ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံသုတ

Tag Archives: မာံသုတ

ဂလာန်ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ၉ တၚ်ဂှ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ စှေ်စိုတ်ဒုၚ်တဲဗွဲမူရောၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ်

ကောံဓရီု ကမ္မေယှန်ပရၜေိုဟ်လလံ ကေုာံဂကောံ DPN (Hla Maung Shwe FB)

ဂကောံကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ PC ကေုာံ ဂကောံမၞိဟ်စၞးသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် DPN တံဆဵုဂဗကောံဓရီု အလန်စတုတ္ထတုဲ ဂလာန် ၉ တၚ် နူ UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် နကဵုမူတှေ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ် သာ်ဝွံလလောၚ်လဝ်ပရိုၚ်ရ ဂွံတီ။

Read More »

ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC တအ် သွက်ဂွံအာပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် အခက်ခုဲနွံ

ကောန်ဂကောံ DPN (နူပါဲ အာပုၚ်- သ္ကိုပ်ပၞာန်ဂမ်မဝ်၊ ခူဥူရာ၊ဒံက်တာနာဲယှိုဲတိၚ်) (Facebook)

ဂကောံမဟာမိတ်သၟဝ်ကျာ မလုပ်အဝေါၚ် သီုဗော်ကချေၚ် KIO ဂှ် ဂကောံပလီုပလာ် ကဵုဒဒိုက်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ် နူကဵုကၠတ်ထဝ်တွဵုရးသေံ ဟိုတ်နူသမ္တီထောံသာ်ဂှ် ဂှ်ရ နကဵုဂကောံ UNFC သွက်ဂွံအာတိုန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ဒှ်ကၠုၚ်အခက်ခုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳ ကဵု ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC တံ သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံဂှ် ခက်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်

ဗီုကောံဓရီု UNFC ကေုာံ ဂကောံမဟာမိတ် (Facebook)

ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နူဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဟဂွံထ္ပက်လဝ် စၟတ်တဲလိက်ကသုက် NCA တံ ချိၚ်လဝ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံဂှ် ဆိုအ်ဗခက်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ရဲဒြဟတ်ဇၞော်ဇၞော်တံ ဟွံတီတာလျိုၚ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်စိုပ်ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်မာန်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဟီု

ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ သၟတ်ဂမၠိုၚ် ကေုာံညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် (Myanmar State Counsellor Office)

ပ္ဍဲတ္ၚဲဂျာန်နဝါရဳ ၁ မံက်ဂှ် ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ဍုၚ် ကေုာံ သၟတ်ဂမၠိုၚ်တံ ကၠောန်ကၠုၚ်ဝိုၚ်ဓရီုတက်ကျာ-ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (Peace Talk) ပ္ဍဲရုၚ် MICC-2 ဍုၚ်နေပျဳဒဝ်တေံတုဲ ရဲဒြဟတ်ဇၞော်တံ ဟွံတီတာလျိုၚ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်အာစိုပ် ဒဒိုက်ဇၞော်ဇၞော်မာန်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ဟီုပ္တိတ်ရ။

Read More »

စၟတ်ထောံ ဂကောံပကီုပရာပ်ဂှ် ဒှ်စရိုတ်ပလီုကၠေံ ကိစ္စပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳရောၚ် UNFC ဟီု

လိက်လလောၚ်တြး UNFC (Copy)

ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးသေံတေံ စၟတ်ထောံ ကုဂကောံရပ်လွဟ်လ္ၚဵုလ္ၚဵု မဒှ်ကောန်ဂကောံ EAO’s တံ နဒဒှ်ဂကောံ ပကီုပရာပ် (ဂကောံကဵုဒဒိုက်ပရိုက် ကုညးဍုၚ်ကွာန်) ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်ပလီုပလာ် တရဴၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳ NLD မဂစာန်ပ္တန်ဒၟံၚ် ဂှ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး ဂကောံ UNFC မပ္တိတ်လဝ် နစၟတ်တ္ၚဲဒဳဇြေန်ဗာ ၁၃၊ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

Read More »

ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ အလိုက်ဂကူညးကဵုညးဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံဒှ်ကၠောန်ဏီ

မာံကျဝ်ဇြေယျဥူ ကောန်ဂကောံ UPDJC  (Facebook)

