ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံယျာန်နာၚ်

Tag Archives: မာံယျာန်နာၚ်

သွဟ်ပေါဲသဳကၠဳဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ်တံတုဲ သ္ပဒ္တန်ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳဂတတေံရောၚ်

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (Peace Commission) ကေုာံ ဂကောံ DPN နူ UNFC တံ ကၠောန်သ္ပလဝ် ပေါဲသဳကၠဳတုဲ သွဟ်ပေါဲသဳကၠဳဂှ် က္လေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး ကုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ၜါလ္ပာ်တံပၠန်ဏောၚ်၊ အခါရ ဆဵုဂဗ မွဲဝါပၠန်မ္ဂး သ္ပဒ္တန်ဏောၚ် ဥူဇြဝ်ဌေ (ညးနွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂးရုၚ်သမ္မတ) နူဂကောံကမ္မယှေန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ဂးရ။

Read More »