ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပိုၚ်နန် (page 3)

Tag Archives: ပိုၚ်နန်

အ္စာဘာတြုံတြုံ ဗြဴဗြဴ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သွက်ဂွံဆုဲပြံၚ် ပ္တိုန်တာလျိုၚ်ဂှ် ဟွံလောဲသွာ

သွက်အ္စာဘာတြုံတြံု ဗြဴဗြဴ မကေတ်မံၚ်တာတာလျိုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ သ္ဂောံသမၠုၚ်ကဵုတာလျိုၚ်ကီု သ္ဂောံဆုဲပြံၚ်ဘာကီု ဟွံလောဲသွာ (အခက်ခုဲနွံ) ရဴဝွံ သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Read More »

သွက်ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူ ကရေၚ်ဂှ် သုၚ်စောဲအာသြန် ၉၀၀ ကိုဋ်ပြၚ်ရောၚ်

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုဂကူတုဲ သွက်ဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကေါန်ဂကူ ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ရန်လဝ်စကာသြန် ၜိုတ် ၉၀၀ ကိုဋ်ဒ္ကေဝ်ပြၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ မေန်တေန်ဝေန် ဝန်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မန် (ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးကရေၚ်) နူကမ္မတဳကောပ်ကာဲ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူကရေၚ် ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်မွဲပံၚ် ကြပ်ဒှ်ကၠုၚ် ၁၀၀၀ ဒ္ကေဝ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန်ဂှ် ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်ခိုဟ်တိုန်ကၠုၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဂှ် ထ္ၜိုတ်အဆံၚ် RSS-3 မွဲပံၚ်တှေ် က္လိဂွံတဴၚုဟ် ဒဵုကဵု ၉၉၀ ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု

ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥုဝွံ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ (၂၀၁၀) တေံ ကေၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာဲ ဒှ်ကၠုၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ပွိုၚ် (၅) သၞာံတုဲ အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၅) ဂှ်လေဝ် က္လေၚ်လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲ ဒၞာဲဆန္ဒမာဲ လၟိဟ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် က္လေၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာဲ အလန် ဒုတိယပၠန်ရ။ လၟုဟ် ညးလုပ်ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဒၞဲါဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ အ္စာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်မန် ‘ပိုၚ်နန်’ အာစိုပ်ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ်ဂှ် သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်မာန် ပ္တိုန်ထ်ၜးဏာရ။

Read More »

ညးဒုၚ်ကာ ပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးစွံသၟဝ်ကၠတ်ထဝ်ရောၚ် အာတ်မိက်

ညးဒုၚ်ကာ နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ မယိုက်ဂၠေၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်တာလျိုၚ် အပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ် မန်လၟုဟ်ဏံ ပြံၚ်စွံတဴနဒဒှ်ညးဒုၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ်တုဲ သွက်ဂွံစွံအာ ပ္ဍဲသၟဝ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၇) နဝ်ဝေမ်ဗာတုဲကၠုၚ်ဏံ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်လိက် ကုဂကောံအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တေံနွံရောၚ် ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

Read More »

ချူခၞံမူဝါဒအပြောံ သွက်သၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ်

နူကဵုဇာနှိက်သၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (မွန်ပြည်နယ်လူၚယ်လူမှုကွန်ရက်) သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သွက်ဂွံပဠေဝ် ဗပေၚ် သ္ပဒ္တန် မူဝါဒအပြောံသၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ပထမသတ္တဟဏံ ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳ (ဖိုဝ်ရာမ်) မွဲ သွက်ဂွံရုဲညးစၞးသၟတ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံဟီုထ႟႟္ၜးလဝ်ဂှ်ရ။

Read More »

အဃောအာကောံဓရီုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဂှ် သၟတ်ဗြဴကွာန်ကံဝါန် (၂) တၠ ဂၠုၚ်ဗၠိုက်ချိုတ်အာ

ကျာ်ဇၞော်ကေုာံသၟတ် ကွာန်ကံဝါန် (၁၀) တၠ အဃောအာကောံဓရီု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ဂၠုၚ်ဗၠိုက်အာ ပ္ဍဲသၞေဟ်ဂၠုၚ်ကွာန်ကံဝါန်ဂှ်တုဲ သၟတ်ဗြဴ (၂) တၠ ချိုတ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ညး ပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲဂၠုၚ်တအ်ဂှ်ရ။

Read More »

လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် နွံ ၁၆၀ စံၚ်ဂှ် ပသောၚ်တုဲ ၃၉ စံၚ်

ကမ္မတဳလ္ၚတ်သ္ၚဳဂၠိပ် လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ်၊ လိက်ဒုၚ်ကရုဏာ၊လိက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကေုာံကိစ္စနာနာ နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ပံက်လဝ်ဂှ် ပပ္တံနူ ဂိတုအေဗရဴ ၈ ဒဵုကဵု ဂိတုဂျူလာဲ ၅ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်မ္ဂး လိက်တေၚ်ဗ္စိုပ် နွံ ၁၆၀ စံၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ် ပသောၚ်တုဲနွံ ၃၉ စံၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္မတဳဂှ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် သၟတ်နိဿဲဂဥုဲၜူမာဲ နွံၜိုတ် ၇၀% ဣရ HURFOM ပ္တိတ်လဝ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်

အတိုၚ်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဌာန်ဒ္တန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ပ္ဍဲဍုၚ်မန် HURFOM ပ္တိတ်လဝ် မၞုံယၟု “ဂဥုဲက္တၚ်ၚ်ဂမၠိုၚ်၊ပွမဓမံက်ပ္တိုန်ပြသၞာ ကိစ္စနိဿဲဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဗော်မၞိဟ်မန် (ဆေးခါးများ၊ မွန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွၚ်းရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမှု ပြဿနာများဖော်ထုတ်ခြၚ်း)” ဂှ်မ္ဂး ကာလဂတမတ်လၟုဟ်ဏအ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲ သၟတ်ဂမၠိုၚ် မနိဿဲမံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် ဒှ်တိုန်ဒဵုကဵု ၇ဝ က္ဍိုပ်ကၠံဣရ သာ်ဝွံ

Read More »

ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ အာတ်မိက်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် အလန်ဒုတိယရောၚ်

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ် ပထမတုဲဒှ်အာလဝ် ဂွံဗၞတ်ပွိုၚ် (၃) ဂိတုဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် တံ အာတ်မိက်စိုပ်ကၠုၚ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်အာကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် လၟေၚ်ဒုတိယရောၚ် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဒံက် တာအံၚ်နာၚ်ဥု ဟီုရ။

Read More »