ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 4)

Tag Archives: ပရိုၚ်

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂွံ ၂ ဒၞာဲ

သၞံၚ်တိုၚ် – ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဟိုတ်နူလၟိဟ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ဒုတိယအပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒှ်မံၚ်တုဲ ဒၞာဲမာဲဆန္ဒညးစၞးကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ သွက်ပေဲါရုဲစှ်မာဲ ၂၀၁၅ ဏံ ဂွံအာ ၂ ဒၞာဲရ သာ်ဝွံ ဒုသ္ကိုပ်စၞောန်ပညုၚ်

Read More »

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲအလုံဍုၚ်ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ်နကဵုမူ

ဝံသမန်- ညးစၞးအလဵုအသဳကဵု ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ရပ်လွဟ်တံ ပ္ဍဲကဵုလက်ထက်အလဵုအသဳဏံ သွက်ဂွံထပက်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် Nationwide Ceasefire Agreement-NCA ဂှ်

Read More »

ဟွံပဵုကဵုသြန်ဂိတုမ္ဂး သၟာကမၠောန်ၜိုတ် ၃၀ တၠ နုက်တိတ်ဏောၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – သၟာကမၠောန်မမၚ်ဒၟံၚ်ဂုက် ပ္ဍဲဒဒန်သြၚ်လောန် တွဵုရးဍုၚ်မန် ၜိုတ် (၃၀) တၠတအ်ဝွံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်ဏံ ယဝ်ရ ဟွံပဵုကဵုသြန်ဂိတုအောန်အိုတ် (၃၆၀၀) ဒ္ကေဝ်ဂှ်မ္ဂး

Read More »

ကမၠောန်ဏံ ကောန်ဂကူတံ ဒးဘိုၚ်ကၠောန်ထေက်

နာဲအံၚ်ဇၞး (ရုတ်တံၚ်) – ခေတ်တၟိဗွဝ်ကၠံ (၂၁) ဏံ သၟတ်ခေတ်တၟိတံ ဂစာန်ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် သွက်ဂကူမန်ကဆံၚ်ဂွံသၠုၚ်၊ ဂွံက္လိဂွံ အခေါၚ်ဗၠးၜးဂှ် ဗျူဟာညးကဵုညး ဖျေံမံၚ်ပရေၚ်ကမၠောန်ဂတဖၟိုတ်ရ။

Read More »

ထ္ၜးကၠုၚ်တၚ်ဆိုအ်ဗ ပ္ဍဲအရာပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ

ဝဏ္ဏမာန် – တုဲကၠုၚ်တ္ၚဲဂျောန် ၂၅ ဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်တအ်သဳကၠဳကိစ္စပဠေဝ်သၞောဝ် ၝောံပိုဒ် ၄၃၆ (က)ဂှ် ညး စၞးနူ ဒပ်ပၞာန်တအ် ဒစဵုဒစးတုဲ ပ္ဍဲကဵု ၝောံပိုဒ် ၅၉ တၚ်(ဃ)ဂှေ်ဟေၚ် ညးထံက်ဂလာန်ပေၚ်လၟိဟ်တုဲ ဒၞာဲ လညာတ် ‘ပၞာန်’ စၞးဂှ် ‘ပရေၚ်စဵုဒၞာ’ ဒးနွံ သာ်ဝွံ ပဠေဝ်ဏာလဝ်နွံရ။

Read More »

ပေဲါသှ်လိက်အလဵုအသဳသၞာံဏအ် လၟိဟ်သၚ်အံၚ်လိက်သၠုၚ်တိုန်

သၞံၚ်တိုၚ် – ပ္ဍဲစရၚ်အံၚ် ကလေၚ်ပထမအလဵုအသဳ တန်ဍောတ်၊ တန်ဒေါဝ်၊ တန်ဇၞော်တံဂှ် ပ္ဍဲသၞာံဏံ လၟိဟ်ပရေၚ်အံၚ်ဇၞး သၠုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ရောၚ် အ္စာလိက်တံဟီုရ။

Read More »

သၞာံ ၂၀၁၆ တေံ ဒေသတ္ကံခၟိုၚ်ညံၚ်ဂွံစကာပၟတ်အလဵုအသဳဂတာပ် ဖန်ဇန်မံၚ်

သၞံၚ်တိုၚ် – သၞာံ ၂၀၁၆ တေံ ညံၚ်ဂွံဂတာပ် သွက်ဂွံသုၚ်စောဲပၟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုၚုဟ်မးအလဵုအသဳမာန်ဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် ဒေသတ္ကအ်ခၟိုၚ် စဗ္စူတောဲကၠောန်ဒၟံၚ်တိုၚ်ပၟတ်တအ်ယျရောၚ် ဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ

Read More »

ကွးဘာမန် နုက်တိတ်လၟိဟ်ကဵုစှော်ကီုလေဝ် ဘာတန်ဒေါဝ်ဂကူမန် ဍုၚ်လၟိုၚ် လၟေၚ်သၞာံဟွံလီု ဗ္တောန်မံၚ်ဖိုဟ်

သၞံၚ်တိုၚ်-ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဝွံ ဘာပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန် တန်ဒေါဝ် ဍုၚ်လၟိုၚ်ဂှ် လၟိဟ်ကွးဘာ ၜိုန်ရ နူက်တိတ်အာ

Read More »

ဗော်ညးဗြဴ (မန်) လုပ်ပေဲါပြိုၚ်ရုဲမာဲ (၁၅) တၠရောၚ်

သၞံၚ်တိုၚ်-နကဵုဗော်ညးဗြဴ (မန်) ဖျေံသ္ဇိုၚ်ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်တအ်ဝွံ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံမ္ဂး သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်အာပ္ဍဲတွဵုရး ကေုာံ ရးဒေသဇၞော် (၃) ဂှ် ရုဲစှ်လဝ်အလံၚ်ညးစၞး (၁၅) တၠ

Read More »