ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မန်ထဝ် (page 3)

Tag Archives: မန်ထဝ်

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ အလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကၠောန်အာပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ရ တေံရောၚ်

ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ အလန်စတုတ္ထ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယဂှ် ဒဳဇြေမ်ဗာ ရ မံက်တေံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲၝောံခန်ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ရောၚ် ဂွံတီလဝ်နူရုၚ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်တုဲ အခါကၠောန်ကောံဓရီုဂှ်မ္ဂး မ္ၚးနူဂလာန်သွက်ဂွံပၠောပ် (၄) သာ်၊ သွက်ဂွံသၟာန် သမာန် (၃၀) ပြၚ်တုဲ ဥပဒေအပြောံ သွက်ဂွံပလေဝ် ဥပဒေ ကမၠောန်ၜဵုလေဝ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဥပဒေမူအပြောံ ပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု တွဵုရးဍုၚ်မန် မချူပလေဝ်တၟိဂှ် ပလှ်ကၠေံလဝ် ကမ္မတဳအဆံၚ်တွဵုရး

ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် ကလေၚ်ချုပလေဝ် ဥပဒေအပြောံပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု (စည်ပၚ်) ဂှ် ရန်ကဵုသွက်ကမ္မတဳ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ ကၠောန်ကမၠောန်သ္ဂောံဂြိပ်တုဲ ကမ္မတဳပရေၚ်ဗဂဵုလဟဵု အဆံၚ်တွဵုရးဂှ် ပလှ်ကၠေံလဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုရုၚ်ကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ကောန်ဍုၚ်သၟာၚ် ပ္ဍဲရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု (MCL) ၅ တၠ ဒးဒုၚ်စောဲလဝ်ဂဗုတ်ဂှ် သၠးကဵုဒုဟ်ဗက်ဗ္ဒဴနူဍုၚ်

ကောန်ဍုၚ်သၟာၚ် ၅ တၠ ညးတာလျိုၚ်ကာန်ထရာ် ကမ္ပဏဳ MCL (ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု) ဒးဒုၚ်ပ္တိုန်လဝ်ဂဗုတ် ပ္ဍဲရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် နကဵုဥပဒေလဝကဂှ် ဒုၚ်ကေတ်ဒဏ်သြန်တုဲ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ (၂၅) အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် ဒုၚ်ကဵုကတိပါၚ် ပ္ဍဲရုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ် ကောန်ဍုၚ် တွဵုရးမန်တုဲ သၠးကဵုဒုဟ် ဗက်ဗ္ဒဴနူဍုၚ်ရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူရုၚ် လဝက တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္တိုန်ဂလာန်မွဲမွဲမ္ဂး ညးစၞးကၠတ်ထဝ်တံ ပါလုပ်သဳကၠဳအောန်မံၚ်ရောၚ် ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဟီု

ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ နူကဵုညးစၞးမွဲမွဲ ပၠောပ်ဂလာန် ပ္တိုန်ဂလာန် မမိက်ကဵုမွဲမွဲမ္ဂး ညးစၞးကၠတ်ထဝ်မသၟေဟ်ဒၟံၚ်တံ ပွမသဳကၠဳထံက်ဂလာန်ကီု၊ ပရေၚ်ကဵုကသပ်ဂၞန်တံကီု ပါလုပ်အောန်တုဲ အသိၚ်ဍိုန်လျမံၚ်ရောၚ် ပ္ဍဲကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ အလန်တတိယ- ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်သ္ပလဝ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗါ (၁၀) ဂှ် ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန် ဒဝ်တေန်အိ ဟီုပ္တိတ်ရ။

Read More »

အစဳဇန် ကွဳဝဝ်အာကာသ (cable car) ကျာ်ဣသိယဵုဂှ် ၜိုတ်ဂိတုမာတ်တေံ ဂြိပ်မာန်ရောၚ်ဂး

ကိုန်အစဳဇန် ကွဳဝဝ်အာကာသ (cable car) အလန်ကၠာအိုတ် (အလုံဍုၚ်ဗၟာ) ပ္ဍဲကျာ်ဣသိယဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကမ္ပဏဳ သကိုၚ်အေရှ (Sky Asia) ကၠောန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်တုဲ စိုပ်ဂိတုမာတ် သၞာံ ၂၀၁၇ တေံမ္ဂး ဂြိပ်မာန်ရောၚ် ဥူအံၚ်တာန် နူဂကောံကဵုကသပ်တၟေၚ်ကိုန်အစဳဇန်ဂှ် ဟီုရ။

Read More »

ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် အာတ်ပါန်အခေါၚ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ညးစၞးတံ ဒ္စဵုဒ္စး

ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်တတိယ တ္ၚဲတတိယ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၅ ဂှ် သွက်ဂွံတိုန် “တ္ၚဲအ္စာ အလုံဂၠးကဝ်” နူသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် အာတ်ပါတ်အခေါၚ် ကၠတ်ထဝ်တုဲ ဟိုတ်နူတိုန်စိုပ်လဝ်ဟွံမွဲဂှ်ရ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ၂ တၠ ဒ္စဵုဒ္စး ကိစ္စပါန်အခေါၚ်ဂှ်ရ။

Read More »

ကိစ္စရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL သုၚ်စောဲချးတၟံ ညံၚ်ဂွံဒေံါကဵုဂှ် ညးဒေသတံ အာတ်မိက်လဝ် သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်

နူကဵုရုၚ်စက်တိဗဳလာတ်မတ်မလီု (MCL) သွက်ဂွံဗ္ဂေတ်စက် နွံပၟိက်မံၚ်ဇြဟတ်ပၟိက် (၄၉) မဂ္ဂါပ်ဝပ်ဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ စမ်ၜတ်ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ် ဇြဟတ်ပၟတ် (၅) မဂ္ဂါပ်ဝပ်နွံတုဲ သွက်ဂွံဆက်ကၠောန်ပ္တိတ်အာဇြဟတ်ပၟတ် နူကဵုချးတၟံ နွံမံၚ်ဂှ်ရ ညးဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တံ သွက်ဂွံဗဒေံါကဵု ပွမကၠောန်ပ္တိတ်ဇြဟတ်ပၟတ် နူကဵုချးတၟံဂှ် အာမိက်လဝ် ကုသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်နွံရ။

Read More »

ကိုန်အစဳဇန်ရုၚ်စက်ချးတၟအ်ဂှ် ဟွံမွဲပၟိက်ရောၚ် ညးဒေသဖါလိန်တံ ပ္တိုန်ထ္ၜး ကုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးဍုၚ်မန်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၟဝ်ကျာ၊ ဒေသဖါလိန်၊ ဗ္ဒဲါကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳတြေံတေံ ကဵုလဝ်အ ခေါၚ် သွက်ဂွံကၠောန်ပ္တိတ်ဇြဟတ်ပၟတ်လလဳ နူကဵုချးတၟအ်နွံတုဲ ကိုန်အစဳဇန်ချးတၟအ်ဝွံ ဒးဒှ်ရဟွံမွဲပၟိက်ပုဟ်ဂှ် ကျာ် ဇၞော်အ္စာကေုာံညးဒေသဖါလိန် ဗၞတ် (၃၀) တၠတံ အာဆဵုဂဗလဝ်ကဵု သကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲကဵုဂိတုသေပ် တေမ်ဗာ (၂၆) တုဲ ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။

Read More »

ညးဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တံ စဳဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜးဆန္ဒ ဒဒှ်ဟၟဲပၟိက်ကဵုရုၚ်စက်သုၚ်စောဲချးတၟံ MCL

ရုၚ်စက်တိဗဳလာတ် MCL ကၠောန်ပ္တိတ်စမ္ၜတ်ဒၟံၚ်ဇြဟတ်ပၟတ် နူကဵုချးတၟအ်ဂှ် ညးဒေသတံ ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်မံၚ် ပ ရေၚ်ဒစဵုဒစးနာနာကီုလေဝ် နူကဵုကမ္ပဏဳ MCL ဂှ် ဆက်ဓမံက်ဒၟံၚ်ရုပ်ရဴအတိုၚ်တြေံဂှ်ရ စိုပ်အခိၚ်က်ညၚ်မ္ဂး ညးဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်တံ ဓမံက်ထ္ၜးအာဆန္ဒ ဟွံမွဲပၟိက်ရုၚ်စက်ချးတၟအ်ဂှ်ရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုဂးလဝ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါ သောၚ်က္လးပရိုၚ် ဟွံမွဲပၟိက်ချးတၟအ်ရ။

Read More »

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် တိအလဵုအသဳ သွက်ဂွံက္လေၚ်သၠးကဵုဂှ် နွံဒၟံၚ် ၈၅၀ ဨကပြၚ်ဏီ

ပ္ဍဲ (၁၀) ပွိုၚ်ဍုၚ် မၞုံတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ကီု၊ ဌာနဝန်ဇၞော်နာနာတအ်ကီု သီကေတ်လဝ်တိညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ဟိုတ်နူဟွံဒှ်စကာဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုတိသွက်ဂွံက္လေၚ်သၠးအပ်ကဵုတၠဍေံ မၞုံဒၟံၚ် ၁၆၀၀၀ ဨကပြၚ်ဂှ် လၟုဟ်ဟွံဂွံပအပ် သှေ်ဒၟံၚ် ၈၅၀ ဨကပြၚ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်အလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »