ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဗညာအံၚ် (page 4)

Tag Archives: ဗညာအံၚ်

ကိစ္စဒပ်အလဵုအသဳပန်ဂစိုတ်ထောံ ကောန်ကွာန် ၂ တလဂှ် သ္ဒးရပ်စပ်ကဵု အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေထေက်

ပရောဒဒှ်ဗွဲခမ္ဍောန် ဒပ်အလဵုအသဳ ပန်ဂစိုတ်ထောံ ကောန်ကွာန် ၂ တလ ပ္ဍဲဍာန်အဒေါဝ်ကွာန် ပါၚ်မၚ်ဂၠန် ပွိုၚ်ဍုၚ် ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ နွံကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ကိစ္စဏံ ဗီုလဵုလေဝ် ကယာန်တးကၠေံဟွံဂွံရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ဂလာန်ပါဲဒုဟ် နွံကၠုၚ်ဂှ် “မှာရာတုဲပန်ဒးအာ ဂးရ”၊ မှာရာအာဟာ ပန်ဂစိုတ်ထောံရဟာဂှ် တလခန္ဓ မသ္ပတလတဲဟေၚ်ရ တီအိုတ်တုဲ၊ လၟုဟ်မ္ဂး ကောန်ကွာန် ၂ တလ ဟွံမွဲကဵုဒုဟ်မွဲသာ်ဂှ် ဒးချိုတ်အာ ဍာ်ဍာဍာဣရ။

Read More »

မူဟိုတ် ဗော်မန်တအ် ကျအာမာဲရော

ဗညာအံၚ် – ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံ အမာတ် စၞးဗော်မန်တအ် ဟိုတ်ဒးကျအာမာဲဂှ် ဒၟါနူ ဗော်မန် ဒှ်မံၚ် ၂ ဗော်တုဲ ကျအာမာဲဏောၚ် စွံအဓိကကဵုဟိုတ်ဂှ်တုဲ ဟီုဂးနွံမံၚ်ကီုလေဝ် နကဵုအဲ (ညးချူလိက်ဏံ) ပါဲကၠေံပရေၚ် ၂ ဗော်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲကဵု ဟိုတ်ဒးကျမာဲ နွံမံၚ်ဂလိုၚ်ဂှ် ဒၟါနူကောန်ဂကူမန် ဒေသကွာန်ရးတအ် လုပ်စုတ်မာဲ အောန်လောန်ဂှ်လေဝ် ပါမွဲတၚ်ကီုဏောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။ က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ သၞာံ၂၀၁၅ ၊ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၈) တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ပိုဲဏံ ၜိုတ်မၞိဟ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် လုပ်ကဵုမာဲ သီုဖၟိုတ်ဟွံသေၚ်တုဲ ပ္ဍဲမၞိဟ်နွံကဵု အခေါၚ်ကဵုမာဲဂှ် မၞိဟ်ၜိုတ်ကဝက်ပြၚ်ညိ (၅၁.၃ တၟံကၠံ) ဟေၚ်ရ လုပ်စုတ်မာဲရ။ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ် …

Read More »

သၞောတ်ရုဲစှ်မာဲ PR စကာဟွံထေက်ဏီ

နကဵုအရေဝ်အၚ်္ဂလိက် ရုဲစှ်မာဲသၞောတ် Proportional Representation ကော်ခဴသၞောတ်ရုဲမာဲ PR ဏံ ဖန်ဗဒှ်လွဳခၞံကၠာဲကေတ်မအရေဝ်ဝေါဟာမန်မ္ဂး “သၞောတ်ဂွံမာဲအရၚ်ဗော်ဇကု” ကြပ်ကြပ်ဏံ ဟီုစမာန်ရ။ ယဝ်ရထပ်လွဳဖန်ဗဒှ်ဝေါဟာတၟိ စိုပ်တရဴနူဏံမာန်မ္ဂး တၚ်ဂုဏ်တဴဗွဲမဂၠိုၚ် မိက်ဂွံဟီုလဴဗွဲကိုပ်ကၠာရ။ နကဵုဝေါဟာဗၟာဂှ် “အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ်”

Read More »

ပရေၚ်ခက်ခိုအ်ဆိုအ်ဗ အကာဲအရာ ဒေါအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်

ဗညာအံၚ် – ဗော်ကောန်ဂကူရပ်လွဟ်တံကဵု ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ထပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေါအ်ပန်ပှော် ကဆံၚ်တွဵုရး၊ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်တံတုဲ အလဵုအသဳဗၟာတံ ထပ်ဆက်တက်ကျာကဵု UNFC သွက်ဂွံကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်

Read More »