ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပိုၚ်နန် (page 3)

Tag Archives: ပိုၚ်နန်

မန်လေဝ် ထေက်ကဵုကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီုရောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာန်မန်ဟီု

ညံၚ်ကောန်ဂကူကရေၚ်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီု ကောန်ဂကူမန်တံလေဝ် ထေက်ကဵုသ္ဒးကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ အလိုက်ဂကူဂှ်ကီုရောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာမန် နာဲမာံတေန်ဝေန် နူဂကောံကမ္မတဳကောပ်ကာဲ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ညံၚ်ဂကူကရေၚ်ကီု ဂကူတၞဟ်တံလေဝ် ထေက်ကဵုသ္ဒးကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူကီုရောၚ် ဥက္ကဌ KNU ဟီု

ညံၚ်ကောန်ဂကူကရေၚ်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နအလိုက်ဂကူဂှ်ကီု ဂကူတၞဟ်ဟ်တံလေဝ် ထေက်ကဵုသ္ဒးကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကီုရောၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မူတူသေဖိုဝ် ဥက္ကဌ ဗော် KNU ဟီုဂးကၠုၚ် ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ (ဂကူကရေၚ်) မကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဂှ်ရ။

Read More »

သွက်တိဒးဒုၚ်ဆောံအာ ဒၟါနူတိုၚ်ပၟတ် တောဲဓါတ်လလဳ 66 KV တ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ကဵုၚုဟ်လေဲရောၚ်

ပ္ဍဲအရာတောဲဓလုၚ်ဇုက်ဇၞော်ဓါတ်လလဳ 66 KV နူမတ်မလီု အာကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဂအာၚ်တိလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဒးဒုၚ်ချောံအာ ဒၟါနူပ္တဴတိုၚ်ပၟတ်ပြ (တိုၚ် tower) နွံကၠုၚ်တုဲ သွက်တၠတိတံဂှ် ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ (၂၀) ဏံတှေ် နူဌာနကိုန်အစဳဇန် ဗလးဒြဟတ်ဓါတ်လလဳ (ဓါတ်အားပို႔လႊတ်ရေးစီမံကိန်းဌာန) ကၠုၚ်လေဲကဵုသြန် ၚုဟ်တိချောံအာတံဂှ်ရောၚ် သ္ကိုပ်အေန်ဂျေန်နဳယာတွဵုရးမန် ဥုတိတ်ပါၚ်မျဵု နူဌာန်ကမၠောန် ပါ်ပရးပၟတ်ဓါတ်လလဳ (လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန်႕ဖြူးရေးလုပ်ၚန်း ) တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Read More »

အ္စာဘာတြုံတြုံ ဗြဴဗြဴ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သွက်ဂွံဆုဲပြံၚ် ပ္တိုန်တာလျိုၚ်ဂှ် ဟွံလောဲသွာ

သွက်အ္စာဘာတြုံတြံု ဗြဴဗြဴ မကေတ်မံၚ်တာတာလျိုၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏံ သ္ဂောံသမၠုၚ်ကဵုတာလျိုၚ်ကီု သ္ဂောံဆုဲပြံၚ်ဘာကီု ဟွံလောဲသွာ (အခက်ခုဲနွံ) ရဴဝွံ သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ ဥူမျဵုတေအ်အံၚ် နူရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန် ဟီုရ။

Read More »

သွက်ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူ ကရေၚ်ဂှ် သုၚ်စောဲအာသြန် ၉၀၀ ကိုဋ်ပြၚ်ရောၚ်

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုဂကူတုဲ သွက်ဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကေါန်ဂကူ ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ရန်လဝ်စကာသြန် ၜိုတ် ၉၀၀ ကိုဋ်ဒ္ကေဝ်ပြၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ မေန်တေန်ဝေန် ဝန်ဇၞော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်မန် (ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးကရေၚ်) နူကမ္မတဳကောပ်ကာဲ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူကရေၚ် ဟီုရ။

Read More »

ပ္ဍဲတွဵုရးမန် ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်မွဲပံၚ် ကြပ်ဒှ်ကၠုၚ် ၁၀၀၀ ဒ္ကေဝ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန်ဂှ် ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်ခိုဟ်တိုန်ကၠုၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဂှ် ထ္ၜိုတ်အဆံၚ် RSS-3 မွဲပံၚ်တှေ် က္လိဂွံတဴၚုဟ် ဒဵုကဵု ၉၉၀ ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်ကဵု ဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု

ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥုဝွံ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ (၂၀၁၀) တေံ ကေၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာဲ ဒှ်ကၠုၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ပွိုၚ် (၅) သၞာံတုဲ အပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၅) ဂှ်လေဝ် က္လေၚ်လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲ ဒၞာဲဆန္ဒမာဲ လၟိဟ် (၁) ပွိုၚ်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် က္လေၚ်ဇၞးကၠုၚ်မာဲ အလန် ဒုတိယပၠန်ရ။ လၟုဟ် ညးလုပ်ကေတ်မံၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဒၞဲါဒု-ဥက္ကဋ္ဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ အ္စာပရိုၚ် ဌာန်ပရိုၚ်မန် ‘ပိုၚ်နန်’ အာစိုပ်ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ်ဂှ် သွက်ဂွံသ္ၚဳဂၠိပ်မာန် ပ္တိုန်ထ်ၜးဏာရ။

Read More »

ညးဒုၚ်ကာ ပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးစွံသၟဝ်ကၠတ်ထဝ်ရောၚ် အာတ်မိက်

ညးဒုၚ်ကာ နူကဵုဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာ မယိုက်ဂၠေၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်တာလျိုၚ် အပ္ဍဲရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ် မန်လၟုဟ်ဏံ ပြံၚ်စွံတဴနဒဒှ်ညးဒုၚ်ကာ ကၠတ်ထဝ်တုဲ သွက်ဂွံစွံအာ ပ္ဍဲသၟဝ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၇) နဝ်ဝေမ်ဗာတုဲကၠုၚ်ဏံ ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လဝ်လိက် ကုဂကောံအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တေံနွံရောၚ် ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

Read More »

ချူခၞံမူဝါဒအပြောံ သွက်သၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရောၚ်

နူကဵုဇာနှိက်သၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန် (မွန်ပြည်နယ်လူၚယ်လူမှုကွန်ရက်) သ္ပက္ဍိုပ်တုဲ သွက်ဂွံပဠေဝ် ဗပေၚ် သ္ပဒ္တန် မူဝါဒအပြောံသၟတ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ပထမသတ္တဟဏံ ကၠောန်ပေဲါသဳကၠဳ (ဖိုဝ်ရာမ်) မွဲ သွက်ဂွံရုဲညးစၞးသၟတ်တံရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံဟီုထ႟႟္ၜးလဝ်ဂှ်ရ။

Read More »

အဃောအာကောံဓရီုတ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵုဂှ် သၟတ်ဗြဴကွာန်ကံဝါန် (၂) တၠ ဂၠုၚ်ဗၠိုက်ချိုတ်အာ

ကျာ်ဇၞော်ကေုာံသၟတ် ကွာန်ကံဝါန် (၁၀) တၠ အဃောအာကောံဓရီု တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၇၀) ဝါ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ဂၠုၚ်ဗၠိုက်အာ ပ္ဍဲသၞေဟ်ဂၠုၚ်ကွာန်ကံဝါန်ဂှ်တုဲ သၟတ်ဗြဴ (၂) တၠ ချိုတ်အာရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ညး ပါလုပ်လဝ် ပ္ဍဲဂၠုၚ်တအ်ဂှ်ရ။

Read More »