ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဗညာအံၚ်

Tag Archives: ဗညာအံၚ်

ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ၁၉၉၅ တေံကဵု ဗီုပြၚ် NCA လၟုဟ်

ဗီုပြၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် သၞာံ ၁၉၉၅ လက်ထက် အလဵုအသဳ နဝတ တေံကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (NMSP) တံ ဒိုအ်ကၠုၚ် ပန်ပှော်ဂှ် ဟွံဒးထ္ပက်စၟတ်တဲမွဲသာ် နဗီုပြၚ် Gentleman Agreement မၞိဟ်ဇၞော် ၜါလ္ပာ်တံ တက်ကျာ ဒုၚ်ကတိပါၚ်ညးသ္ကံတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ ၊ ဂိတုဂျောန် ၂၉ ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် အသေအဟာန် တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ရးအဂၞဲ (ရတခ- အရှေ႕တောၚ်တိုၚ်း စစ်ဌာနချုပ်) မတ်မလီုရ။ ကၠာဟွံဂွံတၚ်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်ဂှ် ပွိုၚ်မွဲသၞာံဘာ်ပြၚ် ကေတ်အခိၚ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ရးအဂၞဲ (ရတခ) ဗၞတ် (၄) ဝါတုဲ အပ္ဍဲဂှ် ကိစ္စပရူဒပ်မၚ်ပယျဵုကီု၊ ပရူ သွက်ဂွံပြံၚ်ကၠောံ …

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကြပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ယျဟာ

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲဗော်ဇကုကီု၊ ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

Read More »

ပသောၚ်က္ဍၚ်ထုဲက္ဍၚ် ဂၠာဲသွဟ်ဝါတ်ကၠုၚ် ပုစ္ဆာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်

ရန်ကဵုဓဝ်ညဳသာ အလုံကောန်ဂကူမန်တုဲ ဗော်သ္ပစၞးဂကူလုပ်ကဵုသၞောဝ်မွဲဗော်ဟေၚ် ညံၚ်ဂွံမံက်ဂှ် ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃-၁၄ ဏံတှေ် ကၠောန်

Read More »

ပေဲါကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် အယေါၚ်အလာ ဗော်မန်တံ ဂွံတိုန်စိုပ်နွံအောန်

ရန်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ သ္ဂောံဒှ်မွဲတုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃-၁၄ ဏံ ကၠောန်သ္ပကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန် ပ္ဍဲကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဍုၚ်

Read More »

၂၀၁၇ ဟွံဒှ်သၞာံၜိုဟ်လလမ်

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဍုၚ် ကော်ဂး ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် မွဲသၞာံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ ဗၞတ်ၜါဝါရောၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်ၜိုန်နွံကၠုၚ်ကီုလေဝ် ဆဗၞတ်မွဲဝါဟေၚ်

Read More »

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ကေုာံ ဒေသမဏိပူရ ဟွံၜိုဟ်လလမ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ဟိုတ်နူဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ အ္စာလိက်ပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ-အေန်ဒဳယ နကဵုအစဳဇန် ဂတးဂတန်ရေၚ်တၠုၚ်မဳဒဳယာ ကေုာံ အပ္ဍဲဒေသ အကြာဍုၚ်ဗၟာကဵု

Read More »

သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်မန်ၜါ သဳကၠဳလဝ်နွံ

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳလၟေၚ်ဂိတု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်ဂှ် ကိစ္စကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ သွက်ကောန်ဂကူမန်ဂှ်လေဝ် ချပ်သဳကၠဳလဝ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက် NCA မ္ဂး

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP, ကိစ္စဂွံထပက်လိက်ကသုက် တၚ်တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် Nationwide Ceasefire Agreement –NCA ဂှ် နူလက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်တေံ ဒဵုစိုပ်ကၠုၚ်လက်ထက် သမ္မတတၟိ ဥူထေန်ကျဝ်ဏံ ဒဵုကဵုလၟုဟ် ဆိုအ်ဗမံၚ်ဖိုဟ်တုဲ ဟွံဒှ်ထပက်စၟတ်တဲဏီရ။ ဆဂး ပ္ဍဲအကြာ ဂိတုနဝ်ဗေမ်ပါဏံ ကံၚ်သဳဖိတ်ဒရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ညဳသၟဟ် UNFC ကဵု အလဵုအသဳ ထပ်ဆဵုဂဗ သဳကၠဳပြေပြံၚ်တုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ယဝ်ရဒှ်ထပက်စၟတ်တဲမ္ဂး အနာဂတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် တၠုၚ်လအာ ပၞော်တိတ်လျးအရှိန်တၟိ ဗီုလဵုနွံကၠုၚ်မာန် ဂၠိုက်ဂၠာဲပတိုန်ထ္ၜးရောၚ်။

Read More »

ဗော်ကောန်ဂကူမန် ပံက်ကမ္မတဳ ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်အလန်ဒုတိယ

သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတုအေဗရဴဖါအိုတ်တေံမ္ဂး ဗော်ကောန်ဂကူမန် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်ဒုတိယနွံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၂ ဂှ် ပံက်ဏာကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳမွဲရောၚ် နာဲလျးတၟး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

တၚ်ကော်ဆော သွက်သၞာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ၂၀၁၇

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် မသှေ်ဒၟံၚ် ဟွံစှေ်စိုတ်ကဵုအလဵုအသဳ သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳက္ဍိုက်ပ် ဗော်ဂဥုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ (NLD) ဂွံအဝဵုအလဵုအသဳမ္ဂး လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် အိုတ်ဏောၚ် တော်လဝ်ကိုန်ခန် လောန်ကၠုၚ် ၂ သၞာံတေံဂှ်လေဝ် ဗၠေတ်အာဣရ။

Read More »