ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (page 2)

Tag Archives: ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ဂျူလာၚ်မွဲအခိၚ် သၞိၚ်အတိက်တြေံတေံ

ဗညာအံၚ် – ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကောန်ပၞာန်မန်မွဲလ္ၚီပြၚ်ပြၚ်တံ လောန်ကၠုၚ် ၅၅ သၞာံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်တေံဂှ် “နူဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ် ပြံၚ်သၠာဲနဲကဲပေါဲဗတိုက၊ လုပ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ပါလဳမာန်ဒဳမဝ်ကရေသဳ” ဂးတုဲ သၠာဲကၠုၚ်လွဟ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ သွက်သ္ဂောံဒက်ပ္တန်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန် ဆက်လုပ်အာပေါဲဗတိုက် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ သာ်ဝွံစှေ်စိုတ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲ ၁၉၅၈ သၞာံ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ ကေတ်ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ကောန်ပၞာန်မန် ၁၁၁၁

Read More »

ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာ လုပ်ပန် ဗ္ဒိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

မာံသုတ – ဒၞာဲဗ္ဒိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံလဝ်သ္ဇိုၚ် ခရိုၚ်ဗိက် – ရးတၞၚ်သဳ မွဲဗ္ဒိုပ်ဂှ် ဒပ်အလဵုအသဳဗၟာ ခမရ (၅၈၁) လုပ်ပန်တုဲ သဂံၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပြဟ်လလုဲအာ (၂) တၠဂှ် သ္ကိုပ်ဒပ် ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် နူဒေသဗိက်တေံ ဟီုလဴရ။

Read More »

သ္ပဏာအဲပရဲကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အ္စာရဿ

ဒဵုဗျု (လိက်ပရေၚ်ဝွံ ကံက်နုက်နူကဵု လိက်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် ကၞပ် (၁) လၟေၚ် (၃) ရောၚ်။) ဒုၚ်သ္ပဒၞန်မာန်ဏောၚ်၊ ဒုၚ်ဂိမာန်ဏောၚ်၊ ထိၚ်ဝိုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ သှ်ပဠိုဟ်ပြသၞာ မာန်ဏောၚ်၊ အာက္ဍိုပ်ပၠတရဴမာန်ဏောၚ်၊ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ပၠန်ဂတး ဇြိုဟ်နက်ဏောၚ်၊ အေၚ်ဒုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ ထေဲပၞတ်ဒေါသအောန်ဏောၚ်၊ အတ္တအောန်ဏောၚ်၊ စိုန်သကီု ပ္ဍဲပညာဏောၚ်၊

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟွံကဵုအခေါၚ်ပစူအလာံ/ဂတဵုမုခ်ယၟုဗော်ရုၚ် AMDP ကွာန်စောဝ်ဇဗၠု

မာံသုတ – ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ပစူအလာံ/ပစူ(ဆိုၚ်းဘုတ်)/သိုၚ်ခၞံလဝ်ရုၚ် ပ္ဍဲတိဍာ်ပရေၚ် အုပ်ဓုပ်ဗော် ပ္ဍဲကွာန်စောဝ်ဇဗၠုဂှ် အတိုၚ်စၞောန်ဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညးအုပ်ကာပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ထပက်စၟတ်တဲ ညံၚ်ဂွံကလေၚ်ရုပ်ကၟာတ်ထောံရုၚ် ကဵုဏာလိခ်စၞောန် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၆-၁-၂၀၁၃ ဂှ် ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် ဂွံလဝ်လိခ်တၞးဆာဲနွံရ။

Read More »

အကြာပေဲါဗတိုက် ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ဂကောံရပ်လွဟ်မန်ဂှ် သၟတ်မွဲတၠ ဒးလွဟ်တုဲ စုတိအာ

အဇာတာ – ပ္ဍဲကွာန် မၞုံပ္ဍဲဒေသခရိုၚ်ထဝဲါ တိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထိၚ်ဒဝ်လဝ်ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ် က္ဍိုပ်နာဲလောန်၊ နာဲသိုၚ်တံ ဗက်ဒၟံၚ်အကံက်တုဲ ကတဵုဒှ်ပေဲါဗတိုက်ကဵု ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ ၂၈ တေံဂှ်ရ သၟတ်မွဲတၠ ဒးလွဟ်တုဲ မဒးစုတိအာရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူညးဒေသတံရ။

Read More »

သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗွဲမပြဟ်ညိဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာတ်မိက်

မာံသုတ – ဒေံါပန်ပှော် အလုံကၟိန်ဍုၚ်မွဲတုဲ ဂၠာဲသွဟ်သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗွဲမပြဟ်ညိဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အာတ်မိက်ဏာ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ထပက်ပၞာန် ဒေသကချေၚ် သကာတ်မြဟ်မံၚ်တုဲ ပရေၚ်ဆဵုဂဗသဳကၠဳ လဇုဲလဇမာန်ရောၚ် နာဲဟံသာ ဟီု

မာံသုတ – ၜိုန်ရဂကောံကမ္မတဳ ဓမံက်ပတိုန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳဗၟာ ကေုာံ ညးစၞးကံၚ်ဇြဳ ဖက်ဒရေဝ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညဳသၟဟ် UNFC တံ တုပ်လဝ်စိုတ် သွက်သ္ဂောံသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူထပက်ဒၟံၚ်ပၞာန် ဒေသကချေၚ်တုဲ ဂွံသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လဇုဲလဇမာန်မံၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးအုပ်ကာနာနာ UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်ဂွံလဝ် ညးသုၚ်စောဲ သွံရာန်ဂဥုဲၜူမာဲ ၂၀ တၠပြၚ်

ရဲမန် – နူကဵုဌာနအုပ်ဓုပ်ဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပသ္ကိုပ်သ္ကတုဲ နကဵုအစဳဇန်ဗ္တိုက်ပလီု အန္တရာဲဂဥုဲၜူမာဲ အပ္ဍဲခရိုၚ်ထဝဲါဂှ် နူဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါအိုတ် ပွိုၚ်ၜါသတ္တဟ ရပ်ဂွံမၞိဟ်သုၚ်စောဲ၊ သွံရာန်ဂဥုဲၜူမာဲ ၂၀ တၠပြၚ်ရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီုရ။

Read More »