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟိုတ်နူဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ်အေန်ဇြဳအေ NCA ဏီဂှ်ရ သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူ နအလိုက်ဂကူညးကုညးဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကၠောန်မာန်ဟွံသေၚ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲအကြာဏံဂှ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ် ချိုတ်ပၠိုတ်ဟၟဲဏီ

ဗီုတိထ္ၜးဒၞါဲ ကၠောန်ပေါဲရုဲမာဲအကြာ (UEA)

ပေါဲရုဲမာဲအကြာ အလန်ဏံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၁)၊ သၞာံ ၂၀၁ရ တေံရောၚ်တုဲ  ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တ္ကံခၟိုၚ် ဒေသမာဲညးစၞး ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် သၠးဒၟံၚ်မွဲဒၞါဲကီုလေဝ် နကဵုဗော်မန်တံ အကာဲအရာသွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ဂှ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံမွဲဏီရောၚ် ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဆဵုဂဗသၟာန်သၟုက်လဝ်တုဲ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ်ဟေၚ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်သၠးပွးရောၚ် မေန်ဇြေယျ ဂး

မေန်ဇြေယျ ညးက္ဍိုပ်ကွးဘာ ၈၈ အဃောဟီုဂလာန် (AMA)

မိက်ဂွံကဵုဒေါံပေါဲပၞာန် ပ္ဍဲတွဵုရးကချေၚ်တေံတုဲ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗာ ၂၈ ကၠောန်ပေါဲထ္ၜးဆန္ဒမွဲ ပ္ဍဲဂတမုက်ရုၚ်ကလုတ်ဗၟာ ဍုၚ်ကေန်ဗရာ ကၟိန်ဍုၚ်အဝ်သတေလျတုဲ “ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ဍုၚ်ဗၟာဂှ် မၞိဟ်မွဲဂကောံဍောတ်ဟေၚ်ရ ဂွံလဝ်အခေါၚ်သၠးပွး” သာ်ဝွံ မေန်ဇြေယျ ညးက္ဍိုပ်ကွးဘာ ၈၈ ဟီုဏာသာ်ဂှ်ရ။

Read More »

မူအပြောံ UNFC (၈) တၚ်ဂှ် အပ်ပြာပ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳတုဲ

ဂကောံကဵုကသပ် ကမ္မေယှန်ပရၜေိုဟ်လလံ Peace Commission ဥူအံၚ်ကျဳက္ဍိုက်ပ် (DVB)

ကြဴနူ သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အလန်ပထမ တုဲအာတုဲ သွက်ဂွံဆက်ဓမံက်ရုပ်ရဴ ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်ပၠန်ဂှ် ဂကောံကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳကဵု ဂကောံသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) နူဒပ်ပံၚ်ကောံUNFC တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ နဒဒှ်အလန်ပထမတုဲ မူအပြောံ (၈) တၚ် နူUNFC ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပအပ်ပြာပ်ကဵုကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ပိုၚ်ခြာတိဍာ်ကဵုပရေၚ်ဆက်စၠောံဍိုန်လျတုဲ ဒှ်ပန်ညးသ္ကံရောၚ် လျိုၚ်ဆက်ဆောံခရိုၚ်ဗိက်ထဝဲါ ကေအေန်ယူ ဟီု

ညံၚ်ဟဂွံဒှ်ပဋိပက္ခလွဟ်ဂှ် ညးလျိုၚ်အဆံၚ်ခရိုၚ် KNU ကဵု NMSP တံ ဆဵုဂဗဗွဲပလး ပ္ဍဲတ္ၚဲ ၀၉-၉-၂၀၁၆ (Yekha Mon Facebook)

ရဲဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ရဲဒပ်ကေအေန်ယူ မဖျေံလဝ်သဇိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတနၚ်သဳတံ က္တဵုဒှ်ပရေၚ်ခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ (၈) ပယာံတ္ၚဲစေၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူမၞုံကဵုတၚ်ဍိုန်လျ ပ္ဍဲအရာပိုၚ်ခြာတိဍာ်ကဵု ပရေၚ်ဆက်စၠောံရောၚ် ညးလျိုၚ် ရုၚ်ဆက်ဆောံ ခရိုၚ်ဗိက်ထဝါဲ ကေအေန်ယူ ပဒဵုဝေန်ခါၚ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ ၉ ဂှ်ရ။

Read More »