ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: နာဲမာန်

Tag Archives: နာဲမာန်

သၞေဟ်ကၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဓိက မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ဇြပ်ဗု-ကျာ်ပိ ၜါဒၞာဲ ဒးဒုၚ်ရုပ်သီကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ

ကရောၚ်ပၞာန်ပၠဒပ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၇၀) ဝါ ခရိုၚ်မတ်မလီု (MNA)

သၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဓိက ဖျေံစွံလဝ် မွဲဒမြိပ်ဂၠံၚ်ဇြပ်ဗု-ကျာ်ပိ (၂) ဒၞာဲဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၄) ပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲ ဓဝ်ဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတအ် လုပ်ဂ္ဇံသီကေတ်ဏာတုဲ ဒးဆုတ်တိတ်အာရောၚ် လဂွံကဵုရုၚ်ဆက် ဆောံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမဆေၚ်စပ်တအ် လဴထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ထ္ပက်ပၞာန်တုဲ ကၠောန်ပေဲါထံက်ဂလာန်ပၞာန်ဗဗွဲဓဝ်ဟီုဂှ် ဆိုအ်ဗကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရောၚ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် ဝန်ဇၞော် အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် ဟီု

ပေဲါထံက်ဂလာန်ပၞာန်ဓဝ်ဍာံ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု (MNA)

ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန် ပ္ဋဲဒေသကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ကၠောန်ပေဲါထံက်ဂလာန်ပၞာန်ဗဗွဲဓဝ်ဂှ် ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုကဵုပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဟွံသေၚ်ရောၚ် ကောန်ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မွဲတၠ ဝန်ဇၞော်သယံဇာတကဵု ပွဳပွူသဘာဝ အ္စာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုတးပဲါရ။

Read More »

သွက်ဂွံကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ပရေၚ်ဗော်ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဂှ် သွာၚ်သၟတ်တံ ပံက်ဏာကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်မွဲ

ကရောၚ်ပၞာန်သၟတ်ရပ်အလာံ ပ္ဍဲတ္ၚဲသၟတ်မန် (MNA)

နကဵုသွာၚ်သၟတ်တံဝွံ သွက်ဂွံကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ် ပရေၚ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲ ကောံဓရီုသ္ၚဳဂၠိပ်လၟေၚ်ကမၠောန် တ္ၚဲသၟတ်မန် ဒၞာဲဍုၚ်တြေံကွာန်ခရူ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါ (၇) ဂှ် ပံက်ဏာ ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်မွဲဂကောံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကိစ္စဟီုစောတ်စောဲကု ဂကောံပၠန်ဂတးရပ်လွဟ်တံ ရဲပကီုပရာပ်ဂှ် သဘာဝ ဟွံဍာံရောၚ် ဒုဥက္ကဌ UNFC ဟီု

ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ (MNA)

ကာလရဲဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ဝေၚ်ထ္ပက်ဒၟံၚ်ပၞာန် ပလီုပလာ် ဂစိုတ်ဂယိုၚ်ဒၟံၚ်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူတံဂှ် အလဵုအသဳမုဟွံဟီုမွဲသာ်တုဲ အခိၚ်ဒပ်ပၠန်ဂတးကောန်ဂကူတံ ဝေၚ်ပၞာန်တ္ၚဲဏံမှ ဟီု တိုန်ဂလာန် ရဲပကီုပရာပ်ဂှ် သဘာဝဟွံဍာံရောၚ် ဒုဥက္ကဌဒပ်ပံၚ်ကောံ ကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။

Read More »

ဆဵုညာတ် ဂၠံၚ်တရဴမူပံၚ်ကောံ Road Map ဗော်ညးကုညးတုဲမ္ဂး ဆက်လးအာကမၠောန်ရောၚ် ဒု ဥက္ကဌ နာဲဟံသာ ဟီု

ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံသာ အဃောဒုၚ်ဆဵုဂဗမံၚ်ကဵုဂကောံသၚ်သၟတ်ကေုာံ ဂကောံသၟတ်လ္ၚဵု ဂမၠိုၚ် (MNA)

နကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဝွံ အဃောမၚ်စၟဳဒၟံၚ် လိက်ဂၠံၚ်တရဴ မူဗော်ပံၚ်ကောံ (Road Map) ဗော်တံဂှ်တုဲ ဆက်ဓမံက်အာရုပ်ရဴလၟေၚ်ကမၠောန်ရောၚ် ဒုဥက္ကဌ နာဲဟံ သာဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗါ ရ ဂှ်ရ။

Read More »

သွက်ပေဲါရုဲမာဲအကြာဏံ ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်တံ ဘိုၚ်ရေၚ်တၠုၚ်ပညဳကဵုညိ ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တံ အာတ်မိက်

တၠဆန္ဒမာဲတံ အဃောကဵုဒၟံၚ်မာဲ အခိၚ်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ (MNA)

ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲအကြာ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂိတုအေပရဴ(၁)ဂှ် နကဵုဂကောံပညဳပညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂကူမန်တံ ညံၚ်ဂွံလုပ်ဖန်ပညဳပညပ်ကဵုအကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်ဂှ် နူကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တံ အာတ်မိက်ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်လိက်ရ။

Read More »

ဆက်ရုန်ဂ္စာန်အာဒၟံၚ် ဂၠံၚ်တရဴတက်ကျာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏီရောၚ် ဒု ဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ ဟီု

ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ (MNA)

နကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဂှ် ဟွံမိက်ကဵုအာဇြဟတ်ဓရိုဟ်လ္ပာ်ဝေၚ်ပေဲါပၞာန်တုဲ ပေဲါသဳကၠဳတက်ကျာ လ္တူခုၚ် ညံၚ်ဂွံဒှ်မာန် ဆက်ရုန်ဂ္စာန်အာမံၚ်ဏီရောၚ် ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။

Read More »

သွက်ဂွံဒှ်အထံက်အပၚ် ကာလသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မာန် ဂကောံ ENAC သ္ပဒၟံၚ်သုတေသန ပ္ဍဲဒေသ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်

ညးစၞး ENAC တံ အဃောစှေ်ကံက်မံၚ်တၚ်နၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ် (နာဲမာန်)

သွက်ဂွံဒှ်အထံက်ပၚ် ကာလတက်ကျာသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သၞောတ်ဒက်ပ္တန်ဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲ ဂကောံ ENAC မၞုံသၟဝ်တဲယူအေန်အေပ်ဇြဳ UNFC တံ ဗက်လ္ၚတ်သ္ပဒၟံၚ်သုတေသန စပ်ကဵုအပေါတ်သယံဇာတ မၞုံဒေသကောန်ဍုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးရခေၚ်ကဵု တွဵုရးကချေၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဂကောံအာစာကၞေဟ်မန်မွဲ ဒးနွံထေက် အ္စာချူလိက် နာဲအံၚ်ဇၞး ဟီု

ပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် အာရီုဆဋ္ဌမ (MNA)

အပ္ဍဲကဵုဂကူမန်ပိုဲ တ္ၚဲဏံ ဂကောံအာစာကၞေဟ်မန်မွဲ ထေက်ကဵုဒးပံက်ပ္တိုန်ထေက်ရောၚ် အာစာကၞေဟ် နာဲအံၚ်ဇၞး ဟီုဏာ ပ္ဍဲဌာန်ဇၞူ ရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်လီု အခိၚ်မကၠောန်သ္ပပေဲါဆက်မိတ်လိက်အုပ် ‘အာရီုဆဌမ’ ညးဂှ်ရ။

Read More »

ဗော် AMDP ကဵု ဗော် MNP ဆက်စၠောံ နကဵုလိက်လုပ်သၞောဝ် အလန်ကၠာအိုတ်

တၞးလိက်ပလံၚ်ဗစိုပ်လုပ်သၞောဝ် အကြာဗော်ၜါဂမၠိုၚ် (Internet)

အဃောဒှ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်ဆိုအ်ဗ ပရေၚ်ညဳသၟဟ် အကြာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံတ္ၚဲဏံဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံဒေသရး မန် (AMDP) ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် (MNP) ၜါဗော်ဝွံ ကေတ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံ န ကဵုလိက်လုပ်သၞောဝ် အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »