ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံသုတ (page 2)

Tag Archives: မာံသုတ

မူအပြောံ UNFC (၈) တၚ်ဂှ် အပ်ပြာပ် ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုကမ္မယှေန်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳတုဲ

ကြဴနူ သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အလန်ပထမ တုဲအာတုဲ သွက်ဂွံဆက်ဓမံက်ရုပ်ရဴ ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ်ပၠန်ဂှ် ဂကောံကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳကဵု ဂကောံသဳကၠဳပ္ညဳပ္ညပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (DPN) နူဒပ်ပံၚ်ကောံUNFC တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ နဒဒှ်အလန်ပထမတုဲ မူအပြောံ (၈) တၚ် နူUNFC ဂှ် ပ္တိုန်ထ္ၜး ပအပ်ပြာပ်ကဵုကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံအလဵုအသဳရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ပိုၚ်ခြာတိဍာ်ကဵုပရေၚ်ဆက်စၠောံဍိုန်လျတုဲ ဒှ်ပန်ညးသ္ကံရောၚ် လျိုၚ်ဆက်ဆောံခရိုၚ်ဗိက်ထဝဲါ ကေအေန်ယူ ဟီု

ရဲဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေုာံ ရဲဒပ်ကေအေန်ယူ မဖျေံလဝ်သဇိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတနၚ်သဳတံ က္တဵုဒှ်ပရေၚ်ခ္ဍိုၚ်ပန်ညးသ္ကံ ပ္ဍဲသေပ်တေမ်ဗာ (၈) ပယာံတ္ၚဲစေၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူမၞုံကဵုတၚ်ဍိုန်လျ ပ္ဍဲအရာပိုၚ်ခြာတိဍာ်ကဵု ပရေၚ်ဆက်စၠောံရောၚ် ညးလျိုၚ် ရုၚ်ဆက်ဆောံ ခရိုၚ်ဗိက်ထဝါဲ ကေအေန်ယူ ပဒဵုဝေန်ခါၚ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲဂိတုသေပ်တေမ်ဗါ ၉ ဂှ်ရ။

Read More »

ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ်တုဲ သဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အိုတ်ညိ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဆဝ်မ္ၚုဟ်

ပ္ဍဲအရာဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်လၟုဟ်ဏံ ဒပ်ပၞာန် ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ အိုဿီု ဒေါံပန်ပှော်ပြဟ်ဟ်တုဲ ဆက်ကၠောန်အာ ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ညိ နာဲသိုက်လောန် (နိုၚ်သက်လွၚ်) ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ကေၚ်ကာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် UNFC ကေံရပ်လဝ် မူပိက္ဍိုပ်တက်ကျာရောၚ်

သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော်အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် ဆက်ကေံလဝ် မူပိက္ဍိုပ်တက်ကျာဂှ်ရောၚ် ဒုဥက္ကဌ UNFC နာဲဟံသာ ဟီုရ။

Read More »

ယၟုကၟိန်ဍုၚ်ဂှ်ထေက်ကဵုသ္ဒးသဳကၠဳ ကဵုယၟုတၟိရောၚ် ဂကောံ UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜး

ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမ္ဂး ညံၚ်ဂွံနွံကဵုအရာတုပ်သၟဟ် အလုံကောန်ဍုၚ်အရၚ် အိုဿီုဂှ် ယၟုကၟိန်ဍုၚ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံသ္ပစၞး မခ္ၜံအလုံဂကူဖအိုတ်မာန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်ကဵုယၟုတၟိရောၚ် နကဵုဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC နွံလညာတ်သာ်ဂှ်တုဲ နာဲဟံသာ(ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) မဒှ်ဒုဥက္ကဌဂကောံ UNFC ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာ လညာတ် ပ္ဍဲအသေအဟာန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အလန်ပထမ ဂှ်ရ။

Read More »

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် ဒှ်သွဟွံမွဲကဵုၜဵုရောၚ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီု

ပ္ဍဲအသေအဟာန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) တ္ၚဲဒုတိယ နူဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂွံအခေါၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးလိက်စံၚ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ်ဝွံ “ညံၚ်မဂွံစဒၟံၚ်သွဟွံမွဲကဵုၜဵုကီုရ” သာ်ဝွံ ရန်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ်တုဲ နာဲလျးတၟး (ညးအုပ်ကာ ဗော်MNP) မတိုန်ဗှ်လိက်စံၚ်ဂှ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲဂလာန်ရုပ်နိဂီုရ။

Read More »

တၚ်ဒတူလိုၚ် ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ပတှေ်စဟွံဂွံဏီ ဒုဥက္ကဌ UNFC ဟီု

ၜိုန်ရစိုပ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲအသေအဟာန် သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် (ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ) အလန်ပထမကီုရလေဝ် လစွံစိုတ်ဒပ်ပၞာန်ဒတူလိုၚ်ဒၟံၚ် တ္ၚဲဏံဂှ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဟွံဂံၚ်ဖျေံစိုတ်ဏီ သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ မဒှ် ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သီုဒှ်ဒုဥက္ကဌ UNFC ဂှ် ဟီုဂးဏာ ပ္ဍဲပေါဲသ္ပပြဘိုက်စၞဗ္တံ (ဗော်မန်ဂမၠိုၚ်) ပ္ဍဲဌာန်နေပျဳဒဝ်ဂှ်ရ။

Read More »

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၜိုန်ဒုၚ်တဲ NCA ကီုလေဝ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာဏံဒှ်ဟွံမာန်ဏီ

မာံသုတ – ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၜိုန်ဒုၚ်တဲကဵု ပရေၚ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ် ဂှ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူ ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ် လုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ အိုတ်အလုံ ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် တံဂှ်ရ အတိုၚ်

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ပၞောဝ်ကဵု ကွာန်/အရာပ် နွံမံၚ် ၆၇ ဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲ ၄၁ ဒၞါဲ

မာံသုတ – ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ဖအုံကွာန်/အရာပ် နွံ ၆၇ တုဲ အပ္ဍဲဂှ် လၟိဟ်ၜိုတ် ၄၁ ဒၞါဲဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ကဵုမာဲရ သာ်ဝွံ ညးစၞးဂမၠိုၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP မလုပ်ပြိုၚ်ပေါဲရုဲမာဲတံ ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ပ္ဍဲကဏ္ဍ ဆဵုဂဗသၟာန်သှ်ဂှ်ရ။

Read More »

သမ္မတကဵု သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞာန် သွက်ဂွံဆဵုဂဗ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ချိၚ်တ္ၚဲဟွံဂွံဏီ

မာံသုတ – သွက်ဂွံထပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA မာန် သမ္မတ၊ သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်ပၞန်တံကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဆံၚ်သၠုၚ်တံ

Read More »