ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု၊ ရးတၞၚ်သဳတေံရောၚ် ဂွံပရိုၚ်ရ။

Read More »

ဂၠာဲသွဟ် နကဵုဥပဒေမဳဒဳယာညိ ဂကောံပရိုၚ်မဳဒဳယာတံ ဖတိုက်ဖအောဝ် ကုအလဵုအသဳ ရးဒေသလ္ဂုၚ်

ဂကောံပရိုၚ်မဳဒဳယာဗၟာ ၅ ဂကောံ (MNA)

အလဵုအသဳရးလ္ဂုၚ် စကာဥပဒေဆက်စၠောံပရိုၚ် ခေတ်အလဵုအသဳတြေံတေံတုဲ ဘဒၟံၚ်အခေါၚ်သၠးပွးပရိုၚ်မဳဒဳယာဂှ် ဒေါံကဵုပြဟ်ဟ်တုဲ ပံၚ်ကောံကၠောန်ၜိုတ် ကရောံကံၚ်ဇြဳပရိုၚ်မဳဒဳယာဍုၚ်ဗၟာတုဲ ဂၠာဲသွဟ်ပြသၞာပရိုၚ် အတိုၚ် ဥပဒေပရိုၚ်မဳဒဳယာညိ ဖတိုက်ဖအောဝ်ဏါရ သာ်ဝွံ ဂကောံပရိုၚ်မဳဒဳယာဍုၚ်ဗၟာ ၅ ဂကောံတံ ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး နစၟတ်တ္ၚဲ နဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၃ ရ။

Read More »

သၞေဟ်ကွဳစက်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ကၠောန်တုဲဒှ်ကီုလေဝ် ပံက်ဟွံမာန်ဏီ

သၞေဟ်ကွဳစက်အဏ္ဏဝါ ဍုၚ်ရေဝ်(MNA)

သၞေဟ်ကွဳစက်တရဴသ္ၚောဲအဏ္ဏဝါဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်အာစိုပ်ဒတုဲတုဲ ရန်လဝ်သွက်ဂွံပံက် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ဖါမံက်ဏံကီုလေဝ် အရှာံကွဳစက်ကီု ဗ္ဒံဖျာတံကီု ကၠောန်လဝ် ဍာ်သကေဝ်ဍိုန်လျမံၚ် ညးဆေၚ်စပ်တံ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲ ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ဏီရောၚ် ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပြဟ်ဟ်ဏံ အတိုၚ်ချိၚ်လဝ်ဂှ် ပံက်ဟွံမာန်ဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော်ကေအေန်ယူ ပဋိပက္ခပၞာန် ညံၚ်ဟဂွံထပ်ဒှ်ဂှ် ပံက်ကမ္မတဳဆက်ဆောံ

နာဲအံၚ်မ္ၚဵု စၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP)

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဗော်ကရေၚ်ကေအေန်ယူတံ ဒပ်သၟဝ်တဲညးတံ နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတေံ ညံၚ်ဟဂွံဒှ် ပဋိပက္ခပၞာန်ပၠန်ဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၁၁ ဂှ်တုဲ မွဲမွဲလ္ပာ် နကဵုညးတာလျိုၚ်ဒေသ (၃) တၠ ပံက်စွံကမ္မတဳဆက်ဆောံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ်နူညးတာလျိုၚ်ၜါလ္ပာ်တံရ။

Read More »

ရဲဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု ရဲဒပ်ကေအေန်ယူတံ ခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံကဵုလွဟ် အပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု

လိက်လလောၚ်တြး အဓိဋ္ဌာန် မန်ကေုာံကရေၚ် (Copy)

ပဟိုတ်ကဵုပရေၚ်တိဍာ်တုဲ ရဲဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ရဲဒပ်ကရေၚ် KNU ဖျေံလဝ်သဇိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတနၚ်သဳတေံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ (၈) ပယာံတ္ၚဲစေၚ်ဂှ် မွဲလ္ပာ်ကဵုမွဲလ္ပာ် ခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံ နကဵုလွဟ် သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် သီုၜါလ္ပာ်တံ ဟီုရ။

Read More »

နကဵုဗော် AMDP သ္ပဇြိုဟ်နက်တုဲ ထေက်ကဵုဒးတိုန်ုကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ရောၚ် ဟီုဖ္တိုက်ဖအောဝ်

လစွံစိုတ်ကောန်ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (Copy)

နကဵုဗဟဵု (ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP) ဗ္စာကဵုဂုဏ်ဖဵုကောန်ဂကူမန်တုဲ နကဵုလညာတ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က် ထေက်ကဵုဂပ်ဝ်တိုန် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ကောန်ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ချူလိက်ဖ္တိုက်ဖၟောဝ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လညာတ် ကုဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ အဝ်ဂါတ် ၁၄ ရ။

Read More »

ရပ်ဂွံလဝ်မၞိဟ် သီုလွဟ် သီုဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ဟွံဆေၚ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် ဟီု

ရပ်ဂွံ မၞိဟ်ကေုာံလွဟ်လက်နက် သီုဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲသ္ၚိ (ရဲဇာနည်)

ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် ၁၃ တုဲကၠုၚ်ဏံ ရပ်ဂွံလဝ်မၞိဟ် သီုလွဟ် သီုဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ဟွံဆေၚ်ဆက်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ သာ်ဝွံ ညးလျိုၚ်ရုၚ်ဆက်ဆောံကျာ်ပိ (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ဟီုရ။

Read More »

ယဝ်ဘိက်ကၠုၚ် ကောန်ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တံမ္ဂး တိုန်ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန်တေံကီုဏောၚ်ဂး

လစွံစိုတ် ကေၚ်ကာဗဟဵု (EC) ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၜါသွာၚ်တ္ကံခၟိုၚ် (Copy)

နူဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ဖျေံကၠုၚ်လဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံတိုန်ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန်တေံကီုလေဝ် ကောန်ဗော်ညးတံ နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ယဝ်ဒးဒုၚ်ဘိက်နကဵုပူဂဵုမ္ဂး အာတိုန်ကီုဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »