ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဗညာအံၚ် (page 3)

Tag Archives: ဗညာအံၚ်

ဗီုပြၚ်အလဵုအသဳၜါဒှ်ဒၟံၚ်တုဲ ဂၠံၚ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဒှ်အာၜါလွးဟာ

အ္စာချူလိက် ဥူတာန်သဵုနာၚ် ဗှ်လဝ်လိက်ကၞပ် ‘ဒပ်ပၞာန်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ’ ပ္ဍဲ(စနေစာပေဝိုၚ်း) ကေုာံ ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဗှ်ဗၞုဟ် ဟံသာဝတဳ ဥူဝေန်တေန် စုတိပေၚ်ပိသၞာံ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ဒၞာဲ(တော်ဝၚ်နှၚ်းဆီ) ဍုၚ်လ္ဂုၚ် ပ္ဍဲအေဗရဴ ၂၁ တုဲကၠုၚ်ဏံ သ္ၚဳဂၠိပ်ပါ်ပါဲလဝ် “ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဏံ အလဵုအသဳမွဲဓဝ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ အလဵုအသဳ နွံမံၚ်ၜါဏောၚ်၊ ယဝ်ဒှ်ဍုၚ်ဍိုက်ပေၚ်ကဵုဒဳမဝ်ကရေဇြဳမ္ဂး ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဒးက္လၚ်အမိၚ်အလဵုအသဳ။ လၟုဟ် ဗီုဂှ်လေဝ်ဟွံသေၚ် အလဵုအသဳ ညးဍုၚ်ကွာန် ရုဲပ္တိုန်လဝ်ဂှ် ဒှ်ညံၚ်ဒးက္လၚ်မံၚ်အမိၚ် ဒပ်ပၞာန်ရ။ ဣဏံဂှ် ဒှ်အရာပိုဲတံ ဒးပဠေဝ် သီုကဵုသၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ်ဏောၚ်” ဂးလဝ်သာ်ဏံရ။

Read More »

ကမၠောန်ၜဵုတွဵုရးမန် ဗီုလဵုဂွံကလေၚ်ယာဍိုပ်မာန် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်

သယံဇာတတွဵုရးမန် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကမၠောန်ၜဵုယအ်သဝ်စှေ်ကၠုၚ်မံၚ်တံဂှ် ထမံက်ကမၠောန် SME ကဵု ပရေၚ်ဂၠေံသြန်ဗါန် Bank ကီု သၞောဝ်လ္ၚဵုလပါ်အလဵုအသဳတံပလေဝ်ကဵုမာန်မ္ဂး ကလေၚ်ခိုဟ်တိုန်မာန်ရောၚ် အေဝ်ဒဳတာ ဗညာအံၚ် ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်လဝ် တၠဖဴၜဵု ကောန်ဂကောံ “ဂကောံညးတၠကၠောန်ၜဵု-တွဵုရးဍုၚ်မန်” နာဲဟုတ်

Read More »

ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ၜိုတ်လဵုသ္ၚောဲတၞဟ်ခြာ

ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပရၜေိုဟ်လလံဍုၚ်-ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ပထမေကၠာန်ကၠုၚ်လဝ် ဒၞာဲဍုၚ်နေပျဳဒဝ် ဂိတုအဝ်ဂါတ် ၃၁ သၞာံ ၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ စပ္တံရပ်စပ်စကာကၠုၚ် ဝေါဟာမအရေဝ် ‘ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်’ အလန်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

အကာဲအရာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဒးထပက် NCA

အကာဲအရာဂကောံပၠန်ဂတး ဂကောံပၠန်ဂတးကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်(ဝါ) ဗော်/ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် EAOs တံ ရံၚ်အတိုၚ်ခံက်အၚ်ဗွဲသၟဝ်ဏံမ္ဂး အတိုၚ်ညးဂမၠိုၚ်ဂိုၚ်သမ္တီမၞုံဒၟံၚ် (၂၁) ဂကောံဂှ် စပ်ကဵုလက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ် (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA) (၈) ဂကောံထပက်လဝ်စၟတ်တဲတုဲ (၇) ဂကောံ လလောၚ်တြးလဝ် ဟွံထပက် NCA ၊ သှေ်မံၚ်အကြာ (၆) ဂကောံ ဟွံဒှ်ထပက် NCA ဏီ။ နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု လက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ် အလဵုအသဳတုဲကၠုၚ်တေံ ထပက်ကၠုၚ်လဝ်လိခ်ကသုက်ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ကဆံၚ်တွဵုရး/ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၂ တေံဂှ်ရ အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ ရမျှာၚ်လွဟ်သ္ၚိတ်ဇြမံၚ်၊ ရုၚ်ဆက်ဆောံဂမၠိုၚ် ဆက်ပံက်လဝ်လ္တူဍုၚ်မာန်၊ ကောန်ဗော်ဒးဒုၚ်ထံၚ်သၞာံဇမၠိၚ်တံဗၠးတိတ်ကၠုၚ်၊ ဗော်ကီု ဂကောံမန်နာနာတံကီု ကောံကၠောန်မံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဗီုပြၚ်လၟုဟ်ဏံမာန်ဏောၚ်ဂှ် ကလေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်စၚ်ခြၚ်ဗှ်သၞာကေတ်မာန်ရောၚ်။ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ပ္တောံၜတ်ကဵုအကာဲအရာ KIO …

