ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 4)

Tag Archives: ပရိုၚ်

သွက်ဂွံသဳကၠဳကဵုဂကောံ UNFC ဂှ် ဘိက်လဝ်ၜိုတ်အဒေါဝ်ဂိတုဏအ် ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ဂး

ၜိုတ်ကဝက်ဂိတုဏအ်မ္ဂး သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံကံၚ်ဇြဳဝှိဒ္ဒရဴ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် မညဳသာသၟဟ်န် UNFC ဂှ် ဘိက်လဝ်နွံ သာ်ဝွံ ဥူလှမိုၚ်ယှိုဲ ညးအုပ်ကာ ဆာပ်ကမ္မတဳ လၟိဟ် (၂) သၟဝ်ဂကောံပဠေဝ်ပဠေတ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ နူသမ္မတကၟိန်ဍုၚ် ပံက်စွံလဝ် အရၚ်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံဟဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီဂှ် ဂးရ။

Read More »

သွက်ဂွံဆဵုကဵု ညးက္ဍိုပ် UPDJC ဂှ် UNFC ဗလးဏာညးစၞးဏောၚ်

စပ်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ်တုဲ သွက်ဂွံ အာသဳကၠဳသၟာန်သၟုက် တၚ်နၚ်သောဲသောဲဗြောဲဗြောဲ ကုညးက္ဍိုပ် ကမ္မတဳပံၚ်ၚ်တောဲပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် UPDJC ဂှ် ခြာဟွံလအ် နူ UNFC (ကံၚ်ဇြဳဝှိဒ္ဒရဴ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် မသၟဟ်န်) ဖအောဝ်ဗလးဏာ ဂကောံညးစၞး မွဲဂကောံဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကိစ္စဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် ဂိတုဂျုန်အိုတ်ဟေၚ် ဒးပလံၚ်စရၚ် ကုရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဏောၚ်ဂး

စရၚ် အ္စာတြုံ အ္စာဗြဴ ၊ ကွးဘာတြုံတြုံ ဗြဴဗြဴ ကေုာံလၟိဟ်ဘာ ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် ဂိတုဂျုန်အိုတ်ဟေၚ် ဒးပလံၚ်စရၚ် ကုရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန်ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ရဲဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်တအ် ထ္ၜးဆန္ဒဒ္စဵုဒ္စး ကုကမၠောန်ကၠောန်ပ္တိတ်တၟံ Long Life

ကမၠောန်ကၠောန်တၟံ ကမ္ပနဳ Long Life Aggregate Mining Co.Ltd နွံဇရေၚ်ကွာန် (ဥတ္တံတား) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်၊ တွဵုရးမန်ဂှ် ဒိုအ်ကဵုညိ ရုပ်ကဵုညိ သာ်ဏအ် ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် (၅) ဂှ် ကောန်ဒေသ ၜိုတ် (၅၀၀) တအ် နူကဵုကွာန် (ဥတ္တံတား) ဇက်ထ္ၜးဆန္ဒ ကညာၚ်ဒ္စဵုဒ္စးအာ ဒဵုကဵုစိုပ် ဒၞါဲကမ္ပနဳတၟံတေံရ။

Read More »

ကုညးမၜက်ၜေတ်တအ်ဂှ် အတိုၚ်ဥပဒေကိုန်အစဳဇန်ဂှ်ဟေၚ် ရၚ်တၠုၚ်အာဏောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်န်ဇၞော်မန်ဟီု

ဍုၚ်မတ်မလီု သွက်ဂွံကျေဝ်ဂေါဝ်သာယေန်တိုန်ဂှ် အတိုၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဂှ်ဟေၚ် ပသောၚ်သၟးအာ ကုညးၜက်ၜေတ် တအ်ဂှ်ဏောၚ် ဥူမေန်န်ဥူ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲကောံဓရီုကာတၟေၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဂှ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံသ္ပကောံဓရီု အလုံကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စဳဇန်မံၚ်

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်ကီု၊ ဂကောံမှာဇန်မန်တအ်ကီု ဗ္ၜတ်အစွံ (အချိုး) ညးကဵုညး ပါလုပ်တုဲ ခြာဟွံလအ် ကောံဓရီုကောန်ဂကူမန်မွဲ ညံၚ်ဂွံကၠောန်သ္ပမာန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စဳဇန်မံၚ်ဖိုဟ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံဗ္တောန်လိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဟွံမွဲပ္ဍဲဇုတ်ဓရံၚ်ပရေၚ်ပညာဏီ

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဝွံ အတိုၚ်လၟေၚ်ဗ္တောန် ဇုတ်ဓရံၚ်ပညာ ဘာအလဵုအသဳမ္ဂး ကဏ္ဍလိက်ပတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဟွံပါလုပ်ဏီတုဲ ပ္ဍဲကာလ မ္ၚးနူအခိၚ်ဘာဂှ်ဟေၚ် ဒးဗ္တောန်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပွမပ္တိတ်ဓါတ်လလဳနကဵုချးတၟံဂှ် ဒိုအ်ထေက်ရ ကျာ်ဇၞော်ကွာန်နှေဟ်ဍုၚ် ဟီု

ကိစ္စပ္တိတ်ဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ နကဵုချးတၟံဂှ် ရဲဒေသကဵု တလပညာတအ် ဒ္စဵုဒ္စး ဒၞါတာဒၟံၚ် ဂၠိုၚ်ကဵုဝါရတှေ် နကဵုကမ္ပနဳ ရုၚ်စက်တိဗိလာတ်မတ်မလီု MCL ဏအ် ဒိုအ်ကဵုထေက်ရ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဂျုန် (၁)မံက် အဃောဆဵုကဵု ညးစၞးကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်ဂှ် ကျာ်ဇၞော် ဘာကွာန်နှေဟ်ဍုၚ် ဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးမန် ဟီုမြော်ဏာ ဂလာန်သာ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဂိတုအဝ်ဂါတ်ဏံ ပံက်ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ကဆံၚ် Diploma in Buddhism ပ္ဍဲဘာရာမညရဋ္ဌရောၚ်

သၞာံ၂၀၁၆ ဂိတု August ဏံ သွက်ဂွံပံက်ဘာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ကဆံၚ် Diploma in Buddhism ပ္ဍဲဘာရာမညရဋ္ဌဂှ် ဂကောံသၚ်ရာမညနိကာယ ကေုာံ တၠဂုဏ်အ္စာသဳလစာရတအ် စဳဇန်မံၚ်ယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ခေတ္တပါမောက္ခ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တၠဂုဏ်အ္စာပါလရာမည ဘာတိုက်လိက်ပရိယတ္တိဝေဒဳဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »

ကိစ္စကောန်ကွာန်ပါၚ်မၚ်ဂၠန် ၂ တၠဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ်ဟွံဒှ်ဗဗွဲဓရ်မ္ဂး ဆက်ကၠောန်ပေဲါရာဒနာမိက် ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်ဏောၚ်

ညးဒးဒုၚ်ပန်ဂစိုတ် ကောန်ကွာန်မၚ်ဂၠန် (၂) တၠဝွံ ပေၚ်အာ (၃) ဂိတုကီုလေဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဂဗုတ် ဟွံပြေပြံၚ် ဏီတုဲ တၠဂုဏ်အ္စာ/ခၟဳသၚ်တံကဵု သၟတ်ဂမၠိုၚ်တံ ပံၚ်ကောံတုဲ ကၠောန်ဏာပေဲါရာဒနာမိက် အလန်တတိယ ပ္ဍဲကဵု ကျာ်သာၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တုဲ သွက်ဂွံဆက်ကၠောန်အာ ပေဲါရာဒနာမိက် ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်နွံဏောၚ် ညးက္ဍိုက်​ပ်​ကၠောန်ပေဲါရာဒနာမိက်တံဂးရ။

Read More »