ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 2)

Tag Archives: ပရိုၚ်

ဂကောံဒမၠမန် က္ဍိုပ်အလောန်၊အသိုၚ် မချဳဒၟံၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာတေံ စဳဇန်မံၚ်သွက်ဂွံဖျေံလွဟ်

ဂကောံဒမၠ အလောန်ကဵုအသိုၚ် ကောကဵုဒေံၜါ က္ဍိုက်ပ် ချဳဒရာၚ်မံၚ် ပ္ဍဲဒေသရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ တွဵုရးမန်ဂှ် ခြာဟွံလအ် လုပ်ဖျေံလွဟ်ဏောၚ်ဒှ်တုဲ လၟုဟ်စဳဇန်မံၚ်ဖိုဟ် ရဲဒေသတအ်ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်ပေါဲဆဝ်မ္ၚုဟ် သွက်ဂွံဒ္စဵုဒ္စး ဗ္တိုက်ပ

ဂိတုဂျောန် ၂၆ ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲဗ္တိုက်ပလီု ဂဥုဲၜူမာဲ အလုံဂၠးကဝ်ဏောၚ်တုဲ စိုပ်တ္ၚဲဂှ်မ္ဂး ဇာနှိက်သၟတ်မန် (ရေဝ်) ကီု၊ခမဳသၚ်ဇၞော်ဇၞော်ကေုာံ သၚ်သၟတ်မန်ကီု က္ဍိုက်ပ်တုဲ ကၠောန်အာ ပေါဲဒ္စဵုဒ္စး ဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္မတဳဖန်ဇန်ပေါဲဒ္စဵုးဒ္စး ဂှ်ရ။

Read More »

ညးတာလျိုၚ်သုတေသနဝၚ်မန်လ္ၚဵု ဟီုဂရိုဟ်ပါ်ပဲါကၠုၚ် လ္တူဥူသာန်လေန် ဟီုတိုန်ကလေၚ်ဟံၚ်ခၞိၚ်

လ္တူဂလာန်ဥူသာန်လေန် ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုခ္ဍဲသဳဏံ ကလေၚ်ဟံၚ်ပ္တိုန်ခၞိၚ် ဓမ္မစေတဳဒဵုစိုပ်ကုန်ပၠန် ရောၚ် အကြာသတ္တဟဏံ ဟီုပ္တိတ်လဝ်နွံမံၚ်ဂှ် သွာၚ်ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်လ္ၚဵု ဟီုဂရိုဟ်ပါ်ပဲါကၠုၚ်နွံရ။

Read More »

ဗက်ကဵုဒါန်ခတဵုတၟံ ကုကွးဘာ ဘာကေါန်ဂကူမန်

ဒဒှ်ရခတဵုတၟံ လုပ်ဒၟံၚ်အဝေါၚ်ဏီဂှ် မိက်ဂွံကဵုတီကီု၊ ကွးဘာမန်တအ် ခရိတ်ခတဵုတၟံအိုတ် ဂွံသက်သာကီုရန်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၀ ဂှ် ဗက်ကဵုဒၟံၚ်ဒါန် ခတဵုတၟံကဵုသတ်ဒကှော် ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန် ဣရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ပ္ဍဲ UNA ဗော်မဇၞးလဝ်မာဲတအ် သီုသ္ပစၞးဗော်ဟွံဇၞးမာဲတအ်တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတေံဏောၚ်

လညာတ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် (ကောန်ဂကောံ UNA) မကျလဝ်မာဲ ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တအ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံပါကီုဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မဇၞးလဝ်မာဲတအ် သ္ပစၞး ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတေံကီုဏောၚ် ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ် နူကောန်ဂကောံ UNA ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာတိ ဒေသမန် နူ HURFOM တရးပ္တိတ်

ဂကောံမှာဇန်ကေုာံ ရဲသၟာဗ္ၚ နွံပ္ဍဲဒေသမန်တအ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပေါဲသဳကၠဳလှာဲဂတးလညာတ် တုဲကၠုၚ်တေံ လ္တူ သွဟ် သ္ဂုတ်သွာတ် တိတ်ကၠုၚ်နွံပေါဲသဳကၠဳတအ်ဂှ် ပကောံကၠေံ နဒဒှ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဖအောဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ဆေၚ်ကဵုအခေါၚ်အရာ တိဗ္ၚတုဲ နူဌာန်ဒ္တန်ဒက်ပ္တန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ပ္ဍဲဍုၚ်မန် တက်တရးပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် တတိယသတ္တဏအ်တုဲရ။

Read More »

တိ ဗ္တဳ နူကဵုမာၚ်တၟံ Long Life ဇွောဝ်စှေ်ကၠုၚ် ကရောံဍာ်ကြုၚ်တုဲ ဍာ်ဇၞော်ကလိုပ်မံၚ်

လ္ပာ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်တေံ သတ္တဟတုဲကၠုၚ်ဏအ် ဗြဲဇၞော်ရိုပ်တုဲ တိ ကဵု ဗ္တဳ နူကဵုမာၚ်တၟံ Long Life Aggregate Mining Co.Ltd တေံ ဟိုတ်နူဇွောဝ်စှေ်ကၠုၚ် ကရောံဍာ်ကြုၚ်ဂှ်ရ ကြုၚ်ကွာန် (ဥတ္တံတား) တိ ဗ္တဳဆိုအ်ကၟာတ်အာတုဲ သ္ၚိကေုာံ တိဗ္ၚတအ် ဍာ်ကလိုပ်အာရ။

Read More »

တမ်ဒပ်ပၞာန် ၈၁ လုပ်သီသၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ခရိုၚ်သဓီု ပ္ဍဲကွာန်ကံသိုက်

သၞေဟ်ကၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မပံက်စွံပ္တန်လဝ် ဒၞဲါပါၚ်ဂၠံၚ်ကွာန်ကံသိုက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် လ္တူဂၠံၚ်ကွဳစက် ရမ္မဝတဳဂှ် ဂိတုဂျောန် ၁ရ အခိၚ်လ္ဒောဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် ၁၂ နာဍဳကဝါ်ဂှ် တမ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ၈၁ နူကဵုလ္ပာ်ဟပၠၚ် (ဇာသပြၚ်) လုပ်သီဏာရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုခရိုၚ်သထီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Read More »

ကောံဓရီုပကတိ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယဂှ် ဂိတုဂျောန် ၂၇ တေံ ကၠောန်အာဏောၚ်

ကောံဓရီုပကတိ လၟေၚ်ဒုတိယ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယဂှ် စိုပ်ဂိတုဂျောန် (၂၇) တေံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပအာ ပ္ဍဲၝောံခန်ကောံဓရီု ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဂှ်ဏောၚ် ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲကွာန်အၜဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဒှ်အမှုပရံကာမကုကောန်ၚာ်

ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၁) ပယာံ တ္ၚဲစေၚ် ၜိုတ်ပိနာဍဳကဝက် (၃း၃၀) ပ္ဍဲကၠအ်ထ္ၜိုတ်မွဲ သမၠုၚ်ကျာကွာန်အၜဝ် (ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်) ဂှ် ၚာ်ဗြဴ အဝဲ (၉) သၞာံ ကွးဘာတန်မူလ ဒးဒုၚ်ပရံကာမကဵု နာဲမေန်ဥူ (က) အဗု အယုက် (၂၄) သၞာံ ဒၟံၚ်မွဲကွာန်ရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »