ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ်

Tag Archives: ပရိုၚ်

ပ္ဍဲအရာ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဘိက်လဝ်သက်သဳ ရ ဍုၚ် သီုကုလသမဂ္ဂပါလုပ်

ချေတ်မေန်ထောန် – သွက်ဂွံဒှ်သက်သဳ ပ္ဍဲအရာထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် ဘိက်လဝ် ဍုၚ် ရ ဍုၚ် မလုပ်လၟိဟ်သီုကုလသမဂ္ဂ UN နဒဒှ် သက်သဳနူဍုၚ်သၟာၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် စဳဇန်မံၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဇုက်သုတ်ဍာ်မိတ်

ခတ္တာနန် – ပ္ဍဲအဆံၚ်ဘုံလ္တူ ဌာနသၞောဝ်ဓဝ် (ဌာနစဳရေၚ်သၞောဝ်ဓဝ်) တံဂှ် ဟိုတ်နူဂဇံက်စုတ် သၞာဲဒဴ နူသွာၚ်ပၞာန်ဂှ်ရ ဟွံပေၚ်စိုတ် လ္တူကိစ္စဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဒ္စဵုဒ္စးအာ နကဵုပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဇုက်သုတ်ဍာ်မိတ် (Yellow Ribbon campaing) ဂှ် သေဝ်နေဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်ကဵု ဂကောံသေဝ်နေဝ် မဗၠးၜး တွဵုရးမန်တံ ပံၚ်တုဲ သွက်ဂွံချဳအာနွံ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲကၠာရလေဝ် ရမျှာၚ်လွဟ်သ္ၚိတ်အာ လွာဲဂှ်ဟွံသေၚ် MPC ဟီု

ချေတ်မေန်ထောန် – ယဝ်ရကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် တုဲအာကီုလေဝ် ဒၞာဲဒေသလ္ၚဵုပရေၚ်ပန်ပှော်ဆက်ဒှ်အာမံၚ်တုဲ ရမျှာၚ်လွဟ်သ္ၚိတ်ဒိုအ်အာ လွာဲဂှ်ဟွံသေၚ် ညးနွံကဵုတာလျိုၚ် ဌာန်ဂအုပ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဗၟာ MPC ဟီုရ။

Read More »

သေပ်တေမ်ဗာ ၂၉ ဏံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက် NCA ဂှ် သမ္မတ ပၠောပ်ဂလာန်

ချေတ်မေန်ထောန် – သမ္မတက္ဍိုက်ပ်တုဲ ပူဂဵုအဆံၚ်သၠုၚ်ၚ် လ္ပာ်အလဵုအသဳ ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဇၞော်ဇၞော် ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် မရပ်လွဟ်တံ တ္ၚဲဏံ ညးတံဆဵုဂဗသဳကၠဳရၚ်သ္ကံတုဲ အပ္ဍဲဝိုၚ်သဳကၠဳဂှ်ရ – သေပ်တေမ်ဗာ ၂၉

Read More »

ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဏံ တဆိပ်ၜိုပ်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်သ္ဇိုၚ်သၟဝ်တံ သွက်ဂွံထုဲထံၚ်ကဵုပရေၚ်စုတ်မာဲနွံ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲနဝ်ဝေန်ဗါ ၈ ဏံဂှ် တဆိပ်ညးစၞးနူဗော်မန်တံကီု တဆိပ်နကဵုပူဂဵုတံကီု သုၚ်စောဲလဝ် တဆိပ်ၜိုပ် ဖအိုတ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်သ္ဇိုၚ်သၟဝ်တံ သွက်ဂွံထုဲ

Read More »

ဂကောံတၠဒါန်လ္ၚဵု သၠုၚ်ကဵုအသိၚ်ကွတ်ပရိုၚ် ကုဌာန်ပရိုၚ်ဒေသမန်

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ်တေန်ဗါဏံမံက်ဂှ် နူကဵုဂကောံတၠဒါန်လ္ၚဵု ပံၚ်တောဲကဵု ဂကောံကဵုတန်ဗ္တောန်ကွတ်ပညာ ပရိုၚ် Internews တုဲ သၠုၚ်ကဵုလညာတ်ကွတ်ပရိုၚ် ကု

Read More »

သွက်ဂွံပါဲတိတ်အာ နူကဵုမူဂကာံရပ်လွဟ်ဒးပါလုပ်သီုဖအိုတ်ဏောၚ်ဂှ် အစဳဇန်ဟွံမွဲ ဥက္ကဌ NMSP ဟီု

ချေတ်မေန်ထောန် – ပ္ဍဲအရာ အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သဳကၠဳမံၚ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ပရေၚ် NCA ပွမဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် လ္ပာ်ဂကောံ ရပ်

Read More »

ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု ပဠေဝ်ကဵု ဇိုၚ်ပ္တောံ တဲပ္တောံ ၚ္ၚုဟ်သၟးသၟး

မာံသာၚ်မန် – နူကဵုဌာန ပခိုၚ်ပခိုဟ် ပဠေဝ်ဗ္ဂပ်ဒၟံၚ် ဇိုၚ်ပ္တောံ တဲပ္တောံ(ဍုၚ်ဘာအၚ်) ကၠုၚ်စိုပ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတုဲ ညးဒးစကာမံၚ် ဇိုၚ်ပ္တောံ တဲပ္တောံ နွံမ္ဂး ညးတံ က္လေၚ်ပ

Read More »

ရဲစောဲဂဗုတ် မွဲဝါလေဝ် ဟွံစိုပ်ရုၚ်တုဲ ကိစ္စဂဗုတ်တိကၠအ်ဂှ် ဟဂွံရပ်စပ် စဳရေၚ်ဏီ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကွာန်(၉)တိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ၊ တွဵုရးမန်ဂှ် ဒှ်ကယျာန်ဓဝါတ် ပရူတိကၠအ်တုဲ ရဲကၠအ် ဒးဒုၚ်စောဲဂဗုတ် (၁၉) တလတံ ၜိုန်စိုပ် ရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ကီုလေဝ် ရဲသ္ပအမှု စောဲဂဗုတ်ဂှ် မွဲဝါလေဝ် ဟွံကၠုၚ်ရုၚ်တုဲ နူရုၚ်

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပအပ်ကောန်ဒုဟ် ဂဥုဲၜူမာဲ ကုဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုဟ်ဍုၚ် (၂) တၠ

သၞံၚ်တိုၚ် – နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံသၟတ်သုၚ်စောဲ သွံရာန် ဂဥုဲၜူမာဲ ၂ တၠဂှ် ဂိတုအဝ်ဂေတ် ၂ရ ဏံ ကလေၚ်ပ်အပ် ကဵု ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ် အလဵုအသဳ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဆက်ဆောံ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရ။

Read More »