ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 2)

Tag Archives: ပရိုၚ်

သမ္မတကဵု သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန် သွက်ဂွံဆဵုဂဗ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ချိၚ်တ္ၚဲဟွံဂွံဏီ

မာံသုတ – သွက်ဂွံထပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA မာန် သမ္မတ၊ သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞန်တံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဆံၚ်သၠုၚ်တံ

Read More »

ဘာတန်ဒေါဝ် ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ကောန်ပျူတာ သီုကပေါတ်စက် ဒးအာကမၠတ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ဘာတန်ဒေါဝ် ကွာန်နာၚ်သၠုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် အခိၚ်ဗ္တံကမၠတ်လုပ်အာ ပ္ဍဲဟဒမ်ရုၚ် (ရုံးခန်း) တုဲ ကောန်ပျူတာ သီုကပေါတ်ဆက်စပ်တံ ကၠေံအာရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲကဵုကွာန်သ္ၚိကျာ က္ဍိုပ်ဒမၠ “မန်ဆာန်”ကဵု ပၞာန်မၚ်ကွာန်ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုကွာန်သ္ၚိကျာ(ပ္ဍဲ)၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်ခေါဇာ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်ကျာဂှ် ပၞာန်မၚ်ကွာန်ကဵုက္ဍိုပ်ဒမၠ “မန်ဆာန်” တံ ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက်ညးသ္ကံတုဲ လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်မၚ်ကွာန် ဒး

Read More »

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဒတူလိုၚ်အာအတိုၚ် UNFC ဏောၚ် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီု

သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ကော်ဘိက်လဝ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA ဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒတူလိုၚ်အာအတိုၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဂကောံဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဖျေံလဝ်သ္ကုတ်သွာတ်ဏောၚ် ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန်

Read More »

ရဲဒစဵုဒစးရုၚ်စက်ချးတၟအ်အၚ်ဒၚ်တံဒးဒုၚ်စောဲလဝ်အမှုဂှ် က္လေၚ်ရုပ်သီရုပ်ထောံ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ ဒေသအၚ်ဒၚ် ကိစ္စမိယျဳဋ္ဌေ မဒှ်ဇာတိနူကွာန်သာဲဂြာံ ကေုာံ ကောန်ကွာန်သၞေဟ်ကြုက်ပိတၠတံ တေၚ်ပ္တိုန်လဝ်ဂဗုတ် ကုရဲဒစဵုဒစး ရုၚ်စက်ချးတၟအ်အၚ်ဒၚ် ဇရေၚ်ရုၚ်ဒပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ညးမဆေၚ်ၜါလ္ပာ်

Read More »

ပရေၚ်ပြံၚ်ပဆုဲ ဝန်ဇၞော်ဂီုကၠီု၊ ပယျဵု ဍုၚ်မန်ဂှ် သ္ပဏာဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကာမံက်တိုန် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး

သၞံၚ်တိုၚ် – သ္ဂောံပြံၚ်ပဆုဲဒၞဲါဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ဂီုကၠီုကေုာံပယျဵု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ကၠောန်သ္ပဏာကောံဓရီု ကာ မံက်တိုန် ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂေတ် (၂၁) ဏံတုဲ သ္ပကဵုဏာဒ္တန်ရ။

Read More »

ဘာအလဵုအသဳဗတောန်လိက်မန်ထေက် ညံၚ်ဂွံဗ္တောန်အာလိက်မန်ဂှ် အမာတ်မန်တံနွံပၟိက်

သၞံၚ်တိုၚ် – ပရေၚ်ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် လၟိဟ်ဘာကီု ကွးဘာတံကီု အောန်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ဘာနွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲ ကောန်ဂကူမန်ဂၠိုၚ် ဘာဗ္တောန်လိက်မန်ထေက်တံ

Read More »

အပ်ပြာပ်တဆိပ် ဘာပြုပြေၚ်ဂကောံ/ကမၠောန် ဒၞာဲရာမညဟဝ်တေဝ်

ဂျူမန် – နူကဵုဂကောံစဳပျးတအ် ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကၞာ အပ်ပြာပ်တဆိပ် ဘာပြုပြေၚ်ဂကောံ/ကမၠောန် ဒၞာဲရာမည ဟဝ်တေဝ် လတူဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂေတ် ၁၆ ဏံရ။

Read More »

ပံက်ဂကောံကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲပၠန်ဂတး ၆၈ ဝါ

ဂျူမန် – ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂေတ် စၟတ်တ္ၚဲ ၁၃ ဂိတု၈ – ၂၀၁၅ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ၜဝ် ဘာအံၚ်မေတ္တာ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ပံက််ကမ္မတဳစိုပ်ကဵုတ္ၚဲပၠန်ဂတး မရနုက်ကဵု ၆၈ ဝါ ရုဲစှ်လဝ်ညးအာက္ဍိုပ် ၃ တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဌာနပရေၚ်ပညာဗဟဵုပတိတ်ကဵုအ္စာဘာမန် မွဲဂိတု ၂ ဠက်ဒကေဝ်

နာဲမာန် – တုဲကၠုၚ်ဂိတုအဝ်ဂေတ်ပထမသတ္တဟဂှ် နူကဵု ဌာနပရေၚ်ပညာဗဟဵု ပ္တိတ်ကဵုစရိတ်ဂိတု အ္စာဘာကောန်ဂကူမန် မွဲဂိတု ၂ လက်ဒကေဝ်ရ သာ်ဝွံညးတာလျိုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တအ် လဴကဵုရ။

Read More »