ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: မာံသုတ (page 4)

Tag Archives: မာံသုတ

ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠဘာဝါတ်ပြော် ဍုၚ်ၜၚ်ကံက် စဴအာသွဝ်

ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠမန်ဒယှ်တှ် ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠ ဝိၛာန် (ဝါ) ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠ ဝိမလဇယဓမ္မ (ဝါ) ဝ္ၚှိာယဓမ္မော မၞုံအာယုက် (၇၆)၊ ဝှ် (၅၆) မဒှ်ကျာ်ဇၞော်ဂဇံဘာဝါတ်ပြော်၊ မၞုံဍုၚ်ၜၚ်ကံက်၊ နိဂီုဍုၚ်သေံဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ် (၂၇)၊ အခိၚ်ဗ္တံ (၉) နာဍဳ (ဍုၚ်သေံ) ဂှ် စုတိစဴအာသွဝ် ပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲ စောဖယာ Chaophya Hospital ဍုၚ်ၜၚ်ကံက်ရ။

Read More »

ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ် ဓါတ်ဂျိပါမံၚ်တံဂှ် ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳဍုၚ်ဗြဝတဳတံ ဗက်သီထောံ

မာံသုတ – ပ္ဍဲဂိတုဂျုလာၚ် ၁ ဂှ် ကပေါတ်ကျိုၚ်ကျဝ် ဓါတ်ဂျိပါမံၚ်တံ သွံဒၟံၚ်အကြာဆေၚ်ဖျာကဵုဆေၚ်သတိုဝ် မၞုံလ္တူဍုၚ်ဗြဝတဳဂှ် ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳတံ ဗက်ဂၠိုက်ဂၠါဲစၟဳစၟတ်တုဲ သီထောံဏာဗွဲမဂၠိုၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဒပ်အလဵုအသဳဗၟာကဵု KNU တံ ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက် (၂) ဝါ

မာံသုတ– ဒပ်ပၞာန်ဗော်သွးကောန်ဂကူကရေၚ် KNU ကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာတံ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၃ ကဵု ၁၄ ဂှ် လ္ပာ်ဗၟံက်ပွိုၚ်ဍုၚ်တနၚ်သဳ(ဒေသဗိက်) ကရပ်ပယျဵုသေံ ဒၞာဲဗ္ဒိုပ်မဵုကဖအ်ဂှ် ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက် (၂) ဝါတုဲ လ္ပာ် KNU ချိုတ်အာ ၂ တၠဂှ် ညးတာလျိုၚ်မဟာဒပ် (၄) မွဲတၠ လဴထ္ၜးဏာကဵု ဋ္ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

Read More »

သောၚ်ကလး ပရေၚ်ပံက်ရုၚ်စက်တၟံချး ပတိတ် ဓါတ်ပၟတ်လလဳ

မာံသုတ – သွက်ဂွံပံက်ရုၚ်စက် နကဵုတၟံချး ပတိတ်ဓါတ်ပၟတ်လလဳ ဇြဟတ် ၁၂၈၀ မဂ္ဂါဝါတ် Mega Watt ဒၞာဲကရပ် ကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်ကမ္ပဏဳ TOYO THAI တံ ပ္ဍဲဂိတုအေပရဴ ၂၅ တုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠုၚ်စိုပ် သောၚ်ကလးဏာကဵု ရဲဒေသတံရ သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူညးအာတိုန်စိုပ်လဝ်တအ်ရ။

Read More »