ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပိုၚ်နန်

Tag Archives: ပိုၚ်နန်

ကွဳလိုန်ဓါတ် ၅၈ မ သီဂွံလဝ်နူဝိုၚ်စာၚ်ဂှ် သ္ပဂြပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်

ရပ်ဂွံလဝ်မၞိဟ်လံၚ်ပေါဲစာၚ် ၁၀ တၠ ပ္ဍဲကွာန် (ကျုံဟော်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်တုဲ ကွဳလိုန်ဓါတ် ၅၈ မ မဒှ်သက်သဳဂှ်လေဝ် ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵုတၠဂှ်ရ သီသ္ပထောံဂြပ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ (ဌာနစုမႉး ရဲအုပ် အောၚ်သူ) နူ(မှုခၚ်းနှိမ်နှၚ်းရေးဌာန) ခရိုၚ်သဓီု ဟီုရ။

Read More »

ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၄ မံက်ဏံ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ပကောံဓရီု လၟေၚ်သတ္တမရောၚ်

ကောံဓရီုလၟေၚ် အလန်သတ္တမ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယဂှ် ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ ၄ မံက်ဏံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပအာပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးရောၚ် ဒဝ်တေန်အိ ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL လ္ၚတ်လဝ် EIA,SIA ဂှ် ကောန်ဒေသတံ ဟွံဒုၚ်တဲ

နူကဵုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်လဝ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် စပ်ကဵု EIA အကာဲအရာ ဇီုကပိုက်ပွဳပွူသဘာဝ ကေုာံ SIA အကာဲအရာဇီုကပိုက်ပွဳပွူမၞိဟ်တုဲ ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် ပေါဲသောၚ်က္လးဂှ် ကောန်ဒေသဒဵုသာဲတံ ဒုၚ်တဲဟွံမာန် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ညံၚ်သ္ဂောံရပ်စပ်ကေတ်အရေဝ် ကုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဂှ် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ရောၚ်

သီုကဵုဟွံက္လိဂွံအခေါၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ဓါတ်လလဳကၟိန်ဍုၚ်ဏီ ကိစ္စရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL တံ စကာသုၚ်စောဲဒၟံၚ် ဓါတ်လလဳ ၄၀ မဂ္ဂါဝါတ်ဂှ် နူဌာနမဆေၚ်စပ်တံ ညံၚ်ဂွံကေတ်ကဵုအရေဝ်မာန် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီလဝ် နူဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌ ကမ္မတဳကိုန်အစဳဇန်ကေုာံပရေၚ်ပိုန်ဂြပ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံဖန်က်ပရေၚ်ကေၚ်ကာမန်ဂှ် ခါန်ကၞက်စွံကဵု ဝန်ဇၞော်မွဲတၠကီုညိ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ ညံၚ်မခါန်စွံလဝ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် သွက်ဂကူတၞဟ်ဟ်ကီု သွက်ပရေၚ်ကေၚ်ကာ ကောန်ဂကူမန်လေဝ် ခါန်ကၞက်စွံကဵု ဝန်ဇၞော်မွဲမွဲတၠကီုညိ သာ်ဝွံ ကမ္မတဳပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် (ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်) ဖ္တိုက်ဖၟောဝ်လဝ် ကုဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ် ဥူထောန်မေန်အံၚ် ဥက္ကဌကမ္မတဳ ဂှ် ဂးရ။

Read More »

ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်မန်ဂှ် ဘာလ္ၚဵုလ္ၚဵုဒဵုလၟုဟ်လိက်ဗွဟ်မန် ဟွံစိုပ်ဏီ

ပ္ဍဲဘာတန်အလဵုအသဳ မဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်မန်ဂှ် ဘာလ္ၚဵု ဒဵုလၟုဟ် လိက်ဗွဟ်မန် ဟွံစိုပ်ဏီ ဒံက်တာစောန်တၟး ညးအုပ်ကာ ကမ္မတဳပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲဂျူလာၚ် ၂၅ ရ။

Read More »

ကိစ္စညးက္ဍိုက်ပ်ဇခဳမွဲတၠ အာတ်မိက်သြန်ဂှ် ကၠတ်ထဝ်စၟဳစၟတ်တုဲဣရ

ကိစ္စညးက္ဍိုက်ပ်မွဲတၠ အာတ်မိက်ကေတ်သြန် ပ္ဍဲဇခဳတန်ဍောတ်တ် မဂွံဒုၚ်ရုဲလဝ် သွက်ဂွံခါန်ပ္တိုန်တၟိ ပ္ဍဲကၠတ် ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကမ္မတဳလ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ၊ လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကေုာံကိစ္စနာနာ စၟဳစၟတ်တုဲအာဣရရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဥူအံၚ်ကျဝ်ဒူ ဥက္ကဌကမ္မတဳဂှ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံခါန်ကၞက်ဗပေၚ်စုတ် ညးဒုၚ်ကာ ပ္ဍဲဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် စဳဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

ပ္ဍဲလက်ထက် အလဵုအသဳတၟိဏံ ပံက်လဝ်ဌာန ဝန်ဇၞော်တၟိ ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ်တုဲ အပ္ဍဲသၟဝ်ဌာနဂှ်ပၠန် ပံက်စွံလဝ်ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မွဲဟာန်ကေုာံ ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်စဵုဒၞါမၚ်မွဲ အခေါၚ်အရာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဇၟာပ်ရးဒေသဇၞော် /ဇၟာပ်တွဵုရးတံကီုတုဲ သွက်ဂွံခါန်ကၞက်ပဗေၚ်စုတ် ညးဂၠေၚ်ဝန် ဒုၚ်ကာဂှ် စဳဇန်ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဥူချေတ်ဇြဝ်လေန် သၞာဲဒဴက္ဍိုက်ပ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »

အကာဲအရာယဲ အ္စာၚိုဲတိၚ်ဂှ် ဖျေံစိုတ် ဟွံဂွံဏီ

ယဲအ္စာၚိုဲတိၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တိုန်ဒုၚ်ဝဳဒၟံၚ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲဇၞော်ဍုၚ်လ္ဂုၚ် နူဂိတုဂျောန် ၂၃ ဂှ် ၜိုန်ကၠိုဟ်တိုန်ကီုလေဝ် အကာဲအရာယဲညးဂှ်ဖျေံစိုတ် ဟွံဂွံဏီ ဂးရ။

Read More »

ဒၞါဲကိုန်အစဳဇန် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဖျုဲပြံၚ်ဏာ ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ကျာအေန်ရောၚ်

ဂအာၚ်ကိုန်အစဳဇန်သိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် သွက်ဂွံဖျုဲပြံၚ်သိုၚ်ခၞံ ပ္ဍဲဂအာၚ်တိ နွံကဵုသမၠဲ (၂၁ ဒဿမ ၂၆) ဨက ပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ကျာအေန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု နွံသ္ကဲဂၠံၚ်ကွဳစက် မတ်မလီု-မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ဘဏ္ဍာ၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်အၚ်လၟိဟ်ဇြဟတ် ညးဍုၚ်ကွာန် နူဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၁ ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံဖျုဲပြံၚ်ဂှ် ကၠတ်ထဝ် ဒုၚ်တဲ ပ္တိုန်စွံလဝ်စၟတ်သမ္တီတုဲရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »