ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ်

Tag Archives: ပရိုၚ်

တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် တၞီလုပ်လၟိဟ်ပ္ဍဲတွဵုရး ကောန်ၚာ်မံၚ်ဘာ အောန်အိုတ် ဂး

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ကောန်ၚာ်မၞုံအာယုက်အကြာ ၅ သၞာံကဵု ၁၇ သၞာံတအ်ဂှ် တိုန်ဘာအောန်မံၚ်ဗွဲမလောန်တုဲ ကောန်ၚာ် ၆၄ က္ဍိုပ်ကၠံဟေၚ် တိုန်ဘာမာန်အိုတ်ရောၚ်ဂှ် နူဂကောံ UNICEF ရုၚ်လစှေ်ပ္ဍဲမတ်မလီု မစ္စစ် Anne-Cecile Vialle ဟီုဏာပ္ဍဲ ဂိတုဂျူလာၚ် ၂၅၊ တ္ၚဲစၟတ်သမ္တီ UNICEF ဍုၚ်မတ်မလီုပေၚ် ၁၀ သၞာံ ကၠောန်ဗဒှ်ပ္ဍဲ ၚိုဲမိုဝ် ဟို၀်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရ။

Read More »

ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၇ ဏံမ္ဂး ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ UNFC တံ ၄ တၠ ဆဵုဂဗရၚ်သ္ကံရောၚ်

ဥက္ကဌအေန်ဗာန်ဠ က္ဍိုက်ပ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အဆံၚ်လ္တူ ၄ တၠ နူ UNFC တံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် ၁၇ ဏံမ္ဂး ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ (ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်) ဇရေၚ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်တေံရောၚ် ရဴဝွံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု သ္ဂုတ်သွာတ် နူကောံဓရီုကာမံက်တိုန် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာ UNFC တုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

မူဝါဒမ္ဂးဂကောံဟွံဂွံဒေံါပန်ပှော်လေဝ် နွံကဵုအခေါၚ်တိုန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံကီုဂှ် ဒုၚ်တၠုၚ်ဗွဲမမိပ်စိုတ် နာဲဟံသာဟီု

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ)ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟဂွံဒိုအ်ပန်ပှော်တံလေဝ် ဂွံအခေါၚ်တိုန် သီုဖအိုတ်ဏောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဖျေံလဝ်မူဝါဒဏံဂှ် ဒှ်တၠုၚ်လအာခိုဟ် သွက်ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ဒုၚ်တၠုၚ်ဏာဗွဲမမြဟ်စိုတ် သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဂကောံ UNFC ဟီုဂးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ဂကောံ EAO’s ဖအိုတ်ထေက်ကဵုဒးဂွံအခေါၚ်တိုန် ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဏောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလလောၚ်ပ္တိတ်လစွံစိုတ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) ညံၚ်ဂွံနွံကဵုပရေၚ်အံၚ်ဇၞးဍိုက်က်ပေၚ်ၚ်ဂှ် ဂကောံ (Ethnic Arms Organizations-EAO’s ) ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရပ်လွဟ်လုပ်ဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် (သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဝှိဒ္ဒရဴဒဳမဵုကရေဇြဳ မဍိုက်ပေၚ်ကဵုအခေါၚ်အဆံၚ်တုပ်၊အခေါၚ်ဖန်ဖက် ပရေၚ်ကံကုသိုလ်ဇကုဇကု) အိုဿီုတံ ဒးနွံကဵုအခေါၚ် တိုန်စိုပ်သဳကၠဳ ကီုဏောၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္တိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး ပရေၚ်လစွံစိုတ်မွဲတၞး နစၟတ်တ္ၚဲ ဂျူလာဲ (၂) ရ။

Read More »

ဂလာန်အာတ်မိက် သွက်ဂွံဗဒိုအ်အစဳဇန်ပ္တိတ်စရၚ်သ္ၚိကၟိန်ရဲဆုဲပြံၚ်ဂှ် စွံလဝ်နဒဒှ် တၚ်စၟတ်သမ္တီ ကၠတ်ထဝ်

ဂလာန် “ ဖ္တိုက်ဖအောဝ် ညံၚ်ဂွံဒိုအ်ကဵုကိစ္စ ပ္တိတ်စရၚ်သ္ၚိကၟိန်” နူဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥူ ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တွဵုရး AMDP ဒေသမာဲ လၟိဟ် (၁) တ္ကံခၟိုၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီုပကတိလၟေၚ်ဒုတိယ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယ တ္ၚဲပထမတေံဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲတတိယ (ဂျောန် ၂၉) ဂှ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် သွက်ဂွံဂိုၚ်စွံလဝ် နဒဒှ် တၚ်စၟတ်သမ္တီကၠတ်ထဝ်ရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ရန်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတုဲ ဂကောံမှာဇန်မန်နာနာတအ် ဓရီုသဳကၠဳရၚ်သ္ကံဏောၚ်

ဂကောံမန်နာနာဂမၠိုၚ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပံၚ်ကောံညးသ္ကအ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျုလာဲ (၂) မံက်တေံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ “ပေါဲဆဵုဂဗချပ်ဓရီု သွက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ” ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ ပ္ဍဲၝောံခန်ပိုၚ်ခေတ် အရာပ်မြဟ်သာယေန် ဍုၚ်မတ်မလီုဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Read More »

ဗ္ဒိုပ်ဇူဒီု ဟွံဒုၚ်စၞောန် နွံဒၟံၚ်ပ္ဍဲဂၠးအရှာံကျာ်ဣသိယဵုတံဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဂိတု ညံၚ်ဂွံဒှ်ပလီု ကဵုလဝ်စၞောန်

ပ္ဍဲဂၠးအရှာံကျာ်ဣသိယဵုဂှ် ဗ္ဒိုပ်ဇူဒီုလ္ၚဵုလ္ၚဵု သိုၚ်လဝ်အတိုၚ်စၞောန်ဟွံသေၚ်တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲဂိတု ရိုဟ်ပလီုညံၚ်ဂွံတုဲဂှ် ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအံၚ်ကိုဝ် နူဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်သာသနာကဵုပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် ကဵုလဝ်စၞောန် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၂၇) ဂှ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် သၟတ်နိဿဲဂဥုဲၜူမာဲ နွံၜိုတ် ၇၀% ဣရ HURFOM ပ္တိတ်လဝ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်

အတိုၚ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဌာန်ဒ္တန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ပ္ဍဲဍုၚ်မန် HURFOM ပ္တိတ်လဝ် မၞုံယၟု “ဂဥုဲက္တၚ်ၚ်ဂမၠိုၚ်၊ပွမဓမံက်ပ္တိုန်ပြသၞာ ကိစ္စနိဿဲဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဗော်မၞိဟ်မန် (ဆေးခါးများ၊ မွန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွၚ်းရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ပြဿနာများဖော်ထုတ်ခြၚ်း)” ဂှ်မ္ဂး ကာလဂတမတ်လၟုဟ်ဏအ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲ သၟတ်ဂမၠိုၚ် မနိဿဲမံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ဒှ်တိုန်ဒဵုကဵု ၇ဝ က္ဍိုပ်ကၠံဣရ သာ်ဝွံ

Read More »

ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု သ္ၚိတူအာမွဲမ မၞိဟ်ချိုတ်မွဲတၠ

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၇ ဖါနူဂယး အခိၚ် ၜိုတ် ၉ နာဍဳ ကဝက် သ္ၚိမွဲမ နွံပ္ဍဲဂၠံၚ် (ပုလဲ) အရပ် (မရမ်းကုန်း) ဍုၚ်မတ်မလီု တူအာတုဲ မၞိဟ်တြုံ အယုက် ၃၅ မွဲတလ ချိုတ်အာကရောံပၟတ်ဂှ်ရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ဂတဵုမုက်စၞောန်ဂၠံၚ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုစုတ်လဝ်သီုလိက်မန်ဂှ် ဗစူအာ ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်မံက်ဏံရောၚ်

ဂကောံဖောအ်ဗြေဝ်မဟာဇန်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကဵုဂကောံလဟဵုဍုၚ် (စည်ပၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်တံပံၚ်တောဲတုဲ ဂတဵုမုက်စၞောန် ဂၠံၚ်(လမ်းညႊန်ဆိုၚ်းဘုတ်)တၟိ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုစုတ်လဝ်သီုလိက်မန်ဂှ် ဗစူအာပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် မံက်ဏံရောၚ် ဂွံတီ ကေတ်နူညးတာလျိုၚ်တအ်ရ။

Read More »