ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဗညာအံၚ်

Tag Archives: ဗညာအံၚ်

ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ၜိုတ်လဵုသ္ၚောဲတၞဟ်ခြာ

ဗီုမလိက်ပတဴလဝ်ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် သွက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ် (Internet)

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်-ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမေကၠာန်ကၠုၚ်လဝ် ဒၞာဲဍုၚ်နေပျဳဒဝ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၃၁ သၞာံ ၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ စပ္တံရပ်စပ်စကာကၠုၚ် ဝေါဟာမအရေဝ် ‘ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်’ အလန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

အကာဲအရာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဒးထပက် NCA

အကာဲအရာဂကောံပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဵု NCA (MNA)

အကာဲအရာဂကောံပၠန်ဂတး ဂကောံပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်(ဝါ) ဗော်/ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် EAOs တံ ရံၚ်အတိုၚ်ခံက်အၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏံမ္ဂး အတိုၚ်ညးဂမၠိုၚ်ဂိုၚ်သမ္တီမၞုံဒၟံၚ် (၂၁) ဂကောံဂှ် စပ်ကဵုလက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ် (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) (၈) ဂကောံထပက်လဝ်စၟတ်တဲတုဲ (၇) ဂကောံ လလောၚ်တြးလဝ် ဟွံထပက် NCA ၊ သှေ်မံၚ်အကြာ (၆) ဂကောံ ဟွံဒှ်ထပက် NCA ဏီ။ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု လက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် အလဵုအသဳတုဲကၠုၚ်တေံ ထပက်ကၠုၚ်လဝ်လိခ်ကသုက်ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ကဆံၚ်တွဵုရး/ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၂ တေံဂှ်ရ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ ရမျှာၚ်လွဟ်သ္ၚိတ်ဇြမံၚ်၊ ရုၚ်ဆက်ဆောံဂမၠိုၚ် ဆက်ပံက်လဝ်လ္တူဍုၚ်မာန်၊ ကောန်ဗော်ဒးဒုၚ်ထံၚ်သၞာံဇမၠိၚ်တံဗၠးတိတ်ကၠုၚ်၊ ဗော်ကီု ဂကောံမန်နာနာတံကီု ကောံကၠောန်မံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဗီုပြၚ်လၟုဟ်ဏံမာန်ဏောၚ်ဂှ် ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်စၚ်ခြၚ်ဗှ်သၞာကေတ်မာန်ရောၚ်။ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ပ္တောံၜတ်ကဵုအကာဲအရာ KIO …

Read More »

လလိုန်လလောၚ်တြးပါန်သာန်ဂှ် UNFC အသိၚ်လျတ်အာ

ဗီုဂွံဆဵုကေတ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် KIO ပ္ဍဲကောံဓရီုပါန်သာန် (Internet)

ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ၊ ဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA ၊ဗော်သၠးပွးရးကချေၚ် KIO ၊ ဗော်ပရေၚ်တဴတက်ရးသေံ SSPP ၊ တအၚ်ပလံၚ် TNLA ၊ ကဝ်က MNDAA ၊ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA တံ (၇) ဂကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီုပါန်သာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၄ ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ် တးပါဲကၠေံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA နကဵုပရေၚ်ပၠတရဴဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ဒက်ပ္တန်ကမ္မတဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကုအလဵုအသဳ သာ်ဝွံပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် ညးညးအဲအဲ တီမိၚ်ကီုရောၚ်ထေၚ်ကေတ်ရ။

Read More »

ကိစ္စသ္ပဏာဒ္တန်စပ်ကဵုယၟုဒဒန်ဂှ် ဒှ်အာအဇှေ်တၠအဝဵုဣရဟာ ဗ္စာအိုတ်ညိ အမာတ်ပျဳခါၚ်ဖျဵု ကဵုသတိ

ဥူမိုၚ်မျေအ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် နူမေန်ကေန် (မဇ္ဇျှိမ TV)

ကောန်ဒေသတံ သီုကဵုဟွံစှေ်စိုတ် သီုကဵုဒုၚ်တဲဟွံမာန်တီဒၟံၚ်ဖိုဟ် ဂစာန်ခုတ် စုတ်ယၟု သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် ကုဒဒန် သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပွကမၠောန်ပိုဲ “ဒှ်အာအဇေဟ်တၠအဝဵုဣရဟာ”ဂှ် ဗ္စာအိုတ်ညိ သာ်ဝွံ အဃောသဳကၠဳကိစ္စယၟုဒဒန် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဂိတုမာတ် ၁၄ ဂှ် ဥူမိုၚ်မျေအ် အမာတ်ကၠတ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဟီုဏာဂလာန်ကဵုဓဝ်သတိသာ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဂကောံဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုပရေၚ်သြန်ဂအုံၜိုဟ်လလမ်ကီု

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုသြန်ဂအုံၜိုဟ်လလံ (ရုၚ်ကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်)

ကောံဓရီုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ် သြန်ဂအုံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၃၊ ဖါနူဂယး အခိၚ်ၜိုတ် ၁၀ နာဍဳ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဗ္ဒံကောံဓရီု ဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ပ္ဍဲဍုၚ်ပျဳဒဝ်တုဲ ဂကောံ ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မပ္တံ ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ၊ ဂကောံဝ UWSA ကေုာံဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကီုရ။

Read More »

ဟိုတ်နူသြန်ဂအုံဟွံမွဲတုဲ ပံက်ဂကောံ JMC-L အဆံၚ်ဒေသ ဟွံမာန်

ဒံက်တာမေန်ဇြဝ်ဥူ အဃောပ္တိုန်ဂလာန် ပ္ဍဲကောံဓရီု JCB (Min Zaw Oo Facebook)

သွက်ဂွံပံက်ကမ္မတဳပံက်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် အဆံၚ်ဒေသ (JMC-L) ပ္ဍဲဒေသဂကောံရပ်လွဟ် ကေါန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA တုဲတံဂှ် သြန် (ဗာတ်ဂျေတ်) ဟိုတ်နူဟွံမွဲဏီဂှ်ရ ဒဵုလၟုဟ်ပံက်ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် သာ်ဝွံ ဒံက်တာမေန်ဇြဝ်ဥူ သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ကေၚ်ကာ ကမ္မတဳပံက်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် JMC ဟီုရ။

Read More »

ညးဒေသတအ် ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်မန်ကဵုဗၟာ ဖေက်ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက်

ကရောၚ်ပၞာန်ပၠဒပ် ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန် (BNA)

ကောန်ဒေသတံ ဒှ်ဓဝိၚ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဒပ်ပၞာန်မန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဂွိၚ်ဖေက်က္လေၚ်ပန်ညးသ္ကံပၠန်တုဲ လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ပယျဵုသေံဗၟာဂှ် ရဲဆေၚ်ထဝ်တံ ကၟာတ်ထောံဆေၚ် တၟာဂလိုၚ်ရ ဂွံတီ။

Read More »

ပ္ဍဲတ္ၚဲအ္စာကဝိမန်ဏံ သီုကဵုဒက်ပ္တန်အာ ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ခိုၚ်ၚ်မွဲရောၚ်

လိက်ဘိက်တ္ၚဲအ္စာကဝိမန် (Copy)

အ္စာကၞေဟ်လိက်ပတ်မန်တအ် ပံၚ်ကောံတုဲ ပ္ဍဲကဵုကၠောန်ဗဒှ်အသေအဟာန် တ္ၚဲအ္စာကဝိမန် ဒၞဲါဘာဓါတ်ကျာ်၊ ဍုၚ်ကၟာဝက် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၃၀ (ဂိတုမာ် ၃ မံက်) ဏံမ္ဂး သီုကဵုဒက်ပ္တန်အာဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ခိုၚ်ၚ်မွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲအ္စာကဝိမန်တအ်ဟီုရ။

Read More »

သံသယ လ္တူ NCA

ဂကောံ EAO’s  အဃောတိုန်ဒၟံၚ်ကောံဓရီုကေုာံ UPDJC (Hla Maung Shwe Facebook)

အဃောနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၀ မံက်ဂှ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံ DPN နူ UNFC တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ အလန်တတိယ ဒၞာဲ NRPC (အမျိုးသားပြန်လည်သၚ့်မြတ်ရေးနှၚ့် ၚြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန) ရ။ တၚ်လစွံစိုတ်အာတ်မိက် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA အကြာအလဵုအသဳကဵု ကောန်ဂကောံ UNFC တံဂှ် နကဵုဂကောံ DPN (ဂကောံညးစၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်-UNFC) ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်တုဲရ။ တၚ်လစွံစိုတ်အာတ်မိက် ၈ တၚ်ဏံ လပါ်အလဵုအသဳဒုၚ်တဲမ္ဂး UNFC လေဝ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ်ဟွံဇြိုၚ်စိုတ်ပုဟ် ဂးကၠုၚ်လဝ်ရ။

Read More »

မူဟိုတ်ဟွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရော

ပေါဲထပက်စၟတ်တဲ NCA မူအပြောံ ၃၁-၃-၂၀၁၅(Internet)

သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၁၈၊ သၞာံ ၂၀၁၁ တေံ သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ဥူတိၚ်သိၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်ကော်ဘိက် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါဂှ် ဂကောံညးစၞးအလဵုအသဳ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဥူအံၚ်မေန် က္ဍိုက်ပ်တံ ဗက်ဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် EAO’s နာနာတံတုဲ ကၠောန်ကၠုၚ်တၚ်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် ကုဂကောရပ်လွဟ် ဗွဲမဂၠိုၚ် နအဆံၚ် တွဵုရး၊ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ညးညးအဲအဲ သတီဒးမဏီရောၚ်။

Read More »