ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပိုၚ်နန်

Tag Archives: ပိုၚ်နန်

ပုစ္ဆာအလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် လောဲနူပုစ္ဆာတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏီ ကွးဘာစှ်တန် လုပ်သှ်တန်လုပ်တက္ကသိုလ်တံ ဟီု

ပေါဲသွဟ်လိက် စှ်တန်တ္ၚဲကၠာအိုတ် သှ်တုဲအာတုဲ ဗီုကွးဘာတံတိတ်နူဗ္ဒံသွဟ်လိက် (MNA)

ဂိတုမာတ် (၈) ဂှ် ဒှ်တ္ၚဲသွဟ်လိက် တန်လုပ်တက္ကသိုလ် တ္ၚဲပထမကၠာအိုတ်တုဲ ပ္ဍဲပုစ္ဆာအလုံမွဲဍုၚ်ဂှ် ပုစ္ဆာတွဵုရးမန်ဏံဝါတ်အိုတ် ကွးဘာဍုၚ်မတ်မလီု သှ်လဝ်လိက်တံ ဟီုရ။

Read More »

ဆုဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လၟိဟ်နွံ (၁၈၀) တာန်ပြၚ်

သီဂွံဆုတုဲအဃောၜတ်မံၚ်( MNA)

ဆုနာဍူ ကေုာံ ဆု (တမလန်း) ၜိုတ် ၁၈၀ တာန်ပြၚ် မလုပ်အဝေါၚ်ဆုဂကူ (ဆုမ္ၚိုဟ်) ကၠတ်ဖ္ဍိုက်နၚ်နူလ္ဂုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ဖါအိုတ်ဏံ ရပ်ဂွံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု၊ ဍုၚ်ပံၚ်၊ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ဂြိုပ်ဆုတွဵုရး မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁) ရ။

Read More »

နအလဵုဆန္ဒဇကု သွက်ဂွံဒေါံဇူနူတာလျိုၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် ပ္တိုန်လဝ်လိက်နုက်တိတ် ကုသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဥူမေန်မေန်ဥူ (MNA)

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူမေန်မေန်ဥူ မိက်ဂွံဒေါံနူတာလျိုၚ်တုဲ ပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၀) ဂှ် ချူဗ္စိုပ်လိက်နုက်တိတ် ကုသမ္မတဍုၚ်တုဲဣရ သာ်ဝွံ ဥူမျေအ်တာန်ဝေန် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုးမန် ဟီုရ။

Read More »

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (၇၀) ဝါ နေပျဳဒဝ်ဂှ် ကၠောန်အာပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၅) ဏံရောၚ်

ပဵုသတာတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ နေပျဳဒဝ် (Copy)

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ရ၀ ဝါ သၞာံဏံ ဟိုတ်နူဇီုအာကဵုတ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ် ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၂) ဂှ်ရ အသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ်ဂှ် ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲတ္ၚဲဖေဖဝ်ဝါရဳ (၅) မံက်ဏံရောၚ် မာံဗညာသာန် (ဥက္ကဌကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်) ဟီုရ။

Read More »

မန်လေဝ် ထေက်ကဵုကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီုရောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာန်မန်ဟီု

ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် နာဲမာံတေန်ဝေန် (MNA)

ညံၚ်ကောန်ဂကူကရေၚ်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီု ကောန်ဂကူမန်တံလေဝ် ထေက်ကဵုသ္ဒးကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ အလိုက်ဂကူဂှ်ကီုရောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် နာဲမာံတေန်ဝေန် နူဂကောံကမ္မတဳကောပ်ကာဲ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ညံၚ်ဂကူကရေၚ်ကီု ဂကူတၞဟ်တံလေဝ် ထေက်ကဵုသ္ဒးကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီုရောၚ် ဥက္ကဌ KNU ဟီု

ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ အလိုက်ဂကူ သွက်ဂကူကရေၚ် (MNA)

ညံၚ်ကောန်ဂကူကရေၚ်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နအလိုက်ဂကူဂှ်ကီု ဂကူတၞဟ်ဟ်တံလေဝ် ထေက်ကဵုသ္ဒးကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကီုရောၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မူတူသေဖိုဝ် ဥက္ကဌ ဗော် KNU ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ဂကူကရေၚ်) မကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဂှ်ရ။

Read More »

သွက်တိဒးဒုၚ်ဆောံအာ ဒၟါနူတိုၚ်ပၟတ် တောဲဓါတ်လလဳ 66 KV တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ကဵုၚုဟ်လေဲရောၚ်

ဂအာၚ်တိ ဒၞါဲသိုၚ်ပ္တဴတိုၚ်ပြ (tower) သွက်ဂွံတောဲဇုက်ပၟတ် (MNA)

ပ္ဍဲအရာတောဲဓလုၚ်ဇုက်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ 66 KV နူမတ်မလီု အာကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဂအာၚ်တိလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဒးဒုၚ်ချောံအာ ဒၟါနူပ္တဴတိုၚ်ပၟတ်ပြ (တိုၚ် tower) နွံကၠုၚ်တုဲ သွက်တၠတိတံဂှ် ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ (၂၀) ဏံတှေ် နူဌာနကိုန်အစဳဇန် ဗလးဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ (ဓါတ်အားပို႔လႊတ်ရေးစီမံကိန်းဌာန) ကၠုၚ်လေဲကဵုသြန် ၚုဟ်တိချောံအာတံဂှ်ရောၚ် သ္ကိုပ်အေန်ဂျေန်နဳယာတွဵုရးမန် ဥုတိတ်ပါၚ်မျဵု နူဌာန်ကမၠောန် ပါ်ပရးပၟတ်ဓါတ်လလဳ (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန်႕ဖြူးရေးလုပ်ၚန်း ) တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Read More »

အ္စာဘာတြုံတြုံ ဗြဴဗြဴ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သွက်ဂွံဆုဲပြံၚ် ပ္တိုန်တာလျိုၚ်ဂှ် ဟွံလောဲသွာ

ရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာတွဵုရးမန် (MNA)

သွက်အ္စာဘာတြုံတြံု ဗြဴဗြဴ မကေတ်မံၚ်တာတာလျိုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ သ္ဂောံသမၠုၚ်ကဵုတာလျိုၚ်ကီု သ္ဂောံဆုဲပြံၚ်ဘာကီု ဟွံလောဲသွာ (အခက်ခုဲနွံ) ရဴဝွံ သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Read More »

သွက်ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူ ကရေၚ်ဂှ် သုၚ်စောဲအာသြန် ၉၀၀ ကိုဋ်ပြၚ်ရောၚ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳဒ္စးဒုၚ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳကောန်ဂကူကရေၚ်- ၂၀၁၅ (KIC)

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုဂကူတုဲ သွက်ဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကေါန်ဂကူ ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ရန်လဝ်စကာသြန် ၜိုတ် ၉၀၀ ကိုဋ်ဒ္ကေဝ်ပြၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ မေန်တေန်ဝေန် ဝန်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မန် (ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးကရေၚ်) နူကမ္မတဳကောပ်ကာဲ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူကရေၚ် ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်မွဲပံၚ် ကြပ်ဒှ်ကၠုၚ် ၁၀၀၀ ဒ္ကေဝ်

ဗီုကၠောန်မံၚ်ထ္ၜိုတ် (MNA)

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန်ဂှ် ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်ခိုဟ်တိုန်ကၠုၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဂှ် ထ္ၜိုတ်အဆံၚ် RSS-3 မွဲပံၚ်တှေ် က္လိဂွံတဴၚုဟ် ဒဵုကဵု ၉၉၀ ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »