ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 20)

Tag Archives: ပရိုၚ်

ဇၟာပ်သၟတ်မန် စိုပ်အဝဲတံ ဒးလေပ်ကွတ်ပၞာန်သ္ဇိုၚ် ထေက်ရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

ဂျူရဳဆာဲ – ဇၟာပ်သၟတ်မန် ပေၚ်အာယုက် (၁၈) သၞာံတံ ဒးလေပ်လဝ် ကွတ်ပၞာန်သ္ဇိုၚ်ထေက်ရောၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုဂးဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာလဝ် ပ္ဍဲအခန်ကၞာစှေ်တန်ဗ္တောန်မွဲရ။

Read More »

ဂစာန်ကၠောန်မံၚ် ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်ဟီုဏာ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန်

ခတ္တာနန် – သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ ပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် သမ္မတကၟိန်ဍုၚ် ဂိုတ်ဂစာန် ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ရောၚ် ပ္ဍဲတ္ၚဲမကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ် တ္ၚဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပေၚ် (၄၀) သၞာံ ဂိတုမာတ် (၁၉) ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် “ဥူအုမ်မျေအ်” ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ပံက်အသေအဟာန်ဂှ်ရ။

Read More »

အလဵုအသဳကေုာံ NCCT တုပ်စိုတ် သွက်ဂွံချူခၞံ လိက်ကသုက် မူအပြောံမွဲစွံ

မာံသုတ – ကမ္မတဳဓမံက်ရုပ်ရဴပရေၚ်ၜိုပ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ် UPWC ကေုာံ ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် ရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလုံဍုၚ် NCCT တံ ၜါလ္ပါ် ဗွဲကိုပ်ကၠာ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၀) ဂိတုမာတ်ဂှ်

Read More »

စပံက်ဘာမန်ဥတုကညၚ် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် မွဲတ္ၚဲဓဝ်

သၟဟ်သၟန် – ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ၁၃၇၅ သၞာံ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် (၆) မံက်ဂှ် စပံက်အာဘာဗ္တောန်လိက်မန်ဥတုကညၚ် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် မွဲတ္ၚဲဓဝ်ရောၚ်ဂှ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ

Read More »

ပ္ဍဲကဵုဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ကဏ္ဍမဳဒဳယာကိစ္စဇၞော်မံၚ်ရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးသေံ ဟီု

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲကဵုအခန်ကၞာမဳဒဳယာကောန်ဍုၚ်အရၚ် အလန်ဒုတိယ မကၠောန်ဗဒှ် စနူဂိတုမာတ် (၄) ပ္ဍဲၝောံခန်လိက်ပတ် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ် မၞုံပ္ဍဲဍုၚ်ဇၞော်တံၚ်ဂျဳ၊ တွဵုရးသေံဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် မဳဒဳယာ(ပရိုၚ်)

Read More »

ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါသၟာန်လိက် ပရိယတ္တိမန် ရာမညနိကာယ အလုံဒေသရးမန် မရနုက်ကဵု (၃၂) ဝါ

ဂျူရဳဆာဲ – ပေဲါသၟာန်လိက်ပရိယတ္တိရာမညနိကာယ ဆေၚ်ကဵုအလုံဒေသရးမန် ကျာ်ဇၞော်မန် ဂိုဏ်ရာမည နိကာယဂမၠိုၚ်တံ မသ္ကိုပ်သ္ကဂှ်ဝွံ ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁) စဵုကဵု (၃) ပ္ဍဲဘာကျာ်သာသနာ (၂၅၀၀)

Read More »

ပ္ဍဲကဵုပ္ၚံက်ပြံၚ်သၠာဲဏအ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတအ် မုဟိုတ် ဟွံမိက်ဗက်ရော။

လောန်ကၠုၚ် ပွိုၚ်မွဲၜါဂိတုဏအ်ဂှ် ဂွံမိၚ်ကေတ် ဒ္ဂေတ်ပဋိပတ်ကောန်ပၞာန်ဗၟာတအ် ကၠောန်သ္ပဖံက်ပကဝ် အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ဗီုအခိၚ်ဍေံတအ် ကေၚ်အုပ်ဓုပ်လဝ် ဍုၚ်ပၠန်ရ။

Read More »

စသွံတြးပ္တိတ် ကဝးဒွက် “နိဒါန်” သၟာဒယှေ်ဒွက်မန် “လွဳ”

ခတ္တာနန် – ညးတၠရမျာၚ်သၟာဒယှေ်ဒွက်မန် “လွဳ” ဝွံ ကဝးဒွက်ဘာသာဗၟာ အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ် မၞုံယၟု “နိဒါန်” ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၃) ဏံ စသွံတြးပ္တိတ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် နဒဒှ်ကောန်ဂကူမန်တုဲ စုတ်စရၚ်ညိဂှ် ဂကောံဒက်ပ္တန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဟီု

အေမဳအံၚ် – ကောန်ဂကူမန် မၞုံတၞောဝ်ဒတောဝ်မွဲဟေၚ်တံဂှ် လိက်မန်၊ အရေဝ်မန် ၜိုန်ဟီုဟွံဒးကီုလေဝ် ဆီမန်ပါမ္ဂး ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ် နဒဒှ်ကောန်ဂကူမန်တုဲ စုတ်စရၚ်ညိဂှ် ဂကောံဒက်ပ္တန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်အပ္ဍဲဍုၚ်မန်တံ ဆဝ်မ္ၚုဟ်ဗ္တိုက်ဖၟောဝ် ဟီုဂးဏာရ။

Read More »