ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 3)

Tag Archives: ပရိုၚ်

သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် ၜဳသြၚ်လောန်မ္ဂး တွဵုရးမန် ကဵုကရၚ် ဒးဒုၚ်ဘဲဍာ်ဂၠိုၚ်

မာံသုတ – ဖျေံလဝ်အစဳအဇန်သိုၚ်ခၞံကၟိုန်ဍာ် ပ္ဍဲၜဳသြၚ်လောန်ဂှ် တွဵုရးမန်ကဵု ကရေၚ်တံ အန္တရာယ်ဘဲဍာ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဒှ်မာန်မံၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံသွက်ဂွံတီ ရန်တၟံတုဲ ပ္ဍဲကဵု ဂိတု

Read More »

ကၠောန်အခန်ကၞာဗှ်ဗၞုဟ် တ္ၚဲနာဲနလ္လာစုတိ

ဂျူမန် – ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ(တြေံ) တ္ၚဲနာဲနလ္လာစုတိကလိလောန်အာလဝ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အခန်ကၞာ ဗှ်ဗၞုဟ်ရှေ်သှေ် သ္ပကုသဵုပတုဲဒါန်စရိုဟ်ဍာ် ပေၚ် ၉ ဝါ

Read More »

ပွိုၚ်ဍုၚ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်လ္ၚဵု ဍာ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ဖိုဟ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ဟိုတ်နူအသိၚ်ဗြဲဂူဟွံပိုတ်သ္ကုတ် ကေုာံ ဍာ်ဆၚ်နူဒဵုဂှ် ပ္ဍဲတွွဵုရးဍုၚ်မန် ဍာ်ဇၞော်တုဲ စဵုကဵုစိုပ်

Read More »

ဗော်မန်မွဲမွဲလုပ်ပြိုၚ်မာဲ ၅၀ ဒၞာဲပြၚ်ဏောၚ်

ဝံသမန် – ပ္ဍဲကဵုပေါဲရုဲမာဲနဝ်ဗေန်ပါ ၂၀၁၅ ဏံမ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ၂ ဗော်ဂှ် မွဲဗော် ၅၀ ဒၞာဲပြၚ်ၚ် လုပ်ပြိုၚ်အာမာဲရောၚ် ဂွံတီနူညးတာလျိုၚ်ဗော်ညးတံရ။

Read More »

ပေါဲသဳကၠဳ လိက်ကသုက် NCA ဟွံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဏီ

ခတ္တာနန် – ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဆံၚ်သၠုၚ် ဂကောံညးစၞး (SD)ကဵု ကမ္မတဳဓမံက်ရုပ်ရဲ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် UPWC တံ သဳကၠဳ ပရေၚ်လိခ်ကသုက်ထပက်စၟတ်တဲပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ်

Read More »

ပ္ဍဲကွာန်ကအ်ခပဳထဝ် သၟတ်ဗြဴမွဲတၠ ကွဳပၟတ်ဇီုဒးချိုတ်

သၞံၚ်တိုၚ် – အခိၚ်ဗြဲဂူကရိုပ်စှေ်ဒၟံၚ်တုဲကၠုၚ်ဂျူလာၚ် ၁၈ ဂှ် သၟတ်ဗြဴမွဲတၠ ကဵု ကောန်ၚ္ၚာ်သၟတ်မွဲတၠ ညးၜါမွဲကွဳလိုန်ဓါတ် ဝွံ ပ္ဍဲကဵုတတ်ဂၠံၚ် ကွဳပၟတ်ဂှ် ကွဳပၟတ်ဇီုဒးတုဲ သၟတ်ဗြဴမွဲတၠဂှ် ချိုတ်သၠေက်အာလဝဲါဂှ်တုဲ

Read More »

ပေဲါဗှ်လိက်စံၚ် သုတေသနဝၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တြေံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – ပေဲါဗှ်လိက်စံၚ်သုတေသန ပရောဝၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တြေံဂှ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၃)၊ ခ္ဍဲသဳ (၈) မံက်တေံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန် ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုၚ်ရေဝ်နွံရောၚ်

Read More »

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂၠိုက်ဂၠာဲဆဵုဂဗ ဍိုတ်ကၟာၚ်နန် လောန်ကၠုၚ်ၜိုတ်လ္ၚီသၞာံပြၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – အခိၚ်အ္စာသုတေသနဝၚ် ဥူသာန်ဝေန်တံ အာစိုပ်လ္ၚတ်ပရောဝၚ်နန်တြေံ ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန် တုဲကၠုၚ် ဂိတုဂျောန်ဏံဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲဂွံဆဵုကေတ်လဝ်

Read More »

ရပ်ဂွံက္ဍိုပ်ဒမၠဆာန်ဍုၚ် ဂြိပ်တိတ်အာဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်(ခရိုၚ်ထဝဲါ) တမ်ဒပ်လၟိဟ် (၂) ရပ်ဂွံက္ဍိုပ်ဒမၠ ဆာန်ဍုၚ်တုဲ ဂြိပ်တိတ်အာဂှ် ပန်ကဵုလွဟ် ချိုတ်အာပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ရ ဒၞာဲအကြာဂၠံၚ်ခရိုၚ်ထဝါဲကဵု ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

Read More »