ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 29)

Tag Archives: ပရိုၚ်

ပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ဂှ် ဂကောံမဟာဇန်တံလေဝ် ဘိုၚ်ကဵုကီုညိ အလဵုအသဳ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

အိုက်သာၚ် – ပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA သွက်ဂွံပဒိုအ်ထောံ ပဋိပက္ခလွဟ် အကြာအလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ သ္ဂောံဒှ်ပြဟ်ဟ်ဂှ် ဂကောံမဟာဇန် မချဳဒရာၚ်မံၚ် ပရေၚ်မၞိဟ် နာနာတံလေဝ် ဗိုၚ်သဳကၠဳ ဗိုၚ်ဂစာန်ကဵုကီုညိ နူအလဵုအသဳ ဖ္တိုက်ဖၟောဝ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ်ရ။

Read More »

သဳကၠဳကၠုၚ်မံၚ် ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ကီုရလေဝ် ဆက်ဒှ်မံၚ် ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ်

အိုက်သာၚ် – သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် NCA ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ပထမသတ္တဟဂှ် အလဵုအသဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်မံၚ် ညးသ္ကအ်ကီုရလေဝ် လ္ပာ်တွဵုရးသေံဇၞော်တေံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ဖိုဟ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။ “ဒပ်အလဵုအသဳဂှ် ထ္ၜးဟိုတ်ပသောၚ်တိဍာ်တုဲ ချဳဒရာၚ်မံၚ်ရ။ အခါဒပ်အလဵုအသဳ ချဳဒရာၚ်ဂှ် ဂွံကဵုသမ္တီ ဂွံကဵုပရိုၚ်ဂှ် ဟွံမွဲကၠုၚ်မွဲလှေ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ အထေၚ်ဗၠေတ်ကၠုၚ် ညးသ္ကအ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ရ။ တုဲပၠန် ညောန်လုပ်ကဵု ကာလပေါဲရုဲမာဲယျတှေ် မၚ်မွဲ ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် ခိုဟ်အိုတ်ရ။ ချဳဒရာၚ် အာကၠုၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံစၠောံပရိုၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် ဒှ်အဓိက” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်သာၚ်ဠ နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး နူ RCSS (ကံၚ်ဇြဳက္လေၚ်ပ္တန်ရးသေံ) ဟီုရ။ လ္ပာ်ဒေသ မပ္တံကဵု ကောန်ဟိၚ်၊မာဲပန်၊ ဃဝ်လာမ် …

Read More »

လာၚ်ကွဳစက် မဂြိပ်မံၚ် လ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲ အခါစိုပ် သ္ကုတ်မတ်မလီုကဵု ရေဝ်ဂှ် ဒးဒမၠ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ကွဳစက် ဖ္ဍိုက်ရဲအာတရဴဂမၠိုၚ် မဂြိပ်ဒၟံၚ် နူလ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၁၅ ပယာံသ္ဂာဗ္တံလောန် စိုပ်ညောန်ကဵု ကွာန်သၞေဟ်ဇုက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (ဂၠံၚ်ကွဳစက် မတ်မလီု ကဵု ရေဝ် ဒၞါဲ တိုၚ်မာၚ် ၈၂/၆)

Read More »

လာၚ်ကွဳစက် မဂြိပ်မံၚ် လ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲ အခါစိုပ် သ္ကုတ်မတ်မလီုကဵု ရေဝ်ဂှ် ဒးဒမၠ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ကွဳစက် ဖ္ဍိုက်ရဲအာတရဴဂမၠိုၚ် မဂြိပ်ဒၟံၚ် နူလ္ဂုၚ်ကဵုဓဝါဲဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ သေပ်တေမ်ဗာ ၁၅ ပယာံသ္ဂာဗ္တံလောန် စိုပ်ညောန်ကဵု ကွာန်သၞေဟ်ဇုက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေ

Read More »

ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ရေဝ် ဂၠိုက်ဂၠာဲသီဂွံ လွဟ်လက်နက် မဆက်စပ်ကဵု ဂကောံဒမၠ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၃ မံက်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ သၞေဟ်ကၚ် ဒဒန်ဇၞော်ရေဝ် ရပ်ဂွံမၞိဟ်ၜါတလ နူကဵုဂကောံဒမၠ နာဲမန်ဆာန် မက္ဍိုက်ပ် ချဳဒရာၚ်မံၚ် သ္ကုတ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ၊တွဵုရးမန် ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲ သီဂွံဒၟံၚ် လွဟ်တံဆက်က် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညး မညောန်ကဵု ဗွိုၚ်မဆေၚ်စပ်တံရ။

Read More »

စိုပ်ကာလပေါဲရုဲမာဲမ္ဂး ဒပ်ၜါလ္ပာ်တံ ညံၚ်ဂွံဆက်စၠောံပရိုၚ် ညးသ္ကအ်ဂှ် RCSS ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

ချေတ်မေန်ထောန် – ကာလ စိုပ်အခိၚ် ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံမ္ဂး ညံၚ်ဟဂွံဒှ် ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် ဒပ်အလဵုအသဳကဵု ဒပ် RCSS တံ ညံၚ်သ္ဂောံ စၠောံပရိုၚ်ညးသ္ကအ်ဂှ် နူကဵု RCSS (ကံၚ်ဇြဳက္လေၚ်ပတန်ရးသေံ) ဟီုဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏာရ။

Read More »

အခိၚ်ကော်ဘိက် ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် AA ကဵု MNDAA ဟွံမံက်ဏီတုဲ ဟွံကဵုအခေါၚ်လုပ် ပ္ဍဲ NCA ဝန်ဇၞော်ဥုအံၚ်မေန်ဟီု

ချေတ်မေန်ထောန် – အခိၚ်အလဵုအသဳ သမ္မတ ဥုတိၚ်သိၚ် တိုန်ကၠုၚ်တုဲ ကော်ဘိက် ကိစ္စ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလုံဍုၚ်ဂှ် ဒဒှ်ရ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA ကဵု ဒပ်မဟာမိတ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ MNDAA နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂှ် အလဵုအသဳ ဟွံတီလဝ်တုဲ ဟွံဂွံအခေါၚ် ပါလုပ် ပ္ဍဲ NCA ရ သာ်ဝွံ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥုအံၚ်မေန် ဒုဥက္ကဌ ကမ္မတဳ ဓမံက်ရုပ်ရဴ ကလောန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကၟိန်ဍုၚ် UPWC ဟီုရ။

Read More »

ပေါဲပြိုၚ်လိုန် ကွဳလိုန် တရဴကန္တာတာဇမ္ၚောဲ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

ခတ္တာနန် – ရန်ကဵု ရဲဗက်စပရေၚ်ထတ်ယုက် နကဵုကွဳလိုန် အပ္ဍဲတွဵုရးမန်တံ သ္ဂောံဖေါအ်ဗြေဝ် ထတ်စောံတိုန်တုဲ နကဵုအစဳဇန် အလဵုအသဳ တွဵုရးမန် နူကဵု ဂကောံဝေၚ်ဒြဟတ်/ကာယ သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ ၁၃ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေဲါပြိုၚ်လိုန်ကွဳလိုန် တရဴကန္တာ တာဇမ္ၚောဲ (ဗၞတ် ၄၇ မိုၚ်- ရ၅ ကဳလော) ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ။

Read More »