Read More »

လလိုန်လလောၚ်တြးပါန်သာန်ဂှ် UNFC အသိၚ်လျတ်အာ

ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ၊ ဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA ၊ဗော်သၠးပွးရးကချေၚ် KIO ၊ ဗော်ပရေၚ်တဴတက်ရးသေံ SSPP ၊ တအၚ်ပလံၚ် TNLA ၊ ကဝ်က MNDAA ၊ ဒပ်ပၞာန်ရခေၚ် AA တံ (၇) ဂကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ကောံဓရီုပါန်သာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၄ ဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ် တးပါဲကၠေံ သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA နကဵုပရေၚ်ပၠတရဴဗော်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဝ UWSP ဒက်ပ္တန်ကမ္မတဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံသဳကၠဳ ကုအလဵုအသဳ သာ်ဝွံပ္တိတ်ကၠုၚ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် ညးညးအဲအဲ တီမိၚ်ကီုရောၚ်ထေၚ်ကေတ်ရ။

Read More »

ကိစ္စသ္ပဏာဒ္တန်စပ်ကဵုယၟုဒဒန်ဂှ် ဒှ်အာအဇှေ်တၠအဝဵုဣရဟာ ဗ္စာအိုတ်ညိ အမာတ်ပျဳခါၚ်ဖျဵု ကဵုသတိ

ကောန်ဒေသတံ သီုကဵုဟွံစှေ်စိုတ် သီုကဵုဒုၚ်တဲဟွံမာန်တီဒၟံၚ်ဖိုဟ် ဂစာန်ခုတ် စုတ်ယၟု သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် ကုဒဒန် သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပွကမၠောန်ပိုဲ “ဒှ်အာအဇေဟ်တၠအဝဵုဣရဟာ”ဂှ် ဗ္စာအိုတ်ညိ သာ်ဝွံ အဃောသဳကၠဳကိစ္စယၟုဒဒန် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲတ္ၚဲဂိတုမာတ် ၁၄ ဂှ် ဥူမိုၚ်မျေအ် အမာတ်ကၠတ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဟီုဏာဂလာန်ကဵုဓဝ်သတိသာ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဂကောံဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကောံဓရီုပရေၚ်သြန်ဂအုံၜိုဟ်လလမ်ကီု

ကောံဓရီုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ် သြန်ဂအုံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဂှ် ပ္ဍဲဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၃၊ ဖါနူဂယး အခိၚ်ၜိုတ် ၁၀ နာဍဳ ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဗ္ဒံကောံဓရီု ဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ပ္ဍဲဍုၚ်ပျဳဒဝ်တုဲ ဂကောံ ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA မပ္တံ ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ၊ ဂကောံဝ UWSA ကေုာံဂကောံမာၚ်ဠာ NDAA တံလေဝ် တိုန်စိုပ်ကီုရ။

Read More »

ဟိုတ်နူသြန်ဂအုံဟွံမွဲတုဲ ပံက်ဂကောံ JMC-L အဆံၚ်ဒေသ ဟွံမာန်

သွက်ဂွံပံက်ကမ္မတဳပံက်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော် အဆံၚ်ဒေသ (JMC-L) ပ္ဍဲဒေသဂကောံရပ်လွဟ် ကေါန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက် တုပ်စိုတ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA တုဲတံဂှ် သြန် (ဗာတ်ဂျေတ်) ဟိုတ်နူဟွံမွဲဏီဂှ်ရ ဒဵုလၟုဟ်ပံက်ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် သာ်ဝွံ ဒံက်တာမေန်ဇြဝ်ဥူ သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ကေၚ်ကာ ကမ္မတဳပံက်တောဲ မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် JMC ဟီုရ။

Read More »

ညးဒေသတအ် ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵု ဒပ်ပၞာန်မန်ကဵုဗၟာ ဖေက်ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက်

ကောန်ဒေသတံ ဒှ်ဓဝိၚ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာကဵု ဒပ်ပၞာန်မန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ဂွိၚ်ဖေက်က္လေၚ်ပန်ညးသ္ကံပၠန်တုဲ လၟုဟ်မ္ဂး ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ပယျဵုသေံဗၟာဂှ် ရဲဆေၚ်ထဝ်တံ ကၟာတ်ထောံဆေၚ် တၟာဂလိုၚ်ရ ဂွံတီ။

Read More »

ပ္ဍဲတ္ၚဲအ္စာကဝိမန်ဏံ သီုကဵုဒက်ပ္တန်အာ ဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ခိုၚ်ၚ်မွဲရောၚ်

အ္စာကၞေဟ်လိက်ပတ်မန်တအ် ပံၚ်ကောံတုဲ ပ္ဍဲကဵုကၠောန်ဗဒှ်အသေအဟာန် တ္ၚဲအ္စာကဝိမန် ဒၞဲါဘာဓါတ်ကျာ်၊ ဍုၚ်ကၟာဝက် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၃၀ (ဂိတုမာ် ၃ မံက်) ဏံမ္ဂး သီုကဵုဒက်ပ္တန်အာဂကောံအ္စာကၞေဟ်မန်ခိုၚ်ၚ်မွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲအ္စာကဝိမန်တအ်ဟီုရ။

Read More »